Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ақырыбы: ƒамудың туа б≥ткен ақаулары: себептер≥, ж≥ктелу≥, медициналық маңызы.
 

6.2. ћақсаты: студенттерде дамудың туа б≥ткен ақаулықтарыныңсебеб≥, даму механизмдер≥, диагноз қою және алдын алу жайлы және денсаулық сақтауда заманауи медицинасында олардың рөл≥ жайлы б≥л≥мдер≥н қалыптастыру.

 

6.3. ќқытудың м≥ндеттер≥:

- студенттерд≥ тератологи€, тератогенд≥к факторлар, тератогенд≥ терминаци€лық кезеңдер, дамудың туа б≥ткен ақаулықтары, микроаномали€лардың дамуы және туа б≥ткен кем≥ст≥ктер, эмбриопати€, фетопати€ терминдер≥мен таныстыру;

- адамның онтогенез≥ндег≥ қау≥пт≥ кезеңдер≥н≥ң маңызын және мән≥н ашу

- дамудың туа б≥ткен ақаулықтарының қалыптасуында генетикалық факторлардың рөл≥н ашу;

- дамудың туа б≥ткен ақаулықтарының қалыптасуындағы орта факторлардың рөл≥н ашу;

- адамның онтогенез≥ндег≥ қау≥пт≥ кезеңдер≥н≥ң маңызы мен мән≥н ашу;

- мультифакторлық дамудың туа б≥ткен ақаулықтарының қалыптасуындағы ≥шк≥ орта факторларының және генетикалық өзара әсерлер≥н≥ң рөл≥н ашу

- студенттерд≥ дамудың туа б≥ткен ақаулықтарының Қазақстанның денсаулық сақтаудағы перинатальды және жаңа туылған нәрестелерд≥ң өл≥м - ж≥т≥м көрсетк≥штер≥ үлес≥ндег≥ маңызымен таныстыру;

- дамудың туа б≥ткен ақаулықтарын алдын-алудағы салауатты өм≥р салтының маңызы мен рөл≥н көрсету;

- студенттерд≥ дамудың туа б≥ткен ақаулықтарына диагноз қою және алдын алудың заманауи әд≥стер≥мен таныстыру;

 

6.4. “ақырыптың нег≥зг≥ сұрақтары:

*6.4.1. “уа б≥ткен даму ақаулары: анықтамасы, олардың түз≥лу механизмдер≥

¬рожденные пороки развити€ (¬ѕ–): определение,механизмы их формировани€.

Congenital malformations: definition, mechanisms oftheir formation

6.4.2. “уа б≥ткен даму ақаулары: ж≥ктелу≥, диагноз қою және алдын алу әд≥стер≥

6.4.3. ƒамудың қатерл≥ кезеңдер≥.

6.4.4. ∆атыр≥ш≥л≥к онтогенезд≥ң бұзылуы (бластопати€, эмбриопати€, фетопати€).

6.4.5. “ератогенд≥ факторлар, тератогенез. –етиноид синдромы, талидомид синдромы, алкоголь синдромы, диабетт≥ фетопати€. “ератоген және мутаген арасындағы айырмашылық

* јғылшын және орыс т≥лдер≥нде талдау үш≥н

6.5. ќқыту әд≥стер≥: студенттерд≥ң сабақтың мән≥н, мақсатын және м≥ндеттер≥н; түс≥нген≥н қысқа, анық, ойын жүйел≥ жетк≥зу және түс≥нген материалын сызба нұсқа, кесте, сурет түр≥нде көрсету; тест қател≥ктер≥мен топпен жұмыс; есептер шығаруды көрсету және түс≥нд≥ру, сызбалар толтыруға бағыттай отырып ауызша сұрау.

6.6. Әдебиеттер:

Ќег≥зг≥:

6.6.1. √енетика. ѕод ред. »ванова ¬.». ћ.: јкадемкнига, 2006. б.291-314.

6.6.2. ∆имулев ».‘. ќбща€ и молекул€рна€ генетика. Ќовосибирск: —иб.унив. изд-во, 2007. —. 369-389.

6.6.3. Қуандықов ≈.Ө., Ќұралиева Ұ.Ә. ∆алпы және медициналық генетика нег≥здер≥ (дәр≥стер жинағы). јлматы: Ёверо, 2009. б. 61-69.

6.6.4. јманжолова Ћ.≈. ∆алпы және медициналық генетиканың биологи€лық нег≥здер≥. јлматы, 2006. 126-140 б.

6.6.5. ћедициналық биологи€ және генетика. ≈.Ө. Қуандықов ред. јлматы, 2004. 103-113 б.

6.6.6. Қуандықов ≈.Ө., Ќұралиева Ұ.Ә. Ќег≥зг≥ молекулалық-генетикалық терминдерд≥ң орысша

қазақша сөзд≥г≥. јлматы: Ёверо, 2012. 112 б.

Қосымша:

6.6.7.  орочкин Ћ.». ¬ведение в генетику развити€. ћ., 1999. 252 с.

6.6.8. ћедицинска€ биологи€ и генетика. ”чебное пособие дл€ студентов под ред. проф.  уандыкова ≈.”. јлматы, 2004. б. 220-227.

6.6.9. Ќаследственные болезни: национальное руководство/под.ред.акад. –јћЌ Ќ.ѕ. Ѕочкова.-ћ.: √Ёќ“ј–-ћедиа, 2012.—.704-725.

6.6.10. Ќуртазин —.“., ¬севолодов Ё.Ѕ. Ѕиологи€ индивидуального развити€. јлматы, 2005. 260 с.

6.6.11. Қазымбет ѕ.Қ., јманжолова Ћ.≈., Ќұртаева Қ.—. ћедициналық биологи€. јлматы, 2002. б. 193-194.

6.6.12. Қуандықов ≈.Ө., Әб≥лаев —.ј. ћедициналық биологи€ және генетика. јлматы, 2006. б. 124-135.

6.6.13. ћедицинска€ генетика: учеб. пособие/ –оберт Ћ.Ќьюссбаум, –одерик –. ћак-»ннес, ’антингтон ‘. ¬иллард: пер. с англ. ј. Ў. Ћатыпова; под ред. акад. –јћЌ Ќ. ѕ. Ѕочкова. ћ., √Ёќ“ј–-ћедиа, 2010. б. 355-363.

Ѕақылау

6.7.1.  огнитивт≥ (б≥л≥м) құзыретт≥л≥кт≥ бағалау:

6.7.1.1. “ақырыптың сұрақтары бойынша ауызша сұрау.

6.7.1.2. “ест бақылау Ц 10 сұрақтан 2 нұсқа.

6.7.1.3. “ақырып бойынша кәс≥би терминдерд≥ ағылшын және ек≥нш≥ т≥лде игеру≥н тексеру

6.7.2. “әж≥рибел≥к дағды құзыретт≥л≥г≥н бағалау:

6.7.1. јдам онтогенез≥н≥ң қатерл≥ кезеңдер≥н≥ң мән≥ мен маңызын түс≥нд≥ру және сызбасын сызу.

6.7.2. ƒамудың туа б≥ткен ақаулықтарының ж≥ктелу≥:

- кездесу жи≥л≥г≥не қарай;

- көр≥ну дәрежес≥не қарай;

- көр≥ну≥не қарай;

- этиологи€сына қарай;

- онтогенезд≥ң пренатальд≥ кезең≥не байланысты

6.7.3. ƒамудың туа б≥ткен ақауларының типтер≥н түс≥нд≥ру:

1. мальформаци€

2. дизрупци€

3. деформаци€

4. дисплази€

 

мүше бастамасы қалыптасқан мүше

даму жолдары

ҚјЋџѕ“џ

       
   

 


ћјЋ№‘ќ–ћј÷»я

 

ƒ»«–”ѕ÷»я

 

 

       
   
 
 


ƒ≈‘ќ–ћј÷»я

 

 

ƒ»—ѕЋј«»я

 

6.7.3. Ѕақылау сұрақтары:

6.7.3.1. ƒамудың туа б≥ткен ақаулықтарының пайда болуындағы тератогенд≥к факторлардың рөл≥.

6.7.3.2. ƒамудың туа б≥ткен ақаулықтарының пайда болуындағы мутагенд≥к факторлардың рөл≥.

6.7.3.3. јдам онтогенез≥н қау≥пт≥ кезеңдерге бөлуд≥ң маңызы мен мән≥ неде?

6.7.3.4. Ќел≥ктен қандайда б≥р даму ақаулықтарын бластопати€ға, эмбриопати€ға және фетопати€ға жатқызылады?

6.7.3.5. ћультифакторлы даму ақаулықтарының пайда болу механизмдер≥ қандай?

6.7.3.6. ∆үкт≥л≥к кез≥нде және сау баланың туылуында салауатты өм≥р салтының әсер≥ қандай?

Үш т≥лдег≥ түс≥нд≥рме сөздер:

Қазақ т≥л≥нде ќрыс т≥л≥нде јғылшын т≥л≥нде
ƒамудың туа б≥ткен ақаулықтары Ц мүшен≥ң қызмет≥н≥ң бұзылуына алып келет≥н бастапқы онтогенетикалық дамудың ауытқуынан пайда болатын тұрақты морфологи€лық өзгер≥стер ¬рожденные пороки развити€ Ц стойкие морфологические изменени€ органов, €вл€ющиес€ следствием нарушени€ раннего онтогенетического развити€, с выраженным нарушением их функций Congenital malformations - persistent morphological and functional changes of organs resulting from early ontogenetic development disorders  
√аметопати€лар Ц жыныс жасушаларының (гаметалардың) құрылымы мен қызмет≥н≥ң бұзылуы себеб≥нен пайда болатын дамудың туа б≥ткен ақаулықтары √аметопатии Ц врожденные пороки развити€, обусловленные нарушением структуры и функции половых клеток (гамет) Gametopathies - congenital malformations caused by damage of structure and function of reproductive sells (gametes)  
Ѕластопати€лар Ц бластула сатысында ұрықтың дамуының бұзылуына әкелет≥н дамудың туа б≥ткен ақаулықтары Ѕластопатии Ц врожденные пороки развити€, обусловленные нарушением развити€ зародыша на стадии бластулы Blastopathies - congenital malformations caused by damage of embryo development at the stage of blastula
Ёмбриопати€ларЦ эмбриональдық сатыда ұрықтың дамуының бұзылуына алып келет≥н туа б≥ткен ақаулықтары Ёмбриопатии - врожденные пороки развити€, обусловленные нарушением развити€ зародыша в эмбриональном периоде Embryopathies - congenital malformations caused by damage of embryo development at the embryonic stage
‘етопати€лар Ц нәрестел≥к (фетальдық) кезеңде дұрыс қалыптасқан мүшен≥ң бұзылуынан пайда болатын туа б≥ткен ақаулықтары ‘етопатии - врожденные пороки развити€ органов, возникшие в плодном (фетальном) периоде в результате нарушени€ развити€ первоначально нормально сформированного органа Fetopathies Ц congenital malformations caused by damage of organ development which was initially well-formed  
ќқшауланған Ц б≥р мүшеде пайда болатын дамудың туа б≥ткен ақаулықтары »золированные Цврожденные пороки развити€, возникшие в одном органе Isolated Ц congenital malformations occurred in a single organ
∆үйел≥кЦ б≥р жүйеде пайда болатын дамудың туа б≥ткен ақаулықтары —истемные Ц врожденные пороки развити€, возникшие в одной системе Systematic Ц congenital malformations occurred in a single system
 өпт≥к Ц ек≥ және одан көп мүшелердег≥ дамудың туа б≥ткен ақаулықтары ћножественные Ц врожденные пороки развити€ двух или более органов Multiple Ц congenital malformations of two or more organs
“ератогенез Ц туа б≥ткен ақаулықтардың пайда болуы және даму үдер≥с≥ “ератогенез Ц процесс возникновени€ и становлени€ врожденных пороков развити€ Teratogenesis Ц process of arising and development of congenital malformations
“ератогендер Ц онтогенезд≥ң қалыпты дамуын бұзып, дамудың туа б≥ткен ақаулықтарына алып келет≥н сыртқы орта факторлары “ератогены Ц факторы внешней среды, нарушающие нормальное онтогенетическое развитие с последующем возникновением врожденных пороков развити€ Teratogens Ц environmental factors which interfere with normal ontogenetic development followed by emergence of congenital malformations
“ератологи€ Ц туа б≥ткен ақаулықтардың себептер≥н және пайда болу механизмдер≥н (патогенез≥н) зерттейт≥н ғылым “ератологи€ Ц наука, изучающа€ причины и механизмы развити€ (патогенез) врожденных пороков развити€ Teratology Ц science studying causes and mechanisms of congenital malformations development  
јтрези€ Цтуа б≥ткентесiктiң болмауы јтрези€ Цврожденное отсутствие естественного отверсти€ Atresia - congenital absence of natural body orifice  
—теноз - қуыстың тарылуы —теноз -сужение отверсти€ Stenosis Ц narrowing of orifice

 

Құрастырған: доц. јльмухамбетова —. .

25 -тәж≥рибел≥к сабақ

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3621 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

670 - | 727 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.