Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—тудентт≥ң өзд≥к жұмысын (—Ө∆) ұйымдастырудың жоспары
є —Ө∆ тақырыбы/ тақырыпшасы —Ө∆ тапсырмалары/ өтк≥зу түр≥ —Ө∆ бақылау түрлер≥ —Ө∆ бақылау кестес≥ (мерз≥м≥) —ағ. саны
1. Әлеуметтану ғылым және оқу пән≥ рет≥нде: 1.1. Әлеуметтану заңдары және категори€лары Әлеуметтанудың нег≥зг≥ ұғымдары мен заңдары жайлы глоссарий құру √лоссарий жазу 2 апта  
2. Әлеуметтанудың қалыптасу және даму тарихы: 2.1. Қазақстандағы әлеуметтанудың дамуы Қазақстандағы әлеуметт≥к ойдың дамуына үлес қосқан ғалымдар мен нег≥зг≥ кезеңдер≥не тоқталу Ѕуклет дайындау 2 апта  
3. Қоғам тұтас жүйе рет≥нде 3.1. Қоғам типологи€сы Әртүрл≥ қоғам типологи€сының анализ≥н беру және салыстыру ѕрезентаци€ 3 апта  
4. Әлеуметт≥к стратификаци€ 4.1. Әлеуметт≥к топтар және олардың әртүрл≥л≥г≥ ∆ұмыста ЂӘлеуметт≥к топї және олардың әртүрл≥л≥г≥ түс≥н≥г≥н ашып қарастыру ѕрезентаци€ 4 апта  
5. Әлеуметт≥к институттар және әлеуметт≥к үрд≥стер 5.1. ћемлекет және азаматтық қоғам ћемлекет пен азамат-тық қоғамның ерекше-л≥ктер≥ мен маңызын қарастыра отырып графалоги€лық кесте дайындау √рафалоги€лық кесте 5 апта  
6. ∆еке тұлғаның әлеуметтену≥ 6.1. “ұлғаның нег≥зг≥ түрлер≥ және типтер≥ Ђ“ұлға типологи€сы-ның салыстырамалы анализ≥н жасауї ѕрезентаци€ 6 апта  
7. Әлеуметт≥к қарама-қайшылықтар 7.1. Әлеуметт≥к шиеленстерд≥ шешу жолдары Әлеуметт≥к қарама-қайшылыққа қатысты түс≥н≥ктер оларды шешу жолдарына қатысты сызба-нұсқа құру √рафалоги€лық кесте 7 апта  
8. Әлеуметт≥к зерттеулерд≥ң әд≥с≥ және техникасы 8.1. Әлеуметт≥к зерттеудег≥ анкета әд≥с≥: мән≥ және әртүрл≥л≥г≥ јнкетаның құрылы-мын, құрастыру ережес≥н сақтай отырып, белг≥л≥ б≥р тақырыпта топта зерттеу жүрг≥зу јнкета әд≥с≥ бойынша топта зерттеу жүрг≥зу 8 апта  
9. Қаз≥рг≥ замандағы жанұ€ және репродукци€ мәселелер≥ 9.1. Қаз≥рг≥ уақыттағы жанұ€ және Қазақстандағы демографи€лық жағдай Қазақстандағы демог-рафи€лық са€саттың, мемлекет са€сатының дамуындағы жанұ€-ның әлеуметт≥к-эконо-микалық маңызын аша отырып презентаци€ дайындау ѕрезентаци€ 9 апта  
10. Қаз≥рг≥ уақыттағы Қазақстандағы б≥л≥м: мәселелер≥ және жет≥ст≥ктер≥ 10.1. Қазақстан –еспубликасындағы б≥л≥м беру жүйес≥н қайта құру ЂҚ–-ғы б≥л≥м беру жүйес≥н модерниза-ци€лаудың нег≥зг≥ бағыттары мен маңызы қандай?ї деген сұрақты ашу ѕрезентаци€ 10 апта  
11. Ёкономикалық әлеуметтану сұрақтары 11.1. Өнд≥р≥ст≥ басқарудағы инноватика мәселелер≥ Ѕасқаруға еңг≥з≥лген жаңалықтардың кезеңдер≥, жолдары және маңызы жайлы кесте дайындау √рафалоги€лық кесте 11 апта  
12. Қаз≥рг≥ уақыттағы Қазақстан жастары 12.1. Қазақстанның студент жастары, олардың ерекшел≥ктер≥ және мәселелер≥ Ђ—тудент жастардың ерекше қырлары қандай?ї деген сұрақты ашатын презентаци€ дайындау ѕрезентаци€ 12 апта  
13. —а€сат әлеуметтануы 13.1. —а€си парти€лардың қоғам өм≥р≥ндег≥ әлеуметт≥к рөл≥ —а€си парти€лардың қоғам дамуындағы маңызы жайлы сызба-нұсқа дайындау √рафалоги€лық кесте 13 апта  
14. ћәдениет әлеуметтануы 14.1. —убмәдениет түс≥н≥г≥ және түрлер≥ ћәдениет түс≥н≥г≥н, мән≥н, субмәдениет түрлер≥н аша отырып, презентаци€ дайындау ѕрезентаци€ 14 апта    
15. Қаз≥рг≥ уақыттағы Қазақстан –еспубликасындағы медицина жағдайы 15.1. Қ–-ғы денсаулық сақтау жүйес≥н≥ң құрылымы ƒенсаулық сақтау жүйес≥н≥ң құрылымы мен қызмет≥н қарастыра отырып, презентаци€ дайындау ѕрезентаци€ 14 апта    

 

9. Ќег≥зг≥ және қосымша әдебиет:

Ќег≥зг≥ әдебиеттер:

1. —оциологи€ /под ред.: Ћавриненко ¬.Ќ. 2010 г.

2. Әженов, ћ. —. Ѕ≥л≥м социологи€сы [“екст]: учебник / ћ. —. Әженов, ћ. —. —адырова, Ә. “. ќмарова. - јлматы: Ёверо, 2011. - 124 с.: б.

3. —оциологи€ /под ред.: √абдуллина  .√. 2010 г.

4. Ќемировскаий ¬.√. ќбща€ социологи€ 2014 г.

5. Әбсаттаров –. ƒәкенов ћ. Әлеуметтану 2010 ж.

Қосымша әдебиеттер:

1. √абдуллина  .√. Ц—оциологи€-1997г.

2. Қарабаев Ў.Қ.-Әлеуметтану нег≥здер≥: оқу құралы-јлматы: экономика, 2007ж.-528ж.

3. ¬олков ё.√. Ц—оциологи€ Ц под общей ред. ƒкотора философских наук, проф. ¬.». ƒобренькова-»зд-во 3-е-–остов н/ƒону: ‘еникс, 2007г.

4. ѕавленок ѕ.ƒ., —авинов Ћ.».-—оциологи€: учебное пособие Цћосква-изд-во Цторгова€ корпораци€ Ђƒашков и  ї, 2007г.-580с.

5. Әлеуметтану: оқулық / ред. Ә. ’. “үрғынбаев. - [б. м.]: Ѕ≥л≥м, 2001. - 160 с.: ил

6. —оциологи€ /под ред.: √абдуллина  .√. 2007

7. ѕавленок ѕ.ƒ. ќсновы социологии и политологии: учебное пособие / ѕ. ƒ. ѕавленок, ≈. ¬.  уканова. - ћ.: ‘ќ–”ћ-»Ќ‘–ј-ћ, 2007. - 272 с

8. Ѕольшой толковый социологический словарь- ¬ече ј—“. ћ., 1999г., т.1, т.2

9. ћаркович ƒ.-ќбща€ социологи€- –остов н/ƒону-»зд.-во –ост-го ун-та, 1993г., 42-43.

10. ќспанов —.».-—оциологи€ права: учебное пособие дл€ вузов Цјлматы: –аритет, 2002г.-336с.

11. —оциологи€ в вопросах и ответах-2000г

12. √абдуллина,  анапи€. ѕравова€ социологи€: учебник /  . √абдуллина. - јлматы, 2005. - 208 б

13. јлександрова –.Ѕ. “есты по социологии: ¬опросы и ответы: монографи€/ јлматы: Ғылым, 1999 г. 207 с.

14. —оциологи€ в вопросах и ответах 2000 г.

15. ¬олков ё.√. —оциологи€ лекции и задачи 2003

 

10. ќқытудың және сабақ беруд≥ң әд≥стер≥:

Ј ƒәр≥стер: презентаци€

Ј “әж≥рибел≥к сабақтар: шағын топтардағы жұмыс, ауызша сұрау, жұппен жұмыс, п≥к≥рталас, Ђдөңгелек столї.

Ј —тудентт≥ң өзд≥к жұмысы (—Ө∆): оқулықтармен және қосымша әдебиеттермен, Power Point форматында презентаци€ дайындау, буклет дайындау, анкета әд≥с≥ бойынша зерттеу жүрг≥зу, графологи€лық кесте, глоссарий құрастыру.

 

11. Ѕ≥л≥мд≥ бағалаудың критерийлер≥ және ережелер≥:

јғымды бақылау Ц ауызша сұрау әд≥с≥

јралық бақылау Ц тест≥леу әд≥с≥

Қорытынды бақылау Ц ауызша сұрау әд≥с≥

Әр≥пт≥к жүйе бойынша бақылау Ѕалдардың сандық эквивалент≥ ѕайыздық көрсетк≥ш≥ ƒәстүрл≥ жүйе бойынша бағалау
ј 4,0 95-100 Өте жақсы
ј- 3,67 90-94
¬+ 3,33 85-89 ∆ақсы
¬ 3,0 80-84
¬- 2,67 75-79
—+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық
2,0 65-69
—- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F   0-49 Қанағаттанарлықсыз

Әр пән бойынша б≥л≥м деңгей≥н≥ң жет≥ст≥ктер≥ келес≥дей анықталады.

Қорытынды баға ҚЅ = ––Ѕ х 0,6 + ҚЅЅ х 0,4, мұнда:

ҚЅ - қорытынды баға

––Ѕ - рұқсат алу рейтинг≥л≥к баға

ҚЅЅ Ц қорытынды бақылау бағасы (пән бойынша емтихан)

–ұқсат алу рейтинг≥л≥к бағасы (––Ѕ) пән бойынша б≥л≥мн≥ң қорытынды бағасының (ҚЅ) 60% құрайды.

Қорытынды бақылау бағасы (ҚЅЅ) пән бойынша б≥л≥мн≥ң қорытынды бағасының (ҚЅ) 40% құрайды.

–ұқсат алу рейтинг≥л≥к бағасы (––Ѕ) академи€лық кезең ағымында алған барлық бағалар жинағы орташаарифметикалық саны си€қты есептелед≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 593 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

744 - | 582 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.