Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“апсырма 12. “олық дифференциал. ∆уықтап есептеу әд≥с≥не есептер
»ƒ«-10.1(3)

Әд≥стемел≥к ұсыныс: “олық дифференциалдың қандай ерекшел≥г≥ бар екен≥н айыра б≥лу қажет. ∆уықтап есептеу формуласы практикада жи≥ қолданылатын болғандықтан формуланы жатқа б≥лу абзал.

Ұсынылатын әдебиеттер: 9 нег. [250-252].

“апсырма 13.  үрдел≥ функци€лардың туындыларын табу »ƒ«-10.1(5)

Әд≥стемел≥к ұсыныс:  үрдел≥ функци€ның туындыларын табу кез≥нде сыртқы функци€ның аргумент≥нен б≥рден туынды тауып кетуге болмайтынын, аргумент≥ уақытша өзгермей тұратынын есте сақтау керек.

Ұсынылатын әдебиеттер: 9 нег. [253-254].

“апсырма 14.јйқындалмаған функци€лардың туындыларына есептер шығару »ƒ«-10.1(6)

Әд≥стемел≥к ұсыныс: јйқындалмаған функци€ның туындысын табу формуласын жатқа б≥лу қажет, өз≥нд≥к ерекшел≥г≥н ұмытпай, таңбасын тастап кетпей туындылар қатынасын дұрыс табу керек.

Ұсынылатын әдебиеттер: 9 нег. [254-258].

“апсырма 15.≈к≥ айнымалы функци€ның экстремумы »ƒ«-10.2(1,2,3,4,5)

Әд≥стемел≥к ұсыныс: ∆ерг≥л≥кт≥ экстремум мен жалпы экстремумның айырмасын жете түс≥н≥п алу керек, экстремум б≥рнеше, ал ең к≥ш≥ және ең үлкен мәндер б≥р-ақ түрл≥ болатынын ұмытпау керек

Ұсынылатын әдебиеттер: 9 нег. [210-214].

ќқытушының жетекш≥л≥г≥мен орындалатын студенттерд≥ң өз≥нд≥к жұмыстары бойынша өтк≥з≥лет≥н сабақтардың жоспары (—ќӨ∆)

“апсырма 1. јнықтауыштарды есептеу.  ер≥ матрицаны ∆ордан-√аусс схемасы бойынша табу.

Өтк≥зу түрлер≥: “ренинг, жазбаша сұрау

Әд≥стемел≥к ұсыныс: јнықтауыштарды есептеу үш≥н есептеу әд≥стер≥н, элементт≥ң миноры және алгебралық толықтауышын, анықтауыштардың қасиеттер≥н б≥лу керек.  ер≥ матрицаны ∆ордан-√аусс схемасы бойынша есептеу үш≥н матрицаны элементар түрленд≥руд≥ б≥лу керек.

Ұсынылатын әдебиеттер: 15 қос. [39-43, 70-72].

“апсырма 2. —ызықтық алгебралық теңдеулер жүйес≥н матрицалық әд≥спен шешу.

Өтк≥зу түрлер≥: “ренинг, жазбаша сұрау

Әд≥стемел≥к ұсыныс: Ѕұл тақырыпқа есептер шығару үш≥н кер≥ матрицаны табуды, матрицаларға амалдар қолдануды б≥лу керек.

Ұсынылатын әдебиеттер: 15 қос. [73-74].

“апсырма 3. —ызықтық алгебралық теңдеулер жүйес≥н≥ң үйлес≥мд≥л≥г≥

Өтк≥зу түрлер≥: “ренинг, кеңес беру

Әд≥стемел≥к ұсыныс: ћатрицаның ранг≥н минорлар, не элементар түрленд≥ру әд≥с≥мен тапқанды үйрену керек. —ызықтық алгебралық теңдеулер жүйес≥н≥ң үйлес≥мд≥л≥г≥н  ронекер- апелли теоремасымен тексеру керек.  еңейт≥лген матрицамен жұмыс ≥степ, матрицаны түрленд≥ргенд≥ б≥лу керек.

Ұсынылатын әдебиеттер: 15 қос. [91-94].

“апсырма 4. Ѕ≥ртект≥ сызықтық алгебралық теңдеулер жүйес≥н≥ң шеш≥мдер жиыны

Өтк≥зу түрлер≥: “ренинг, ауызша сұрау

Әд≥стемел≥к ұсыныс: Ѕұл тақырыпта б≥ртект≥ сызықтық алгебралық теңдеулер жүйес≥н шешес≥здер және мына жағдайларды қарастырасыздар: .

Ұсынылатын әдебиеттер: 9 нег. [32].

“апсырма 5. ¬екторлық көбейт≥нд≥лерд≥ң қолданылуына есептер шығару

Өтк≥зу түрлер≥: “ренинг, жазбаша сұрау

Әд≥стемел≥к ұсыныс: Ѕұл тақырыпта векторлық көбейт≥нд≥лерд≥ң геометри€лық және механикалық мағынасына тоқталамыз. Ѕ≥р вектордың ек≥нш≥ векторға түс≥р≥лген проекци€сын, ек≥ векторлық арасындағы бұрышты табуды, күшт≥ң жұмысын, үшбұрыштың және параллелограммның ауданын табуды, параллелепипедт≥ң көлем≥н табуды үйренес≥здер.

Ұсынылатын әдебиеттер: 15 қос. [44-52].

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1099 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

1553 - | 1346 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.