Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћ≈ ÷≤я 22. ¬иди правов≥дносин. ёридичний факт.
ѕравов≥дносини досить багатоман≥тн≥ ≥ можуть бути кла≠сиф≥кован≥ за р≥зними критер≥€ми на види.

ѕередус≥м правов≥ в≥дносини можна класиф≥кувати за предме≠том правового регулюванн€ на конституц≥йн≥, цив≥льн≥, адм≥н≥≠стративн≥, трудов≥, ф≥нансов≥ та ≥н. «а функц≥ональним призначенн€м виокремлюють дв≥ велик≥ групи правов≥дносин: регул€тивн≥ та охоронн≥.

–егул€тивн≥ правов≥дносини виникають на основ≥ юридичних дозвол≥в ≥ вт≥люютьс€ в правом≥рних д≥€х суб'Їкт≥в, регулюючи в≥дпов≥дн≥ сусп≥льн≥ в≥дносини (наприклад, на баз≥ в≥дносин, пов'€заних з користуванн€м комунальними послугами, виника≠ють правов≥дносини з≥ своЇчасноњ сплати за них).

ќхоронн≥ правов≥дносини виникають на основ≥ юридичних за≠борон ≥ Ї результатом скоЇнн€ суб'Їктами правопорушень (на≠приклад, перевищенн€ вод≥Їм автотранспорту встановленоњ швидкост≥).

Ќеобх≥дно також розр≥зн€ти матер≥ально-правов≥ та проце≠суально-правов≥ правов≥дносини.

ћатер≥ально-правов≥ правов≥дносини виникають на основ≥ матер≥альних в≥дносин, що потребують орган≥зац≥њ, њх зм≥стом Ї права ≥ обов'€зки стор≥н. Ќаприклад, матер≥альн≥ правов≥дносини виникають з приводу права на осв≥ту, на охорону здоров'€, на особисту безпеку.

ѕроцесуально-правов≥ правов≥дносини реал≥зують норми про≠цесуального права ≥ виникають на основ≥ орган≥зац≥йних в≥дно≠син. ¬они вторинн≥, пох≥дн≥ в≥д норм матер≥ального права ≥ вста≠новлюють процедуру реал≥зац≥њ прав ≥ обов'€зк≥в суб'Їкт≥в права, пор€док вир≥шенн€ юридичних справ. ƒо них належать цив≥льно-процесуальн≥, крим≥нально-процесуальн≥, адм≥н≥стративно-про≠цесуальн≥, господарсько-процесуальн≥ та ≥нш≥ процесуальн≥ в≥дно≠сини. Ќаприклад, процедура обшуку, процедура поданн€ позову або скарги, процедура участ≥ в конкурсних ≥спитах при вступ≥ до вищого навчального закладу.

«а часом д≥њ розр≥зн€ють довгостроков≥ та короткостроков≥ правов≥дносини. ƒовгостроков≥ правов≥дносини тривають певний час {визначений або невизначений), наприклад, в≥дносини, що ви≠никли з договору про виконанн€ п≥др€дних роб≥т кап≥тального буд≥вництва чи договору про перевезенн€ вантажу на значну в≥дстань.  ороткостроков≥ правов≥дносини тривають прот€гом незначного часового в≥др≥зку ≥ припин€ютьс€ одразу п≥сл€ вико≠нанн€ учасниками њх прав ≥ обов'€зк≥в (наприклад, куп≥вл€ конк≠ретноњ реч≥).

ёридичн≥ факти Ч це конкретн≥ життЇв≥ обставини, з €ки≠ми норми права пов'€зують виникненн€, припиненн€ або зм≥ну правових в≥дносин.

ёридичн≥ факти Ї необх≥дними умовами дл€ виникненн€ пра≠вов≥дносин ≥ характеризуютьс€ такими ознаками:

1) знаход€ть св≥й ви€в у зовн≥шн≥х обставинах або под≥€х ма≠тер≥ального св≥ту ≥ пов'€зан≥ з њх на€вн≥стю або в≥дсутн≥стю;

2) пр€мо або опосередковано передбачен≥ нормами права;

3) викликають передбачен≥ законом юридичн≥ насл≥дки.

ёридичн≥ факти чисельн≥ ≥ багатогранн≥, тому ≥ класиф≥ку≠ютьс€ за р≥зними ознаками: за вольовою, юридичними насл≥дка≠ми, складом, тривал≥стю д≥њ.

«а вольовою ознакою юридичн≥ факти под≥л€ютьс€ на юридичн≥ д≥њ та юридичн≥ под≥њ.

ёридичн≥ д≥њ Ч це факти, €к≥ породжують, зм≥нюють або припин€ють правов≥дносини на основ≥ волеви€вленн€ людей. ” свою чергу вони под≥л€ютьс€ на правом≥рн≥ (наприклад, вих≥д на пенс≥ю, поступленн€ на роботу, реЇстрац≥€ шлюбу ≥ т. ≥н.) ≥ не≠правом≥рн≥ (наприклад, ус≥ види правопорушень).

ёридичн≥ под≥њ Ч це так≥ обставини, €к≥ породжують, зм≥ню≠ють або припин€ють правов≥дносини незалежно в≥д вол≥ людей (наприклад, стих≥йн≥ лиха, пожеж≥, землетруси ≥ т. ≥н.). « ними пов'€зано виникненн€ правових в≥дносин по в≥дшкодуванню збитк≥в, по спадкоЇмству, по виплат≥ страхових винагород ≥ т. ≥н. ÷≥ под≥њ н≥€ких юридичних зобов'€зань не викликають, а лише служать п≥дставами дл€ них.

«а юридичним насл≥дками юридичн≥ факти бувають: а) правоутворююч≥; б) правозм≥нююч≥; в) правоприпин€юч≥ (на≠приклад, акт куп≥вл≥ автомоб≥л€ породжуЇ виникненн€ права власност≥ на автомоб≥ль у покупц€, перех≥д на ≥ншу роботу зм≥нюЇ коло прав ≥ обов'€зк≥в роб≥тника, а скасуванн€ державноњ реЇстрац≥њ припин€Ї ≥снуванн€ юридичноњ особи).

«а складом юридичн≥ факти бувають: а) прост≥; б) складн≥.

ѕрост≥ юридичн≥ факти складаютьс€ з одн≥Їњ життЇвоњ под≥њ або д≥њ суб'Їкт≥в права (наприклад, написанн€ за€ви про в≥дпустку).

—кладн≥ представл€ють собою сукупн≥сть к≥лькох простих юридичних факт≥в (наприклад, призив громад€нина на д≥йсну в≥йськову службу вимагаЇ украњнського громад€нства, дос€гнен≠н€ певного в≥ку, на€вност≥ певного стану здоров'€, в≥дсутност≥ права на в≥дстрочку).

«а тривал≥стю д≥њ юридичн≥ факти бувають: а) однора≠зов≥; б) тривал≥.

ќсобливу роль у розвитку правов≥дносин в≥д≥грають юридичн≥ факти, €к≥ називають фактичним складом. ѕри њх на€вност≥ виникненн€ правов≥дносин потребуЇ к≥лькох умов (тобто сукуп≠ност≥ юридичних факт≥в). Ќаприклад, дл€ виходу роб≥тника на пенс≥ю необх≥дно: а) дос€гненн€ особою пенс≥йного в≥ку; б) на≠€вн≥сть трудового стажу; в) представленн€ необх≥дних доку≠мент≥в; г) прийн€тт€ компетентним органом р≥шенн€ про призна≠ченн€ пенс≥њ.

‘актичний склад в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д складного юридичного факту тим, що в≥н складаЇтьс€ з р≥зних юридичних факт≥в. якщо складний юридичний факт Ч це багатоаспектне (однак ц≥ле) €ви≠ще, то фактичний склад Ч це сукупн≥сть р≥зних €вищ. ƒл€ фак≠тичного складу необх≥дна не т≥льки на€вн≥сть ус≥х складових еле≠мент≥в юридичних факт≥в, але й певне посл≥довне накопиченн€, визначений пор€док його елемент≥в. Ќаприклад, факт визнанн€ п≥дприЇмства банкрутом настаЇ не тод≥, коли п≥дприЇмство не мо≠же задовольнити вимоги своњх кредитор≥в, а т≥льки п≥сл€ проход≠женн€ певноњ процедури ≥ визнанн€ банкрутом саме в суд≥.

ёридичн≥ факти в≥д≥грають активну роль у правов≥й систем≥, вони з'Їднують норми права з реальними сусп≥льними в≥дносина≠ми. «а њх допомогою життЇв≥ обставини набувають юридичного значенн€ ≥ таким чином впливають на соц≥альн≥ процеси ≥ €вища, направл€ючи њх у необх≥дне русло.

” залежност≥ в≥д характеру насл≥дк≥в вони можуть бути п≥дрозд≥лен≥ на:

Х правовстановлююч≥. « њхн≥м ≥снуванн€м закон зв'€зуЇ виникненн€ правов≥дносин;

Х правозм≥н≥юч≥. “≥, що т€гнуть зм≥ну вже ≥снуючих правов≥дносин;

Х правоприпин€юч≥. « ними закон зв'€зуЇ припиненн€ ≥снуючих правов≥дносин.

” залежност≥ в≥д на€вност≥ ≥ характеру вольового елементу (сл≥д зазначити, що саме ц€ класиф≥кац≥€ Ї найб≥льш попул€рноњ) розр≥зн€ють дв≥ велик≥ групи юридичних факт≥в:

Ј д≥њ - залежать в≥д вол≥ суб'Їкт≥в,

Ј под≥њ - не залежать в≥д вол≥ суб'Їкт≥в. ” свою чергу, д≥њ п≥дрозд≥л€ютьс€ на:

a. правом≥рн≥,

b. неправом≥рн≥ (правопорушенн€, дел≥кти).

ѕравом≥рн≥ д≥њ можуть бути п≥дрозд≥лен≥ на:

а) юридичн≥ акти,

б) юридичн≥ вчинки,

в) юридичн≥ стани.

ёридичн≥ акти - характеризуютьс€ зд≥йсненн€м д≥й, спец≥ально спр€мованих на встановленн€, зм≥ну чи припиненн€ цив≥льних правов≥дносин.

ёридичн≥ вчинки - д≥њ, спец≥ально не спр€мован≥ на встановленн€ юридичних насл≥дк≥в, але, породжують њх у силу розпор€дженн€ закон≥в.

ёридичн≥ стани - це складн≥ юридичн≥ факти, що характеризуютьс€ в≥дносною стаб≥льн≥стю ≥ тривал≥стю пер≥оду ≥снуванн€, прот€гом €кого вони можуть неодноразово (у сполученн≥ з ≥ншими фактами) викликати настанн€ юридичних насл≥дк≥в.

÷е, наприклад, стан у шлюб≥, стан п≥д оп≥кою ≥ т.п.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 357 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

1446 - | 1405 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.