Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 урстың қысқаша сипаттамасы
ѕӘЌ ЅјҒƒј–Ћјћј—џ

(—»ЋЋјЅ”—)

 

 

ѕән≥ ‘изика

Ѕағыты

ћамандық 5¬070300 Ц јқпараттық жүйелер

“оп мамандығы техникалық ғылымдар және технологи€лар

 

 

јстана, 2016

 

—туденттер үш≥н пән бағдарламасы (—иллабус)

Қазақстан –еспубликасы Ѕ≥л≥м және Ғылым министрл≥г≥ 08.04.2013 жылы є03-3/585 бұйрығымен бек≥т≥лген, 5.04.019 Ц 2011 жоғары кәс≥пт≥к б≥л≥м беруд≥ң мемлекетт≥к жалпыға м≥ндетт≥ б≥л≥м беру стандартына (ћ∆Ѕ—) және 5¬070300 Ц јқпараттық жүйелер мамандығы бойынша Қ– ЅҒћ 10.04.Ц2012ж. є158 бұйрығымен бек≥т≥лген Ђ‘изикаї пән≥н≥ң типт≥к оқу жоспары нег≥з≥нде және мамандықтың Ђ__ї______20__ ж. бек≥т≥лген жұмыстық оқу жоспарына сәйкес дайындалды.

 

 

 

Ѕағдарлама физика және хими€ кафедрасының отырысында қарастырылған.

Ђ__ї _____ 20___ ж., є ____ хаттама

 афедра меңгеруш≥с≥ Ё.∆.Әл≥мқұлова

 

Ѕағдарлама энергетика факультет≥н≥ң әд≥стемел≥к комисси€сымен ұсынылды

Ђ__ї _____ 20___ ж., є ____ хаттама

Әд≥стемел≥к комисси€ төрайымы Ќ.Қ.—ағынаева

 

 

1. ќқытушы жайлы мәл≥мет:

ƒоцент Ќурбатырова “.—. Ц п.ғ.к.

∆ұмыс уақыты мен орны: график бойынша, 5-оқу корпусы, 2405.

2. ѕән: Ѕазалық пән м≥ндетт≥ компонент Ђ ‘изика ї

ѕәнн≥ң коды: Fiz 1215 ƒәр≥с Ц 15

ќқу түр≥: күнд≥зг≥ ѕрактикалық сабақтар Ц 15

 урс: 1 «ертханалық сабақтар Ц 15

—еместр: 1 —ќӨ∆ Ц 23

 редит саны: 3 —Ө∆ Ц 67

≈мтихан: 1-семестр Ѕарлығы Ц 135

 

ќқу уақытын бөлу:

јпта                               Ѕарлы-ғы
ƒәр≥с                                
ѕрактика                                
«ертхана                                
—ќӨ∆                                
—Ө∆                                
јпта бойы                                

3. ѕререквизиттер: орта мектеп бағдарламасына сәйкес физика курсы.

4. ѕостреквизиттер: ќқу жоспарына сәйкес арнаулы техникалық пәндер:

 урстың қысқаша сипаттамасы

ѕәнд≥ оқыту мақсаты - классикалық және қаз≥рг≥ заманғы физика теори€ларын, ≥ргел≥ заңдарын, сондай-ақ физикалық зерттеу әд≥стер≥н қолдану дағдылары мен б≥л≥кт≥л≥г≥н қалыптастыру; шығармашылық ойлауы мен ғылыми дүниетанымын, физикалық процестерд≥ модельдеуд≥ нег≥здеу; студенттерд≥ң дүниен≥ң қаз≥рг≥ заманғы ғылыми-жаратылыс болмысы туралы тұтастық түс≥н≥г≥н қалыптастыру.

ѕәнн≥ң қысқаша мазмұны Ц классикалық және қаз≥рг≥ заманғы физиканың заңдарының, теори€ларының ≥шк≥ өзара байланыстарының мағынасын ашу.

ќқыту нәтижес≥ Ц ≈септеу≥ш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша бакалаврлардың кәс≥би ≥с-әрекет≥н≥ң ≥ргел≥ базасы нег≥з≥нде физиканың әртүрл≥ бөл≥мдер≥н≥ң жалпыланған типт≥к (теори€лық және экспериментт≥к-практикалық) есептер≥н талдауда студентт≥ң танымдық ≥с дағдыларын қалыптастыру, кәс≥би м≥ндеттерд≥ шешу және одан әр≥ б≥л≥м жет≥лд≥руге машықтану, шығармашылық ой және өз≥нд≥к танымдық ≥с қабылетт≥л≥г≥н дамытуға қолдау жасау.

ѕәнд≥ оқу нәтижес≥нде:

—тудентт≥ң түс≥н≥г≥ болу кере к:

- нег≥зг≥ физикалық теори€лар, нег≥зг≥ заңдар және қағидалар, олардың қолданысы, зерттеуд≥ң физикалық әд≥стер≥ туралы;

—тудентт≥ң б≥лу≥ және ұғынуы керек;

ј. Ғылыми зерттеу практикасында табиғаттағы физикалық процестер туралы ұғымдарды пайдалануды, оларды талдаудың тәс≥лдер≥ мен жолдарын, қаз≥рг≥ заманғы және классикалық физиканың нег≥зг≥ заңдарын, физикалық зерттеулерд≥ң әд≥стер≥ мен бақылау нәтижелер≥н ти≥мд≥ жолдармен өңдеу туралы;

—тудентт≥ң үйрену≥ керек:

¬. ≈септеу≥ш техника және бағдарламалық қамтамасыз ету салаларының кәс≥би есептер≥н шешуд≥ң нег≥з≥ рет≥нде әртүрл≥ тақырыптар бойынша нақты есептерд≥ шешу әд≥стер≥ мен амалдарын игеруд≥, заманауи ғылыми қондырғылармен эксперименттер өтк≥зу дағдыларын қалыптастыруды;

—тудентт≥ң меңгеру≥ керек:

—. ћамандығы бойынша қолданбалы есептерд≥ң нақты физикалық мазмұнын ажырата б≥луд≥, қорытындылау және салыстыру қабылет≥н, өз шеш≥м≥н ұсынуды;

D. “алқылау саласында - дүниен≥ң қаз≥рг≥ заманғы ғылыми-жаратылыс болмысы туралы тұтастық түс≥н≥г≥н қалыптастыруды.

≈. Ѕ≥л≥м алу саласында -шығармашылық ойлауды, танымдық ≥скерл≥кт≥ дамытуға жағдай жасауды, компьютерл≥к технологи€лар көмег≥мен физикалық құбылыстарды модельдеуге епт≥л≥кт≥;

—тудент практикалық дағдыларды иелену керек:

—. ћамандығы бойынша қолданбалы есептерд≥ң нақты физикалық мазмұнын айқындауды, қсараптау және салыстыру қабылет≥н, өз шеш≥м≥н ұсынуды;

D. “алқылау саласында - дүниен≥ң қаз≥рг≥ заманғы ғылыми-жаратылыс болмысы туралы тұтастық түс≥н≥г≥н қалыптастыруды.

≈. Ѕ≥л≥м алу саласында -шығармашылық ойлауды, танымдық ≥скерл≥кт≥ дамытуға жағдай жасауды, компьютерл≥к технологи€лар көмег≥мен физикалық құбылыстарды модельдеуге епт≥л≥кт≥;

ѕәнн≥ң мазмұны

6.1.ƒәр≥ст≥к сабақтар

“ақырыптың атауы  өлем≥, сағат Әдебиеттер јғымды бақылау, балл  
         
1.  ≥р≥спе.‘изика курсының жалпы құрылымы.  инематика. ћатери€лық нүкте мен қатты дене динамикасы.ћеханикалық қозғалыс. ћатери€лық нүктен≥ң ≥лгер≥лемел≥ және қатты денен≥ң айналмалы қозғалысы. Қисық сызықты қозғалыс кез≥ндег≥ жылдамдық пен үдеу. Ќьютон заңдары. ћеханикалық күштерд≥ң түрлер≥. јбсолют қатты дене түс≥н≥г≥. Қозғалмайтын оське қатысты қатты денен≥ң айналмалы қозғалысы.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. ≤..І1-7. “.“рофимова.  урс физики. І1-10     0,1  
2. —ақталу заңдары.»мпульст≥ң және энерги€ның сақталу заңдары.–еактивт≥к қозғалыс.  онсервативт≥к және консервативт≥к емес күштер. јрнайы салыстырмалылық теори€сы. ∆ылдамдықтарды қосудың рел€тивист≥к заңы.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. 1. І8-17. “.“рофимова.  урс физики. І14-21   0,1  
3. “ұтас орта механикасының элементтер≥. “ұтас орта түс≥н≥г≥. —ұйықтар мен газдардың жалпы қасиеттер≥. »деал және тұтқыр сұйық. Ѕернулли теңдеу≥. —ұйықтардың ламинарлық және турбулентт≥ ағыны. —токс заңы. ѕуазейл теңдеу≥. —ерп≥мд≥ кернеулер. —ерп≥мд≥ деформаци€ланған денен≥ң энерги€сы.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. ≤≤.І1-20 “.“рофимова.  урс физики. І41-59     0,1  
4. —татистикалық физика және термодинамика.ћ “ нег≥здер≥. ћ  көзқарас тұрғысынан газдың қысымы. “емпература Ц ћ “ мағнасы. »деал газ молекулаларының орташа кинетикалық энерги€сы. “ермодинамикалық параметрлер. “епе-теңд≥к күй және процестер. »деал газ заңдары. »деал газ күй≥н≥ң теңдеу≥.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. ≤≤.І8-9 “.“рофимова.  урс физики. І48 0,1  
5. “асымалдау құбылыстары.“асымалдау құбылысының жалпы сипаттамасы. ћолекулалардың соқтығысуының орташа саны және ерк≥н жүру жолының орташа ұзындығы. –елакци€ уақыты. “ермодинамика- лық тепе-тең емес күйлердег≥ тасымалдау құбылысы. ∆ылу өтк≥зг≥шт≥к, тұтқырлық, диффузи€: тасымалдау құбылыстарының ћ “. “асымалдау коэффициент≥.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. ≤≤≤.І1-8 “.“рофимова. курс физики. І77-86 0,1  
6. Ёлектростатика. Ёлектрстатикалық өр≥с жұмысы.Ёлектр өр≥с≥н≥ң кернеул≥г≥. —уперпозици€ принцип≥. Ёлектрл≥к диполь. ¬акуумдег≥ электр өр≥с≥ үш≥н √аусс теоремасы және оны электр өр≥с≥н есептеу үш≥н қолдану. Ёлектр өр≥с≥ кернеул≥г≥ векторының циркул€ци€сы. ѕотенциал мен электр өр≥с≥ кернеул≥г≥ арасындағы байланыс.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. ≤≤≤.І8-10 “.“рофимова.  урс физики. І85,86 0,1  
7. “ұрақты электр тогы.Ёлектр тогының болу шарттары және жалпы сипаттамалары.ћеталдың электр өтк≥зг≥шт≥г≥н≥ң электрондық теори€сы. ќм және ƒжоуль Ц Ћенц заңдарының дифференциалды түр≥. Ѕөгде күштер.  ирхгоф ережелер≥. √аздар мен плазмадағы электр тогы.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. ≤≤≤.І9 “.“рофимова.  урс физики. І87-91 0,1  
8. ћагнит өр≥с≥.—уперпозици€ принцип≥. Ѕио-—авар-Ћаплас заңы. Ћоренц күш≥. ’олл эффект≥с≥. јмпер заңы. “огы бар өтк≥зг≥шке әсер етет≥н күш момент≥. ћагнит өр≥с≥ үш≥н √аусс теоремасы. “огы бар өтк≥зг≥шт≥ң магнит өр≥с≥нде орын ауыстырғандағы жұмысы.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. V.І5-8 “.“рофимова. урс физики. І262-271    
9. Ёлектромагнитт≥к индукци€ құбылысы.Ёлектромагнитт≥к индукци€ның нег≥зг≥ заңы. Ћенц ережес≥. Өзара индукци€ және өзд≥к индукци€ құбылысы.  атушканың индуктивт≥г≥. Өзара индукци€ коэффициент≥. “октың магнит энерги€сы. ћагнитт≥к энерги€ның тығыздығы.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. V.І5-8 “.“рофимова. урс физики. І262-271    
ќптика. 10. Ёлектромагнитт≥к өр≥с үш≥н толқындық теңдеу. Ёлектромагнит≥к толқындардың қасиеттер≥. Ёнерги€ ағынының тығыздығы. ”мов Ц ѕойтинг векторы. ƒипольд≥ң сәуле шығаруы. ‘отометри€.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. ≤V.І1Ц 2 “.“рофимова. урс физики. І170-172   0,1  
11. ∆арықтың толқындық қасиеттер≥. ∆арықтың топтық жылдамдығы. ∆арық интерференци€сы, дифракци€сы, дисперси€сы және пол€ризаци€сы. √олографи€. ∆арықтың жұтылуы.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. ≤V.І3Ц 4 “.“рофимова. урс физики. І173-175 0,1  
 ванттық физика 12. ∆ылулық сәуле шығару. јбсолют қара дене.  ванттық гипотеза, ѕланк формуласы. ‘отондар. ∆арық квантының импульс≥ мен энерги€сы. ‘отоэффект.  омптон эффект≥с≥. Ѕор постулаттары. ‘ранк ж/е √ерц тәж≥рибелер≥.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. 1V.І5Ц9 “.“рофимова. урс физики. І176-180 0,1  
13.  ванттық статистика элементтер≥. Ѕозе-Ёйнштейн және ‘ерми-ƒирак кванттық статистикасы. ћеталдар, шала өтк≥зг≥штер. ћеталл мен шала өтк≥зг≥ш-тeг≥ жанасу құбылыстары. ѕаули принцип≥. —утег≥ атомы үш≥н Ўредингер теңдеу≥.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. ≤V.І12-17 “.“рофимова. урс физики. І185-192   0,1  
14. онденс≥рленген күй. ристалдық торлардың жылу сыйымдылығы. ‘онондық газдар. ћеталдардың электр өтк≥зг≥шт≥г≥.  ристалдағы энергетикалық зоналар. Ўредингерд≥ң уақыттық және стационарлық теңдеулер≥. ‘ерми деңгей≥.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. ≤V.І19-22 “.“рофимова. урс физики. І197-201   0,1  
15. јтом €дросы. јтом €дросының құрамы. ядролық күштер. ядро модел≥.α, β, γ Ц сәуле шығару және олардың затпен әсерлесу≥. ядролық реакци€лар. ядролық реактор. Ёлементар бөлшектер.   ∆.јбдулаев. ‘изика курсы. VI.І1-8 “.“рофимова. урс физики. І251-271   0,1
           

 

6.2. ѕрактикалық сабақтар

“ақырып атауы  өлем≥ сағат Әдебиет јғымдық бақылау, балл
1. ћатериалдық нүктен≥ң кинематикасы және динамикасы.   Ќ:2   Ќ: 3   Ќ: 4   Ќ:2   Қ:5 Ќ:2 Ќ: 3 Ќ: 4 Ќ:3   Ќ:3   Қ:5 Ќ:4   Ќ:2 0,5
2. Қатты денен≥ң динамикасы. »мпульст≥ң және энерги€ның сақталу заңы.    
3. “ұтас орталар механикасының элементтер≥. “ербел≥стер мен толқындар   0,5
4. √аз заңдары. —татистикалық таралу.    
5.“асымалдау құбылысы. “ермодинамика нег≥здер≥.   0,5
6. ¬акуумдағы тұрақты электр тогы. Ёлектростатикалық өр≥стег≥ өтк≥зг≥штер мен диэлектриктер.   0,5
7. Ёлектр сыйымдылық. Ёлектр өр≥с≥н≥ң энерги€сы. “ұрақты ток заңдары    
8. ¬акуумдағы және заттардағы магнит өр≥с≥. Ёлектромагнитт≥к индукци€ құбылысы.    
9. јйнымалы электр тогы. Ёлектромагнитт≥к толқындар.   0,5
10. √еометри€лық оптика. ‘отометри€   0,5
11. ∆арық интерференци€сы, дифракци€сы, дис- перси€сы және пол€ризаци€сы. ћалюс заңы    
12. ∆ылулық сәулелену. —тефан-Ѕольцман заңы. ¬инн≥ң ығысу заңы. ‘отоэффект заңдары.    
13. ƒе Ѕройль толқындары. —утег≥ атомының кванттық теори€сы    
14. Қатты денелер физикасы. Қатты денен≥ң жылулық, электрл≥к және магнитт≥к қасиеттер≥.    
15. јтом €дросы. Ёлементар бөлшектер      

 

6.3. «ертханалық сабақтар

“ақырып атауы  өлем≥, сағат Әдебиет јғымдық бақылау, балл
1. Өлшеу нәтижелер≥н математикалық өңдеу   ќӘ ,2005 ќӘ ,2011 0,5
2. ƒенен≥ң көлбеу жазықтықтағы қозғалысын зерттеу   є3  
3. ћаксвелл ма€тниг≥н≥ң инерци€ момент≥н анықтау   є9 0,5
4. јдиабаталық ұлғаю әд≥с≥мен cp/cv қатынасын анықтау   є15  
5. Өтк≥зг≥штерд≥ң кедерг≥с≥н көп≥р схемасымен анықтау   є22  
6. ∆ерд≥ң магнит өр≥с≥н≥ң горизонталь құраушысын анықтау.   є28  
7. —ер≥ппел≥ ма€тникт≥ң тербел≥с≥н зерттеу   є5 0,5
8. Ќеон шамы бар т≥збектег≥ тербел≥стерд≥ зерттеу   є40  
9. јйнымалы ток т≥збег≥н зерттеу   є39  
10. ∆инағыш және шашыратқыш линзалардың бас фокус аралығын анықтау   є7.1.1 0,5
11. ƒифракци€лық тордың көмег≥мен жарықтың толқын ұзындығын анықтау   є41  
12. ∆арық пол€ризаци€сын зерттеу   є44  
13. —ыртқы фотоэффект заңдарын зерттеу   є47  
14. ∆ылулық сәулелену заңдарын зерттеу   є50  
15. —пектрл≥к заңдылықтарды зерттеу   є51  

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 605 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

625 - | 499 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.033 с.