Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


E) саңырауқұлақпен зақымдалғанын
11. “аза өс≥нд≥лерд≥ алу әд≥с≥:

ј) ƒригальский.

¬) ћеллер.

—) √рам.

D)  озловский.

≈) ѕешков.

12. ћикроорганизм штамының өс≥нд≥с≥ қалай аталады?:

ј) б≥р түрден алынған.

¬) әр түрден алынған.

—) ек≥ түрден алынған.

D) б≥рнеше түрден алынған.

≈) өс≥нд≥ емес.

13. “уберкулезге қарсы вакцина

A) Ѕ÷∆

B) —“»

C) ј”‘

D) Ћ“‘

E) јнтибиотиктер

14. јнатоксинд≥ не үш≥н қолданады?

A) ем үш≥н

B) иммунитет пайда болу үш≥н

C) уыттылықты төмендету үш≥н

D) қарсылықты жоғарылату үш≥н

E) аллерги€лық проба үш≥н

15. ћикробтардың ек≥нш≥ б≥р организмге зи€нын келт≥р≥п т≥рш≥л≥к ету≥:

ј) метабиозм.

¬) синергизм.

—) антагонизм.

D) паразитизм.

≈) комменсализм.

16. ќблигатты анаэробтар:

ј) тек оттег≥ жоқ ортада ғана өс≥п-өнед≥.

¬) оттег≥ бар жерде өсе беред≥.

—) оттег≥н≥ң барында да, жоғында да өсе беред≥.

D) оттег≥ аз ортада өсед≥.

≈) барлық жағдайда өсе беред≥.

17. ћаңқамен ауырған мал тер≥с≥не не ≥стейд≥?

A) дезинфекци€лайды

B) тазалап жуады

C) жо€ды

D) пайдалана беруге болады

E) залалсыздандырады

18. ћал шик≥затына не жатады?

A) сүт

B) ет

C) консерв≥

D) жүн, тер≥

E) ≥шк≥ органдары

19. 15-20º—-де т≥рш≥л≥к етет≥н бактери€лар қалай аталады?

ј) психрофильд≥.

¬) мезофильд≥.

—) термофильд≥.

D) базофильд≥.

≈) эозинофильд≥.

20. Қолайлы температурасы 30-37º—-д≥ құрайтын бактери€лар қалай аталады?

ј) психрофильд≥.

¬) мезофильд≥.

—) термофильд≥.

D) базофильд≥.

≈) эозинофильд≥.

21. јуадағы микробтардың санын анықтау үш≥н қолданылатын формула:

ј) Ћ.ѕастер.

¬) –. ох.

—) Ќ, √амале€.

D) √рам.

≈) ќмел€нский.

22. “опырақтағы микробтардың санын анықтауға арналған үлг≥н≥ң мөлшер≥:

ј) 10 г.

¬) 100 г.

—) 1 г.

D) 1 кг.

≈) 200 г.

23. јусылмен ауырған мал өн≥мдер≥н не ≥стейд≥?

A) утильдейд≥

B) жо€ды

C) колбаса және консерв≥ жасайды

D) шектеус≥з пайдаланады

E) тек эндокринд≥к бездер≥н пайдаланады

24. Ўошқа т≥лмес≥мен қандай адамдар зақымдануға мүмк≥нш≥л≥г≥ бар?

A) ветеринарлар

B) балалар

C) кәр≥ адамдар

D) әлс≥регендер

E) әйелдер

25. —иыр бруцеллез≥н≥ң қоздырғышын атаңыз?

A) Br.suis

B) Br. abortus

C) Br. canis

D) Br. ovis

E) Br.melitensis

Ќұсқа

1. јшу мен ш≥ру себеб≥н ең алғаш к≥м дәлелдеген?

ј) Ћевенгук.

¬) Ћ.ѕастер.

—) –. ох.

D) Ё.–у.

≈) »ерсен.

2. ‘агоцитоз теори€сын ұсынған к≥м?

ј) Ћ.ѕастер.

¬) –. ох.

—) —.¬иноградский.

D) ».ћечников.

≈) Ќ.√амале€.

3. Ѕактери€ ж≥пшелер≥н≥ң атқаратын қызмет≥:

ј) қозғалуын қамтамасыз етет≥н органоид

¬) микробтардың субстраттарға жабысып, генетикалық материалдарды донордан реципиентке жетк≥зу

—) зат алмасуға қатынасатын органоид

D) белоктың биосинтез≥н қамтамасыз етет≥н органоид

≈) хромосомадан тыс орналасқан генетикалық элемент

4.  оринебактери€лардың морфологи€сы:

ј) б≥р ұшы жуан, түйреу≥ш тәр≥зд≥, түзу немесе и≥лген та€қша

¬) түзу, сәл и≥лген та€қша

—) б≥р ұшы кес≥лген та€қша

D) шар тәр≥зд≥ бактерии€

≈) ұзын, жуан, ұшы үшк≥р та€қша

5. «ардапты микроорганизмдер өсет≥н ортаның pH қандай болу керек?

A)5,0-6,0

B) 6,0-7,0

C) 7,2-7,6

D) 8,0-8,5

E) 9,0-9,1

6. ћезофильды бактери€лар қандай оптимальдық температурада өсед≥?

D) 10-00

B) 0-100

C) 20-250

D) 35-450

E) 45-500

7. »ммуноглобулиндерд≥ түзет≥н жасуша:

ј) “-лимфоциттер

¬) ¬-лимфоциттер

—) моноциттер

D) нейтрофилдер

≈) эозинофилдер

8. Ѕактери€лар қанда көбейет≥н,б≥рақ қан тамырларымен айналмайтын инфекци€лық процесс қалай аталады?

ј) бактереми€.

¬) сепсис.

—) септикопиеми€.

D) токсеми€.

≈) пиеми€.

9. ћал қорасының 1м3 ауадағы рұқсат ет≥лет≥н микробтар саны

A) 1000-2000

B) 50-1000

C) 1000-1500

D) 1500-200

E) 2000-3000

10. —үрлем дайындалған кезде қандай консервант түз≥лед≥?

A) май қышқылы

B) көм≥р қышқылы

C) аммиак

D) сүт қышқылы

E) тұз қышқылы

11.  лон деген≥м≥з қандай өс≥нд≥?

ј) б≥рнеше жасушадан алынған.

¬) б≥р жасушадан алынған.

—) саңырауқұлақтардан алынған.

D) микробтар қоспасынан алынған.

≈) б≥рнеше вирустардың қоспасынан алынған.

12. ћикробтардың көптеген түрлер≥н≥ң өсу≥не қолайлы температура:

ј) 10-15º—.

¬) 20-25º—.

—) 25-28º—.

D) 30-33º—.

≈) 37-38º—.

13. Қандай клеткалар антидене түзед≥?

A) стволды

B) плазматикалық

C) “- лимфоциттер

D) ¬-лимфоциттер

E) макрофагтар

14. ƒайын консерв≥ банк≥с≥нде қандай микробатр болады?

A) болмайды

B) ≥шек та€қшалары

C) стренптококалар

D) стафилококкалар

E) саңырауқұлақтар

15. ќблигатты аэробтар қандай ортада өс≥п-өнед≥?

ј) көм≥р қышқыл газы бар жерде.

¬) оттег≥ аз жерде.

—) оттег≥ мүлдем жоқ жерде.

D) оттег≥ көп жерде.

≈) оттег≥ бар жерде де жоқ жерде де.

16. √етеротрофты микрорганизмдер көм≥ртег≥ көз≥ рет≥нде нен≥ пайдаланады?

ј) көм≥р қышқылын.

¬) карбонаттарды.

—) органикалық қоспаларды.

D) көм≥р қышқылы мен карбонаттарды.

≈) көм≥р қышқылы мен органикалық қоспаларды.

17. —≥б≥р жарасы ауруының қоздырғышын анықтау үш≥н қандай реакци€ қо€ды?

A)  Ѕ–

B) –»‘

C) –ƒѕ

D) –Ќ

E) ѕ–

18. “ер≥н≥ қандай микробтар көгертед≥?

A) актиномицеттер

B) сапрофиттер

C) вирустар

D) риккесиилер

E) саңырауқұлақтар

19. јсқазан-≥шек жолдарындағы микрофлоралардың сандық ж≥не сапалық құрамы неге байланысты болады?

ј) жануардың жасына, түр≥не және азықтың хими€лық құрамына.

¬) малдың жасы мен мал қораларындағы ауаның микрофлорасына.

—) малдың түр≥не және дене температурасына, судағы микрофлораға.

D) азықтарға және жыл мезг≥лдер≥не.

≈) ауадағы, өс≥мд≥ктердег≥ және судың құрамындағы микрофлораға.

20. Ћиофилизаци€ деген≥м≥з:

ј) қыздыру.

¬) қайнату.

—) жалында күйд≥ру.

D) хими€лық заттармен әсер ету.

≈) кепт≥ру.

21. Қандай микроорганизм беткейл≥к микрофлора деп аталады?

ј) эпифитт≥.

¬) өс≥мд≥к.

—) микробты.

D) қалдықты.

≈) саңырауқұлақты.

22. —апасы жақсы судың 1 мл-≥ндег≥ микробтардың саны:

ј) 1000.

¬) 200. D) 500.

—) 300. ≈) 100.

23. —≥б≥р жарасымен ауырған мал өн≥мдер≥н не ≥стейд≥?

A) қайнатқаннан кей≥н пайдаланады

B) жо€ды

C) шұжық жасайды

D) ет-сүйек ұнына пайдаланады

E) шектеус≥з пайдаланады

24. Ўошқа т≥лмес≥мен ауырған шошқа өн≥мдер≥н не ≥стейд≥?

A) шектеус≥з пайдаланады

B) ет≥н пайдаланып, ≥шк≥ мүшелер≥мен тер≥с≥н жо€ды

C) тер≥с≥н сыпырмай, отқа қақатап со€ды да, ет≥н қайнатқаннан кей≥н пайдаланады

D) арнайы ер≥т≥нд≥лермен өңдегеннен кей≥н пайдаланады

E) утильдейд≥

25. »т бруцеллез≥н≥ң қоздырғышын атаңыз?

A) Br.suis

B) Br. abortus

C) Br. canis

D) Br. ovis E) Br.melitensis

Ќұсқа

1. ¬ирусты ең алғаш ашқан ғалым к≥м?

ј) –. ох.

¬) ».ћечников.

—) Ћ.ѕастер.

D) Ё.–у

≈) ƒ.»вановский.

2. ћикробиологи€ тәж≥рибес≥не тығыз қорект≥к орталарды енг≥зген ғалым:

ј) Ћ.ѕастер.

¬) –. ох.

—) —.¬иноградский.

D) ».ћечников.

≈) Ќ.√амале€.

3.  лостриди€лардың морфологи€сы:

ј) спора түзбейт≥н та€қша тәр≥зд≥ бактери€

¬) спораларының диаметр≥ жасушалардың ен≥нен аспайтын та€қша

—) спораларының диаметр≥ жасушалардың ен≥нен асып кетет≥н та€қша

D) ирек п≥ш≥нд≥ бактери€

≈) ұшы үшк≥р та€қша

4. Ѕактери€ жасушаларының көлем≥ қандай өлшем б≥рл≥кпен өлшенед≥?

ј) метр

¬) сантиметр

—) нанометр

D) дальтон

≈) микрометр

5. «ардапты микроорганизмдер өсет≥н ортаның pH қандай болу керек?

A)5,0-6,0

B) 6,0-7,0

C) 7,2-7,6

D) 8,0-8,5

E) 9,0-9,1

6. ћезофильды бактери€лар қандай оптимальдық температурада өсед≥?

ј) 10-00

B) 0-100

C) 20-250

D) 35-450

E) 45-500

7. ‘изикалық-хими€лық қасиеттер≥не қарай иммуноглобулиндер неше классқа бөл≥нед≥?

ј) 3 класқа: ћ, ј, ≈.

¬) 4 класқа: ћ, ј, ≈, D.

—) 2 класқа: D, G.

D) 5 класқа: ћ, ј, ≈, G, D.

≈) 1 класқа: G.

8. ќрганизмге б≥р уақытта ек≥ немесе б≥рнеше қоздырғыш енген жағдайда пайда инфекци€ қалай аталады?

ј) реинфекци€.

¬) суперинфекци€.

—) аралас.

D) секундарлық.

≈) рецидивт≥к.

9.  үй≥с қайыратын малдардың мес қарнындағы азықтар қандай микробтар арқылы қорытылады?

A) дрождар

B) протеолитикалық

C) целлюлозолитикалық

D) сүтқышқылы

E) май қышқылы

10. “уберкулез ауруының қоздырғышы бар жұмыртқаны не ≥стейд≥?

A) жо€ды

B) арнайы ер≥т≥нд≥мен өңдейд≥

C) жоғары температурамен әсер етед≥

D) жұмыртқа ұнтағын жасайды

E) малға беред≥

11. —аңырауқұлақтардың өсу≥не қолайлы температура:

ј) 10-15º—.

¬) 20-25º—.

—) 25-28º—.

D) 30-33º—.

≈) 37-38º—.

12. ≈ѕ— дайындау үш≥н қолданылатын зат:

ј) қан.

¬) агар.

—) бауыр.

D) сорпа.

≈) глюкоза.

13. “уберкулезбен ауырған арық малдың ет≥н не ≥стейд≥

A) утильдейд≥

B) колбаса жасайды

C) шектеус≥з пайдаланды

D) арнайы ер≥т≥нд≥мен өңдейд≥

E) қайнатқаннан кей≥н пайдаланады

14. ћикроскоптың көру аймағында қанша микроб болғанда етт≥ балғын (свежий) деп атайды?

A) 10ға дей≥н

B) 10-20

C) 20-30

D) 30-40

E) 40 және одан да көп

15. ‘акультативт≥ анаэробтар:

ј) оттег≥ аз жерде ғана өсед≥.

¬) оттег≥ бар жерде өсед≥.

—) оттег≥ бар жерде де, жоқ жерде де өсед≥.

D) оттег≥ жоқ жерде ғана өсед≥.

≈) оттег≥н≥ң концентраци€сы мол жерде ғана өсед≥.

16. ћакро- және микроорганизмдерд≥ң б≥р б≥р≥не қолайлы жағдайларды туғызуы:

ј) паразитизм.

¬) мутализм.

—) комменсализм.

D) нейтрализм.

≈) синергизм.

17. Ѕотулизм қоздырғышының споарсы қалай орналасқан

A) ортасында

B) терминальды (шет≥нде)

C) субтерминальды (ұшында)

D) ек≥ шет≥нде

E) спора түзбейд≥

18. “оксикоинфекци€ны қандай микробтар туғызады?

A) стафилококктар

B) вибриондар

C) дрожждар

D) актиномицеттер

E)сальмонеллалар, ≥шек та€қшалар, протейлер, клостридиилер

19. ∆оғарғы қысымға төз≥мд≥ бактери€ларды не деп атайды?

ј) резистентт≥.

¬) позитивт≥.

—) баротолерантты.

D) негативт≥.

≈) б≥рдей.

20. —терилизаци€ деген≥м≥з қандай микроорганизмдерд≥ жою?:

ј) патогенд≥.

¬) патогенд≥ и патогенд≥ емес.

—) патогенд≥ емес.

D) вирулентт≥ емес.

≈) спора түзбейт≥н.

21. ”льтрастерилизаци€да тағамды қандай температураға дей≥н қыздырады:

ј) 100º—

¬) 150º—.

—) 50º—.

D) 70º—.

≈) 120º—

22. —терильдеуге қолданылатын сүзг≥штер қалай аталады?

ј)  ох.

¬) ѕастер.

—) Ўамберлан

D) ћихин.

≈) »вановский.

23. ћаңқамен (сап) ауырған малдардың өн≥мдер≥н не ≥стейд≥?

A) ет≥н жойып, ≥шк≥ мүшелер≥н пайдаланады

B) тер≥с≥н қалдырып, басқа өн≥мдер≥н жо€ды

C) түгелдей жо€ды

D) шұжық, консерв≥ жасайды

E) қайнатқаннан кей≥н пайдаланады

24. Ѕотулизм қоздырушысының өсу≥не қандай тағамдар қолайлы?

A) шұжық

B) ≥р≥мш≥к D) торт

C) сүт E) нан

25. —≥респе ауруының қоздырғышын атаңыз?

A) Clostridium botylinum

B) Clostridium perfringens

C) Clostridium septicum

D) Clostridium novyi

E) Clostridium tetani

Ќұсқа

1. “опырақ микробиологи€сының нег≥з≥н қалаушы:

ј) Ћ.ѕастер.

¬) –. ох.

—) —.¬иноградский.

D) ».ћечников.

≈) Ќ.√амале€.

2. Ѕактериологи€лық зертханаларда қандай бөл≥мдер болады?

ј) эпизооти€лық.

¬) терапевтикалық.

—) бактериологи€лық, серологи€лық, вирусологи€лық.

D) оперативт≥к.

≈) клиникалық.

3. Ёукариоттарға қандай организмдер жатады?

ј) €дросы бар

¬) €дросы жоқ

—) мицелийлер

D) тал

≈) споралары

4. Ѕактери€лар ворсинкаларының атқаратын қызмет≥:

ј) көбею

¬) ұлғаю

—) даму

D) зат алмасу

≈) қозғалу

5. ¬ирустардың көлем≥ қандай өлшем б≥рл≥кпен өлшенед≥?

ј) сантиметр

¬) метр

—) нанометр

D) дальтон

≈) микрометр

6. ѕрокариоттарға қандай организмдер жатады?

ј) €дросы бар

¬) €дросы жоқ

—) мицелийлер

D) тал

≈) споралары

7. Қандай микроскоптық саңырауқұлақтар ашытқылар деп аталады?

ј) үлп≥лдек мицелилерд≥ түзет≥н

¬) көп жасушалы организм.

—) макро және микрокониди€ларды түзет≥н.

D) септикалық емес мицели≥ бар.

≈) б≥р жасушалы дөңгелек организм.

8. “ек қан тамырлары арқылы тасымалданатын микроорганизмдерд≥ң тудыратын инфекци€лық процесс≥:

ј) сепсис.

¬) бактереми€.

—) септикопиеми€.

D) рецидив.

≈) пиеми€.

9. Қандай ауру қоздырғышы адамға жұмыртқа арқылы жұғады?

A) с≥б≥р жарасының

B) туберкулезд≥ң

C) бруцелелзд≥ң

D) колибактериоздың

E) сальмонеллезд≥ң

10. —уда жүзет≥н құстардың жұмыртқаларында көб≥не қандай микроорганизмдер кездесед≥?

A) сальмонеллалар

B) ≥шек та€қшалары

C) стафилококкалар

D) протейлер

E) стрептококкалар

11.  олони€лар деген≥м≥з:

ј) жеке микробтар.

¬) микробтардың өспеу≥.

—) микробтардың жиналуы.

D) әр түрге жататын микробтар.

≈) микробтарды бо€у.

12. ћикроорганизмдерд≥ң сұйық қорект≥к орталарда өсу≥:

ј) лайланып, тұнба түз≥п, қабырғаларында сақиналар пайда болады.

¬) микробтардың өспеу≥.

—) жалтырауы.

D) тығыз консистенци€лы болады.

≈) беттер≥ дөңес болады.

13. ≈ттег≥ қышқылдым ашытуды қандай микробатр туғызады?

A) актиномицететр мен саңырауқұлақтар

B) бактери€лар мен вирустар

C) вирустар мен спирохеталар

D) сүт қышқылды бактери€лар мен дрожждар

E) микопалазмалар мен саңырауқұлақтар

14. ≈тт≥ көгертет≥н қандай микробтар

A) аспергилдер мен пенициллдер

B) дрожждар мен саңырауқұлақтьар

C) хитридиомицеттер

D) оомицеттер

E) базидиомицеттер

15. Ѕактери€ рибосомасы қандай қызмет атқарады?

ј) белоктың түз≥лу≥н (биосинтез≥н) қамтамасыз етел≥.

¬) прокариоттардың €дросы.

—) бактери€ларды қолайсыз жағдайлардан қорғайды.

D) автономи€лық репликаци€лаушы ƒЌҚ сақиналы молекуласы.

≈) жасушаға қорект≥к заттардың түсу≥н бақылап отырады.

16. ћикроаэрофилдерге қандай жағдайда өсет≥н микроорганизмдер жатады?

ј) тек оттег≥ жетк≥л≥кт≥ жерде.

¬) оттег≥н≥ң барын немесе жоғын талғамайтын.

—) тек оттег≥ жоқ жерде.

D) оттег≥н≥ң аз мөлшер≥ бар жерде.

≈) оттег≥н≥ң өте көп молшер≥ бар жерде.

17. ∆ануарлар туберкулез≥н анықтаудың нег≥зг≥ тәс≥л≥

A) бактериологи€лық

B) серологи€лық

C) аллерги€лық

D) гемотологи€лық

E) клиникалық

18. јдамға қау≥пт≥ бруцеллез қоздырғышын атаңыз?

A) Br.suis

B) Br. abortus

C) Br. Melitensis

D) Br. neotomae

E) Br.ovis

19. џстық бумен стерильдеу қайда жүрг≥з≥лед≥?

ј)  ох аппаратында.

¬) ѕастер пеш≥нде.

—) автоклавта.

D) бокста.

≈) ламинарда.

20. “индализаци€ деген≥м≥з

ј) кепт≥ру.

¬) қайнату.

—) жалында күйд≥ру.

D) автоклавпен стерильдеу.

≈) дробты стерилдеу.

21. јнтибиотиктерд≥ң бактериостатикалық әсер≥:

ј) микробтардың өсу≥н тежейд≥.

¬) микробтардың өсу≥н күшейтед≥.

—) микробтардың көбею≥н қамтамасыз етед≥.

D) бактери€ларды жо€ды.

≈) микробтарға ешқандай әсер етпейд≥.

22. јуаны бактериологи€лық зерттеуде қолданылатын тәс≥лдер:

ј) √рам.

¬) үлг≥лерд≥ қалқыту.

—) жұқтыру.

D) сұйылту.

≈)  ох, сүзу, мембраналық, аспираци€лық.

23. ћикотоксикозға тексеру үш≥н не ж≥бер≥лед≥?

A) көк бауыр

B) тер≥

C) шаш

D) азық (жем-шөп)

E) сүйек кем≥г≥

24. ћикозда қандай мүшелер мен ұлпалар зақымдалады?

A) тер≥-жүн

B) көру мүшелер≥

C) қан құрылымдары

D) ас-қорыту мүшелер≥

E) есту мүшелер≥

25. “ауық сальмонеллез ауруы қоздырғышының атын атаңыз?

A) Sal.dublin

B) Sal.typhimurium

C) Sal.gallinarum

D) Sal.pullorum

E) Sal. equi 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 966 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

1524 - | 1365 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.175 с.