Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—Ө∆ тапсырмаларын орындау және тапсыру кестес≥
  —абақтың тақырыбы —Ө∆ тапсырмалары, мақсаты мен мазмұны Әдебиет Ѕақылау түр≥ мерз≥м≥ (апта) Ѕаға балл
  ћатери€лық нүкте мен қатты дене динамикасы ћеханикадағы күштер: √рави-таци€лық күштер. —ерп≥мд≥л≥к күштер≥. Үйкел≥с күштер≥. —ыртқы және ≥шк≥ күштер. Ќ: 1 Ќ: 2 Қ:1 Қ:3 билет, есеп шығару     0,4  
  ћеханикадағы салыстырмалы-лық принцип≥ √алилей және Ћоренц түрлен-д≥рулер≥. Ёйнштейн постулат-тары. »мпульс пен энерги€-ның рел€тивист≥к түрлену≥. Ќ: 1 Ќ: 2 Қ:1 Қ:3  онспект јуызша талдау     0,4
  ћеханикалық тербел≥стер   “ербел≥с параметрлер≥ және графиктер≥. “ербел≥стерд≥ қосу. ¬екторлық диаграмма. ≈р≥кс≥з тербел≥стерд≥ң амплитудасы мен фазасы. Ќ: 1 Ќ: 2 Қ:1 Қ:3  онспект “ест, ауызша     0,4  
  ћеханикалық толқындар “олқындар суперпозици€сы. “олқындық пакет. “ұрғын толқындар. јкустика элементтер≥. ƒоплер эффект≥с≥ Ќ: 1 Ќ: 2 Қ:1 Қ:3  онспект “ест есеп     0,4  
  —татистикалық таралу ћаксвелл және Ѕольцман таралулары. ≈рк≥нд≥к дәреже саны және энерги€ның таралуы. »деал газдың ≥шк≥ энерги€сы. Ќ: 1 Ќ: 2 Қ:1 Қ:3  онспект тест, есеп шығару     0,4
  “ермодинамика нег≥здер≥ “ƒ-ның ≤-бастамасының изопроцестерде орындалуы ∆ылу машиналары.  арно цикл≥. јшық сызықты емес жүйен≥ң энтропи€сы. Ќ: 1 Ќ: 2 Қ:1 Қ:3  онспект тест, ауызша     0,4
  Ќақты газдар ћолекулалардың өзара әсер күштер≥. ћолекулалардың эффективт≥ диаметр≥. ¬ан-дер-¬аальс изотермалары.  лапейрон- лаузиус деңдеу≥. Ќ: 1 Ќ: 2 Ќ: 6 Қ:1 Қ:4    онспекттест, есеп шығару     0,4
  Ёлектростатика-лық өр≥стег≥ өтк≥зг≥штер Өтк≥зг≥штер және өтк≥зг≥ш бет≥не жақын жердег≥ электр өр≥с≥. Өтк≥зг≥ш Ц вакуум шекарасындағы шекаралық шарттар. Ёлектр сыйымдылық.  онденсаторлар. Әртүрл≥ п≥ш≥ндег≥ конденсаторлардың сыйымдылығы. Ќ: 1 Ќ: 2 Ќ: 6 Қ:1 Қ:4  онспектауызша талдау     0,4
  Ёлектростатика-лық өр≥стег≥ диэлектриктер ѕол€ризаци€ланған зар€дтар. ƒиэлектриктерд≥ң түрлер≥. «аттың диэлектрл≥к өт≥мд≥л≥г≥ және оның температураға тәуелд≥л≥г≥. Ёлектрл≥к ығысу. ≈к≥ диэлектрик шекарасын-дағы шарттар Ќ: 1 Ќ: 6 Қ:1 Қ:4  онспекттест, есеп шығару     0,4
  Ёлектр зар€дтарының өзара әсерлесу энерги€сы «ар€дталған конденсаторлар-дың және өтк≥зг≥штер жүйес≥-н≥ң энерги€сы. Ёлектростати-калық өр≥с энерги€сы. Ёлектрл≥к және өр≥с энерги€-сының көлемд≥к тығыздығы. Ќ: 1 Ќ: 6 Қ:1 Қ:4  онспект нұсқа бойынша тест тапсыру     0,4
  «аттардағы магнит өр≥с≥ ћагнетиктер. ћагнетиктерд≥ң түрлер≥. ƒиамагнетиктер. ѕарамагнетиктер. ‘ерромагне-тиктер. ћагнитт≥к гистерезис.  юри температурасы. «аттағы магнит өр≥с≥ үш≥н толық ток заңы. Ќ: 1 Ќ: 6 Қ:2 Қ:4  онспект тест, есеп шығару     0,4
  Ёлектромаг- нитт≥к өр≥с үш≥н ћаксвелл теңдеулер≥ Құйынды электр өр≥с≥. џғысу тогы. ћаксвелл теңдеулер≥не талдау. Ёл.маг-нитт≥к өр≥стеори€сының мағынасын ашу. Ќ: 2 Ќ: 6 Қ:2 Қ:4 Ќұсқа бойынша сұрақтар талдау     0,4
  Ёлектромагнит-т≥к тербел≥стер Ќақты контурдағы процестер. Өшу декремент≥. ≈р≥кс≥з тербел≥с амплитудасының жи≥л≥кке тәуелд≥л≥г≥ графиг≥ Ќ: 1 Ќ: 2 Ќ: 6 Қ:2 Қ:4  онспект “ест есеп     0,4

  —әулел≥к оптиканың нег≥зг≥ заңдары. Ўағылу және сыну заңдары. “олық шағылу құбылысы. ќптикалық аспаптар. ‘отометри€. Ќ: 1 Ќ: 2 Ќ: 6 Қ:2 Қ:4  онспект “ест, есеп     0,4
  “олқындардың дифракци€сы. √юйгенс-‘ренель принцип≥. ‘ренельд≥ң зоналық әд≥с≥. ‘ренель, ‘раунгофер дифрак -ци€лары. —пектрл≥к ж≥ктелу. Ќ: 2 Ќ: 6 Қ:2 Қ:4  онспект “ест,есеп     0,4
  ∆арық интерфе- ренци€сы »нтерференци€лық макси-мум және минимум коорди-наттарын есептеу. ∆арық интерференци€сын қолдану. Ќ: 1 Ќ: 2 Қ:2 Қ:4  онспект “ест,есеп   0,4  
  ∆арық дифракци€сы ‘ренель және ‘раунгофер дифракци€сы. –ентген сәулелер≥ дифракци€сы. ¬ульф-Ѕрэгг заңы. Ќ: 1 Ќ: 2 Қ:2 Қ:4  онспект, ауызша     0,4
  «аттағы электромагнитт≥к толқындар «аттағы жарықтың таралуы. ∆арық дисперси€сы және жқтылуы. ∆арықтың пол€ри- заци€сы. ѕол€ризаци€ланған жарықты алу әд≥стер≥. Ќ: 1 Ќ: 2 Қ:2 Қ:4  онспект, “ест, билет     0,4
  Ўредингерд≥ң уақыттық және стационарлық теңдеу≥ Ѕ≥р өлшемд≥ т≥к бұрышты шұңқырдағы бөлшек. Ѕөлшект≥ң потенциалдық тосқауыл арқылы өту≥. Ќ: 1 Ќ: 2 Қ:2 Қ:4  онспект“ест,есеп     0,4
   ванттық теори€дағы атом және молекула —утег≥ атомы үш≥н Ўредингер теңдеу≥. Ёнерги€ деңгейлер≥. ѕаули принцип≥. »онды және ковалентт≥ байланыстар. Ќ: 1 Ќ: 2 Қ:2 Қ:4  онспект “ест есеп     0,4
   ванттық электроника элементтер≥ ≈р≥кс≥з және спонтанды сәулелену. Ћазерлер. Ќ: 1 Ќ: 2 Қ:2 Қ:4  онспект “ест есеп     0,4
   онденс≥рленген күй. ћеталдар, диэлектриктер және шала өтк≥зг≥штерд≥ң зоналық теори€сы. ћенш≥кт≥ және қоспалы өтк≥зг≥шт≥к. јсқын өтк≥зг≥шт≥к. Ќ: 1 Ќ: 2 Қ:2 Қ:4  онспект “ест есеп   0,4
  јтом €дросы және элементар бөлшектер Ћептондар, адрондар, кварк-тар.  үшт≥, электромагнитт≥к әлс≥з, гравитаци€лық өзара әсерлесулер. Ќ: 1 Ќ: 2 Қ:2 Қ:4  онспект “ест есеп     0,4

ƒебиеттер т≥з≥м≥

Ќег≥зг≥ әдебиет

1. ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. ќқу құралы. -јлматы, 1994. -352 бет.

2. “.“рофимова. ‘изика курсы. Цћ.,¬Ў. 2012. -542 бет.

3. ¬.¬олькенштейн. ∆алпы физика курсының есептер жинағы. -јлматы,1974. -464 бет.

4. ∆.јбдула, Ә.ћұқашева, Ћ.—атаев. ∆алпы физика курсының есептер жинағы. -јстана, 2006. -220 бет.

5. —авельев ».¬.  урс общей физики. “-1,2,3. ћ: Ќаука, 2003.

6. ≈. Әк≥мбеков, ј.—ыздықов. ‘изика-1. “ехникалық ғылымдар және технологи€лар бағытындағы мамандықтарға арналған ќӘ . Ц јстана,2011.

7. ≈. Әк≥мбеков, ј.—ыздықов, Ә.ћұсатаева.‘изика-2. “ехникалық ғылымдар және

технологи€лар мамандықтары үш≥н ќӘ . Цјстана,2014.

8. „ертов ј., ¬оробьев ј. «адачник по физике. Ц ћ: ¬ысша€ школа, 1981.

ќсымша әдебиет

1. ≈. Әк≥мбеков. ‘изика-1.ƒәр≥стер жинағы. Цјстана, 2007. -88 бет.

2. ≈. Әк≥мбеков. ‘изика-2. ƒәр≥стер жинағы. Цјстана, 2008. -108 бет.

3. ј.—ыздықов. ‘изика анықтамалығы. Цјстана, 2008. -160 бет.

4. ј.—ыздықов. ‘изика анықтамалығы-2. Цјстана, 2010. -160 бет.

5. ¬.¬етрова —борник задач по физике с индивидуальными задани€ми. -ћинск, 1991. -385 с.

6. Қазақша-орысша,орысша-қазақша терминологи€лық сөзд≥к. 1-том. ‘изика,астрономи€. -јлматы, 1999. -300 бет.

 урс са€саты

—абаққа кеш≥кпеу керек. —ебепс≥з сабақтан қалуға болмайды, қатыспаған сабақ тақырыбы қосымша пысықталып өтелу≥ қажет. —абақ уақытында ұ€лы телефонды өш≥р≥п қою, университетт≥ң ≥шк≥ қалыптасқан ережелер≥н сақтау, оқу үрд≥с≥не белсенд≥ қатысу, —Ө∆ тапсырмаларын уақытында орындау керек. “апсырманы орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендет≥лед≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 761 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

669 - | 725 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.