Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–оль ≥ значенн€ навчальноњ дисципл≥ни в п≥дготовц≥ та майбутн≥й профес≥йн≥й д≥€льност≥ фах≥вц€.
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬ ” –јѓЌ»

ƒн≥пропетровський державний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ

 

 

«ј“¬≈–ƒ∆”ё

–ектор ƒн≥пропетровського

державного ун≥верситету

внутр≥шн≥х справ

¬.ј. √луховер€

___ ___ ______

 

 

 –»ћ≤ЌјЋ№Ќ≈ ѕ–ј¬ќ

(«ј√јЋ№Ќј „ј—“»Ќј)

 

 

ѕ–ќ√–јћј

Ќормативноњ навчальноњ дисципл≥ни

 

дл€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти 2 курсу факультету заочного навчанн€ цив≥льних ос≥б є2 ЌЌ≤ ѕќ«Ќ, що навчаютьс€ на першому (бакалаврському) р≥вн≥ осв≥ти, на баз≥ ѕ«—ќ

 

 

ƒн≥про Ц 2016

 рим≥нальне право.// ѕрограма навчальноњ дисципл≥ни. Ц ƒн≥пропетровськ: ƒн≥пропетровський державний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ, 2016 Ц 69 с.

 

 

–ќ«–ќЅЌ» »:

ƒ€чк≥н ќ.ѕ., доцент кафедри крим≥нально-правових дисципл≥н ƒн≥пропетровського державного ун≥верситету внутр≥шн≥х справ, кандидат юридичних наук, доцент.

—оболь ќ.≤., доцент кафедри крим≥нально-правових дисципл≥н ƒн≥пропетровського державного ун≥верситету внутр≥шн≥х справ, кандидат юридичних наук.

 

–≈÷≈Ќ«≈Ќ“»:

“ертишник ¬.ћ., професор кафедри крим≥нально-правових дисципл≥н јкадем≥њ митноњ справи та ф≥нанс≥в доктор юридичних наук, професор;

ћакаренко ™.≤., зав≥дувач кафедри крим≥нально-правових дисципл≥н ƒн≥пропетровського гуман≥тарного ун≥верситету, кандидат юридичних наук, професор.

 

–озгл€нуто на зас≥данн≥ кафедри крим≥нально-правових дисципл≥н

01. 08. 2016, протокол є 21

 

 

–екомендовано Ќауково-методичною радою ун≥верситету

__.__.20__, протокол є__

 

 

—хвалено ¬ченою радою ун≥верситету

__.__.20__, протокол є__


¬—“”ѕ

 

ѕрограма вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни Д рим≥нальне право («агальна частина)Ф складена в≥дпов≥дно до осв≥тньо- профес≥йноњ програми п≥дготовки бакалара напр€му п≥дготовки спец≥альност≥ ДправознавствоФ.

ѕредметом вивченн€ навчальноњ дисципл≥ниЇ  рим≥нальне право €к галузь права та €к наука, навчальна дисципл≥на вивчаЇ закон про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть та практику його застосуванн€, њх ≥сторичний розвиток та зм≥ни, тенденц≥њ вдосконаленн€ крим≥нального закону та практики його застосуванн€, злочин та покаранн€ €к соц≥альн≥ €вища, п≥дстави крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥, проблеми складу злочину, теоретичн≥ основи в≥дпов≥дальност≥ за попередню злочинну д≥€льн≥сть, сп≥вучасть у злочин≥, множинн≥сть злочин≥в, пон€тт€, мету, види крим≥нального покаранн€, проблеми зв≥льненн€ в≥д крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ та покаранн€, ≥нш≥ крим≥нально-правов≥ ≥нститути.

ћ≥ждисципл≥нарн≥ зв'€зки  рим≥нального права обумовлен≥ охоронною функц≥Їю в≥дпов≥дноњ галуз≥ права та фундаментальним характером дисципл≥ни.

 рим≥нальне право ”крањни займаЇ одне з пров≥дних м≥сць у систем≥ права в ц≥лому. ¬оно разом з цив≥льним та адм≥н≥стративним правом належить до фундаментальних галузей системи права. ќднак виход€чи з завдань, €к≥ воно вир≥шуЇ, методу, за допомогою €кого це зд≥йснюЇтьс€, м≥сц€, що займаЇ крим≥нальне право в систем≥ права, в ц≥лому Ї особливим. ‘актично й ≥нш≥ галуз≥ права в т≥й чи ≥нш≥й частин≥ зд≥йснюють функц≥ю охорони сусп≥льних в≥дносин. Ћише крим≥нальне право веде боротьбу з тими з них, €к≥ спричин€ють шкоду на загальносусп≥льному р≥вн≥. “ому дл€ боротьби з ними обрано крайн≥й метод, найжорстк≥ш≥ форми.

 рим≥нальне право фактично реал≥зуЇтьс€ у формах, визначених крим≥нально-процесуальним правом.  рим≥нальний процес стосовно крим≥нального права Ї т≥Їю формою, в €к≥й матер≥альне право про€вл€Їтьс€. ‘актично крим≥нально-процесуальне право утворюЇ те середовище, в €кому матер≥альне крим≥нальне право реал≥зуЇтьс€.

“≥сним Ї зв'€зок крим≥нального права з крим≥нально-виконавчим правом, €ке регулюЇ в≥дносини, що виникли в процес≥ виконанн€ покаранн€.

” низц≥ питань крим≥нальне право пов'€зане ≥з м≥жнародним правом. ÷е стосуЇтьс€ проблем екстеритор≥альност≥, дипломатичноњ недоторканност≥, визначенн€ територ≥њ д≥њ крим≥нального закону, видач≥ злочинц≥в, в≥дпов≥дальност≥ за д≥€нн€, визнан≥ злочинними св≥товим сп≥втовариством (напр., м≥жнародний тероризм, найманство та ≥н.).

Ќайважлив≥ш≥ св≥тогл€дн≥ ≥дењ та категор≥њ, €к≥ п≥дл€гають засвоЇнню п≥д час вивченн€ дисципл≥ни " рим≥нальне право"

- крим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть становить собою взаЇмод≥ю спец≥альних орган≥в держави ≥ особи, визнаноњ винною у вчиненн≥ злочину, внасл≥док чого ц€ особа зазнаЇ певних обмежень;

- крим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть Ц це вид державного примусу, що знаходить своЇ вираженн€ в осуд≥ злочинц€ ≥ його д≥€нн€ обвинувальним вироком суду, а також у покладанн≥ на винного додаткових позбавлень та обмежень;

- так≥ обмеженн€ особистого та майнового характеру визначен≥ т≥льки в крим≥нальному закон≥, в санкц≥€х статей ќсобливоњ частини    ”крањни, що передбачають в≥дпов≥дальн≥сть за вчинений злочин;

- крим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть можлива лише за вчиненн€ злочину, що виступаЇ п≥дставою такоњ в≥дпов≥дальност≥.

–оль ≥ значенн€ навчальноњ дисципл≥ни в п≥дготовц≥ та майбутн≥й профес≥йн≥й д≥€льност≥ фах≥вц€.

 рим≥нальне право в≥дноситьс€ до фундаментальних нормативних профес≥йно-ор≥Їнтованих юридичних дисципл≥н ≥ займаЇ пров≥дне м≥сце в профес≥йн≥й п≥дготовц≥ сп≥вроб≥тник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, сл≥дчих, ос≥б, €к≥ провод€ть д≥знанн€, судд≥в, прокурор≥в, адвокат≥в та юрист≥в ≥ншого проф≥лю.

ѕрограма крим≥нального права включаЇ викладенн€ зм≥сту ц≥Їњ навчальноњ дисципл≥ни, перел≥к основноњ та додатковоњ л≥тератури по вс≥х темах курсу, визначаЇ засоби та форми поточного ≥ п≥дсумкового контрол≥в знань студент≥в.

ќсновн≥ риси навчальноњ та науково-творчоњ д≥€льност≥, необх≥дн≥ дл€ усп≥шноњ роботи фах≥вц€, а також характер навчально-п≥знавальних проблем ≥ завдань, що спри€ють формуванню цих рис.

«асвоЇнню крим≥нального права покликан≥ вс≥ форми аудиторноњ ≥ самост≥йноњ роботи, в процес≥ €коњ слухач≥ вивчають чинне крим≥нальне законодавство, положенн€ «агальноњ ≥ ќсобливоњ частин крим≥нального права ”крањни. ѕор€д з набутт€м знань ≥з загальновизнаних крим≥нально-правових доктрин, слухач≥ отримують знанн€, виробл€ють навички та вм≥нн€, €к≥ спри€ють критичному осмисленню дискус≥йних положень сучасноњ теор≥њ ≥ практики крим≥нального права.

Ќавчальний процес спр€мований на формуванн€ у слухач≥в €к≥сно в≥дпрацьованих навичок щодо практичного застосуванн€ крим≥нального законодавства ”крањни, €к≥ базуютьс€ на грунтовному оволод≥нн≥ теор≥Їю крим≥нального права, науковими основами квал≥ф≥кац≥њ сусп≥льно небезпечних д≥€нь, вивченн≥ навчальноњ ≥ монограф≥чноњ л≥тератури, використанн≥ позитивного досв≥ду сл≥дчоњ ≥ судовоњ практики.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 365 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1527 - | 1411 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.