Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒ«—Ұќ жанындағы сынақ орталығы
|бақылау-аналитикалық лаборатори€сы

|өнеркәс≥пт≥ң техникалық бақылау бөл≥м≥

|ақпарат-аналитикалық маркетинг орталығы

~ Қ– ƒ—ћ ‘армакологи€лық және ‘армакопе€лық орталықтары... құрамды бөл≥г≥ болып саналады.

|Қ– ƒ—ћ –ћћ Ђ ƒ«—Ұќ ї

|Қ– ƒ—ћ фармаци€ комитет≥н≥ң

|бақылау-аналитикалық лаборатори€сының

|өнеркәс≥пт≥ң техникалық бақылау бөл≥м≥н≥ң

|ақпарат-аналитикалық маркетинг орталығының

~ ƒәр≥л≥к заттарды мемлекетт≥к т≥ркеу, мониторинг бөл≥м≥ және нұсқаулар жасау... құрылымына к≥ред≥.

|‘армакологи€лық орталық

|Қ– ƒ—ћ фармаци€ комитет≥н≥ң

|бақылау-аналитикалық лаборатори€сының

|өнеркәс≥пт≥ң техникалық бақылау бөл≥м≥н≥ң

|ақпарат-аналитикалық маркетинг орталығының

~ ƒәр≥л≥к заттарды стандарттау және сараптау бөл≥м≥, Қ– ‘армакопе€сын жасау... құрылымына к≥ред≥.

|‘армакопе€лық орталықтың

|Қ– ƒ—ћ фармаци€ комитет≥н≥ң

|‘армакологи€лық орталықтың

|өнеркәс≥пт≥ң техникалық бақылау бөл≥м≥н≥ң

|ақпарат-аналитикалық маркетинг орталығының

~ ћемлекетт≥к т≥ркеу, қайта т≥ркеу және дәр≥л≥к заттардың т≥ркеуге енг≥з≥лген өзгер≥стерд≥... бақылайды.

| Қ– ƒ—ћ фармацевтикалық бақылау комитет≥

|‘армакопе€лық орталық

– ƒ—ћ фармаци€ комитет≥

|‘армакологи€лық орталық

| Қ– ƒ—ћ –ћћ Ђ ƒ«—Ұќ ї

~ ћемлекетт≥к т≥ркеу... дәр≥л≥к препараттарға жүрг≥з≥лмейд≥.

|дәр≥герд≥ң рецепт≥ бойынша дәр≥ханада дайындалған

|Қазақстан –еспубликасында шығарылған

| Қазақстан –еспубликасы территори€сына әкел≥нген

|жаңартылған (генериктер)

|Қазақстан –еспубликасында бұрын т≥ркелген жаңа комбинаци€лық

~ ƒәр≥л≥к заттар, медициналық техника және медицинада қолданылатын бұйымдарға сараптауды... ұйымдастырады және жүрг≥зед≥.

|Қ– ƒ—ћ –ћћ Ђ ƒ«—Ұќ ї

Қ– ƒ—ћ фармацевтикалық бақылау комитет≥

|‘армакопе€лық орталық

– ƒ—ћ фармаци€ комитет≥

|‘армакологи€лық орталық

~ ƒәр≥л≥к заттардың б≥р≥нш≥л≥к сараптамасы... жүрг≥з≥лед≥.

|Қ– ƒ—ћ –ћћ Ђƒ«—Ұќї сараптау бөл≥м≥нде

Қ– ƒ—ћ фармацевтикалық бақылау комитет≥

|‘армакопе€лық орталық

– ƒ—ћ фармаци€ комитет≥

|‘армакологи€лық орталық

~ ƒәр≥л≥к заттардың аналитикалық сараптамасын... жүрг≥зед≥.

|аккредитт≥ сынақ лаборатори€сында

|Қ– ƒ—ћ фармацевтикалық бақылау комитет≥нде

|‘армакопе€лық орталықта

– ƒ—ћ фармаци€ комитет≥нде

|‘армакологи€лық орталықта

~ ƒәр≥л≥к заттардың арнайы фармацевтикалық сараптамасын... жүрг≥зед≥.

| ƒ«—Ұќ ‘армакопе€лық орталығында

|Қ– ƒ—ћ фармацевтикалық бақылау комитет≥нде

|ақпарат-аналитикалық маркетинг орталығында

– ƒ—ћ фармаци€ комитет≥нде

|‘армакологи€лық орталықта

~ “ұрақтылық Цдәр≥л≥к заттың... қаб≥лет≥.

| ЌҚ көрсет≥лген жарамды мерз≥м аралығында өз қасиет≥н сақтау

|хими€лық реакци€ға түсу

|фармакологи€лық белсенд≥л≥г≥н сақтау

џлғалданбау

|жоғары температурада қасиет≥н сақтау

~ ЌҚ Ђћикробиологи€лық тазалықї бөл≥м≥... дәр≥л≥к субстанци€лар үш≥н енг≥з≥лед≥.

|стерильд≥ емес

|стерильд≥

|стерилизаци€ға ұшырамайтын стерильд≥

|стерилденет≥н стерильд≥

|стерилизаци€ланатын стерильд≥ емес

~ ЌҚ ЂЅөл≥н≥п алынатын көлемї бөл≥м≥... үш≥н енг≥з≥лген.

|парентеральд≥к қолданылатын дәр≥ дәрмектер

|субстанци€

|көз тамшылары

|суппозитори€лар

|аэрозолдар

~ Е - дозаланған дәр≥ дәрмек б≥рл≥г≥ндег≥ әсер етуш≥ заттар мөлшер≥н≥ң ауытқуын анықтайтын ЌҚ бөл≥м≥ (таблетка, капсула, суппозитори€ және басқа).

|ћөлшер б≥ркелк≥л≥г≥

|Ѕөл≥н≥п алынатын көлем

|ћасса б≥ркелк≥л≥г≥

|“олтыру көлем≥

|ќрташа массасы

~Е - ер≥т≥нд≥н≥ң осмос қысымына әр түрл≥ ер≥ген заттардың қосқан жиынтық үлес≥н бағалайтын ЌҚ бөл≥м≥.

|осмол€льд≥к

|қышқылдық, с≥лт≥л≥к

|тектес қоспалар

|бөл≥н≥п алынатын көлем

|мөлшер б≥ркелк≥л≥г≥

~ ќсмол€льд≥кт≥ ер≥т≥нд≥н≥ң... бойынша анықтайды.

|қату температурасының төмендеу≥

|тұтқырлығының төмендеу≥

|тығыздығының өзгеру≥

| флюоресценци€сы

|қайнау температурасының төмендеу≥

~ ≈р≥т≥нд≥н≥ң осмол€льд≥г≥н... приборында анықтайды.

|осмометр

|потенциометр

|ионометр

|рЌ-метр

|спектрофотометр

~Е - б≥р килограмм ер≥тк≥штег≥ ер≥т≥нд≥ осмольд≥ң саны.

|осмол€льд≥к

|қышқылдық, с≥лт≥л≥к

|осмол€рлы концентраци€

|ер≥т≥нд≥н≥ң титр≥

|пайыздық концентраци€

~ јналитикалық әд≥стер валидаци€сының нег≥зг≥ м≥ндет≥ болып Е жатады.

|дәр≥л≥к заттардың сапасын бақылау м≥ндеттер≥н шешу үш≥н бер≥лген әд≥стемен≥ң жарамдылығын тәж≥рибе түр≥нде дәлелдеу

|сертификаттауға түскен дәр≥л≥к заттарға жасалған фармацевтикалық бақылау нәтижелер≥н статистикалық өңдеу

|дәр≥л≥к заттардың сандық мөлшер≥н анықтау нәтижелер≥ бойынша олардың қолдануға жарамдылығын тәж≥рибе түр≥нде дәлелдеу

|зерттелет≥н дәр≥л≥к препараттың стандартты үлг≥мен б≥рдей екенд≥г≥н тәж≥рибе түр≥нде дәлелдеу

|дәр≥л≥к препараттың қоспасы жоқ екенд≥г≥н тәж≥рибе түр≥нде дәлелдеу

~ ¬алидаци€лық сынаулар... жүрг≥з≥лед≥.

|идентификаци€ға, қоспаның шект≥ мөлшер≥н анықтауға, қоспаның, әсер етуш≥ заттың және дәр≥л≥к түрдег≥ басқа компоненттерд≥ анықтауға

|идентификаци€ға, физикалық константаларды анықтауға, әсер етуш≥ заттың және дәр≥л≥к түрлердег≥ басқа компоненттерд≥ң сандық мөлшер≥н анықтауға

|идентификаци€ға, қоспаның сандық мөлшер≥н, қоспаның шект≥ мөлшер≥н, физикалық константаларын анықтауға

|физикалық константаларын анықтауға, қоспа мен әсер етуш≥ заттың сандық мөлшер≥н анықтауға

|физикалық константаларын анықтауға, әсер етуш≥ зат пен дәр≥л≥к түрлердег≥ басқа компоненттерд≥ң сандық мөлшер≥н анықтауға

~ —андық анықтау шег≥ Ц бұл Е.

|талап ет≥лген дұрыстық пен дәлд≥к арқылы үлг≥дег≥ талданатын заттың минималды мөлшер≥н≥ң сандық анықталуы

|талап ет≥лген дұрыстық пен дәлд≥к арқылы үлг≥дег≥ талданатын заттың максималды мөлшер≥н≥ң сандық анықталуы

|идентификаци€лау арқылы дәлелдеуге болатын үлг≥дег≥ талданатын заттың ең аз мөлшер≥

|идентификаци€лау арқылы дәлелдеуге болатын үлг≥дег≥ талданатын заттың ең көп мөлшер≥

|идентификаци€лау арқылы дәлелдеуге болатын үлг≥дег≥ талданатын заттың ең аз мөлшер≥

~ —андық анықтау шег≥... бойынша сипатталады.

| үлг≥дег≥ заттың ең аз концентраци€сының сандық мөлшер≥н анықтау әд≥стемес≥

|үлг≥дег≥ әсер етуш≥ заттың сандық мөлшер≥н анықтау әд≥стемес≥

|үлг≥дег≥ зат концентраци€сы диапазонының сандық мөлшер≥н анықтау әд≥стемес≥

|талдауға алынған заттың физикалық константасын анықтау әд≥стемес≥

|үлг≥дег≥ заттың ең жоғары концентраци€сының сандық мөлшер≥н анықтау әд≥стемес≥

~јналитикалық әд≥стемен≥ң сызықтығы... бойынша сипатталады.

|үлг≥дег≥ талдауға алынған заттың концентраци€ға тура пропорциональдығын көрсетет≥н сандық мөлшер≥н анықтау әд≥стемес≥

|үлг≥дег≥ талдауға алынған затты идентификаци€лаудың жарамды әд≥с≥н≥ң қаб≥летт≥л≥г≥

|үлг≥дег≥ талданатын заттың ең аз мөлшер≥н анықтау әд≥стемес≥н≥ң қаб≥летт≥л≥г≥

|үлг≥дег≥ талданатын заттың концентраци€сының кер≥ пропорциональдығын көсетет≥н шама

|үлг≥дег≥ талданатын заттың ең жоғары мөлшер≥н анықтау әд≥стемес≥н≥ң қаб≥летт≥л≥г≥

~јналитикалық әд≥стемен≥ң талап ет≥лген сызықтықты, дұрыстықты және дәлд≥кт≥ қажет етет≥н≥н көрсетет≥н қолданылу диапазоны... сипатталады.

|үлг≥дег≥ талданатын заттың минималды және максималды аралықтағы интервалымен

|үлг≥дег≥ талданатын заттың минималды концентраци€сымен

|үлг≥дег≥ талданатын заттың максималды концентраци€сымен

|үлг≥дег≥ талданатын заттың жұмысшы концентраци€сымен

|үлг≥дег≥ талданатын заттың жұмысшы және максималды концентраци€лары аралығындағы интервалымен

~јнықтау шег≥... бойынша жасалған әд≥стеме көмег≥мен сипатталады.

|үлг≥дег≥ талданатын заттың байқалуы мүмк≥н минималды мөлшер≥

|үлг≥дег≥ талданатын заттың байқалуы мүмк≥н максималды мөлшер≥

|үлг≥дег≥ талданатын заттың сандық анықталуы мүмк≥н минималды мөлшер≥

|үлг≥дег≥ талданатын заттың сандық анықталуы мүмк≥н максималды мөлшер≥

|үлг≥дег≥ талданатын заттың байқалуы мүмк≥н және сандық анықталатын минималды мөлшер≥

~јналитикалық әд≥стемен≥ң дәлд≥г≥ б≥ртект≥ үлг≥н≥ң әр түрл≥ сынамасында... бойынша сипатталады.

|бер≥лген әд≥стеме бойынша орындалған өлшеулер сери€сы үш≥н алынған нәтижелерд≥ң жақындық дәрежес≥

|бер≥лген әртүрл≥ ек≥ әд≥стеме бойынша орындалған өлшеулер сери€сы үш≥н алынған нәтижелерд≥ң жақындық дәрежес≥

|бер≥лген әд≥стеме бойынша анықталған үлг≥дег≥ талданатын заттың максималды және минималды концентраци€лары аралығындағы интервалы

|бер≥лген әд≥стеме бойынша анықталған мәндерд≥ң талданатын зат концентраци€сына тура пропорциональды тәуелд≥л≥г≥

|бер≥лген әд≥стеме бойынша сандық анықтауға болатын үлг≥дег≥ талданатын заттың минималды мөлшер≥

~Ѕелг≥л≥ шынайы мән≥мен (немесе анықтамалық шамамен) бер≥лген әд≥стеме бойынша алынған мән арасындағы сәйкест≥к дәрежес≥н... сипаттайды.

|дұрыстық

|сызықтық

|қайталанғыштық

|дәлд≥к

|спецификалық

~—ынауларды валидаци€лау кез≥нде спецификалық зерттеу... жүрг≥з≥лед≥.

|идентификаци€лауға, қоспаны бақылауға және сандық анықтауға

|тек қана идентификаци€лауға және қоспаны бақылауға

|тек қана қоспаны бақылауға және сандық анықтауға

|тек қана идентификаци€лауға және сандық анықтауға

|тек қана сандық анықтауға

~јналитикалық әд≥стемен≥ң дұрыстығы барлық қолдану диапазонын қамтитын үш түрл≥ концентраци€лар үш≥н... кем емес анықтаулар арқылы бағаланады.

|тоғыздан

|үштен

|бестен

|он бестен

|жиырмадан

~‘отоэлектроколориметри€ әд≥с≥... талдауда қолданылады.

|бо€лған ер≥т≥нд≥лерд≥

|суспензи€ларды

|лайлы ер≥т≥нд≥лерд≥

|флюоресцирлеуш≥ ер≥т≥нд≥лерд≥

|түсс≥з ер≥т≥нд≥лерд≥

~—апалық және сандық спектральды талдау... көмег≥мен анықталады.

|спектральды қисық

|хроматограмма

|термограмма

|рентгенограмма

|пол€ризаци€лық қисық

~«ерттелет≥н заттың атомдары мен молекулаларының шығару, жұтылу спектрлер≥ мен электромагнитт≥ сәулеленуд≥ң комбинаци€лық шашырауын зерттеуге нег≥зделген физико-хими€лық әд≥стер... деп аталады.

|спектральды

|хроматографи€лық

|рентгенд≥

|пол€рографи€лық

|терми€лық

~—пектрд≥ң »Қ аймақтағы электромагнитт≥ сәулеленуд≥ң толқын ұзындығын () Е өлшейд≥.

|кер≥ сантиметрмен (см-1)

|нанометрмен (нм)

|километрмен (км)

|миллиметрмен (мм)

|дециметрмен (дм)

~“үст≥ ер≥т≥нд≥лерд≥ң жарықты жұтуын өлшейт≥н фотометри€лық әд≥с... деп аталады.

|фотоколориметри€

|” -спектрофотометри€

|»Қ- спектрофотометри€

|турбидиметри€

|нефелометри€

~Ѕугер-Ћамберт-Ѕер заңы... формуламен көрсет≥лед≥.

| lg Io/I= ε×C×l

| lg Io/I= C×l

| lg Io/I= ε×C

| lgI= ε×l×Io

| lgIo = ε×C×l× I

~≈р≥т≥нд≥н≥ң оптикалық тығыздығы (ј) немесе абсорбци€... формуламен белг≥ленед≥.

|

|

|

|

|

~∆ұтылудың мол€рлы коэффициент≥н≥ң () өлшем б≥рл≥г≥... өлшенед≥.

|өлшемс≥з шамамен

|моль/л

|сантиметрмен (см)

|граммен (г)

|нанометрмен (нм)

~ќптикалық тығыздықтың (абсорбци€, ј) өлшем б≥рл≥г≥... өлшенед≥.

|өлшемс≥з шамамен

|моль/л

|сантиметрмен (см)

|граммен (г)

|нанометрмен (нм)

~’роматографи€ Ц бұл Е.

|сорбент қабаты бойымен қозғалып, газдар немесе сұйықтардың күрдел≥ құрамын жеке компоненттерге бөлет≥н талдау әд≥с≥

|күрдел≥ қоспаларды жеке компоненттерге ер≥г≥шт≥г≥ бойынша бөлу процес≥

|талданатын заттың гидролитикалық ыдырау процес≥

|қоспалардың қышқылмен ыдырау процес≥

|күрдел≥ қоспалардың тұнбаға түсу және сүзу процес≥

~≈р≥т≥нд≥дег≥ зат концентраци€сын градуирл≥ график арқылы анықтауда сызықты тәуелд≥л≥к... тұрғызылады.

|A=f (C)

|A=f (T)

|A=f (w)

|A=f (l)

|A=f ()

~‘отометри€лық әд≥сте градуирл≥ график арқылы талданатын заттың оптикалық тығыздығын б≥ле отырып,... шамасын табады.

|концентраци€

|масса

|көлем

|титр

|ауданы

~»Қ талдауға ұнтақ тәр≥зд≥ материалдардан үлг≥н≥... түр≥нде дайындайды.

|бейорганикалық толықтырғыштары бар ұнтақтар қосындыларынан дайындалған престелген брикеттер

|органикалық толықтырғыштары бар қою қосынды

|органикалық толықтырғыштары бар суспензи€

|сұйық сұйылтқыштары бар престелген таблеткалар

|бейорганикалық сұйылтқыштары бар суспензи€

~»Қ Цспектрофотометри€да тербелмел≥ жи≥л≥к мән≥н... түс≥ру арқылы алады.

|заттың жұтылу спектр≥н

|заттың бөл≥ну спектр≥н

|заттың сәулелену спектр≥н

|заттың қозу спектр≥н

|заттың шығару спектр≥н

~»Қ жұтылу спектр≥ бойынша сапалық талдауда... өлшейд≥.

|жұтылу жолағының максимумын

|бөл≥ну жолағының максимумын

|жұтылу жолағының минимумын

|бөл≥ну жолағының минимумын

|бөл≥ну жолағының максимумы мен минимумын

~»Қ спектроскопи€ әд≥с≥мен сапалық талдауда алынған спектрограмманы... салыстырады.

|заттың стандартты спектр≥мен

|заттың стандартты үлг≥с≥мен

|бақылау ер≥т≥нд≥лер≥мен

|эталонды ер≥т≥нд≥лермен

|√ќ—“пен

~≈р≥т≥нд≥ және қатты мөлд≥р заттар арқылы өтет≥н жарық сәулес≥н≥ң оптикалық тығыздығы мен өтк≥зу≥н 186-1100 нм диапазонында өлшейт≥н прибор... деп аталады.

|спектрофотометр

|рентген аппараты

|электронды микроскоп

|дериватограф

|рЌ-метр

~√азды хроматографи€да... адсорбенттер≥ қолданылады.

|активтелген көм≥р, силикагель, алюминий тотығы

|активтелген көм≥р, ZnO, Fe2O3

|CaSiO3, Fe2O3, CaO, Al2O3

|силикагель, MgSiO3, Fe2O3

|молекул€рлы елек, Fe2O3, MgSiO3

~Үлкен көлемде бастапқы қосындыларды бөлу және тазалық дәрежес≥ (99,99%) жеке заттар алу үш≥н... хроматографи€ қолданылады.

|препаративт≥

|капилл€рлы

|газ-адсорбци€лық

|газ-сұйықтық

|хроматотермографи€лық

~јдсорбци€лық Ц сұйықтық хроматографи€ әд≥с≥мен заттарды бөлу... жүрг≥з≥лед≥.

|хроматографи€лық колонкада

|сүзг≥ қағазда

|пластинкада

|арнайы шыныда

|хроматографи€лық камерада

~»Қ-спектроскопи€ көмег≥мен... анықтауға болады.

|қосылыстың құрылымын

|физикалық константасын

|сандық талдауын

|кристалдардың түр≥ мен өлшем≥н

|фазалық ауысулар температурасын

~ ейб≥р толқын ұзындықтарында сәулен≥ шығару және бөлшект≥ немесе толық жұтатын қаб≥лет≥ бар қондырғы... деп аталады.

|светофильтр

|елек

|полихроматор

|спектрограф

|спектрофотометр

~—пектрд≥ң кең бөл≥г≥нен толқын ұзындығының ж≥ң≥шке жолақтарын бөлет≥н прибор... деп аталады.

|монохроматор

|спектроскоп

|спектрофотометр

|елек

|полихроматор

~ћонохроматор, сәулелену көз≥ және фотоэлектронды детектордан тұратын прибор... деп аталады.

|спектрофотометр

|потенциометр

|пол€риметр

|рефрактометр

|хроматограф

~“олқын ұзындықтары жақын ек≥ спектральды сызықтарды бөл≥п көрсету қаб≥лет≥ бар спектральды прибор... деп аталады.

|рұқсат беруш≥

|диспергирлеуш≥

|интерференционды

|сызықты

|дифракционды

~«аттардың электромагнитт≥ сәулемен әсерлесу≥не нег≥зделген талдау әд≥с≥... деп аталады.

|спектроскопи€лық

|хроматографи€лық

|магнетохими€лық

|радиометри€лық

|кинетикалық

~»Қ спектр аймағындағы сәулелену мен заттың өзара әсерлесу≥не нег≥зделген әд≥с... деп аталады.

|абсорбци€лық

|адсорбци€лық

|магнитт≥к

|хими€лық

|терми€лық

~»Қ аймақта сәулелену көз≥ рет≥нде... қолданылады.

|балқытылған қатты дене

|бос катодты лампа

|светодиодтар

|галогенд≥ лампалар

|сутект≥ лампалар

~»Қ аймақта кең таралған сәулелену көз≥ рет≥нде... қолданылады.

|Ќернст штифты және глобарлар

|аргон және ксенон лампалары

|бос катодты лампа

|сутект≥ және дейтер лампалары

|газды және қатты лазерлер

~”  аймақта сәулелену көз≥ рет≥нде... қолданылады.

|дейтер лампалары

|вольфрам лампалары

|штифтер

|глобарлар

|светодиодтар

~ өр≥нет≥н аймақта сәулелену көз≥ рет≥нде... қолданылады.

|¬ольфрам лампалары

|дейтер лампасы

|штифттер

|глобарлар

|светодиодтар

~∆арықты жұту шамасы... деп аталады.

|өтк≥зг≥шт≥к және оптикалық тығыздық

|жұтылу және сәулелену

|айналу және тербел≥с

|пульсаци€ және период

|изобар және изотерм

 

~Үлг≥н≥ң ену сәт≥н≥ң хроматографи€лық шыңның максимумын т≥ркеу сәт≥не дей≥нг≥ уақыты... деп аталады.

|ұсталу уақыты

|хроматографи€лау уақыты

|ұсталу көлем≥

|селективт≥л≥к коэффициент≥

|ұсталу факторы

~.Е - бұл колонка арқылы белг≥л≥ б≥р жылдамдықпен ж≥бер≥лет≥н жылжымалы фаза көлем≥

|ұсталу көлем≥

|ұсталу уақыты

|шынайы ұсталу уақыты

|максималды ұсталу көлем≥

|салыстырмалы ұсталу көлем≥

~Қоспаның хроматограммасы бойынша қоспаның хроматографи€лық параметрлер≥н≥ң экспериментальды мәндер≥н: ұсталу факторы, рұқсат беру, Е есептеуге және хроматографи€лық колонканың эффективт≥л≥г≥н бағалауға болады.

|селективт≥л≥к коэффициент≥

|ұсталу уақытының коэффициент≥

|шынайы ұсталу уақыты

|максималды ұсталу көлем≥

|салыстырмалы ұсталу көлем≥

~јлынған хроматограмма бойынша қоспаның хроматографи€лық параметрлер≥н≥ң экспериментальды мәндер≥н: Е, рұқсат беру, селективт≥л≥к коэффициент≥н есептеуге және хроматографи€лық колонканың эффективт≥л≥г≥н бағалауға болады.

|ұсталу факторы

|ұсталу уақытының коэффициент≥

|салыстырмалы ұсталу көлем≥

|максималды ұсталу көлем≥

|салыстырмалы ұсталу көлем≥

~јлынған хроматограмма бойынша қоспаның хроматографи€лық параметрлер≥н≥ң экспериментальды мәндер≥н: ұсталу факторы, Е, селективт≥л≥к коэффициент≥н есептеуге және хроматографи€лық колонканың эффективт≥л≥г≥н бағалауға болады.

|рұқсат беру

|ұсталу уақытының коэффициент≥

|шынайы ұсталу уақыты

|максималды ұсталу көлем≥

|салыстырмалы ұсталу уақыты

~. Е заттың жылжитын фазаға қарағанда жылжымайтын фазада қанша есе көп ұсталатынын көрсетед≥.

|Ұсталу факторы

|—алыстырмалы ұсталу факторы

|Ўынайы ұсталу факторы

|—елективт≥л≥к коэффициент≥

|—алыстырмалы селективт≥л≥к коэффициент≥

~’роматографи€лық шыңдар максимумдарының өзара ара қашықтығы жылжымайтын фазаның... анықталады.

|селективт≥л≥г≥мен

|эффективт≥л≥г≥мен

|теори€лық тарелкалар санымен

|қайталанғыштығымен

|би≥кт≥г≥мен

~Ѕөлу факторы Ц бұл ек≥ бөл≥нет≥н заттың... шамасы.

|салыстырмалы ұсталу

|шынайы ұсталу

|шынайы эффективт≥л≥г≥

|салыстырмалы эффективт≥л≥г≥

|салыстырмалы рұқсат беру

~’роматографи€лық шыңның жайылу дәрежес≥... көрсетед≥.

|колонканың эффективт≥л≥г≥н

|колонканың селективт≥л≥г≥н

|колонканың спецификалығын

|детектордың эффективт≥л≥г≥н

|колонканың ұзындығын

~ олонканың эффективт≥л≥г≥ сандық түрде... көрсет≥лед≥.

|теори€лық тарелкалар санымен

|колонканың селективт≥л≥г≥мен

|хроматографи€лық колонканың би≥кт≥г≥мен

|селективт≥л≥к коэффициент санымен

|бөлу факторының санымен

~’роматографи€лық шыңдардың... қоспаның сандық құрамын бағалауға мүмк≥нд≥к беред≥.

|ауданы

|бөл≥ну факторы

|бөл≥ну

|селективт≥л≥к коэффициент≥

|ұсталу факторы

~ƒетектирлеу жүйес≥... қорек көз≥нен, сигналды күшейтк≥штен және т≥ркеуш≥ құрылғыдан тұрады.

|детектордың

|микродрипперд≥ң

|дросселд≥ң

|буландырғыштың

|микродозатордың

~’роматографи€лық талдауда жылжымайтын фазаны таңдау бөл≥нет≥н қосылыстардың... және сутект≥ байланыс түзу қаб≥лет≥не тәуелд≥.

|пол€рлығына

|ер≥г≥шт≥г≥не

|тұрақтылығына

|ылғал тартқыштығына

|пол€ризаци€лануына

~’роматографи€лық талдауда пол€рлы сорбаттарды бөлу үш≥н... жылжымайтын фазалар қажет.

|пол€рлы

|тұтқыр

|қиын балқитын

|ылғал тартқыш

|пол€ризаци€ланатын

~√аз-сұйықтық хроматографи€да пол€рсыз қосылыстар... сәйкес бөл≥нед≥.

|қайнау температурасына

|балқу температурасына

|диполь-дипольды өзара әсерлесу≥не

|менш≥кт≥ жұтылуына

| сутект≥ көп≥ршелерд≥ң түз≥лу≥не

~√аз-сұйықтық хроматографи€да пол€рлы қосылыстардың ұсталуы... жылжымайтын фазалардың өсу≥не қарай ұлға€ды.

|пол€рлы

|ер≥г≥ш

|тұтқыр

|ылғал тартқыш

|пол€ризаци€ланатын

~ ер≥ айналмалы-фазалы жоғары эффективт≥ сұйықтық хроматографи€да заттардың ұсталуы олардың... ұлғаюымен өсед≥.

|пол€рлығының

|абсорбци€лығының

|пол€рсыздығының

|адсорбци€лығының

|десорбци€лығының

~ ер≥ айналмалы-фазалы жоғары эффективт≥ сұйықтық хроматографи€да заттардың ұсталуы олардың... ұлғаюымен өсед≥.

|гидрофобтығының

| абсорбци€лығының

|пол€рсыздығының

|адсорбци€лығының

|десорбци€лығының

~’роматографи€да... детектордың жұмыс ≥стеу принцип≥ талданатын заттың оптикалық тығыздығын өлшеуге нег≥зделген.

|спектрофотометри€лық

|флуорометри€лық

|кондуктометри€лық

|амперометри€лық

|масс-спектрофотометри€лық

~’роматографи€да... детектордың жұмыс ≥стеу принцип≥ талданатын заттың электроөтк≥зг≥шт≥г≥н өлшеуге нег≥зделген.

|кондуктометри€лық

|флуорометри€лық

|спектрофотометри€лық

|амперометри€лық

|масс-спектрофотометри€лық

~∆Ё—’ әд≥с≥... нег≥зделген.

|қысым арқылы колонкадан өткенде компоненттерд≥ң ек≥ фаза арасында әртүрл≥ таралуына

|қатты сорбентте компоненттерд≥ң әртүрл≥ адсорбци€сына;

|колонкада болатын газ тасымалдағыш пен қатты сорбент арасындағы компоненттер қоспасының әртүрл≥ таралуына

|колонкада болатын газ тасымалдағыш пен қатты сорбент арасындағы |компоненттер қоспасының б≥ркелк≥ таралуына

|ек≥ газ тәр≥зд≥ фазалар арасында, оның ≥ш≥нде б≥реу≥ қысым арқылы колонкадан өткенде компоненттер қоспасының әртүрл≥ таралуына

~∆Ё—’ қолданылатын беткей≥не пол€рсыз топтар енг≥з≥лген сорбенттер... деп аталады.

|октадецилсиланы бар силикагель

|силикагель

|стирол- ƒ¬Ѕ

|полистирол

|целлюлоза

~–ефрактометри€лық детектордың жұмыс ≥стеу принцип≥... нег≥зделген.

|жарықтың сынуына

|анықталатын заттың люминесценци€сына

|жарықты жұтуына

|жарықтың сәулелену≥не

|жылу өтк≥зг≥шт≥г≥не

~—ұйықтық хроматографта компоненттерд≥ң эффективт≥ бөл≥ну≥ үш≥н блок - Еүлкен әсер көрсетед≥.

|насос

|колонка

|детектор

|дозатор

|термостат

~√—’, ∆Ё—’ заттарды идентификаци€лау... бойынша жүрг≥з≥лед≥.

|ұсталу уақыты, колонкадағы зонаны зерттеу≥

|қайнау температурасы және диэлектрл≥к өтк≥зг≥шт≥г≥

|хроматографи€лық шыңның ауданы

|спектральды немесе хими€лық талдау әд≥стер≥

|колонкаға спектральды анализаторды қосуы

~—андық талдауда... жүрг≥з≥лед≥.

|приборды градуирлеу, бөлу, шың би≥кт≥г≥н өлшеу

|бөлу, қоспа құрамын есептеу

|сынаманы енг≥зу, ұсталу уақытын есептеу

|сынаманы енг≥зу, бөлу, ұсталу индекс≥н есептеу

|шыңның симметри€лығын анықтау

~—андық талдауда хроматографи€лық шыңның жи≥ қолданылатын параметр≥... болып табылады.

|ауданы

|нөлд≥к сызық деңгей≥ндег≥ ен≥

|жартылай би≥кт≥к деңгей≥ндег≥ ен≥

|би≥кт≥г≥

|симметри€лығы

~” -детектордың нег≥зг≥ артықшылығы... болып табылады.

|көптеген органикалық қосылыстардың санын анықтау мүмк≥нд≥г≥

|таңдамалығы

|төменг≥ анықтау шег≥

|нөлд≥к сызықтың тұрақтылығы

|спецификалығы

~∆Ё—’ әд≥с≥н≥ң √—’ әд≥с≥мен салыстырғандағы артықшылығы... болып табылады.

|ұшпайтын және қиын қайнайтын қосылыстарды анықтау мүмк≥нд≥г≥

|төменг≥ анықтау шег≥

|анықтау таңдамалығы

|эксплуатаци€дағы прибордың сен≥мд≥л≥г≥

|эксплуатаци€ның қарапайымдылығы

~√аз сұйықтық хроматографтың блок-схемасы... тұрады.

|газ тасымалдағышы бар баллон, термостат, буландырғыш, инжектор, колонка, детектор, өз≥ жазатын қондырғы

|газ тасымалдағышы бар баллон, инжектор, колонка, детектор, өз≥ жазатын қондырғы

|жылжымалы фазаға арналған түт≥к, насос, колонка, детектор

|термостат, инжектор, насос, колонка

|жылжымалы фазаға арналған түт≥к, насос, атомизатор, графитт≥ кювета, колонка, детектор

~ олонкадағы жағылу параметр≥ -....

|би≥кт≥к, теори€лық тарелкалар эквивалент≥

|хроматографи€лық шыңның би≥кт≥г≥

|колонка сиымдылығының коэффициент≥

|ер≥тк≥шт≥ң элюирлеуш≥ қаб≥лет≥

|элюирлеу уақыты

~Ұсталу уақыты Ц бұл сынаманы енг≥згеннен бастап... дей≥нг≥ уақыты.

|зерттелет≥н заттың хроматографи€лық шыңы пайда болғанға

|зерттелет≥н заттың колонкаға к≥руге

|детектор сигналының басталғанға

|детектор сигналының а€қталғанға

|детектордың соңғы максималды сигналына

~ƒетектор... үш≥н қолданылады.

|талданатын зат компоненттер≥н т≥ркеу

|талданатын заттың колонкада б≥ркелк≥ араласуы

|хроматографқа сынаманы енг≥зу

|талданатын сынама компоненттер≥н≥ң толық бөл≥ну≥

|газ тасымалдағыштың жүйеге бер≥лу қысымын ұстау

~√азды хроматографи€да сапалық талдау нег≥з≥ рет≥нде... шамасы қолданылады.

|ұсталу уақыты

|шыңның би≥кт≥г≥

|шыңның ауданы

|шыңның ен≥

|шыңның симметри€лығы

~’роматографи€лық шыңның ауданы... сипатталады.

|сынамадағы жеке компоненттерд≥ң сандық құрамымен

|сынаманың сапалық құрамымен

|қатты тасымалдағыштағы сұйық фазаның құрамымен

|бөл≥ну толықтығымен

|колонканың жұмыс ≥стеу эффективт≥л≥г≥мен

~∆ұтылудың мол€рлы коэффициент шамасы... тәуелд≥ емес.

|температураға

|өткен жарықтың толқын ұзындығына

|ер≥т≥нд≥ концентраци€сына

|заттың табиғатына

|хромофорға

~ќптикалық тығыздықтың концентраци€ға сызықты тәуелд≥л≥г≥... жағдайында сақталады.

|талданатын ер≥т≥нд≥н≥ сұйылтқанда өзгермеген

|ер≥т≥нд≥н≥ сұйылтқанда анықталатын заттың гидролизге ұшырау

|ер≥т≥нд≥н≥ сұйылтқанда анықталатын заттың диссоциаци€ға ұшырау

|ер≥т≥нд≥ рЌ өзгеру≥ кез≥нде тепе теңд≥кт≥ң қабысуы

|талданатын заттың қоймалжың кешен түзу

~... Ц көзделген м≥ндеттерд≥ шешу үш≥н әд≥стемен≥ң жарамдылығын тәж≥рибе жүз≥нде дәлелдеу.

|¬алидаци€

|—тандарттау

|—ертификаци€лау

|ћетрологи€лық өңдеу

|ћатрица эффект≥с≥

~Қ– ћ‘ талабына сәйкес өс≥мд≥к шик≥заты құрамындағы ауыр металдарға сынақ... әд≥с≥мен жүрг≥з≥лед≥.

|јтомды Ц абсорбци€лық спектрометри€

|”  Ц спектрофотометри€

|∆Ё—’

|√—’

|∆Қ’

~Қ– ћ‘ талабына сәйкес субстанци€лар, дайын дәр≥л≥к заттардың стерильд≥г≥не бақылау жасау үш≥н... сынақ жүрг≥з≥лед≥.

|Ѕиологи€лық

|‘изико Ц хими€лық

|—трест≥

|“итриметри€лық

|‘изикалық

~Қ– ћ‘ талабына сәйкес дәр≥л≥к заттардың стерильд≥г≥не сынақ... әд≥с≥мен жүрг≥з≥лед≥.

|мембраналық сүзу

|агардағы диффузи€

|электрофорез

|қату температурасының төмендеу≥н өлшеу

|күйд≥ру

~Қ– ћ‘ талабына сәйкес дәр≥л≥к заттардың стерильд≥г≥не сынақ... әд≥с≥мен жүрг≥з≥лед≥.

|т≥келей себу

|агардағы диффузи€

|электрофорез

|қату температурасының төмендеу≥н өлшеу

|күйд≥ру

~Қ– ћ‘ талабына сәйкес дәр≥л≥к субстанци€дағы қалдық ер≥тк≥штерд≥ идентификаци€лау және бақылау... әд≥с≥мен жүрг≥з≥лед≥.

|газды хроматографи€

|жұқа қабатты хроматографи€

|жоғары эффективт≥ сұйықтық хроматографи€

|спектрофотометри€

|күйд≥ру

~Қ– ћ‘ талабына сәйкес пирогенд≥ заттарға сынақ жүрг≥зу -....

|стерильд≥ ер≥т≥нд≥н≥ қо€нның күре тамырына енг≥згеннен кей≥н дене температурасының жоғарылауын өлшеу

|ер≥т≥нд≥н≥ қорект≥к ортаға енг≥з≥п, микробиологи€лық бақылау жасау

|автоклавта стерилдеу

|стерильд≥ ер≥т≥нд≥н≥ күре тамырға енг≥згеннен кей≥н тышқандардың өм≥р сүру жағдайы

|мембраналық сүзу әд≥с≥н микробиологи€лық бақылау

~Қ– ћ‘ талабына сәйкес аномальд≥ уыттылыққа сынақ жүрг≥зу -....

|стерильд≥ ер≥т≥нд≥н≥ күре тамырға енг≥згеннен кей≥н тышқандардың өм≥р сүру жағдайы

|ер≥т≥нд≥н≥ қорект≥к ортаға енг≥з≥п, микробиологи€лық бақылау жасау

|автоклавта стерилдеу

|стерильд≥ ер≥т≥нд≥н≥ қо€нның күре тамырына енг≥згеннен кей≥н дене температурасының жоғарылауын өлшеу

|мембраналық сүзу әд≥с≥н микробиологи€лық бақылау

~Қ– ћ‘ талабына сәйкес төменде көрсет≥лген приборда... сынақ жүрг≥з≥лед≥.

|таблетка мен капсуланың ыдырағыштығына

|суппозиторийд≥ң ыдырағыштығына

|пессарийд≥ң ыдырағыштығына

|дозаланған қатты дәр≥л≥к түрлерд≥ң белсенд≥ ингредиенттер≥н≥ң еру жылдамдығына

|дозаланған дәр≥л≥к заттар б≥рл≥г≥ үш≥н массалар б≥ркелк≥л≥г≥не

~Қ– ћ‘ талабына сәйкес төменде көрсет≥лген приборда... сынақ жүрг≥з≥лед≥.

 

|дозаланған қатты дәр≥л≥к түрлерд≥ң белсенд≥ ингредиенттер≥н≥ң еру жылдамдығына

| суппозиторийд≥ң ыдырағыштығына

|пессарийд≥ң ыдырағыштығына

| таблетка мен капсуланың ыдырағыштығына

| дозаланған дәр≥л≥к заттар б≥рл≥г≥ үш≥н массалар б≥ркелк≥л≥г≥не

 

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес төменде көрсет≥лген приборда... сынақ жүрг≥з≥лед≥.

 

| суппозиторийд≥ң, пессарийд≥ң ыдырағыштығына

|дозаланған қатты дәр≥л≥к түрлерд≥ң белсенд≥ ингредиенттер≥н≥ң еру жылдамдығына

| дозаланған дәр≥л≥к заттар б≥рл≥г≥ үш≥н массалар б≥ркелк≥л≥г≥не

| капсуланың ыдырағыштығына

| таблетканың ыдырағыштығына

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес стерильд≥ емес дәр≥л≥к заттардың микроорганизмдер≥н≥ң жеке түрлер≥не сынақ... жүрг≥з≥лед≥.

|таңдамалы қорект≥к ортада үлг≥н≥ инкубаци€лау жолымен

|агардағы диффузи€ әд≥с≥мен

|электрофорез әд≥с≥мен

|қату температурасының төмендеу≥н өлшеу бойынша

|күйд≥ру жолымен

 

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес ұзындығы 18 мм артық емес таблеткалар мен капсулалардың ыдырағыштығын анықтау үш≥н... қолданылады.

|алты циллиндрл≥к түт≥кшелер

| үш циллиндрл≥к түт≥кшелер

|суы бар стаканға салынған перфораци€ланған диск≥лер

|ағынды құрал

|араластырғыш қалақшасы бар прибор

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес ұзындығы 18 мм артық таблеткалар мен капсулалардың ыдырағыштығын анықтау үш≥н... қолданылады.

| үш циллиндрл≥к түт≥кшелер

| алты циллиндрл≥к түт≥кшелер

|суы бар стаканға салынған перфораци€ланған диск≥лер

|ағынды құрал

|араластырғыш қалақшасы бар прибор

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес таблеткалар мен капсулалар торда... болса ыдыраған деп есептелед≥.

|қалдық жоқ

|майда қатты €дросы бар қалдық

|сұйық жұқпайтын қатты €дросы бар қалдық

|қабықтың қалдықтары

|деформаци€ланған қалдықтар

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес таблеткалардың ыдырағыштығын анықтауда сұйықтық температурасы... дей≥н болады.

|35 º - 39 º —

|20 º - 25 º —

|18 º - 25 º —

|0 º - 10 º —

|бөлме температурасы 35 º—

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес төменде көрсет≥лген прибор... анықтауда қолданылады.

|ұзындығы 18 мм артық емес таблеткалар мен капсулалардың ыдырағыштығын

|ұзындығы 18 мм артық таблеткалар мен капсулалардың ыдырағыштығын

|суппозиторийд≥ң ыдырағыштығын

|дозаланған қатты дәр≥л≥к түрлерд≥ң белсенд≥ ингредиенттер≥н≥ң еру жылдамдығын

| дозаланған дәр≥л≥к заттар б≥рл≥г≥ үш≥н массалар б≥ркелк≥л≥г≥н

Қ– ћ‘ талабына сәйкес төменде көрсет≥лген прибор... анықтауда қолданылады.

 

| ұзындығы 18 мм артық таблеткалар мен капсулалардың ыдырағыштығын

|ұзындығы 18 мм артық емес таблеткалар мен капсулалардың ыдырағыштығын

|суппозиторийд≥ң ыдырағыштығын

|дозаланған қатты дәр≥л≥к түрлерд≥ң белсенд≥ ингредиенттер≥н≥ң еру жылдамдығын

| дозаланған дәр≥л≥к заттар б≥рл≥г≥ үш≥н массалар б≥ркелк≥л≥г≥н

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес төменде көрсет≥лген прибор... анықтауда қолданылады.

 

|дозаланған қатты дәр≥л≥к түрлерд≥ң белсенд≥ ингредиенттер≥н≥ң еру жылдамдығын

|пессарийлерд≥ң ыдырағыштығын

| дозаланған дәр≥л≥к заттар б≥рл≥г≥ үш≥н массалар б≥ркелк≥л≥г≥н

|таблеткалар мен капсулалардың ыдырағыштығын

| суппозиторий ыдырағыштығын

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес төменде көрсет≥лген прибор... анықтауда қолданылады.

 

 

|дозаланған қатты дәр≥л≥к түрлерд≥ң белсенд≥ ингредиенттер≥н≥ң еру жылдамдығын

| суппозиторий, пессарийлерд≥ң ыдырағыштығын

| дозаланған дәр≥л≥к заттар б≥рл≥г≥ үш≥н массалар б≥ркелк≥л≥г≥н

| капсулалардың ыдырағыштығын

|таблеткалар ыдырағыштығын

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес төменде көрсет≥лген прибор... анықтауда қолданылады.

| дозаланған қатты дәр≥л≥к түрлерд≥ң белсенд≥ ингредиенттер≥н≥ң еру жылдамдығын

| суппозиторий, пессарийлерд≥ң ыдырағыштығын

| дозаланған дәр≥л≥к заттар б≥рл≥г≥ үш≥н массалар б≥ркелк≥л≥г≥н

|таблеткалар мен капсулалардың ыдырағыштығын

| дозаланған дәр≥л≥к заттар б≥рл≥г≥ үш≥н сандық мөлшер≥н

 

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес дозаланған қатты қалыптарға арналған Ђ≈руї тест≥с≥н≥ң еру ортасы... дей≥н қыздырылады.

|37±0,5º—

|бөлме температурасына

|75 º— - 85º—

|10±0,5º—

|25±0,5º—

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес ағынды құрал... анықтауға нег≥зделген.

| дозаланған қатты дәр≥л≥к түрлерд≥ң белсенд≥ ингредиенттер≥н≥ң еру жылдамдығын

| суппозиторий, пессарийлерд≥ң ыдырағыштығын

| дозаланған дәр≥л≥к заттар б≥рл≥г≥ үш≥н массалар б≥ркелк≥л≥г≥н

|таблеткалар мен капсулалардың ыдырағыштығын

| дозаланған дәр≥л≥к заттар б≥рл≥г≥ үш≥н сандық мөлшер≥н

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес дозаланған қатты қалыптарға арналған Ђ≈руї тест≥с≥... жүрг≥з≥лед≥.

|ағынды құралда

| алты циллиндрл≥к түт≥кшелер

| үш циллиндрл≥к түт≥кшелер

|шыны пластинкада

|тербел≥с қондырғысы бар воронка

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес дозаланған қатты қалыптардың еру≥ деп... айтады.

|әсер етуш≥ заттың стандартты жағдайларда белг≥л≥ б≥р уақыт аралығында ер≥т≥нд≥ге ауысуын

| майда қатты €дросы бар ер≥т≥нд≥дег≥ дәр≥л≥к түрд≥ң деформаци€сын

|ер≥т≥нд≥дег≥ дәр≥л≥к түрлерд≥ң борпылдақ қалдық түзе бұзылуын

|қатты сұйық жұқпайтын €дросы бар ер≥т≥нд≥дег≥ дәр≥л≥к түрлерд≥ң ≥с≥ну≥н

|әсер етуш≥ заттың стандартты жағдайларда дәр≥л≥к қалыптан ер≥т≥нд≥ге толық ауысуын

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес Ђ≈руї тест≥с≥н жүрг≥зуде сыналатын препараттың әр б≥рл≥г≥ үш≥н 45 мин ≥ш≥нде ер≥т≥нд≥ге... әсер етуш≥ заттың ЂҚұрамї бөл≥м≥нде көрсет≥лген мөлшер≥ ауысуы ти≥с.

|75% кем емес және 115 % артық емес

|100%

|50% кем емес және 100 % артық емес

|25% кем емес және 100 % артық емес

|50%

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес дозаланған дәр≥-дәрмект≥ң б≥рл≥г≥не арналған массаның б≥ркелк≥л≥г≥не сынақ дозаланған дәр≥-дәрмект≥ң... б≥рл≥г≥мен жүрг≥з≥лед≥.

|20

|10

|5

|6

|3

~ Қ– ћ‘ бер≥лген әд≥стеме Ђƒозаланған дәр≥-дәрмект≥ң 20 б≥рл≥г≥н жеке - жеке өлшеп, орташа массасын есептейд≥ї бойынша дозаланған дәр≥-дәрмект≥ң б≥рл≥г≥не арналған... анықтайды.

|массаның б≥ркелк≥л≥г≥н

|әсер етуш≥ зат мөлшер≥н≥ң б≥ркелк≥л≥г≥н

|әсер етуш≥ зат мөлшер≥н

|үг≥лу≥н

|үй≥лген көлем≥н

~ Қ– ћ‘ бер≥лген әд≥стеме Ђашылмаған капсуланы өлшеп, сосын оны ашып, ≥ш≥ндег≥с≥нен толық арылтады, қауызды өлшейд≥. Өлшеулерд≥ң айырымы бойынша капсулалардың ≥ш≥ндег≥с≥н≥ң массасын есептейд≥ї бойынша дозаланған дәр≥-дәрмект≥ң б≥рл≥г≥не арналған... анықтайды.

| массаның б≥ркелк≥л≥г≥н

|әсер етуш≥ зат мөлшер≥н≥ң б≥ркелк≥л≥г≥н

|әсер етуш≥ зат мөлшер≥н

|үг≥лу≥н

|үй≥лген көлем≥н

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес дозаланған дәр≥-дәрмект≥ң б≥рл≥г≥не арналған массаның б≥ркелк≥л≥г≥н анықтау әд≥стемес≥н... капсулаға қайталайды.

|20

|10

|5

|6

|3

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес дозаланған дәр≥-дәрмект≥ң б≥рл≥г≥ндег≥ әсер етуш≥ зат... сынау дәр≥-дәрмект≥ң жеке б≥р дозалық б≥рл≥г≥н≥ң мөлшер≥н сандық анықтауға нег≥зделген.

|мөлшер≥н≥ң б≥ркелк≥л≥г≥не

|масса б≥ркелк≥л≥г≥не

|ер≥г≥шт≥г≥не

|тұрақтылығына

|тазалығына

~Қ– ћ‘ талабына сәйкес дозаланған дәр≥-дәрмект≥ң б≥рл≥г≥ндег≥ әсер етуш≥ зат мөлшер≥н≥ң б≥ркелк≥л≥г≥... дозаланған б≥рл≥г≥н≥ң әрқайсысындағы әсер етуш≥ зат мөлшер≥н анықтайды.

|10

|20

|3

|5

|15

~Қ– ћ‘ талабына сәйкес дозаланған дәр≥-дәрмект≥ң б≥рл≥г≥ндег≥ әсер етуш≥ зат мөлшер≥н≥ң б≥ркелк≥л≥г≥н анықтауда таблетканың әрб≥р дозалық б≥рл≥ктег≥ мөлшер≥ орташа мөлшерд≥ң... шег≥нде болады.

|85-115%

|100-110%

|50-75%

|95-98%

|97-100%

~Қ– ћ‘ талабына сәйкес дозаланған дәр≥-дәрмект≥ң б≥рл≥г≥ндег≥ әсер етуш≥ зат мөлшер≥н≥ң б≥ркелк≥л≥г≥н т≥келей анықтау әд≥с≥нде... б≥рл≥к болатын сынаманы таңдайды.

|30

|10

|15

|5

|3

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес дозаланған дәр≥-дәрмект≥ң б≥рл≥г≥ндег≥ әсер етуш≥ зат мөлшер≥н≥ң б≥ркелк≥л≥г≥н т≥келей анықтау әд≥с≥нде 30 б≥рл≥к болатын сынаманы таңдайды, оның ≥ш≥нен кез келген ретпен... б≥рл≥к алып, әсер етуш≥ заттың сандық мөлшер≥н анықтайды.

|10

|3

|5

|25

|15

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес дозаланған дәр≥-дәрмект≥ң б≥рл≥г≥ндег≥ әсер етуш≥ зат мөлшер≥н≥ң б≥ркелк≥л≥г≥н есепт≥к массалық әд≥с≥нде... б≥рл≥к болатын сынаманы таңдайды, оларды бер≥лген әд≥стеме бойынша 0,2 мг өлшеу дәлд≥г≥мен зерттейд≥.

|30

|3

|5

|25

|15

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес қабықсыз таблеткалардың үг≥лу≥н б≥р таблетканың массасы 0,65 г-нан кем болған жағдайда сынау үш≥н... таблетка алады.

|20

|10

|5

|15

|30

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес қабықсыз таблеткалардың үг≥лу≥н б≥р таблетканың массасы 0,65 г-нан артық болған жағдайда сынау үш≥н... таблетка алады.

|10

|20

|5

|15

|30

 

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес төменде көрсет≥лген прибор... анықтауда қолданылады.

 

|қабықсыз таблетканың үг≥лу≥н

|таблетканың соққыға төз≥мд≥л≥г≥н

|дозаланған дәр≥л≥к заттар б≥рл≥г≥ үш≥н массалар б≥ркелк≥л≥г≥н

|таблеткалар мен капсулалардың ыдырағыштығын

|әсер етуш≥ зат мөлшер≥н≥ң б≥ркелк≥л≥г≥н

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес төменде көрсет≥лген прибор... анықтауда қолданылады.

 

|механикалық қосылулар, көр≥нет≥н бөлшектерд≥

| механикалық қосылулар, көр≥нбейт≥н бөлшектерд≥

| әсер етуш≥ зат мөлшер≥н≥ң б≥ркелк≥л≥г≥н

|ер≥т≥нд≥ түст≥л≥г≥н

|ер≥т≥нд≥ флюоресценци€сын

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес фармацевтикалық өнд≥р≥сте қолдануға ұсынылмайтын, ер≥тк≥штерд≥ң б≥р≥нш≥ класына... жатады.

|бензол

|хлороформ

| этил спирт≥

|бутанол

|диметилформамид

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес фармацевтикалық өнд≥р≥сте қолдануға ұсынылмайтын ер≥тк≥штерд≥ң б≥р≥нш≥ класына... жатады.

|көм≥ртек тетрахлорид≥

|хлороформ

| этил спирт≥

|бутанол

|диметилформамид

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес фармацевтикалық өнд≥р≥сте қолдануға ұсынылмайтын ер≥тк≥штерд≥ң б≥р≥нш≥ класына... жатады.

|1,2 - дихлорэтан

|хлороформ

|этил спирт≥

|бутанол

|диметилформамид

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес фармацевтикалық өнд≥р≥сте қолдануға ұсынылмайтын ер≥тк≥штерд≥ң б≥р≥нш≥ класына... жатады.

|1,1,1 - трихлорэтан

|хлороформ

|этил спирт≥

|бутанол

|диметилформамид

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес ≥шекте ерит≥н қабықтары бар капсулалардың ыдырағыштығын анықтауда сұйық орта рет≥нде... қолданылады.

|0,1ћ хлорсутек қышқылы

|дистилденген су

|0,1ћ натрий гидроксид≥

|фосфатты буфер рЌ 9,8

|10% натрий гидроксид≥ ерт≥нд≥с≥

~Қ– ћ‘ талабына сәйкес ≥шекте ерит≥н қабықтары бар капсулалардың ыдырағыштығын анықтауда қышқыл ортада тұрақтылық уақыты... кем болмауы ти≥с.

|2 сағаттан 3 сағатқа дей≥н және 1сағаттан

|50 минуттан

|30 минуттан

|10 минуттан

|4 сағаттан 5 сағатқа дей≥н және 3,5 сағаттан

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес сиымдылығы Ђ000ї қатты капсулалар... өлшемд≥ ет≥п жасалады.

|ең үлкен

|ең к≥ш≥

|орта

|ти≥ст≥

|тұрақты

~ Қ– ћ‘ талабына сәйкес сиымдылығы Ђ5ї қатты капсулалар... өлшемд≥ ет≥п жасалады.

| ең к≥ш≥

| ең үлкен

|орта

|ти≥ст≥

|тұрақты

 

~ “өменде келт≥р≥лген препараттың ≥ш≥нде... өз≥ екенд≥г≥н анықтау үш≥н тем≥р (III) хлорид≥ қолданылмайды.

|формальдегидт≥ң

|салицил қышқылының

|калий ацетатының

|резорцинн≥ң

|морфин гидрохлорид≥н≥ң

~ “өменде келт≥р≥лген препараттың ≥ш≥нде... натрий гидроксид≥мен қыздырғанда аммиак бөл≥нбейд≥.

|барбиталды

|парацетамолды

|уросульфанды

|фурациллинды

|салициламидды

~“өменде келт≥р≥лген препараттың ≥ш≥нде... диазоттану реакци€сына қатыспайды.

|дикаин

|анестезин

|натрий пара-аминосалицилаты

|сульфацил-натрий

|фталазол

~ “өменде келт≥р≥лген препараттың ≥ш≥нде... диазоттану реакци€сына қатыспайды.
|никотинамид

|анестезин

|натрий пара-аминосалицилаты

|сульфацил-натрий

|фталазол

~ “өменде келт≥р≥лген препараттың ≥ш≥нде... бромдану реакци€сына қатыспайды.

|парааминофенол

|фенол

|мета-оксифенол

|орто-оксибензой қышқылы

|2-изопропил-5 метилфенол

~јнықталатын заттың титр≥ - 1 мл тирантқа сәйкес келет≥н... заттың г саны болып табылады.

|1 мл ер≥т≥ндег≥

|1000 мл ер≥т≥нд≥дег≥

|1000 мл ер≥тк≥штег≥

|100 мл ер≥т≥нд≥дег≥

~ јргентометри€ның ћор әд≥с≥... басқа дәр≥л≥к заттарды талдауда қолданылады.

|натрий иодидтен

|натрий хлорид≥

|натрий бромид≥

|адреналин гидрохлорид≥

|эфедрин гидрохлорид≥

~ ƒәр≥л≥к заттың сандық мөлшер≥н аргентометри€ әд≥с≥мен анықтауда... басқа функционалдық топ қолданылады.

| альдегидт≥к топтан

|ковалентт≥ байланысқан галогеннен

|имидазол сақинасындағы ек≥нш≥л≥к амин тобынан

|имидт≥ топтан

|сульфамидт≥ топтан

 

 

*****

 

~ Ђ∆алпы күлї сандық көрсетк≥ш≥н анықтау үш≥н дәр≥л≥к өс≥мд≥к шик≥заты дәл салмағын Е.

|абайлап тиглде жағады, 500˚— тұрақты массаға дей≥н күйд≥ред≥

|тиглде концентрл≥ күк≥р қышқылымен дымқылдайды, қыздырады, сосын 500˚— тұрақты массаға дей≥н күйд≥ред≥

|тиглде концентрл≥ аммиак ер≥т≥нд≥с≥мен дымқылдап, қыздырады, сосын 500˚— тұрақты массаға дей≥н күйд≥ред≥

|жағады, күйд≥ред≥, 10 % хлорсутек қышқылымен өңдейд≥, алынған тұнбаны тұрақты массаға дей≥н кепт≥ред≥

|минералды қоспаларды мұқи€т бөл≥п алып, 500˚— тұрақты массаға дей≥н күйд≥ред≥

~ƒәр≥л≥к өс≥мд≥к шик≥затының органикалық қоспасын... бөл≥г≥ деп атайды.

|басқа улы емес өс≥мд≥ктер

|табиғи түс≥н жоғалтқан өс≥мд≥ктер

|басқа улы өс≥мд≥ктер

|жинаққа жатпайтын сол өс≥мд≥ктер

|шик≥затқа түскен бөгде заттар

~ƒәр≥л≥к өс≥мд≥к шик≥затындағы минералды қоспалар... болуы мүмк≥н.

|топырақ, майда тастар, құм

|жер, шыны, майда тастар, құм, шаң

|табиғаты минералд

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 955 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

1510 - | 1347 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.729 с.