Лекции.Орг


Поиск:
Фактори, що впливають на якість продукції та методи її оцінювання
На якість продукції впливають багато факторів, що діють як самостійно, так і у взаємозв’язку між собою, які можна об’єднати в чотири групи:

1. Технічні фактори, до яких належать: конструкція виробу, технологія його виготовлення, засоби технічного обслуговування і ремонту, технічний рівень бази проектування та виготовлення виробу тощо.

2. Організаційні фактори, до яких належать: розподіл праці і спеціалізація, форми організації виробничих процесів, ритмічність виробництва, форми і методи контролю якості, порядок подання і здавання продукції, форми і способи її транспортування тощо.

3. Економічні фактори до яких належать: ціна, собівартість продукції, форми і рівень зарплати працівників підприємства, рівень затрат на технічне обслуговування і ремонт тощо.

4. Суб’єктивні фактори, до яких належать: рівень професійної підготовки працівників, їх фізіологічний та емоційний стан тощо.

Для визначення рівня якості продукції, що виготовляється підприємством можуть застосовуватись такі види методів: об'єктивний(вимірювальний і реєстраційний), органолептичний, диференційований, комплексний.

Об 'єктивний метод полягає в оцінюванні рівня якості продукції за допомогою стендових випробувань та контрольних вимірювань, а також лабораторного аналізу. Такий метод дає найбільш вірогідні результати і застосовується для вимірювання абсолютного рівня якості засобів виробництва та деяких властивостей споживчих то­варів.

Органолептичний метод грунтується на сприйманні властиво­стей продукту з допомогою органів чуття людини (зір, слух, смак, нюх, дотик) без застосування технічних вимірювальних та реєстраційних засобів.

Диференційований метод оцінки рівня якості передбачає порівнювання одиничних показників виробів із відповідними показ­никами виробів - еталонів або базовими показниками стандартів (технічних умов).

Комплексний метод полягає у визначенні комплексного показника якості оцінюваного виробу. Одним з таких показників може бути інтегральний показник, який обчислюється через порівнювання корисного ефекту від споживання (експлуатації) певного виробу і загальної величини витрат на його створення й використання. Іноді для комплексної оцінки якості застосовують середньозважену арифметичну величину з використанням для її обчислення коефіцієнтів вагомості всіх розрахункових показників якості продукції:

, Пяі= Пфі/ Пеі, (17.2)

де Пя – комплексний показник якості продукції; Пяі – показник якості продукції за і –тим параметром; Пфі, Пеі – кількісні характеристики параметру оцінюваного виробу і еталону відповідно; αі – коефіцієнт вагомості окремого параметру в оцінці якості виробу, n – кількість параметрів якості.

В окрему групу виділяються статистичні методи оцінки якості продукції, які грунтуються на використанні методів математичної статистики і мають вибірковий характер.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 385 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

1292 - | 1154 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.