Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќц≥нка та забезпеченн€ конкурентоспроможност≥ продукц≥њ п≥дприЇмства
 онкурентоспроможн≥сть товару Ї головною умовою конкурентоспроможност≥ ф≥рми на ринку ≥ важливою основою прибутковост≥ њњ д≥€льност≥. Ќайчаст≥ше п≥д конкурентоспроможн≥стю товару мають на уваз≥:

ü властив≥сть (сукупн≥сть властивостей) товару та його серв≥су, €ка характеризуЇтьс€ ступенем реального або потенц≥йного задоволенн€ ним конкретноњ потреби, пор≥вн€но з аналог≥чними товарами, представленими на цьому ринку;

ü характеристику товару, що в≥дображаЇ його в≥дм≥нн≥сть в≥д товару-конкурента за ступенем в≥дпов≥дност≥ конкретн≥й сусп≥льн≥й потреб≥ та за витратами на њњ задоволенн€;

ü спроможн≥сть товару в≥дпов≥дати вимогам даного ринку у пер≥од, що анал≥зуЇтьс€;

ü здатн≥сть витримувати конкуренц≥ю на ринку (на€вн≥сть вагомих переваг над виробами ≥нших товаровиробник≥в).

 онкурентоспроможн≥сть продукц≥њ (послуги) залежить в≥д р€ду чинник≥в, що впливають на пр≥оритетн≥сть вибору ≥ визначають обс€г њх реал≥зац≥њ на певному ринку:

- техн≥ко-економ≥чних чинник≥в, €к≥ залежать в≥д продуктивност≥ ≥ ≥нтенсивност≥ прац≥, витрат виробництва, наукоЇмност≥ продукц≥њ -€к≥сть, продажна ц≥на ≥ витрати на експлуатац≥ю (використанн€) або споживанн€ продукц≥њ (послуги;

- комерц≥йних чинник≥в, €к≥визначають умови реал≥зац≥њ товар≥в на конкретному ринку - кон'юнктура ринку (гострота конкуренц≥њ, сп≥вв≥дношенн€ м≥ж попитом ≥ пропозиц≥Їю даного товару, нац≥ональн≥ та рег≥ональн≥ особливост≥ ринку, що впливають на формуванн€платоспроможного попиту на дану продукц≥ю або послугу.); серв≥с, що надаЇтьс€ (на€вн≥сть д≥лерсько-дистребТюторських пункт≥в виробника ≥ станц≥й обслуговуванн€ в рег≥он≥ покупц€, €к≥сть техн≥чного обслуговуванн€, ремонту ≥ ≥нших послуг, що надаютьс€); реклама (на€вн≥сть ≥ д≥Їв≥сть реклами ≥ ≥нших засоб≥в д≥њ на споживача з метою формуванн€ попиту); ≥м≥дж ф≥рми (попул€рн≥сть торговоњ марки, репутац≥€ ф≥рми, компан≥њ, крањни);

- нормативно-правових чинник≥в, €к≥ в≥дображають вимоги техн≥чноњ, еколог≥чноњ ≥ морально-етичноњ безпеки використанн€ товару на даному ринку, патентно-правов≥ вимоги (патентна чистота ≥ патентний захист); у раз≥ нев≥дпов≥дност≥ товару д≥ючим нормам ≥ вимогам стандарт≥в ≥ законодавства в≥н не може бути проданий на даному ринку.

ќц≥нка конкурентоспроможност≥ продукц≥њ Цвизначенн€ њњ р≥вн€, що даЇ в≥дносну характеристику здатност≥ продукц≥њ задовольн€ти вимогиконкретного ринку в даний пер≥од, пор≥вн€но з продукц≥Їю конкурент≥в.

ƒл€ визначенн€ конкурентоспроможност≥ товару керуютьс€ певними принципами њњ оц≥нки - базовими вих≥дними положенн€ми, дотриманн€ €ких дозвол€Ї п≥двищити точн≥сть оц≥нки, врахувати ≥нтереси ринкових суб'Їкт≥в, ун≥ф≥кувати пор€док д≥й, що складають зм≥ст процедури оц≥нки.

 онкурентоспроможн≥сть у загальному вигл€д≥ визначаЇтьс€ сп≥вв≥дношенн€м корисного ефекту до сумарних затрат, €к≥ включають витрати, що повТ€зан≥ з придбанн€м та експлуатац≥Їю товару.

 орисний ефект товару (≈к) характеризуЇ фактичну здатн≥сть товару задовольн€ти конкретну потребу покупц€. ¬≥н розраховуЇтьс€ €к ≥нтегральний показник €кост≥ товару, що включаЇ три групи показник≥в: основн≥ характеристики товару (техн≥чн≥, конструктивн≥); параметри, що регламентуютьс€ (в≥дпов≥дають стандартам); параметри ≥ ознаки, що характеризують естетичн≥ властивост≥ товару (дизайн, упаковка ≥ т.д.).  ожен показник входить в ≥нтегральний показник з своЇю вагою, залежною в≥д його значущост≥ дл€ споживача.

¬изначаючи р≥вень конкурентоспроможност≥ товару, сл≥д враховувати витрати споживача на придбанн€ й експлуатац≥њ товару, а не лише оц≥нювати товар за м≥рою його в≥дпов≥дност≥ конкретним потребам. ” загальному вид≥ елементами ц≥ни споживанн€ виступають: ц≥на товару;витрати на транспортуванн€ товару до м≥сц€ використанн€; варт≥сть установки, монтажу, приведенн€ в д≥Їздатний стан; навчанн€ обслуговуючого персоналу; витрати на паливо (електроенерг≥ю); зароб≥тна плата обслуговуючого персоналу; витрати на п≥сл€гарант≥йний серв≥с та придбанн€ запасних частин; податки; витрати на утил≥зац≥ю виробу п≥сл€ зак≥нченн€ строку експлуатац≥њ; непередбачен≥ витрати; ≥нш≥ елементи, €к≥ характеризують ≥ндив≥дуальн≥ властивост≥ товару.

 онкурентоспроможн≥сть об'Їкт≥в, дл€ €ких неможливо розрахувати корисний ефект чи сукупн≥ витрати, можна визначити за результатами експериментальноњ перев≥рки за конкретних умов споживанн€, пробного продажу, експертних та ≥нших метод≥в.

Ќайб≥льшою конкурентоспроможн≥стю ( ) на ринку волод≥Ї той товар, €кий завд€ки своњм споживчим властивост€м забезпечуЇ найб≥льший корисний ефект по в≥дношенню до ц≥ни споживанн€, тобто умова конкурентоспроможност≥ товару маЇ вигл€д:

 = ≈к/ ÷спожmax. (17.8)

јле визначити, чи в≥дпов≥даЇ потенц≥йно товар дан≥й умов≥, можна лише в результат≥ пор≥вн€льного анал≥зу сукупних характеристик товару з товарами-конкурентами за ступенем задоволенн€ конкретних потреб ≥ за ц≥ною споживанн€.

“аким чином, оц≥нка конкурентоспроможност≥ товару, в≥дбивана в сучасн≥й економ≥чн≥й л≥тератур≥, заснована на обл≥ку т≥льки двох, хоч ≥ ≥нтегральних, показник≥в Ч його €кост≥ ≥ ц≥ни споживанн€, тобто конкурентоспроможн≥сть можна представити €к функц≥ю цих двох показник≥в:

  = f (≈н / ÷спож. (17.9)

ƒл€ визначенн€ р≥вн€ конкурентоспроможност≥ продукц≥њ на практиц≥ застосуютьс€ р≥зноман≥тн≥ методи. ¬иб≥р конкретного методу (методики) визначенн€ конкурентоспроможност≥ залежить в≥д специф≥ки продукту (споживчий товар чи продукц≥€ промислового призначенн€), обс€г≥в доступноњ ≥нформац≥њ, терм≥новост≥ отриманн€ результат≥в оц≥нки, аудитор≥њ, на €ку вони розрахован≥, ресурсних (у т.ч. бюджетних) обмежень тощо.

ћетоди оц≥нки конкурентоспроможност≥ товару можна класиф≥кувати за багатьма критер≥€ми Ќайб≥льш в≥дом≥ на сьогодн≥ модел≥ та методи оц≥нки конкурентоспроможност≥ продукц≥њ можна розд≥лити на дв≥ групи: анал≥тичн≥ ≥ граф≥чн≥ методи.

Ќайчаст≥ше анал≥тичний метод розрахунку ≥нтегрального показника конкурентоспроможност≥ товару (K≥нт) зд≥йснюють за формулою:

K≥нт = ≤“ѕ/ ≤≈ѕ. (17.10)

де “ѕ - ≥ндекс техн≥чних параметр≥в (≥ндекс €кост≥); ≈ѕ - ≥ндекс економ≥чних параметр≥в (≥ндекс ц≥н).

ƒл€ розрахунку ≥ндексу техн≥чних параметр≥в використовують формулу:

, (17.11)

де qi - одиничний показник -го техн≥чного параметра; vi - коеф≥ц≥Їнт вагомост≥ i -го параметра.

„исленн≥ одиничн≥ показники техн≥чних параметр≥в визначаютьс€ таким чином:

qi = –оц≥н/ –баз, (17.12)

де оц≥н - значенн€ конкретного параметра оц≥нюваного виробу; баз - значенн€ цього ж параметра базового виробу.

ƒл€ розрахунку ≥ндексу економ≥чних параметр≥в використовують формулу:

≈ѕоц≥нспожбазспож, (17.13)

де ÷оц≥нспож, ÷базспож - ц≥на споживанн€ в≥дпов≥дно оц≥нюваного та базового вироб≥в, що розраховуЇтьс€ у наступний спос≥б:

÷оц≥нспож = ÷продажу + ћ, (17.14)

де ÷продажу Ц продажна ц≥на товару; ћ - сумарн≥ витрати споживанн€, пов'€зан≥ з експлуатац≥Їю товару прот€гом усього пер≥оду його служби.

якщо K≥нт >1, то оц≥нюваний товар вважаЇтьс€ б≥льш конкурентоспроможним, н≥ж товар-аналог, обраний базу дл€ пор≥вн€нн€; €кщо K≥нт <1, то р≥вень конкурентоспроможност≥ оц≥нюваного товару Ї нижчим, н≥ж у товару - суперника; €кщо K≥нт =1, то ц€ ситуац≥€ ≥нтерпретуЇтьс€ €к тотожн≥сть р≥вн≥в конкурентоспроможност≥ обох товар≥в. Ѕезумовно, мета виробника Ч отримати K≥нт >1, ц≥леспр€мовано зб≥льшуючи “ѕ та зменшуючи ≈ѕ.

√раф≥чний метод оц≥нки конкурентоспроможност≥ товару базуЇтьс€ на побудов≥ багатокутника конкурентоспроможност≥. Ќа рис.17.1 сп≥вставленн≥ багатокутники конкурентоспроможност≥ двох ф≥рм за восьми критер≥€ми. ¬≥дпов≥дно, кожн≥й з восьми ос≥в з використанн€м певного масштабу вим≥ру в≥дм≥чаютьс€ крапки, що в≥дпов≥дають значенн€м критер≥њв. Ћ≥н≥€, що проходить через них, утворюЇ багатокутник. јле описаний метод не дозвол€Ї встановити значенн€ узагальненого критер≥ю конкурентоспроможност≥ ≥ в≥дпов≥дно њњ р≥вн€.

–ис.17.1. Ѕагатокутники конкурентоспроможност≥

 онкурентоспроможн≥сть однопараметричних об'Їкт≥в (машин та устаткуванн€)можна визначити за формулою:

 ѕ= ≈ќѕ/ ≈ѕ * к1* к2* к3, (17.10)

де  ѕ - конкурентоспроможн≥сть продукц≥њ на конкретному ринку, частка одиниц≥;

ќѕ, ѕ  - ефективн≥сть в≥дпов≥дно оц≥нюваноњ продукц≥њ ≥ продукц≥њ-конкурента, одиниц€ корисного ефекту/одиниц€ валюти;

к1, к2, к3 - коригуюч≥ коеф≥ц≥Їнти, що враховують конкурентн≥ переваги.

≈фективн≥сть продукц≥њ (ќѕ(ѕ )) визначаЇтьс€ з≥ставленн€м њњ корисного ефекту за нормативний строк служби ( Ќ—) ≥з сукупними витратами прот€гом життЇвого циклу (¬—∆÷):

ќѕ(ѕ ) =  Ќ— / ¬—∆÷, (17.11)

 орисний ефект зазвичай розраховуЇтьс€ за одним показником, уз€тим дл€ оц≥нки конкурентоспроможност≥ того чи того виду продукц≥њ (продуктивн≥сть, потужн≥сть, енергоЇмн≥сть, калор≥йн≥сть тощо). «окрема корисний ефект однопараметричних машин за нормативний строк служби рекомендуЇтьс€ визначати за формулою:

, (17.12)

де Ќ - нормативний строк служби машини, рок≥в; ѕ√ѕ - погодинна паспортна продуктивн≥сть машини; –„– - р≥чний фонд часу роботи машини; k1...k2 - коеф≥ц≥Їнти, що характеризують нев≥дпов≥дн≥сть показник≥в €кост≥ машини вимогам споживач≥в.

—укупн≥ витрати прот€гом життЇвого циклу одн≥Їњ машини можна визначити за формулою:

, (17.13)

де ¬ћƒ Ќƒƒ – - кошторисна варт≥сть маркетингових досл≥джень, Ќƒƒ –; ¬отпв - кошторисна варт≥сть орган≥зац≥йно-технолог≥чноњ п≥дготовки виробництва новоњ машини; N1, N2 - к≥льк≥сть машин, €ку передбачаЇтьс€ виготовити за даною конструкторською ≥ технолог≥чною документац≥Їю (N1 = N2, €кщо Ї т≥льки один виробник даноњ машини); ¬¬ћ - витрати на виробництво машини (без амортизац≥њ попередн≥х витрат); ¬¬— - витрати на впровадженн€ машини в споживача, що включають транспортн≥ витрати та кошторисну варт≥сть буд≥вельно-монтажних ≥ пускових роб≥т; ¬≈– - витрати на експлуатац≥ю, техн≥чне обслуговуванн€ та ремонт у t -му роц≥ (без амортизац≥њ попередн≥х витрат); ¬ƒЋ - витратина демонтаж ≥ л≥кв≥дац≥ю (реал≥зац≥ю) елемент≥в основних виробничих фонд≥в (включаючи саму машину), що вибувають з експлуатац≥њ у зв'€зку з освоЇнн€м ≥ впровадженн€м новоњ машини. якщо ц≥ витрати менш≥ за дох≥д в≥д реал≥зац≥њ елемент≥в основних фонд≥в, що вибувають, то у формул≥ (17.13) вони мають бути з≥ знаком Ђ-ї, €кщо б≥льш≥ Ч з≥ знаком Ђ+ї.

ƒо ключових метод≥в оц≥нки конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства в≥днос€тьс€ методи, в основ≥ €ких лежить: життЇвий цикл товару (послуги); оц≥нка конкурентоспроможност≥ одиниц≥ продукц≥њ; частка ринку; теор≥€ ефективноњ конкуренц≥њ; конкурентна перевага; метод бенчмаркинга; споживча варт≥сть тощо.

ћетод, заснований на теор≥њ ефективноњ конкуренц≥њ враховуЇ те, що найб≥льш конкурентноздатними Ї т≥ п≥дприЇмства, де найкращим чином орган≥зована робота вс≥х п≥дрозд≥л≥в ≥ служб. ¬ основ≥ методу лежить оц≥нка чотирьох групових показник≥в - критер≥њв конкурентоспроможност≥.

ƒо першоњ групи вход€ть показники, що характеризують ефективн≥сть управл≥нн€ виробничим процесом: економ≥чн≥сть виробничих витрат, рац≥ональн≥сть експлуатац≥њ основних фонд≥в, досконал≥сть технолог≥њ виготовленн€ товару, орган≥зац≥ю прац≥ на виробництв≥. ” другу групу об'Їднан≥ показники, що в≥дображають ефективн≥сть управл≥нн€ оборотними коштами: незалежн≥сть п≥дприЇмства в≥д зовн≥шн≥х джерел ф≥нансуванн€, здатн≥сть п≥дприЇмства розплачуватис€ по своњх боргах, можлив≥сть стаб≥льного розвитку п≥дприЇмства в майбутньому. ” третю групу включен≥ показники, що дозвол€ють отримати у€вленн€ про ефективн≥сть управл≥нн€ збутом ≥ просуванн€м товару на ринку засобами реклами ≥ стимулюванн€, а в четвертую групу - показники конкурентоспроможност≥ товару (€к≥сть товару ≥ його ц≥на).

” зв'€зку з тим, що кожний з цих показник≥в маЇ р≥зний ступ≥нь важливост≥ дл€ розрахунку коеф≥ц≥Їнта конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства (  ѕ), експертним шл€хом були розроблен≥ коеф≥ц≥Їнти ваговитост≥ критер≥њв.

–озрахунок критер≥њв ≥ коеф≥ц≥Їнта конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства проводитьс€ за формулою середньозваженоњ арифметичноњ.

 оеф≥ц≥Їнт конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства розраховуЇтьс€ за формулою:

  ѕ = 0,15≈¬+ 0,29‘ѕ+ 0,23≈«+ 0,33 , (17.14)

де ¬ - значенн€ критер≥ю ефективност≥ виробничоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства; ѕ - значенн€ критер≥ю ф≥нансового стан п≥дприЇмства; « - значенн€ критер≥ю ефективност≥ орган≥зац≥њ збуту ≥ просуванн€ товару на ринку;   - значенн€ критер≥ю конкурентоспроможност≥ товару; 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 - коеф≥ц≥Їнти вагомост≥ критер≥њв.

 ритер≥њ ефективност≥ виробничоњ д≥€льност≥ розраховуЇтьс€ за формулою:

¬ = 0,31¬ + 0,19‘ + 0,40–ѕ+ 0,10ѕ, (17.15)

де ¬ - в≥дносний показник витрат виробництва на одиницю продукц≥њ; - в≥дносний показник фондов≥ддач≥; ѕ - в≥дносний показник рентабельност≥ продукц≥њ; ѕ - в≥дносний показник продуктивност≥ прац≥; 0,31; 0,19; 0,40; 0,10 - коеф≥ц≥Їнти вагомост≥ показник≥в.

 ритер≥њ ф≥нансового стану д≥€льност≥ п≥дприЇмства (ѕ) розраховуЇтьс€ за формулою:

ѕ = 0,29 ј+ 0,20 ѕ+ 0,36 Ћ+ 0,15 ќЅ, (17.16)

де  ј - в≥дносний показник автоном≥њ п≥дприЇмства;  ѕ - в≥дносний показник платоспроможност≥ п≥дприЇмства;  Ћ - в≥дносний показник л≥кв≥дност≥ п≥дприЇмства;  ќЅ - в≥дносний показник оборотност≥ оборотних кошт≥в; 0,29; 0,20; 0,36; 0,15 - коеф≥ц≥Їнти ваговитост≥ показник≥в.

«= 0,37–ѕ+ 0,29 «ј“+ 0,21 «¬ѕ+ 0,14 , (17.18)

де « - критер≥й ефективност≥ орган≥зац≥њ збуту ≥ просуванн€ товару; ѕ - в≥дносний показник рентабельност≥ продаж≥в;  «ј“ - в≥дносний показник затовареност≥ готовою продукц≥Їю;  «¬ѕ - в≥дносний показник завантаженн€ виробничих потужностей;   - в≥дносний показникефективност≥ реклами ≥ засоб≥в стимулюванн€ збуту; 0,37; 0,29; 0,21; 0,14 - коеф≥ц≥Їнти ваговитост≥ показник≥в.

 ритер≥й конкурентоспроможност≥ товару (  “) розраховуЇтьс€ €к сп≥вв≥дношенн€ €кост≥ товару до його ц≥ни споживанн€.

” загальному вигл€д≥ алгоритм розрахунку коеф≥ц≥Їнта конкурентоспроможност≥ промислового п≥дприЇмства передбачаЇ три посл≥довн≥ етапи:

1. –озрахунок одиничних показник≥в конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства ≥ переклад показник≥в у в≥дносн≥ величини (бали).

ƒл€ перекладу показник≥в у в≥дносн≥ величини проводитьс€ њх пор≥вн€нн€ з базовими показниками. як базов≥ показники (бази дл€ пор≥вн€нн€) можуть виступати: середньогалузев≥ показники; показники будь-€кого конкуруючого п≥дприЇмства або п≥дприЇмства-л≥дера на ринку; показники оц≥нюваного п≥дприЇмства за минул≥ в≥др≥зки часу. ¬ ц≥л€х перекладу показник≥в у в≥дносн≥ величини використовуЇтьс€ 15-ти бальна шкала. ѕри цьому, у 5-ть бал≥в оц≥нюЇтьс€ показник, що маЇ значенн€ г≥рше, н≥ж базовий; у 10-ть бал≥в - на р≥вн≥ базового; у 15-ть - краще, н≥ж базовий.

2. –озрахунок критер≥њв конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства по представлених вище формулах.

3. –озрахунок коеф≥ц≥Їнта конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства.

≤нструментар≥Їм дл€ вир≥шенн€ стратег≥чних завдань п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ може служити комплексний п≥дх≥д з розробки та побудови модел≥ конкурентоспроможност≥ промислового п≥дприЇмства [185].

ћетою розробки ≥ побудови модел≥ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства Ї правильне визначенн€ конкурентноњ стратег≥њ, узгодженоњ з умовами конкретноњ галуз≥ промисловост≥, навичками ≥ кап≥талом, €кими волод≥Ї конкретне п≥дприЇмство.

≤нструментар≥Їм дл€ розробки ≥ побудови модел≥ може служити застосуванн€ математичного моделюванн€, що дозвол€Ї ви€вити особливост≥ функц≥онуванн€ економ≥чного об'Їкту, ≥ на основ≥ цього передбачати майбутню повед≥нку об'Їкту при зм≥н≥ €ких-небудь параметр≥в. ƒл€ будь-€кого економ≥чного суб'Їкта можлив≥сть прогнозуванн€ ситуац≥њ означаЇ, перш за все, отриманн€ кращих результат≥в або уникненн€ втрат. ” модел≥ вс≥ взаЇмозв'€зки зм≥нних можуть бути оц≥нен≥ к≥льк≥сно, що дозвол€Ї отримати €к≥сн≥ший ≥ над≥йн≥ший прогноз.

ѕри побудов≥ економ≥чноњ модел≥ вид≥л€ютьс€ структурн≥ елементи - категор≥€ конкурентоспроможност≥ ф≥рми ≥ конкурентоспроможност≥ товару, ви€вл€ютьс€ найб≥льш важлив≥ €к≥сн≥ характеристики цих елемент≥в.  атегор≥њ конкурентоспроможност≥ ф≥рми ≥ конкурентоспроможност≥ товару взаЇмопов'€зан≥. як основн≥ критер≥њ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства можна в узагальненому вигл€д≥ запропонувати дв≥ оц≥нн≥ категор≥њ: Ђц≥нн≥сть вироблюваних п≥дприЇмством товар≥в (послуг)ї ≥ Ђц≥нн≥сть п≥дприЇмства €к господарюючого суб'Їктаї.

Ўвидк≥ зм≥ни зовн≥шнього середовища в≥тчизн€них п≥дприЇмств стимулюють по€ву нових метод≥в, систем ≥ п≥дход≥в до управл≥нн€ конкурентоспроможн≥стю. Ќайб≥льш поширеними Ї методи оц≥нки можливостей конкурент≥в за допомогою спец≥альних експертних досл≥джень ≥ непр€мих розрахунк≥в на основ≥ в≥домих даних. Ўироко використовуЇтьс€ на практиц≥ дл€ анал≥зу конкурент≥в ≥ Уметод в≥ддзеркаленн€Ф, що пол€гаЇ у ви€вленн≥ ≥нформац≥њ про ф≥рму, що ц≥кавить, у кл≥Їнт≥в або посередник≥в даноњ ф≥рми. ƒосл≥дженн€ конкурент≥в повинне бути направлене на т≥ ж сфери, €к≥ були предметом анал≥зу потенц≥алу власного п≥дприЇмства. ÷е може забезпечити пор≥вн€нн≥сть результат≥в. «ручним ≥нструментом пор≥вн€нн€ можливостей п≥дприЇмства ≥ основних конкурент≥в Ї побудова багатокутник≥в конкурентоспроможност≥, що Ї граф≥чним в≥дображенн€м оц≥нок положенн€ п≥дприЇмства ≥ конкурент≥в по найб≥льш значущих напр€мах д≥€льност≥, зображених у вигл€д≥ вектор≥в-осей (рис.7.1).

Ќа першому етап≥ побудови модел≥, пропонуЇтьс€ побудова багатокутника конкурентоспроможност≥ внутр≥шн≥х конкурентних переваг пор≥внюваних п≥дприЇмств. як оц≥нюван≥ напр€ми д≥€льност≥ п≥дприЇмства ≥ основних конкурент≥в може бути вибране визначене ч≥тко обмежене число параметр≥в. ѕерел≥к використовуваних параметр≥в ≥ ступ≥нь њх конкретизац≥њ визначалис€ наступними методичними передумовами: к≥льк≥сть оц≥нюваних характеристик повинна бути достатн€ обмеженою з метою забезпеченн€ оперативност≥ управл≥нських р≥шень, €к≥ приймаютьс€; через складн≥сть ≥ багатогранн≥сть проблеми та в≥дсутност≥ загальновизнаних п≥дход≥в до оц≥нки конкурентоспроможност≥, €ка вимагаЇ обширних самост≥йних наукових досл≥джень, в пропонован≥й модел≥ використан≥ результати, отриман≥ ран≥ше в≥тчизн€ними ≥ заруб≥жними авторами.

√рупуванн€ параметр≥в спираЇтьс€ на анал≥з широкого комплексу проблем техн≥чного, економ≥чного ≥ соц≥ального характеру, внасл≥док чого ви€вл€ютьс€ перем≥нн≥, що забезпечують конкурентоспроможн≥сть. ѕочатковою точкою такого анал≥зу Ї визначенн€ перел≥ку техн≥ко-економ≥чних чинник≥в конкурентоспроможност≥, €к≥ трактуютьс€ €к сукупн≥сть критер≥њв к≥льк≥сноњ оц≥нки р≥вн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства.

¬нутр≥шн≥ конкурентн≥ переваги, що визначають ринков≥ позиц≥њ господарюючого суб'Їкта, пропонуЇтьс€ згрупувати по шести найб≥льш значущих аспектах.

1.  онкурентоспроможн≥сть виробу. —укупн≥сть €к≥сних ≥ варт≥сних характеристик товару спри€Ї створенню переваги даного товару перед товарами-конкурентами в задоволенн≥ конкретноњ потреби покупц€ ≥, тим самим, дозвол€Ї к≥льк≥сно оц≥нити конкурентоспроможн≥стьтовару.

ќск≥льки справедливо вважаЇтьс€, що покупц€, перш за все ц≥кавить ефективн≥сть споживанн€ (п), що розум≥Їтьс€ €к в≥дношенн€ корисногоефекту (G) до повних витрат на придбанн€ товару (спож), умова конкурентоспроможност≥ товару з погл€ду споживача приймаЇ вигл€д:

п = G /—спож → max. (17.19)

“аким чином, ≥нтегральний показник конкурентоспроможност≥ товару буде мати наступний вигл€д:

 = ≤G/ ≤÷спож, (17.20)

де G Ц загальний показник €кост≥ виробу; ÷спож Ц оц≥нка конкурентоспроможност≥ товару за ц≥ною споживанн€.

¬ ц≥лому, загальний показник €кост≥ виробу може бути визначений за допомогою зведеного параметричного ≥ндексу (G), €кий розраховуЇтьс€ за формулою:

. (17.21)

де ј Ц ваговий коеф≥ц≥Їнт гопоказника €кост≥; JGi Ц параметричний ≥ндекс i - гопоказника €кост≥.

¬изначенн€ вагових коеф≥ц≥Їнт≥в €к окремих характеристик у склад≥ комплексних показник≥в, так ≥ дл€ одиничних показник≥в €кост≥ доц≥льно зд≥йснювати на основ≥ експертних оц≥нок, €к≥ уточнюютьс€ в процес≥ мон≥торингу куп≥вельноњ повед≥нки.

Ќев≥дпов≥дн≥сть характеристик товару значенн€м, визначеними стандартами, нормами, правилами ≥ ≥ншими нормативно-техн≥чними документами, що мають юридичну силу, св≥дчить про неможлив≥сть використанн€ товару, тобто про його абсолютну не конкурентоспроможн≥сть. “ому дл€ оц≥нки цих параметр≥в сл≥д використовувати окремий комплексний показник (—“G), €кий розраховуЇтьс€ за формулою:

, (17.22)

де ≥ = 1...п Ц число регламентованих показник≥в €кост≥; qiCT Ц значенн€ i -горегламентованого показника €кост≥.

ѕри цьому фах≥вц≥ рекомендують застосовувати дл€ даних показник≥в т≥льки два значенн€: Ђ1ї ≥ Ђ0ї. ” раз≥ в≥дпов≥дност≥ параметра обов'€зковим вимогам його значенн€ приймаЇтьс€ р≥вним 1, ≥накше Ц р≥вним 0. ѕроте, €к показуЇ практика оц≥нки товар≥в найб≥льш прогресивних виробник≥в, часто стандарти п≥дприЇмства ви€вл€ютьс€ Ђжорстк≥шимиї н≥ж наказан≥ нормами, що д≥ють.  р≥м того, при спрощеному п≥дход≥ Ц Ђ1ї (так) або Ђ0ї (немаЇ) Ц в≥дсутн€ можлив≥сть диференц≥ац≥њ р≥вн€ €кост≥ по параметрах, що регламентуютьс€, тому область допустимих значень дл€ ц≥Їњ групи повинна бути розширена до IGCT≥1.

” загальному вигл€д≥ ц≥на споживанн€ (спож) матиме наступний вигл€д:

, (17.23)

де ≥ = 1...п Ц види витрат споживача, пов'€зан≥ з придбанн€м ≥ використанн€м товару; ¬ Ц величина в≥дпов≥дних витрат споживача у зв'€зку з придбанн€м ≥ використанн€м товару на оплату: покупки товару; збер≥ганн€ товару; транспортуванн€ товару до м≥сц€ призначенн€ (використанн€); монтажу ≥ установки; пусконалагоджувальних роб≥т; навчанн€ персоналу, зайн€того експлуатац≥Їю; зароб≥тну плату персоналу; електроенерг≥њ ≥ палива; п≥сл€гарант≥йного серв≥су ≥ запасних частин; витрат по модерн≥зац≥њ; податкових платеж≥в; витрат по страхуванню виробу; витрат по утил≥зац≥њ в≥дход≥в, що утворюютьс€ в процес≥ експлуатац≥њ виробу; витрат по утил≥зац≥њ самого виробу п≥сл€ зак≥нченн€ терм≥ну його служби; ≥нш≥ непередбачен≥ витрати.

ќц≥нка конкурентоспроможност≥ товару за ц≥ною споживанн€ розраховуЇтьс€ аналог≥чно оц≥нц≥ €к≥сних параметр≥в ≥ виражаЇтьс€ за допомогою ≥ндексу конкурентоспроможност≥ товару за ц≥ною споживанн€ (≤÷спож):

÷спож = Σ¬ / Σ¬в, (17.24)

де Σ¬в - сума витрат споживача, пов'€заних з придбанн€м ≥ використанн€м товару конкурента (товару-еталона, аналога)

« урахуванн€м асортименту вироблюваних товар≥в комплексний показник конкурентоспроможност≥ продукц≥њ п≥дприЇмства ( ѕ“) можна розрахувати €к:

, (17.25)

де k = 1...п Ц к≥льк≥сть найменувань товар≥в в номенклатур≥ випускноњ продукц≥њ; gk Ц частка k -гонайменуванн€ в номенклатур≥ продукц≥њ, що випускаЇтьс€.

2. ‘≥нансовий стан п≥дприЇмства. –азом з абсолютними показниками, ф≥нансову ст≥йк≥сть орган≥зац≥њ характеризуЇ коеф≥ц≥Їнт забезпеченост≥ власними засобами ( ќЅ):

 ќЅ = ¬ќ  / ќј (17.26)

 

де ¬ќ  Ц власн≥ оборотн≥ кошти; ќј Ц загальна величина оборотних актив≥в.

якщо коеф≥ц≥Їнт забезпеченост≥ власними оборотними коштами на к≥нець зв≥тного пер≥оду маЇ значенн€ менше 0,1, то структура балансу орган≥зац≥њ вважаЇтьс€ незадов≥льною, а сама орган≥зац≥€ Ц неплатоспроможною.

3. ≈фективн≥сть маркетинговоњ д≥€льност≥. ≈фективн≥сть маркетинговоњ д≥€льност≥ - це ступ≥нь використанн€ ≥нструмент≥в маркетингу в сукупност≥ ≥з засобами ≥ можливост€ми п≥дприЇмства. ” варт≥сн≥й форм≥ ц€ характеристика може бути оц≥нена в≥дношенн€м комерц≥йних результат≥в ≥ витрат на маркетингову д≥€льн≥сть.

‘ормула дл€ визначенн€ ефективност≥ маркетинговоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства, з використанн€м параметр≥в маркетингового потенц≥алу ≥ результуючих параметр≥в комерц≥йноњ д≥€льност≥ (валовий дох≥д, витрати на маркетинг, валов≥ витрати) матиме наступний вигл€д:

, (17.27)

де марк - оц≥нка ефективност≥ маркетинговоњ д≥€льност≥; ѕмар - потенц≥ал маркетингу; ƒв Ц валовий дох≥д; ¬м Ц витрати на маркетинг; ¬¬ Ц валов≥ витрати.

” свою чергу, потенц≥ал маркетингу (ѕмар) можливо розраховувати за формулою:

ѕмар = 0,295 * ( 1*  2+  2*  3+... +  10*  1), (17.28)

де  1 Ц потенц≥ал маркетингових досл≥джень;  2 Ц потенц≥ал маркетинговоњ ≥нформац≥йноњ системи;  3 -потенц≥ал сегментац≥њ (вибору) ц≥льового ринку;  4 Ц потенц≥ал товарноњ пол≥тики п≥дприЇмства;  5 Ц потенц≥ал процесу ц≥ноутворенн€;  6 Ц потенц≥ал збутовоњ пол≥тики п≥дприЇмства;  7 Ц потенц≥ал персональних (особистих) продаж≥в;  8 Ц потенц≥алрекламноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства;  9 Ц потенц≥ал стимулюванн€ збуту продукц≥њ (наприклад, купонних продаж≥в);  10 Ц потенц≥ал формуванн€ громадськоњ думки.

ќстаточний вираз дл€ розрахунку оц≥нки ефективност≥ маркетинговоњ д≥€льност≥ промислового п≥дприЇмства (мар):

мар = 0,0983 * ( 1 *  2 +  2 *  3 +... +  10 *  1) * (ƒв- ¬м) / ¬¬. (17.29)

¬ процес≥ апробац≥њ вс≥ п≥дкритер≥њ оц≥нювалис€ за наступною шкалою: 0 Ц п≥дприЇмство в своњй маркетингов≥й д≥€льност≥ не використовуЇ ≥нструмент маркетингу, описаний даним п≥дкритер≥Їм; 1 Ц п≥дприЇмство в своњй маркетингов≥й д≥€льност≥ не повною м≥рою використовуЇ ≥нструмент маркетингу, описаний даним п≥дкритер≥Їм; 2 Ц п≥дприЇмство в своњй маркетингов≥й д≥€льност≥ повною м≥рою використовуЇ ≥нструментмаркетингу, описаний даним п≥дкритер≥Їм. ўоб об'Їктивно оц≥нити кожен п≥дкритер≥й сформульован≥ характеристики, розроблен≥ дл€ визначенн€ефективност≥ маркетинговоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмств, залежно в≥д галуз≥ господарюванн€ вони можуть бути скоректован≥ або зм≥нен≥.

4. –ентабельн≥сть продаж≥в. –ентабельн≥сть продаж≥в Ї комплексною характеристикою питомоњ прибутковост≥ на одну гривню виручки в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ.

5. ≤м≥дж (марочний кап≥тал) п≥дприЇмства. «ручною процедурою, що забезпечуЇ достатню об'Їктивн≥сть к≥льк≥сноњ оц≥нки ≥м≥джу орган≥зац≥њ, Ї анал≥з за€вок на придбанн€ продукц≥њ, на основ≥ €кого встановлюЇтьс€ частка повторних звернень кл≥Їнт≥в до товаровиробника.

” загальному вигл€д≥ ≥м≥джева складова конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства ( ≥м) розраховуЇтьс€ за формулою:

 ≥м = Õпз/ Õр, (17.30)

де Õпз - обс€г повторних за€вок у варт≥сному вираз≥; Õр - загальний обс€г реал≥зац≥њ.

6. ≈фективн≥сть менеджменту. ≈фективн≥стю менеджменту - його €к≥сть, що забезпечуЇ орган≥зац≥њ дос€гненн€ нам≥ченоњ мети.  ≥льк≥сно ефективн≥сть менеджменту визначаЇтьс€ €к в≥дношенн€ результату до необх≥дних витрат.  ритер≥й ефективност≥ менеджменту Ц це к≥льк≥сн≥ показники, що характеризують його результативн≥сть ≥ економ≥чн≥сть, €к≥ дозвол€ють розкривати суть вир≥шуваною орган≥зац≥Їю завданн€, визначати головн≥, вир≥шальн≥ зв'€зки ≥ шл€хи вдосконаленн€ менеджменту.

” найзагальн≥шому вигл€д≥ виб≥р €кнайкращого вар≥анту р≥шенн€ задач≥ дос€гненн€ мети орган≥зац≥Їю можна представити математично €к в≥дшуканн€ максимуму ц≥льовоњ функц≥њ (W):

W = f (α12...β12...x1,x2...). (17.31)

де αi Ц задан≥ параметри (показники) р≥шенн€ задач≥, наприклад, к≥льк≥сть вид≥лених ресурс≥в; βj Ц керован≥ (зм≥нюван≥) параметри р≥шенн€ задач≥ (ц≥ни, терм≥ни); xk Ц нев≥дом≥ параметри р≥шенн€ задач≥ (ринкова кон'юнктура, курс гривн≥, ≥ндекс ≥нфл€ц≥њ тощо).

«авданн€ вибору €кнайкращого вар≥анту р≥шенн€ при цьому може бути сформульоване таким чином: знайти так≥ значенн€ керованих параметр≥в β12, €к≥ при заданих параметрах α12, з урахуванн€м нев≥домих параметр≥в x1,x2, забезпечують максимум ц≥льовоњ функц≥њ Ц критер≥ю ефективност≥.

—уть менеджменту трактуЇтьс€ €к наукова основа дл€ ухваленн€ управл≥нських р≥шень в умовах обмежених ресурс≥в. « ц≥Їњ точки зору результативн≥сть управл≥нн€ може бути к≥льк≥сно оц≥нена, €к в≥дношенн€ отриманого в ход≥ зд≥йсненн€ господарськоњ д≥€льност≥ комерц≥йного результату до вартост≥ ресурс≥в, що залучаютьс€ до виробничого обороту. ќтже, €к показник оц≥нки д≥ловоњ активност≥, що в≥дображаЇефективн≥сть менеджменту на п≥дприЇмств≥, можна використовувати показник фондов≥ддач≥ його актив≥в (‘ќ), визначуваний в≥дношенн€м:

, (17.32)

де ƒв Ц виручка в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ (роб≥т, послуг); озсрв - середньор≥чна варт≥сть основних виробничих фонд≥в; обксрв - середньор≥чний залишок оборотних кошт≥в.

 ≥льк≥сною м≥рою ефективност≥ управл≥нн€ ( еу) п≥дприЇмством Ї показник, що розраховуЇтьс€ за формулою:

 еу = ѕр / ¬ , (17.33)

де, ѕр Ц прибуток в≥д реал≥зац≥њ продукц≥њ;

¬  - власний кап≥тал

ƒл€ забезпеченн€ к≥льк≥сноњ пор≥внюваност≥ показник≥в сл≥д використовувати понижуюч≥ коеф≥ц≥Їнти розрахункових значень: дл€ефективност≥ маркетинговоњ д≥€льност≥ Ц 0,05; дл€ рентабельност≥ продаж≥в Ц 0,1; дл€ ф≥нансового стану п≥дприЇмства Ц 10.

Ќаведений перел≥к показник≥в конкурентоспроможност≥ не Ї незм≥нним ≥ вичерпним.  ≥льк≥сть складових конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства залежить в≥д вигл€ду ≥ складност≥ виробу у техн≥чному й експлуатац≥йному в≥дношенн≥, необх≥дноњ точност≥ оц≥нки, мети досл≥дженн€ ≥ ≥нших чинник≥в. “ак, сукупн≥сть параметр≥в може бути доповнена за рахунок детал≥зац≥њ вище перел≥чених компонент≥в або укрупненн€ у раз≥ об'Їднанн€ окремих характеристик в агрегован≥ показники. Ќаприклад, €кщо анал≥зоване п≥дприЇмство в≥дноситьс€ до галуз≥, що в≥др≥зн€Їтьс€ високими темпами оновленн€ асортименту продукц≥њ, то €к самост≥йна компоненти доц≥льно розгл€дати р≥вень ≥нновац≥йного потенц≥алу господарюючого суб'Їкта. ѕод≥бна конкретизац≥€ не маЇ принципового характеру ≥ в дан≥й модел≥ виступаЇ €к умова, що впливаЇ на точн≥сть ≥ об'Їктивн≥сть оц≥нки.

Ѕагатокутник конкурентоспроможност≥ може служити п≥дставою дл€ побудови

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1137 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

2047 - | 1843 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.085 с.