Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕәнд≥ оқытудың м≥ндет≥
јзақстан –еспубликасы Ѕ≥л≥м және ғылым министрл≥г≥

». —әтбаев атандағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университет≥

 

“. Ѕасенов атындағы Құрылыс және —әулет институты

 

Ђ“≥рш≥л≥к қау≥пс≥зд≥г≥ї кафедрасы

 

 

ЂЅ≈ ≤“≈ћ≤Ќї

Қж— институтының директоры

__________Ѕ.”.  успангалиев

Ђ____ї____________ 2016 ж.

курс ЅјҒƒј–Ћјћј—џ (Syllabus)

Ђ≈ңбек қорғауї пән≥ бойынша

барлық мамандық студенттер≥ үш≥н

 

 үнд≥зг≥ оқу түр≥

Ќесие саны: 2

 урс: 3

—еместр: 5

ƒәр≥с: 15 сағат

“әж≥рибел≥к сабақтар: 15 сағат

јралық бақылау (саны): 2

—Ө∆: 30 сағат

—ќӨ∆: 30 сағат

≈ңбек сыйымдылығы: 90 сағат

≈мтихан: 5 семестр ∆

 

 

јлматы 2016 ж.

 урс бағдарламасын типт≥к бағдарламаға сәйкес құрастырған: Ђ“≥рш≥л≥к қау≥пс≥зд≥г≥ї кафедрасының профессоры, т.ғ.д.  асенов  .ћ.

 

 

Ђ“Қї кафедрасының мәж≥л≥с≥нде қаралды

Ђ01їқыркүйек 2016 ж. ’аттама є 1

 

Ђ“Қї кафедрасының меңгеруш≥с≥

т.ғ.д., профессор ≈.Ѕ. ”тепов

 

 

—жҚ» оқу-әд≥стемел≥к  еңес≥нде мақұлданды

Ђ___ї __________ 2016ж. ’аттама є___

 

 

“өрағасы Ѕ.”.  успангалиев

 

Құрастырушы туралы мәл≥мет:  асенов  амади€р ћакышұлы, профессор, т.ғ.д., 1977 јЁ», инженер электрик, 1886 Ћенин атындағы Қазѕ“», тау-кен инженер≥. ∆алпы еңбек өтел≥м≥ 40 жылдан жоғары, педагогикалық 25 жылдан жоғары, ҚазҰ“”-да 1983-1988 жылдары және 2011 жылдың қазанынан жұмыс ≥стейд≥. 90-нан астам ғылыми және оқу әд≥стемел≥к еңбектер≥ жари€ланған, соның ≥ш≥нде монографи€сы, 6 авторлық куәл≥г≥ және Қ– патент≥ бар. Ғылыми еңбектер≥нде қау≥пс≥зд≥к пен еңбек қорғау мәселелер≥, “∆ кез≥ндег≥ объект≥лерд≥ң тұрақтылығы мен қау≥пс≥зд≥г≥, қоршаған ортаны инженерл≥к қорғау мәселелер≥ қарастырылған.

 

 афедрада болу уақыты (office hоurs): Ђ“≥рш≥л≥к қау≥пс≥зд≥г≥ї кафедрасында сабақ кестес≥ бойынша

ћекен жайы: 050013, јлматы, —әтбаев к. 22, 140 каб. (“ћҒ)

“ел.: 257-71-87, (71-87)

ѕӘЌЌ≤Ң ћјҚ—ј“џ ћ≈Ќ ћ≤Ќƒ≈““≈–≤

ѕәнд≥ оқытудың мақсаты

ќқу әд≥стемел≥к кешен≥ студенттерд≥ қау≥пс≥зд≥к пен еңбек қорғау облысындағы заңдық және норматитв≥к акт≥лермен, нормативт≥ құжаттармен және Қ– техникалық регламенттер≥мен студенттерд≥ таныстырады.

—туденттерд≥ б≥л≥мдер≥н қалыптастырады және оларда өнд≥р≥ст≥к қау≥пс≥зд≥кт≥ техникалық реттеуд≥, қау≥пс≥з жұмыс тәс≥лдер≥н, еңбек қорғау облысындағы заңнамаларды оқытып, қалыптастырады.

ѕәнн≥ң мақсаты болашақ мамандықтарға келес≥ б≥л≥мдерд≥ беру:

- еңбект≥ң оңтайлы жағдайын жасау;

- тазалық-гигиеналык және өртке қарсы талаптар бойынша кәс≥порындар мен цехтардың жабдықтарын ұтымды орналастыру;

- кәс≥би ауру мен өнд≥р≥ст≥к жарақатты болдырмау, жаңе техника мен технологи€ны жақсартуға байланысты мәселелерд≥ шығармашылықпен шешу қажет.

- қау≥пс≥з еңбек жағдайын, сондай-ақ өм≥р қау≥пс≥зд≥г≥н қамтамасыз ету үш≥н;

- өнд≥р≥с құрал-жабдықтарын қолдану және монтаждау кез≥нде қау≥пс≥зд≥к шараларын сақтау.

ѕәнд≥ оқытудың м≥ндет≥

Ђ≈ңбек қорғауї пән≥н≥ң м≥ндеттер≥, оның оқу үрд≥с≥ндег≥ орны. ≈ңбек қорғау нег≥здер≥. јдамның еңбект≥к ≥с-әрекет≥. ≈ңбек құқықтарының нег≥зг≥ ережелер≥. ≈ңбек қорғау бойынша ћемлекетт≥к нормативтерд≥ң талаптары. ≈ңбек қорғау мен еңбект≥к тәрт≥пт≥ң. ≈ңбек қорғау мен қау≥пс≥з жағдайларды қамтамасыз ету бойынша жұмыс беруш≥н≥ң м≥ндеттер≥. ≈ңбек физиологи€сы мен психологи€сының, өнд≥р≥ст≥к санитари€ның және еңбек гигиенасының нег≥здер≥. “ехникалық регламенттер туралы түс≥н≥к.

ѕәнд≥ оқытудың нәтижес≥нде студент б≥лу≥ керек:

Қ– қолданылатын еңбект≥ қорғау саласындағы заң және нормативт≥к -базалары туралы; еңбек процес≥нде жұмыскерд≥ң еңбек ету қаб≥лет≥не әсер етет≥н жағдайлар мен факторлар туралы.

- өнд≥р≥с жағдайын сипаттайтын қау≥пс≥зд≥к нормалары туралы (сапалық және сандық көрсетк≥штер бойынша);

- жаралану, бақытсыз жағдайлар мен кәс≥би аурулардың алдын-алу мақсатында еңбект≥ қорғау саласындағы мониторинг≥ және аудит процедуралары туралы;

- еңбект≥ қорғау саласындағы нормативтер нег≥з≥н;

- еңбект≥ қорғауды бағалау мен болжау әд≥стер≥н;

- еңбек қорғау саласында мониторинг пен аудит өтк≥зу тәс≥лдер≥н;

- жұмыскерлерге еңбек процес≥нде қау≥пс≥зд≥к жағдайларымен қамтамасыз ету;

- еңбект≥ң физиологи€лық дәлелденген нормаларын ≥ске асыру;

- жұмыс орнында және технологи€лық процестерде қау≥пт≥л≥кт≥ азайтуға арналған шараларды ≥ске асыру.

1.3 ѕереквизиттер≥: “ҚЌ, Өнд≥р≥ст≥к тәж≥рибе, Құқық нег≥здер≥, Ёкологи€ және тұрақты даму, Ѕѕ мен ѕѕ цик≥л≥н≥ң пәндер≥.

1.4 ѕостреквизиттер≥: ѕрофилд≥к пәндер, ƒиплом алды тәж≥рибес≥, дипломдық жоба

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 750 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

1368 - | 1206 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.