Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


E) бүйрег≥нде болады
ћ» –ќЅ»ќЋќ√»я


Ќұсқа

1. Ѕинарлық номенклатураны к≥м еңг≥зд≥?

A) Ћевенгук

B)  ирхер

C) Ћинней

D) ѕастер

E)  ох

2. ѕрокариоттар

A) саңырауқұлақтар, қарапайымдылар, балдырлар

B) инфузори€лар, амебалар

C) бактери€лар, актиномицеттер, спирохеталар, микоплазмалар

D) мицелийлер

E) саңырауқұлақтар

3. ƒөңгелек п≥ш≥нд≥ микроорганизмдер Ц диплококктардың орналасуы:

ј) б≥р-б≥рден немесе тәрт≥пс≥з.

¬) қос-қостан.

—) жүз≥м шоғыры тәр≥зд≥.

D) моншақ тәр≥зд≥ т≥збектел≥п.

≈) төрт жасушадан.

4. —пирохеталардың п≥ш≥н≥ қандай болады?

ј) ұшы түйреу≥ш тәр≥зд≥ жуандаған, түзу немесе и≥лген та€қша ¬) басы үшк≥р, жуан, ұзын та€қша

—) 4-6 орамы бар спираль тәр≥зд≥

D) орталық ж≥пшес≥ бар шиыршық сым тәр≥здес жасушалар

≈) үт≥рге ұқсас, и≥лген цилиндр тәр≥зд≥

5. –ибосомалар қандай қызмет атқарады?

A) генетикалық тасымалдау

B) ақзат (белок) түзу

C) қорғаныс

D) денеш≥ктер түзед≥

E) қосалқы қорект≥к орта

6. “үкшелер қандай қызмет атақарады?

A) ағзалар мен ұлпаларға жабысады

B) қозғалысқа қатысады

C) ақзат (белок) түзейд≥

D) тыныс алуға қатысады

E) спора түзед≥

7. “инкториальдық (бо€уды қабылдау) қасиет≥не байланысты барлық бактери€лар қандай топқа бөл≥нед≥?

ј) грам - оң

¬) грам - тер≥с

—) негативт≥.

D) грам - оң және грам - тер≥с

≈) позитивт≥ и негативные.

8. —аңырауқұлақтардың вегетативт≥ денеш≥ктер≥ қалай аталады?

ј) капсула

¬) спора

—) пили

D) тал

≈) ворсинка

9. 100-1200 температураны микробтарға не үш≥н қолданады?

A) барлық микробтарды өлт≥ру үш≥н

B) психрофильд≥ микробтарды өлт≥ру үш≥н

C) термофильд≥ микробтарды өс≥ру үш≥н

D) тиндализаци€лау үш≥н

E) пастеризаци€лау үш≥н

10. Ѕактериологи€лық ≥лмек қалай залалсыздандырылады?

A) отқа қақтау

B) кепт≥рг≥ш шкафта

C) ағынды бумен

D) автоклавта

E) қайнату

11. ∆аңадан дамып келе жатқан инфекци€ға патогенд≥ микроорганизмдер қосылғаннан кей≥н қандай инфекци€ пайда болады?

ј) аралас.

¬) қосалқы.

—) ек≥нш≥л≥к.

D) суперифекци€.

≈) реинфекци€.

12. »ммундық жүйеге жататын орталық ағзалар:

ј) қан, көк бауыр, бауыр.

¬) сүйек майы, тимус, ‘абрициев қалтасы, пейер түй≥ндағы.

—) қан, тимус, ‘абрициев қалтасы.

D) көк бауыр, лимфа бездер≥.

≈) бауыр, пейер түй≥ндағы, тимус.

13. »нфекци€ның жайылған түр≥н қалай атайды?

A) бактереми€

B) септицеми€

C) пиеми€

D) токсенеми€

E) инфекци€ тасымалдаушы

14. ‘агоцитоз теори€сын к≥м ашты?

A) ѕастер

B) ћечников

C) Ћевенгук

D)  ох

E) Ёрлих

15. ћикроорганизмдерд≥ң тығыз қорект≥к орталарда өсу≥:

ј) лайланады.

¬) қабырғаларында сақина пайда болады.

—) тұнба түзед≥.

D) сұйық консистенци€лы.

≈) мөлд≥р, жылтыр және томпайған.

16. —поралы формадағы бактери€лардың өс≥нд≥лер≥н спорасыз формадағы бактери€лардан бөл≥п алу үш≥н материалды:

ј) сүзед≥.

¬) тұндырады.

—) қыздырады.

D) себ≥нд≥ жасайды.

≈) центрифугалайды.

17. ≈ттег≥ жасыл пигментт≥ туғызатын қандай микробтар

A) Bac.subtilis

B) Bac.coli

C) Pseud. fluoresens

D) St.aureus

E) Strep.lactis

18. ≈тт≥ң жалтылдауын туғызатын қандай микроб?

A) ÷ианобактери€лар

B) фотофактери€лар

C) пурпурлы бактерлы (қызғылт)

D) ≥шек та€қшалары

E) көк-жасыл балдырлар

19.  оли-титр деген≥м≥з:

ј) б≥р ғана ≥шек та€қшасы кездесет≥н судың ең аз мөлшер≥.

¬) 1 л судағы ≥шек та€қшаларының жалпы саны.

—) 1 мл судағы микробтардың саны.

D) 0,1 мл судағы микроорганизмдерд≥ң саны

≈) 100 мл судағы патогенд≥ микроорганизмдерд≥ң саны..

20. ∆ануар тект≥ антибиотиктерге жататын препарат:

ј) экмолин

¬) левомицетин

—) полимиксин ≈

D) новокаин

≈) пенициллин.

21. ”льтрастерилизаци€да тағамды қандай температураға дей≥н қыздырады:

ј) 100º—

¬) 150º—.

—) 50º—.

D) 70º—.

≈) 120º—

22. —терильдеуге қолданылатын сүзг≥штер қалай аталады?

ј)  ох.

¬) ѕастер.

—) Ўамберлан

D) ћихин.

≈) »вановский.

23. “уберкулезбен ауырған адамды сүт фермаларында жұмысқа алуға бола ма?

A) болмайды

B) болады

C) емделгеннен кей≥н

D) арнайы ки≥м киед≥

E) екеннен кей≥н

24. “уберкулез ауруының таралдуына қайсысының рол≥ зор?

A) сиырлар

B) иттер мен мысықтар

C) адамдар

D) жылқылар

E) қойлар

25. ћикотоксикозға тексеру үш≥н не ж≥бер≥лед≥?

A) көк бауыр

B) тер≥

C) шаш

D) азық (жем-шөп)

E) сүйек кем≥г≥

 

Ќұсқа

1. ћикроорганизмдерд≥ң микросурет≥н к≥м жасаған?

A) √амалей

B)  ирхер

C) Ћевенгук

D) ѕастер

E)  ох

2. ѕенициллалар саңырауқұлақтың қай класына жатады

A) хитридиомицеттер

B) омицеттер

C) аскомицеттер

D) базидиомицеттер

E) актиногмицеттер

3. ƒөңгелек п≥ш≥нд≥ микроорганизмдер Ц микрококктардың орналасуы:

ј) 8 немесе 16 жасушалардан б≥р≥г≥п, сырт п≥ш≥н≥ к≥рп≥шке ұқсаған

¬) б≥р-б≥рден немесе тәрт≥пс≥з

—) қос-қостан

D) жүз≥м шоғыры тәр≥здес тәрт≥пс≥з жиынтықтарға шоғырлана

≈) моншақ тәр≥зд≥ т≥збектел≥п

4. ƒөңгелек п≥ш≥нд≥ микроорганизмдер Ц стафилококктардың орналасуы:

ј) төрт жасушадан

¬) моншақ тәр≥зд≥ т≥збектел≥п

—) жүз≥м шоғыры тәр≥зд≥

D) қос-қостан

≈) б≥р-б≥рден немесе тәрт≥пс≥з

5. Ѕ≥р микробтың көзге көр≥нет≥н жиынтығы?

A) клон

B) өс≥нд≥

C) колони€

D) түр

E) штамм

6. Қандай микроорганизмдер тез қозғалады?

A) бактери€лар

B) микоплазмалар

C) спирохеталар

D) актиномицеттер

E) саңырауқұлақтар

7. ћикробтардың капсулаларын бо€у үш≥н қолданылатын тәс≥л:

ј) негативт≥.

¬) √рам

—) қарапайым

D) ћеллер

≈) ћихин

8. —аңырауқұлақтардың тарамдалған ж≥пшелер≥нен тұратын мицелийлер≥ қалай аталады?

ј) капсула

¬) спора

—) пили

D) гиф

≈) ворсинка

9. Қорект≥к орталарды қалай залалсыздандырады?

A) отқа қақтайды

B) кепт≥ру шкафында

C) ағынды бумен

D) автоклавта

E) қайнату

10. Қан сарысуын қалай залалсыздандырады?

A) кепт≥рг≥ш шкафта

B) ағынды бумен

C) автоклавта

D) қайнату

E) тиндализаци€ әд≥с≥мен

11. »ммундық жүйен≥ң ек≥нш≥л≥к немесе перифери€лық орган:

ј) сүйек май.

¬) тимус.

—) фабрициев қалтасы.

D) көк бауыр.

≈) айырша без.

12. ѕатогенд≥ клостриди€лар қай тұқымдасқа жатады?

ј). Pseudomonadaceae.

B) Enterobacteriaceae.

C) Pasteurellaceae.

D) Bacillaceae.

E) Micrococcaceae.

13. ѕанзооти€ қандай аймақты қамтиды?

A) бүк≥л әлемд≥

B) облысты

C) ауданды

D) қаланы

E) шаруашылықты

14. «ардапты қоздырғыш сыртқы ортадан енгенде пайда болатын инфекци€ қалай аталады?

A) аутоинфекци€

B) экзогенд≥к

C) жерг≥л≥кт≥

D) ошақты

E) эндогенд≥к

15. ћикробтардың таза өс≥нд≥лер≥н биологи€лық жолмен бөл≥п алу үш≥н:

ј) ≈ѕ—-ға себед≥.

¬) ≈ѕј-ға себед≥.

—) қыздырады.

D) тұндырады.

≈) сез≥мтал жануарларға жұқтырады.

16. Ўукевич әд≥с≥мен қандай таза өс≥нд≥лерд≥ бөл≥п алуға болады?

ј) қозғалғыш микробтарды.

¬) қозғалмайтын микробтарды.

—) бөл≥п алуға мүмк≥н емес.

D) вирустарды.

≈) паразиттерд≥.

17. Ѕруцеллезбен ауырған малдың өн≥мдер≥н не ≥стейд≥?

A) жас ет болса, пайдалы

B) колбаса, консерв≥ жасайды

C) ет сем≥з болса, пайдаланады

D) ет≥н пайдаланып, ≥шк≥ мүшелер≥н жо€ды

E) эндокринд≥ мүшелер≥н жо€ды

18. ≤р≥мш≥к жасау кез≥нде казеин түзелу үш≥н сүтке не қосады?

A) дрожж

B) мәйек (сычужный фермент)

C) аминқышқылы

D) амилаза

E) тұз

19.  оли-индекс деген≥м≥з:

ј) б≥р ғана ≥шек та€қшасы кездесет≥н судың ең аз мөлшер≥.

¬) 1 мл судағы микробтардың саны.

—) 1 л судағы ≥шек та€қшаларының жалпы саны.

D) 0,1 мл судағы микроорганизмдерд≥ң саны

≈) 100 мл судағы патогенд≥ микроорганизмдерд≥ң саны..

20. Өс≥мд≥к тект≥ антибиотикке жататын препарат:

ј) экмолин.

¬) аллицин.

—) грамицидин.

D) хлортетрациклин.

≈) пенициллин.

21. —үзг≥ден өтет≥ндерге не жатады?

ј) бактери€лар.

¬) споралар.

—) микробтар.

D) капсулалар.

≈) вирустар.

22. јнтибиотиктерд≥ң бактерицидт≥к әсер≥:

ј) микробтардың өсу≥н тежейд≥.

¬) микробтардың өсу≥н күшейтед≥.

—) микробтардың көбею≥н қамтамасыз етед≥.

D) бактери€ларды жо€ды.

≈) микробтарға ешқандай әсер етпейд≥.

23. ћикотоксикозға тексеру үш≥н не ж≥бер≥лед≥?

A) көк бауыр

B) тер≥

C) шаш

D) азық (жем-шөп)

E) сүйек кем≥г≥

24. ћикозда қандай мүшелер мен ұлпалар зақымдалады?

A) тер≥-жүн

B) көру мүшелер≥

C) қан құрылымдары

D) ас-қорыту мүшелер≥

E) есту мүшелер≥

25. “уберкулезбен ауырған адамды сүт фермаларында жұмысқа алуға бола ма?

A) болмайды

B) болады

C) емделгеннен кей≥н

D) арнайы ки≥м киед≥

E) екеннен кей≥н

Ќұсқа

1. —пора түзет≥н микроорганизмдерд≥ қалай атайды?

A) бактери€лар

B) бациллалар

C) микоплазмалар

D) спирохеталар

E) хламиди€лар

2. Ёукариоттар

A) бактери€лар, актиномицеттер

B) микоплазмалар

C) рикетси€лар

D) қарапайымдылар, саңырауқұлақтар, болдырлар

E) спирохеталар

3. ћикроб жасушасындағы белоктың нег≥зг≥ бөл≥г≥н қандай зат құрайды?

ј) липопротеидтер

¬) глюкопротеидтер

—) нуклеопротеидтер

D) ферменттер

≈) хропротеидтер

4. “армақталып өсет≥н, грам тер≥с микроорганизмдер қалай аталады?

ј) хламиди€лар

¬) риккетси€лар

—) микоплазмалар

D) спириллалар

≈) актиномицеттер

5. Ѕактери€ споралары қандай қызмет атақарады?

A) сыртқы ортаның әсер≥нен қорғайды

B) кәбею қызмет≥н атқарады

C) биологи€лық белсенд≥ зат түзед≥

D) қозғалысын тездетед≥

E) ақзат белок түзед≥

6. Ѕактери€лар түзет≥н бо€улы заттар калай аталынады

A) белоктар

B) пигменттер

C) улар

D) кәм≥рсулар

E) липидтер

7. ћикробтардың спораларын бо€у үш≥н қолданылатын тәс≥л:

ј) негативт≥

¬) √рам

—) қарапайым

D) ћеллер

≈) ћихин

8. ћикроорганизмдерд≥ң таксономи€лық б≥рл≥г≥:

ј) тұқымдас

¬) класс

—) отр€д

D) түр

≈) тұқым

9. —уық жерде тұрған тағамдарды қандай микробтар бұзады?

A) термофильдер

B) психрофильдер

C) мезофильдер

D) азот қабылдаушылар

E) дезаминдеуш≥лер

10. ѕастеризаци€ не үш≥н керек?

A) термофильд≥ және спора түзет≥н микробтардан басқа барлық микробтарды өлт≥ру үш≥н

B) барлық микробтарды өлт≥ру үш≥н

C) дрождарды өлт≥ру үш≥н

D) ≥шек та€қшасын өлт≥ру үш≥н

E) актиномицеттерд≥ өлт≥ру үш≥н

11. Қандай қоздырғыш қышқылға,спиртке және с≥лт≥ге төз≥мд≥ микроорганизмге жатады?

ј) Staph.aureus.

B) Str. Equi.

C) B. Antracis.

D) Cl. Tetani.

≈) M.Tuberculosis.

12. јуру белг≥лер≥ нашар байқалатын инфекци€ қалай аталады?

ј) жерг≥л≥кт≥.

¬) сөнген.

—) спонтанды.

D) рецидив.

≈) реинфекци€.

13. »нфекци€ның қай кез≥нде ауру айқын көр≥нед≥?

A) инкубаци€лық

B) продромальдық

C) клиникалық белг≥с≥

D) ақыры

E) бөл≥нбейд≥

14. »нфекци€лық аурудың жасырын кезең≥не қайсысы жатады?

A) инкубаци€лық кезең

B) клиникалық кезең

C) продромальдық кезең

D) аурудың ақыры

E) абортивт≥

15. ћикробтардың сахаролитит≥к қасиеттер≥н зерттеу үш≥н оларды қандай қорект≥к орталарға себед≥?

ј) ≈ѕ—.

¬) ≈ѕј.

—) √исса.

D) Ўукевич.

≈) ѕетрань€ни.

16. ћикробтардың протеолитт≥к қасиеттер≥н зерттеу үш≥н оларды қандай қорект≥к орталарға себед≥?

ј) ≈ѕ—.

¬) ≈ѕј.

—) √исса.

D) ≈ѕ∆.

≈) ѕетрань€ни.

17. јралас ашудың нәтижес≥нде түз≥лет≥н сүт тағамдары

A) сыр

B) кефир

C) ацидофильд≥ сүт

D) қатық

E) ≥р≥мш≥к

18. —ыр дайындау кез≥нде қандай процесстер жүред≥?

A) сүт залалсызданады

B) сүт қышқылды және пропион қышқылын түзет≥н бактери€лар көбейед≥

C) сүт ұйыйды

D) сүтте амин қышқылдары көбейед≥

E) саңырауқұлақтар көбейед≥

19. 100º—-ден төменг≥ температурада сүтт≥ өңдеу қалай аталады?:

ј) пастеризаци€.

¬) стерилизаци€.

—) қайнату.

D) ультрастерилизаци€.

≈) ультразвук.

20. —удағы микробтардың саны қалай анықталады:

ј) 1 л судағы стафилококктардың саны.

¬) ≥шек та€қшасы кездесет≥н судың ең аз мөлшер≥.

—) 1 л судағы стрептококктардың саны.

D) 1 л судағы ≥шек та€қшалардың саны.

≈) 1 мл судағы микробтардың саны.

21. јнтибиотиктерд≥ң бактериостатикалық әсер≥:

ј) микробтардың өсу≥н тежейд≥.

¬) микробтардың өсу≥н күшейтед≥.

—) микробтардың көбею≥н қамтамасыз етед≥.

D) бактери€ларды жо€ды.

≈) микробтарға ешқандай әсер етпейд≥.

22. јуаны бактериологи€лық зерттеуде қолданылатын тәс≥лдер:

ј) √рам.

¬) үлг≥лерд≥ қалқыту.

—) жұқтыру.

D) сұйылту.

≈)  ох, сүзу, мембраналық, аспираци€лық.

23. ћаңқамен (сап) ауырған малдардың өн≥мдер≥н не ≥стейд≥?

A) ет≥н жойып, ≥шк≥ мүшелер≥н пайдаланады

B) тер≥с≥н қалдырып, басқа өн≥мдер≥н жо€ды

C) түгелдей жо€ды

D) шұжық, консерв≥ жасайды

E) қайнатқаннан кей≥н пайдаланады

24. Ѕотулизм қоздырушысының өсу≥не қандай тағамдар қолайлы?

A) шұжық

B) ≥р≥мш≥к

C) сүт

D) торт

E) нан

25. ћикотоксикозға тексеру үш≥н не ж≥бер≥лед≥?

A) көк бауыр

B) тер≥ D) азық (жем-шөп)

C) шаш E) сүйек кем≥г≥

Ќұсқа

1. ћикроб клеткасы қабығының нег≥зг≥ құрылымы қандай заттан тұрады?

A) ақзат (белок)

B) пептидогликан

C) липид

D) полисахарид

E) гликоген

2. Қандай микробтарда клетка қабықшасы жоқ?

A) сарцминаларда

B) хламиди€ларда

C) микоплазмаларда

D) стрептококкаларда

E) актиномицеттерде

3. Ўар тәр≥зд≥ микроорганизмдер Ц стрептококктардың орналасуы:

ј) жүз≥м шоғыры тәр≥зд≥

¬) қос-қостан

—) б≥р-б≥рден, қос-қостан немесе тәрт≥пс≥з

D) 8 немесе 16 жасушалардан б≥р≥г≥п, сырт п≥ш≥н≥ к≥рп≥шке ұқсаған

≈) моншақ тәр≥зд≥ т≥збектелген

4. Ўар тәр≥зд≥ микроорганизмдер Ц тетракокктардың орналасуы:

ј) моншақ тәр≥зд≥ т≥збектелген

¬) төртеуден

—) б≥р-б≥рден немесе тәрт≥пс≥з

D) қос-қостан

≈) жүз≥м шоғыры тәр≥зд≥

5. Қандай қоздырғыштар друза түзед≥?

A) сальмонеллалар

B) рикетси€лар

C) хламиди€лар

D) саңырауқұлақтар

E) актиномицеттер

6. —трептококкалардың гемолитикалық қасиет≥н тексеру үш≥н қандай қорект≥к орта керек?

A) ≈ѕј, ≈ѕ—

B) ’отингер агары

C) Қанды агар

D) Ёндо ортасы

E) ѕлоскирев ортасы

7. ∆асуша ≥ш≥нде қандай микробтар тоғышарлық етед≥:

ј) саңырауқұлақтар

¬) микоплазмалар

—) риккетси€лар

D) актиномицеттер

≈) ашытқылар

8. јспергиллалар мен ѕенициллалар қай класс өк≥лдер≥не жатады?

ј) аскомицетер

¬) базидиомицеттер

—) зигомицеттер

D) хитридиемицеттер

≈) дейтромицеттер

9. ћикроорганизмдерд≥ң б≥р-б≥р≥не пайдалы әсер≥н қалай атайды?

A) метабиоз

B) симбиоз

C) анабиоз

D) антагонизм

E) тоғышарлық

10. ћикробтың өм≥р сүру үш≥н басқа ағзаны пайдалануын қалай атайды?

A) комменсализм

B) мутуализм

C) симбиоз

D) сателизм

E) паразитизм

11. ‘абрициев қалтасында жет≥лет≥н жасуша:

ј) макрофаг.

¬) моноцит.

—) эритроцит.

D) ¬-лимфоцит.

≈) “-лимфоцит.

12. Қандай микроскоптық саңырауқұлақтар зең саңырауқұлақтар деп аталады?

ј) үлп≥лдек мицелий түзет≥н.

¬) көп жасушалы организм.

—) макро и микроконидилерд≥ түзет≥н мицелий.

D) септикалық емес мицелид≥ түзет≥н.

≈) б≥р жасушалы дөңгелек организм.

13. —≥б≥р жарасын балау үш≥н қойылатын серологи€лық реакци€

A) агглютинаци€

B) комплементт≥ байланыстыру

C) гемагглютинаци€

D) преципитаци€

E) енжар гемагглютинаци€

14. Ѕактери€лардың торшаға жабысу қаб≥лет≥н қалай атайды?

A) колонизаци€лау

B) адгези€

C) пенетраци€

D) инвази€

E) агрессивт≥к

15. ћикробтардың редукци€лаушы қасиеттер≥ қалай анықталады?

ј) қорект≥к ортаның тығыздығы өзгеред≥.

¬) қорект≥к ортадағы органикалық бо€удың түс≥ өзгеред≥.

—) колони€ларының өсу≥.

D) пептонның болуы.

≈) агардың болуы.

16.  аталазаны анықтау үш≥н не қолданылады?

ј) глюкоза.

¬) спирт.

—) пептон.

D) сорпа.

≈) сутег≥н≥ң асқын тотығы.

17. Қымызда қандай ашу болады?

A) сүт қышқылы

B) спиртт≥

C) сүт қышқылды және спиртт≥

D) пропион қышқылы

E) с≥рке қышқылы

18. Қандай микробтар сүтте ашыған жағымсыз и≥с туғызады?

A) сүт қышқылды

B) пропион қышқылы

C) ш≥р≥ту бактери€лары

D) ≥шек та€қшалары

E) май қышқылды

19. ћикроорганизмдерд≥ң ең көп мөлшер≥ топырақтың қандай тереңд≥г≥нде кездесед≥?

ј) 5-20 см.

¬) 30-50 см.

—) 40-50 см.

D) 50-60 см.

≈) 70-90 см.

20. “опырақта жи≥ кездесет≥н патогенд≥ микроорганизмдер:

ј) микобактери€лар.

¬) актиномицеттер.

—) микоплазмалар.

D) клостриди€лар.

≈) спирохеталар.

21. јуадағы микробтардың санын анықтау үш≥н қолданылатын формула:

ј) Ћ.ѕастер.

¬) –. ох.

—) Ќ, √амале€.

D) √рам.

≈) ќмел€нский.

22. “опырақтағы микробтардың санын анықтауға арналған үлг≥н≥ң мөлшер≥:

ј) 10 г.

¬) 100 г.

—) 1 г.

D) 1 кг.

≈) 200 г.

23. —≥б≥р жарасымен ауырған мал өн≥мдер≥н не ≥стейд≥?

A) қайнатқаннан кей≥н пайдаланады

B) жо€ды

C) шұжық жасайды

D) ет-сүйек ұнына пайдаланады

E) шектеус≥з пайдаланады

24. Ўошқа т≥лмес≥мен ауырған шошқа өн≥мдер≥н не ≥стейд≥?

A) шектеус≥з пайдаланады

B) ет≥н пайдаланып, ≥шк≥ мүшелер≥мен тер≥с≥н жо€ды

C) тер≥с≥н сыпырмай, отқа қақатап со€ды да, ет≥н қайнатқаннан кей≥н пайдаланады

D) арнайы ер≥т≥нд≥лермен өңдегеннен кей≥н пайдаланады

E) утильдейд≥

25. “уберкулез ауруының таралдуына қайсысының рол≥ зор?

A) сиырлар

B) иттер мен мысықтар D) жылқылар

C) адамдар E) қойлар

Ќұсқа

1. Ѕөл≥нген кезде жүз≥м тәр≥зд≥ болатын коккалар қалай аталынады?

A) микрококкалар

B) стафилококкалар

C) сарциналар

D) тетракоккалар

E) стрептококкалар

2. “орша қабықшасынан цитоплазманы не бөл≥п тұрады?

A) капсула

B) мембрана

C) спора

D) ж≥пшелер

E) ақзат

3. Ѕациллалар қоршаған ортаның жағымсыз факторларынан қорғану үш≥н жасушаларының ≥ш≥нде қандай затты түзед≥?

ј) лизосома

¬) рибосома

—) вакуоль

D) спора

≈) нуклеоид

4. —арциналардың орналасуы:

ј) қос-қостан

¬) моншақ тәр≥зд≥ т≥збектелген

—) б≥р-б≥рден немесе тәрт≥пс≥з

D) төрт жасушадан

≈) 8 немесе 16 жасушалардан б≥р≥г≥п, сырт п≥ш≥н≥ к≥рп≥шке ұқсаған

5. Ѕүрш≥ктену арқылы қандай микроорганизмдер көбейед≥?

A) бактери€лар

B) актиномицеттер

C) саңырауқұлақтар

D) микоплазмалар

E) дрождар

6 ћикроб тыныс алғанда не түз≥лед≥?

A) витаминдер

B) энерги€

C) аминқышқылдар

D) антибиотиктер

E) тұздар

7. »ммундық жүйен≥ң орталық ағзаларына жататын мүше:

ј) көк бауыр

¬) лимфа түй≥ндер≥

—) тимус

D) қан

≈) бауыр

8. Қандай микробтар жасуша ≥ш≥нде тоғышарлық етед≥?

ј) актиномицетер

¬) ашытқылар

—) микоплазмалар

D) вирустар

≈) саңырауқұлақтар

9. —аңырауқұлақтар тектес антибиотик

A) пенициллин

B) стрептомицин

C) иманин

D) грамицидин

E) лизоцим

10. Ѕактери€ тектес антибиотиктер

A) пенициллин

B) грамицидин

C) рафанин

D) иманин

E) экмолин

11. “имуста (айырша безде) жет≥лет≥н жасуша:

ј) ¬-лимфоцит.

¬) “-лимфоцит.

—) макрофаг.

D) эритроцит.

≈) моноцит.

12. ћикроорганизмдерд≥ң патогенд≥л≥г≥ деген≥м≥з:

ј) организмде антиденелерд≥ң түз≥лу≥н қамтамасыз ету.

¬) микроорганизмдерд≥ң белг≥л≥ б≥р антигенге жоғары сез≥мталдылығы.

—) макроорганизмдерде толеранттылықты тудыратын микроб.

D) организмде инфекци€лық процесст≥ тудыра алуы.

≈) микроорганизмдерд≥ң токсиндерд≥ түзу≥.

13. »нфекци€лық аурулардың продромальдық кезең≥ қанша уақытқа созылады?

A) б≥рнеше минут

B) б≥рнеше сағаттан б≥рнеше тәул≥кке дей≥н (аурудың түр≥не байланысты)

C) б≥рнеше апта

D) б≥рнеше ай

E) ек≥ апта

14. ¬акцина еккеннен кей≥н б≥р≥нш≥ қандай иммуноглобулин пайда болады?

A) Ig M

B) Ig A

C) Ig G

D) Ig E

E) Ig D

15. ћикробтардың гемолитт≥к қасиет≥н анықтау үш≥н қолданылатын қорект≥к орта:

ј) ≈ѕ—.

¬) ≈ѕј.

—) √исса.

D) ≈ѕ∆.

≈) қан қосылған ≈ѕј.

16. ћикробтарды өс≥руге арналған қондырғы:

ј) ѕастер пеш≥.

¬) кепт≥рг≥ш шкаф.

—)  ох аппараты.

D) автоклав.

≈) термостат.

17 Қай ауру сүт арқылы адамға жұғады?

A) тұмау

B) маңқа

C) бруцеллез

D) орнитоз

E) микоз

18 Қандай микробтар сүтте хош и≥с туғызады?

A) сүт қышқылды та€қшалар

B) сүт қышқылды стрептококкалар

C) дрождар

D) болгар та€қшасы

E) ацидофильд≥ та€қшалар

19. Қандай микробтарды зерттеу нәтижес≥нде судың нәж≥стермен ластануын б≥луге болады?

ј) стафилококктарды.

¬) стрептококктарды.

—) ≥шек та€қшаларын.

D) саңырауқұлақтарды.

≈) клостриди€ларды.

20. —аңырауқұлақтардан алынатын антибиотик:

ј) стрептомицин.

¬) хлортетрациклин.

—) грамицидин.

D) пенициллин.

≈) лизоцим.

21. Қандай микроорганизм беткейл≥к микрофлора деп аталады?

ј) эпифитт≥.

¬) өс≥мд≥к.

—) микробты.

D) қалдықты.

≈) саңырауқұлақты.

22. —апасы жақсы судың 1 мл-≥ндег≥ микробтардың саны:

ј) 1000.

¬) 200.

—) 300.

D) 500.

≈) 100.

23. јусылмен ауырған мал өн≥мдер≥н не ≥стейд≥?

A) п≥с≥ред≥

B) жо€ды

C) колбаса және консерв≥ жасайды

D) шектеус≥з пайдаланады

E) тек эндокринд≥к бездер≥н пайдаланады

24. Ўошқа т≥лмес≥мен қандай адамдар зақымдануға мүмк≥нш≥л≥г≥ бар?

A) ветеринарлар

B) балалар

C) кәр≥ адамдар

D) әлс≥регендер

E) әйелдер

25. ћикозда қандай мүшелер мен ұлпалар зақымдалады?

A) тер≥-жүн

B) көру мүшелер≥

C) қан құрылымдары

D) ас-қорыту мүшелер≥

E) есту мүшелер≥

Ќұсқа

1. Ѕөл≥нген кезде т≥збек түзет≥н коккалар қалай аталынады?

A) микрококкалар

B) стафилококкалар

C) стрептококкалар

D) сарциналар

E) диплококкалар

2. “оршаның б≥р шет≥нде ж≥пшес≥ бар бактери€ қалай аталады?

A) монотрих

B) лофотрих

C) амфитрих

D) перитрих

E) қозғалмайтын

3. ћонотрихт≥ бактери€ларда:

ј) б≥р ғана ж≥пше болады

¬) шоғырланып орналасқан ж≥пшелер≥ бар

—) б≥р немесе б≥рнеше ж≥пшелер≥ б≥р б≥р≥не қарама қарсы орналасқан

D) ж≥пшелер≥ бүк≥л денес≥нде орналасқан

≈) ж≥пшелер≥ болмайды

4. ¬ибриондардың п≥ш≥н≥ қандай?

ј) үт≥рге ұқсас, и≥лген та€қша тәр≥зд≥

¬) 3-5 орамы бар сер≥ппеге ұқсас и≥лген та€қша

—) орталық ж≥пшес≥ бар спираль тәр≥зд≥, ұзын жасуша

D) ұштары жуандау келген, түйреу≥ш тәр≥зд≥, түзу немесе сәл и≥лген бактери€

≈) ұштары сүй≥р, ұзын,жуан та€қша тәр≥зд≥

5 ћикроорганизмдерд≥ң қоректену тип≥

A) галозойлық

B) галофитт≥к

C) аэробты

D) анаэробты

E) ауыз қуысы арқылы

6. Қарапрайым қорект≥к орталар

A) ≈ѕј, ≈ѕ—

B) Ёндо ортасы

C) ’оттингер агары

D) ѕлоскирев ортасы

E) —абуро агары

7. ћицелийлер≥ жоқ, хлорофилдерд≥ түзбейт≥н б≥р жасушалы саңырауқұлақтар Ц ашытқылар қай класқа жатады?

ј) хитридиомицеттер

¬) базидиомицеттер

—) дейтромицеттер

D) аскомицеттер

≈) зигомицеттер

8. »ммундық жүйен≥ң орталық ағзаларының б≥р≥:

ј) лимфа түй≥ндер≥

¬) көк бауыр

—) қан

D) бауыр

≈) пейеров түй≥ндақтары (құстарда ‘абрициев қалтасы)

9. Өс≥мд≥к тектес антибиотиктер

A) лизоцим

B) стрептомицин

C) тетрациклин

D) иманин

E) биомицин

10. јктиномицет тектес антибиотиктер

A) субтилин

B) иманин

C) стрептомицин

D) экмолин

E) грамицидин

11. —аңырауқұлақтардың сипаттамасы:

ј) спора түзет≥н прокариоттар.

¬) хлорофил≥ бар эукариотты организм.

—) хлорофилс≥з прокариоты жасуша.

D) хлорофилс≥з төменг≥ эукариотты организм.

≈) мицелилер≥ бар прокариотты организм.

12. ћикроорганизмдерд≥ң вирулентт≥л≥г≥ деген≥м≥з:

ј) микроорганизмн≥ң патогенд≥л≥г≥н≥ң дәрежес≥.

¬) антителерд≥ түзу қаб≥лет≥ бар микроб.

—) вакциналанған организмде микроорганизмдерд≥ң ұзақ уақыт болуы.

D) иммундық жауаптың жасушалық факторларын тудыруы.

≈) организмде инфекци€лық процест≥ тудыруы.

13.  олостральды иммунитет қалай пайда болады?

A) уыз арқылы

B) аллерген енг≥згенде

C) вакцина екенде

D) антидене арқылы өткенде

E) қан сарысуын енг≥згенде

14. Қандай клеткалар антидене түзуд≥ тежейд≥

A) “-киллер

B) “- хелпер

C) “-супрессор

D) лейкоциттер

E) эритроциттер

15.  оптеген микробтардың формалары:

ј) ћ-п≥ш≥нд≥.

¬) —-п≥ш≥нд≥.

—) S, R-п≥ш≥нд≥.
D) ƒ-п≥ш≥нд≥.

≈) ј-п≥ш≥нд≥.

16. Ѕелокты заттарды ш≥р≥тет≥н (аммонификаци€лайтын) факультативт≥-анаэробты микроорганизмдерге жататын бактери€:

ј) картоп бацилласы.

¬) шоп бацилласы.

—) ≥шек та€қшасы.

D) клостриди€лар.

≈) актиномицеттер.

17.  ефирде қандай ашу түр≥ бар?

A) сүт қышқылды

B) спиртт≥

C) сүт қышқылды және спиртт≥

D) пропион қышқылды

E) с≥рке қышқылды

18. —үт қышқылды стрептококк қандай антибиотик түзед≥?

A) пенициллин

B) стрептомицин

C) нистатин

D) низин

E) ацидофилин

19. јктиномицеттерд≥ң өнд≥рет≥н антибиотиг≥:

ј) пенициллин.

¬) стрептомицин.

—) полимиксин.

D) экмолин.

≈) алмидин.

20. “ер≥н≥ң бет≥нде жи≥ кездесет≥н микроорганизмдер:

ј) стафилококктар, диплококктар, стрептококктар, сарциналар.

¬) ≥шек та€қшалары, кокш≥л-ш≥р≥тк≥ш та€қшалар.

—) шөп бацилласы, клостриди€лар.

D) актиномицеттер, ашытқылар, зең саңырауқұлақтар.

≈) спирохеталар мен спириллалар.

21. ”льтрастерилизаци€да тағамды қандай температураға дей≥н қыздырады:

ј) 100º—

¬) 150º—.

—) 50º—.

D) 70º—.

≈) 120º—

22. —терильдеуге қолданылатын сүзг≥штер қалай аталады?

ј)  ох.

¬) ѕастер.

—) Ўамберлан

D) ћихин.

≈) »вановский.

23. —≥б≥р жарасы ауруы қоздырғышын қандай сипаттамасы бар?

A) организм ≥ш≥нде капсула, ал сыртық ортада спора түзед≥

B) талшықтары бар

C) организм ≥ш≥нде спора түзед≥

D) қышқыл және спиртке төз≥мд≥

E) тек қышқылға төз≥мд≥

24. Қандай жануарлар сақаумен ауырады?

A) жас тақ тұ€қтар

B) жыртқыш аңдар

C) айыр тұ€қтар

D) түлк≥лер

E) иттер

25. ћаңқамен (сап) ауырған малдардың өн≥мдер≥н не ≥стейд≥?

A) ет≥н жойып, ≥шк≥ мүшелер≥н пайдаланады

B) тер≥с≥н қалдырып, басқа өн≥мдер≥н жо€ды

C) түгелдей жо€ды

D) шұжық, консерв≥ жасайды

E) қайнатқаннан кей≥н пайдаланады

Ќұсқа

1. ћикроскопты б≥р≥нш≥ к≥м жасады?

A)  ирхер

B) Ћевенгук

C) √алилей

D) ѕастер

E)  ох

2. Үт≥р түр≥ндег≥ бактери€лар қалай аталынады?

A) спирохеталар

B) вибриондар

C) спириллалар

D) микоплазмалар

E) бацииллалар

3. Ћофотрихт≥ бактери€ларда:

ј) б≥р ғана ж≥пше болады

¬) б≥р ұшында шоғырланып орналасқан ж≥пшелер≥ бар

—) б≥р немесе б≥рнеше ж≥пшелер≥ б≥р б≥р≥не қарама қарсы орналасқан

D) ж≥пшелер≥ бүк≥л денес≥нде орналасқан

≈) ж≥пшелер≥ болмайды

4. —пириллалардың п≥ш≥н≥ қандай?

ј) орталық ж≥пшес≥ бар спираль тәр≥зд≥, ұзын жасуша

¬) ұштары жуандау келген, түйреу≥ш тәр≥зд≥ бактери€

—) ж≥пше тәр≥зд≥ жасуша

D) 3-5 орамы бар сер≥ппеге ұқсас и≥лген та€қша

≈) үт≥рге ұқсас, и≥лген та€қша тәр≥зд≥

5.  өм≥ртег≥н ауадан алатын микроорганизмдер қалай аталынады?

A) авторофтар

B) метатрофтар

C) паратрофтар

D) гетеротрофтар

E) галотрифтер

6. ƒифференциальды-балаулық қорект≥к орталар

A) ≈ѕј

B) Ёндо, Ћевин орталары

C) ≈ѕ—

D) ’отингер ортасы

E) етт≥-пептонды қоймалжың агар

7. »ммундық жүйен≥ң шетк≥ ағзаларының б≥р≥:

ј) көк бауыр

¬) тимус

—) пейеров түй≥ндақтары

D) ‘абрициев қалтасы

≈) сүйек майы

8. —үйек майынан шыққан бастапқы жасушалар қандай мүшеде “-лимфоцитке айналады?

ј) тимуста.

¬) пейеров түй≥ндақтарында

—) көк бауырда

D) бауырда

≈) лимфа түй≥ндер≥нде

9. «ардапты микроб макроорганизмдерд≥ң ағзаларын қорект≥к зат рет≥нде пайдаланса қалай аталынады?

A) симбиоз

B) тоғышар

C) анабиоз

D) саттелизм

E) мутуализм

10. ∆ануарлар тектес антибиотиктер

A) биомицин

B) эритрин

C) грамицидин

D) рафанин

E) стрептомицин

11. »ммунологи€лық есте сақтау қай жасушаларға ти≥ст≥:

ј) макрофагқа.

¬) микрофагқа.

—) нейтрофилге.

D) “- и ¬-лимфоциттерге.

≈) базофил мен эозинофилге.

12. Ѕактериофагтар деген≥м≥з - бактери€лардың:

ј) €дросы.

¬) макрофагы.

—) микрофагы.

D) спорасы.

≈) вирусы.

13. Қай торшалар гуморальдық иммунитетт≥ң т≥т≥ркенд≥рг≥ш≥?

A) “-лимфоциттер

B) ¬-лимфоциттер

C) макрофагтар

D) микрофагтар

E)  упер клеткалары

14. јнтиденелер қандай торшалардан жасалынады?

A) фагоцитарлық

B) лимфоидтық

C) плазматикалық

D) макрофагтар

E) эпителиальдық

15. Ұлтабар фермент≥ мен сүт қышқылды бактери€ларды қандай затты дайындауда қолданады?

ј) май

¬) ≥р≥мш≥к (сыр).

—) шубат.

D) р€женка.

≈) кефир.

16. —үт қышқылды ашудың өн≥м≥:

ј) кефир.

¬) ымыз.

—) шұбат.

D) простокваша.

≈) кавказ кефир≥.

17. —үтт≥ң сақталу мерз≥м≥н қалай ұзартуға болады?

A) сүзу арқылы

B) пастерлеу арқылы

C) қайнату арқылы

D) дезинфекци€лау арқылы

E) центрифигалау арқылы

18. ∆аңа сауған сүтте микроорганизмдер неге көбеймейд≥?

A) бактериоцидтт≥к заттар әсер≥нен

B) тазалық сақталғандықтан

C) сүзгенд≥ктен

D) температура әсер≥нен

E) ағзалардың әсер≥нен

19. ѕенициллиум тұқымына жататын саңырауқұлақтары өнд≥рет≥н антибиотик:

ј) гризеофульвин.

¬) канамицин.

—) хлортетрациклин.

D) субтилин.

≈) низин.

20. јктиномицеттер қандай антибиотикт≥ түзед≥?:

ј) пенициллин.

¬) хлортетрациклин.

—) полимиксин ћ.

D) интерферон.

≈) рафанин.

21. —үзг≥ден өтет≥ндерге не жатады?

ј) бактери€лар.

¬) споралар.

—) микробтар.

D) капсулалар.

≈) вирустар.

22. јнтибиотиктерд≥ң бактерицидт≥к әсер≥:

ј) микробтардың өсу≥н тежейд≥.

¬) микробтардың өсу≥н күшейтед≥.

—) микробтардың көбею≥н қамтамасыз етед≥.

D) бактери€ларды жо€ды.

≈) микробтарға ешқандай әсер етпейд≥.

23. јдам туберкулез≥н≥ң қоздырғышын атаңыз?

A) Mycobacterium tuberculosis

B) Mycobacterium rubrum

C) Mycobacterium avium

D) Mycobacterium bovis

E) Mycobacterium murium

24. —иыр бруцеллез≥н≥ң қоздырғышын атаңыз?

A) Br.suis

B) Br. abortus

C) Br. canis

D) Br. ovis

E) Br.melitensis

25. Ѕотулизм қоздырушысының өсу≥не қандай тағамдар қолайлы?

A) шұжық

B) ≥р≥мш≥к

C) сүт

D) торт

E) нан

 

Ќұсқа

1. ћикологи€ қандай организмдерд≥ зерттейд≥?

A) саңырауқұлақтарды

B) бактери€ларды

C) балдырларды

D) актиномицеттерд≥

E) вирустарды

2. “оршасының б≥р ұшында көп ж≥пшелер≥ бар бактери€лар қалай аталынады?

A) монотрихтер

B) лофотрихтер

C) амфитрихтер

D) перитрихтер

E) қозғалмайтындар

3. јмфитрихтерд≥ң:

ј) б≥р ғана ж≥пшес≥ болады

¬) б≥р немесе б≥рнеше ж≥пшелер≥ б≥р б≥р≥не қарама қарсы орналасқан

—) б≥р ұшында шоғырланып орналасқан ж≥пшелер≥ бар

D) ж≥пшелер≥ бүк≥л денес≥нде орналасқан

≈) ж≥пшелер≥ болмайды

4. ѕеритрихтерд≥ң:

ј) б≥р ғана ж≥пшес≥ болады

¬) б≥р немесе б≥рнеше ж≥пшелер≥ б≥р б≥р≥не қарама қарсы орналасқан

—) б≥р ұшында шоғырланып орналасқан ж≥пшелер≥ бар

D) ж≥пшелер≥ бүк≥л денес≥нде орналасқан

≈) ж≥пшелер≥ болмайды

5. Ёлективт≥ қорект≥к орталар

A) ≈ѕј, ≈ѕ—

B) қанды агары,  итт-“ароции ортасы

C) ’отингер ортасы

D) —усло агары

E) етт≥-пептонды желатин

6. ћикроорганизмдерд≥ң зат алмасу процес≥ қалай аталады?

A) ашу

B) тыныс алу

C) метаболизм

D) катаболизм

E) анаболизм

7. ’лорофилс≥з, эукариотты организм:

ј) актиномицеттер.

¬) саңырауқұлақтар

—) спирохеталар.

D) вирустар

≈) микоплазмалар

8. »ммундық жүйен≥ң шетк≥ ағзаларының б≥р≥:

ј) сүйек майы

¬) пейеров түй≥ндақтары

—) айырша без

D) лимфа бездер≥

≈) ‘абрициев қалтасы

9. јнтибиотиктер қандай заттарға жатады?

A) антисептикалық

B) дәр≥л≥к

C) дезинфекци€лық

D) химитерапи€лық

E) фунгистикалық

10. —анитарлық-көрсетк≥ш микроорганизмдер

A) сарциналар, теракоккалар

B) ≥шек та€қшасы, энтерококкалар

C) актиномицеттер, вирустар

D) дрождар, саңырауқұлақтар

E) спирохеталар, вибриондар

11. Ѕөгде белокты затты ек≥нш≥ қайтара парентеральды жолмен енг≥зген жағдай да сенсебилденген организмн≥ң жоғарғы сез≥мталдылық көрсету≥:

ј) атоп€.

¬) анафилакси€.

—) сарысу ауруы.

D) анерги€.

≈) парааллерги€.

12. ћикробтардың көптеген түрлер≥ өсет≥н жасанды қорект≥к орта қалай аталады?

ј) қарапайым

¬) дифференциальды

—) арнайы

D) элективт≥

≈) консерв≥леуш≥

13. »ммундық жүйен≥ң орталық лимфоидты мүшелер≥?

A) көк бауыр

B) бауыр

C) тимус

D) жүрек

E) бүйрек

14. Ѕелсенд≥ иммунитет қай кезде пайда болады

A) гипериммунды қан сары суы еккенен кей≥нк

B) антибиотик еккеннен кей≥н

C) аллерген еккеннен кей≥н

D) вакцина еккеннен кей≥н

E) лизоцим еккеннен кей≥н

15. √ликогенге бай ет өн≥мдер≥н≥ң (бауыр) қышқылдық ашуын тудыратын микроорганизмдер:

ј) ≥шек та€қшасы, протей, шөп та€қшасы, клостриди€лар.

¬) сүт қышқылды бактери€лар мен ашытқылар.

—) мукор, аспергиллус, пенициллиум.

D) сары сарцина.

≈) фотобактери€лар.

16. ≈тт≥ң зең басуын тудыратын микробтардың тобы:

ј) ≥шек та€қшасы, протей, шөп та€қшасы, клостриди€лар.

¬) сүт қышқылды бактери€лар мен ашытқылар.

—) мукор, аспергиллус, пенициллиум.

D) сары сарцина.

≈) фотобактери€лар.

17. јдамдар ≥шет≥н сүтт≥ң коли-титр≥ қанша болу керек?

A) 1-ден кем болмау керек

B) 2-ден кем болмау керек

C) 3-ден кем болмау керек

D) 4-тен кем болмау керек

E) 5-тен кем болмау керек

18. —үтт≥ң қай фазасында микробтардың өсу≥ тежелед≥?

A) зең саңырауқұлақтар мен дрожждардың

B) сүт қышқылды бактери€лардың

C) аралас микрофлорасында

D) бактерицидт≥к

E) сүт қышқылды ашу кез≥нде

19. —үтт≥ б≥р секунд аралығында 150º—-ге қыздыратын физикалық тәс≥л қалай аталады?

ј) пастеризаци€.

¬) қайнату.

—) стерилизаци€.

D) ультра-стерилизаци€.

≈) қыздыру.

20. —үтт≥ сақтау кез≥нде байқалатын процест≥ң б≥р≥нш≥ микробиологи€лық фазасы:

ј) аралас микрофлора фазасы.

¬) зең саңырауқұлақтар мен ашытқылар.

—) антимикробтық фаза.

D) сүт қышқылды стрептококктар фазасы.

≈) сүт қышқылды ≥шек та€қшасы фазасы.

21. јнтибиотиктерд≥ң бактериостатикалық әсер≥:

ј) микробтардың өсу≥н тежейд≥.

¬) микробтардың өсу≥н күшейтед≥.

—) микробтардың көбею≥н қамтамасыз етед≥.

D) бактери€ларды жо€ды.

≈) микробтарға ешқандай әсер етпейд≥.

22. јуаны бактериологи€лық зерттеуде қолданылатын тәс≥лдер:

ј) √рам.

¬) үлг≥лерд≥ қалқыту.

—) жұқтыру.

D) сұйылту.

≈)  ох, сүзу, мембраналық, аспираци€лық.

23. »т бруцеллез≥н≥ң қоздырғышын атаңыз?

A) Br.suis

B) Br. abortus

C) Br. canis

D) Br. ovis

E) Br.melitensis

24. —≥респе ауруының қоздырғышын атаңыз?

A) Clostridium botylinum

B) Clostridium perfringens

C) Clostridium septicum

D) Clostridium novyi

E) Clostridium tetani

25. —≥б≥р жарасымен ауырған мал өн≥мдер≥н не ≥стейд≥?

A) қайнатқаннан кей≥н пайдаланады

B) жо€ды

C) шұжық жасайды

D) ет-сүйек ұнына пайдаланады

E) шектеус≥з пайдаланады

 

Ќұсқа

1. јспергиллалар саңырауқұлақтардың қай класына жатады?

A) хитридиомицеттер

B) оомицеттер

C) аскомицеттер

D) базидиомицеттер

E) жет≥лмеген

2. Қандай микробтар ÷иль-Ќильсен әд≥с≥мен бо€лады?

A) капсула түзет≥ндер

B) спора түзет≥ндер

C) қышқылға төз≥мд≥лер

D) ж≥пшел≥лер

E) қозғалмайтындар

3. Қай класқа жататын саңырауқұлақтардың жыныссыз жолмен көбею≥ анықталмаған?

ј) хитридиомицеттер

¬) зигомицеттер

—) аскомицеттер

D) дейтромицеттер немесе жет≥лмеген саңырауқұлақтар

≈) базидиомицеттер

4. ћикроб жасушасындағы белоктар қай жерде түз≥лед≥?

ј) мезосомада

¬) нуклеоидта

—) вакуол€да

D) рибосомада

≈) цитоплазмалық мембранада

5. “отыққан азотты с≥ң≥рет≥н микробтар қалай аталады?

A) протеолитикалық

B) дезамидеуш≥

C) нитрат-нитритт≥

D)азот қабылдаушы

E) автотрофты

6. ќттег≥с≥ аз қорект≥к ортада өсет≥н микробтар қалай аталынады?

A) аэробтар

B) анаэробтар

C) микроаэрофильдер

D) облигатты аэробтар

E) факультативт≥ аэробтар

7. ¬-лимфоциттерд≥ң қай мүшеде жет≥лед≥?

ј) тимуста

¬) пейеров түй≥ндақтарында немесе ‘абрициев қалтасында

—) лимфа бездер≥нде

D) бауырда

≈) көк бауырда

8. “- және ¬-лимфоцитмен б≥рге тығыз қарым-қатынаста болып иммунитетт≥ң түз≥лу≥н қамтамасыз етет≥н жасуша:

ј) макрофагтар

¬) нейтрофилдер

—) базофилдер

D) эозинофилдер

≈) эритроциттер

9. Ќәж≥спен былғанғанды қандай санитарлық-көрсетк≥ш икроорганизмдер арқылы б≥луге болады?

A) стафилоккалар

B) стрептококкалар

C) актиномицеттер

D) ≥шек та€қшалары

E) термофильдер

10. —удың коли-тир≥н не үш≥н анықтайды?

A) вакцина жасау үш≥н

B) ауру малға беру үш≥н

C) қан сарысуын жасау үш≥н

D) суға санитарлық баға беру үш≥н

E) судың улылығын анықтау үш≥н

11. ћикробтардың белг≥л≥ б≥р тобы ғана өсет≥н жасанды қорект≥к орта қалай аталады?

ј) қарапайым

¬) дифференциальды

—) арнайы

D) элективт≥

≈) консерв≥леуш≥

12. ƒифференциальды қорект≥к орталарға қайсысы жатады?

ј) ≈ѕј и ≈ѕ—.

¬) ≈ѕ∆, қанды агар, Ёндо ортасы.

—) ѕетрань€ни, Ћюбащенко орталары.

D)  ита-“ароцци, —абуро сорталары.

≈) ≈ѕЅ—, ≈ѕ√√ј.

13. »ммунитетт≥ң гуморальдық теори€сын к≥м ашты?

A) Ёрлих

B) ѕастер D) ƒженнер

C)  ох E) ћечников

14.  ≥м б≥р≥нш≥ шешекке қарсы вакцинаци€ жасады?

A) ƒженнер

B) ѕастер

C) Ћевенгук

D)  ох

E) ћечников

15. ћакроорганизмдер мен микроорганизмдерд≥ң б≥р-б≥р≥не пайдалы қарым қатынасы қалай аталады?

ј) синергизм.

¬) антагонизм.

—) сателизм.

D) паразитизм.

≈) мутуализм.

16. Қандай микробтардың әсер≥нен етте пигменттер пайда болады?

ј) ≥шек та€қшасы, протей, шөп та€қшасы, клостриди€лар.

¬) сүт қышқылды бактери€лар мен ашытқылар.

—) мукор, аспергиллус, пенициллиум.

D) сары сарцина, кокш≥лш≥р≥к та€қша.

≈) фотобактери€лар.

17. —үт бет≥ндег≥ майларды ыдыратып, оған ащы дәм берет≥н микробтар

A) сүт қышқылды бактери€лар

B) ≥шек та€қшалары

C) аммонификаторлар

D) май қышқылды бактери€лар

E) зең саңырауқұлақтар

18. Ѕалдың микроорганизмдермен ластануы қандай микрофлораға байланысты?

A) ауаның микрофлорасы

B) топырақтың микрофлорасына

C) судың микрофлорасына

D) өс≥мд≥кт≥ң микрофлорасына

E) организмн≥ң микрофлорасына

19. —үтт≥ сақтау кез≥нде байқалатын процест≥ң ек≥нш≥ микробиологи€лық фазасы:

ј) аралас микрофлора фазасы.

¬) зең саңырауқұлақтар мен ашытқылар.

—) антимикробтық фаза.

D) сүт қышқылды стрептококктар фазасы.

≈) сүт қышқылды ≥шек та€қшасы фазасы.

20. —үтт≥ сақтау кез≥нде байқалатын процест≥ң үш≥нш≥ микробиологи€лық фазасы:

ј) аралас микрофлора фазасы.

¬) зең саңырауқұлақтар мен ашытқылар.

—) антимикробтық фаза.

D) сүт қышқылды бактери€лар фазасы.

≈) сүт қышқылды стафилококктар фазасы.

21. јуадағы микробтардың санын анықтау үш≥н қолданылатын формула:

ј) Ћ.ѕастер.

¬) –. ох. D) √рам.

—) Ќ, √амале€. ≈) ќмел€нский.

22. “опырақтағы микробтардың санын анықтауға арналған үлг≥н≥ң мөлшер≥:

ј) 10 г.

¬) 100 г. D) 1 кг.

—) 1 г. ≈) 200 г.

23. јусыл ауруының қоздырғышын атаңыз?

A) бактери€лар

B) риккетси€лар

C) хламиди€лар

D) вирустар

E) саңырауқұлақтар

24 “ауық сальмонеллез ауруы қоздырғышының атын атаңыз?

A) Sal.dublin

B) Sal.typhimurium

C) Sal.gallinarum

D) Sal.pullorum

E) Sal. Equi

25. Ўошқа т≥лмес≥мен ауырған шошқа өн≥мдер≥н не ≥стейд≥?

A) шектеус≥з пайдаланады

B) ет≥н пайдаланып, ≥шк≥ мүшелер≥мен тер≥с≥н жо€ды

C) тер≥с≥н сыпырмай, отқа қақатап со€ды да, ет≥н қайнатқаннан кей≥н пайдаланады

D) арнайы ер≥т≥нд≥лермен өңдегеннен кей≥н пайдаланады

E) утильдейд≥

Ќұсқа

1. ¬ирустарды к≥м ашты?

A)  ох

B) »вановский

C) ѕастер

D) ћечников

E) ƒженнер

2. ћихин әд≥с≥мен қандай микробтар бо€лады?

A) капсула түзет≥ндер

B) спора түзет≥ндер

C) қышқылға төз≥мд≥лер

D) түкшел≥лер

E) қозғалмайтындар

3. ћикроб жасушасының энергетикалық орталығы:

ј) рибосома

¬) вакуоль

—) нуклеоид

D) мезосома

≈) цитоплазмалық мембрана

4. ƒөңгелек, шар тәр≥зд≥лерге қандай микроорганизмдер жатады?

ј) спирохеталар

¬) вибриондар, спирохеталар, спириллалар

—) клостриди€лар, актиномицеттер.

D) микоплазмалар, вибриондар, диплококктар.

≈) микрококктар, диплококктар, стрептококктар, стафилококктар

5. Ѕелокты ыдырататын микробтар қалай аталынады?

A) дезаминдеуш≥лер

B) протеолитикалық

C) нитрат-нитритт≥

D) азот қабылдаушылар

E) метатрофтар

6. јуа азотын с≥ң≥рет≥н микробтар қалай аталынады?

A) протеолитикалық

B) дезаминдеуш≥

C) нитрат-нитритт≥

D) азот бект≥туш≥лер

E) паратрофтар

7. ќрганизмде колостральды иммунитет қай кезде пайда болады?

ј) вакцина еккенен кей≥н

¬) қан сарысуын еккеннен кей≥н.

—) мал сауыққаннан кей≥н

D) плацента арқылы өткен антиденелерден

≈) жаңа туылған төлдерге антиденелерд≥ң уызы арқылы бер≥лгеннен кей≥н

8. ¬акцина еккеннен кей≥н пайда болған иммунитет:

ј) табиғи белсенд≥

¬) табиғи енжарлы

—) жасанды белсенд≥

D) жасанды енжарлы

≈) колостральды

9. 1 литр суда кездесет≥н ≥шек та€қшаларының санын қалай атайды?

A) коли-титр

B) кластығы

C) коли-индекс

D) микроб саны

E) былғану көрсетк≥ш≥

10. Қандай топырақтарда микроорганизмдер көб≥рек болады?

A) құмдық

B) таулық

C) өңделген

D) тың

E) сазды

11. Қарапайым қорект≥к орталарда өспейт≥н бактери€ларды өс≥руге арналған қорект≥к орта қалай аталады?

ј) дифференциальды.

¬) элективт≥.

—) арнайы.

D) қарапайым.

≈) консерв≥леуш≥.

12. јрнайы қорект≥к орталарға қайсысы жатады?

ј) ≈ѕ—, ≈ѕј, Ёндо ортасы.

¬) √иса, ≈ѕ—, Ћевин орталары.

—) ≈ѕ∆,  итта-“ароцци, қан қосылған ≈ѕј.

D) ѕлоскирев, Ћевин, висмут-сульфит агар.

≈) ≈ѕ—, ≈ѕј, Ћевин ортасы.

13. ≈нжар иммунитет қалай қалыптасады?

A) вакцина еккеннен кей≥н

B) гипериммунды қан сарысуын еккеннен кей≥н

C) антибиотик енг≥згеннен кей≥н

D) аллерген енг≥згеннен кей≥н

E) бактериофаг енг≥згеннен кей≥н

14. »ммуноглобулиндерд≥ң қанша класы бар?

A) 3

B) 5

C) 6

D) 4

E) 2

15. јзықтардың құрамындағы белоктың, витаминн≥ң және ферменттед≥ң мөлшер≥н арттыру үш≥н қолданылатын микроорганизм:

ј) май қышқылды бациллалар.

¬) с≥рке қышқылды бактери€лар.

—) ашытқылар.

D) зең саңырауқұлақтар.

≈) аммонификаторлар.

16. ќттег≥ аз болған жағдайда өсе берет≥н қандай микрорганизмдер?

ј) аэробты.

¬) анаэробты.

—) факультативт≥ анаэробты.

D) микроэрофилд≥.

≈) сапрофитт≥.

17. Қандай микроорганизмдер бал арасының аскофероз ауруын туғызады?

A) актиномицеттер

B) бактери€лар

C) вирустар

D) саңырауқұлақтар

E) қарапайымдалар

18. ≈уропалық ш≥р≥к қоздырғышын анықтау үш≥н қолданатын қорект≥к орта

A) ≈ѕј, ≈ѕ—

B) ≈ѕ —ј, ≈ѕ ——

C) Ёндо

D) —абуро

E)  итт-“ароции

19. +63 +95º—-де сүтт≥ өңдеу қалай аталады?

ј) пастеризаци€.

¬) стерилизаци€.

—) қайнату.

D) ультра стерилизаци€.

≈) консерв≥леу.

20. —үтт≥ пастеризаци€лау кез≥нде қандай формадағы бактери€лар жойылады?

ј) патогенд≥ және патогенд≥ емес микроорганизмдерд≥ң вегетативт≥ формалары.

¬) патогенд≥ микроорганизмдерд≥ң вегетативт≥ формалары.

—) патогенд≥ және патогенд≥ емес бактери€лардың споралары.

D) патогенд≥ микробтардың споралары.

≈) патогенд≥ емес бактери€лардың вегетативт≥ формалары.

21. Қандай микроорганизм беткейл≥к микрофлора деп аталады?

ј) эпифитт≥.

¬) өс≥мд≥к.

—) микробты.

D) қалдықты.

≈) саңырауқұлақты.

22. —апасы жақсы судың 1 мл-≥ндег≥ микробтардың саны:

ј) 1000.

¬) 200. D) 500.

—) 300. ≈) 100.

23. јусыл ауруының қоздырғышын атаңыз?

A) бактери€лар

B) риккетси€лар

C) хламиди€лар

D) вирустар

E) саңырауқұлақтар

24. “ауық сальмонеллез ауруы қоздырғышының атын атаңыз?

A) Sal.dublin

B) Sal.typhimurium

C) Sal.gallinarum

D) Sal.pullorum

E) Sal. equi

25. Ўошқа т≥лмес≥мен қандай адамдар зақымдануға мүмк≥нш≥л≥г≥ бар?

A) ветеринарлар

B) балалар D) әлс≥регендер

C) кәр≥ адамдар E) әйелдер

ћ» –ќЅ»ќЋќ√»я

Ќұсқа

1. ‘агтар неге жатады?

A) бактери€ға

B) вирустраға

C) хламиди€ларға

D) саңырауқұлақтарға

E) спирохеталарға

2. ‘узариум саңырауқұлағы қай класқа жатады?

A) хитридиомицеттер

B) омицететр

C) аскомицеттер

D) базидиомицеттер

E) жет≥лмеген саңырауқұлақтар

3. ћикроб жасушасының €дролық аппараты:

ј) плазмида, полирибосома

¬) пептидогликан

—) нуклеоид, вакуол€

D) нуклеоид, плазмида

≈) гликоген, плазмида

4. Ѕактери€ спораларының атқаратын қызмет≥:

ј) жаңа жасушалардың түз≥лу≥не қажетт≥ бактери€ жасушасының қоспасы.

¬) қосымша

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2079 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

2007 - | 1769 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 1.193 с.