Освітньо-кваліфікаційна характеристика прак­тичного психолога.
Лекции.Орг

Поиск:


Освітньо-кваліфікаційна характеристика прак­тичного психолога.
Особливості професії психолога найбільш чітко і різнобічно відображаються в освітньо-кваліфікаційній характеристиціспеціальності, яка, у свою чергу, спирається на відповідну професіограму. Саме вона визначає конкретні кваліфікаційні та освітні характерис­тики фахівця і обумовлює програму його підготовки у ВНЗ.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика є складовою держав­ного стандарту освіти — сукупності норм, які визначають вимоги до підготовки фахівця. Освітньо-кваліфікаційна характеристика є офіційним докумен­том, наявність якого визначено Законом України «Про освіту», положеннями про державний вищий навчальний заклад освіти, про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Цей документ встановлює:

· професійне призначення, кваліфікацію та умови викорис­тання фахівця з вищою освітою за професійним напрямком «Психологія», «Практична психологія»;

· рівень професійних знань і умінь;

· кваліфікаційні вимоги до фахівця у формі виконання профе­сійних і соціально-професійних завдань з визначенням міри са­мостійності при їх виконанні;

· порядок проведення державної атестації випускників;

· відповідальність за якість підготовки випускників.

На підставі кваліфікаційної характеристики у навчальному за­кладі визначаються:

— цілі поетапного формування майбутніх фахівців;

— зміст та організація навчально-виховного процесу, а також розробляються навчальні плани, програми, контрольні та атестаційні завдання;

— тести для діагностики якості підготовки студентів на різних стадіях навчання;

— первинні посади випускників ВНЗ;

здійснюється:

· коригування освітньо-професійних програм підготовки спе­ціалістів з психології;

· профорієнтаційна робота серед майбутніх студентів;

· аналіз професійного використання та атестація молодих фа­хівців.

Для студента кваліфікаційна характеристика становить про­фесійний ідеал, якого він прагне досягти у процесі свого навчан­ня у ВНЗ. У такому ракурсі цей документ відіграє орієнтуючу та регулюючу функції.

У характеристиці професії психолога важливим моментом є мо­жливі місця роботи, які відповідають освітньо-кваліфікаційним рів­ням випускника ВНЗ — бакалавра і магістра. Їх призначення ви­значається тим, що ці фахівці готуються до професійної діяльності у закладах освіти, медицини; в установах, які займаються соціальною допомогою; на промислових підприємствах; у галузі науки.

Випускники вищого навчального закладу із кваліфікацією «ба­калавр психології», «психолог» згідно зі спеціалізацією будуть пе­реважно працювати в таких галузях народного господарства як:

— охорона здоров’я;

— фізична культура та соціальне забезпечення;

— освіта;

— наука і наукове обслуговування;

— об’єднання громадян.

Сферами економічної діяльності бакалавра та спеціаліста з психології можуть бути (за Державним класифікатором видів економічної діяльності):

• освіта (початкова, середня, вища, навчання дорослих);

• охорона здоров’я та соціальна допомога;

• соціальна допомога;

• суспільна діяльність;

• діяльність у сфері спорту;

• індивідуальні послуги [26].

Бакалавр та магістр (спеціаліст)з психології, залежно від його спеціалізації на думку С. Д. Максименка та Т. Б. Ільїної, може [26]:

виконувати аналітичні, прогностичні, дослідницькі функції;

використовувати існуючі та створювати нові методи ви­вчення особистості;

займатися корекцією психічних явищ людини;

пропонувати та впроваджувати рекомендації щодо оптимізації процесів трудової, спортивної, трудової та навчальної дія­льності, умов праці і відпочинку.

Важливим у діяльності психолога-фахівця є участь у вирішен­ні проблеми адаптації особистості до нових умов та режиму жит­тєдіяльності.

Бакалавр та магістр (спеціаліст)з психології готується до роботи в умо­вах багатоукладної економіки, може працювати на підприємствах і в установах різних форм власності, в органах державного управління та консультативних фірмах.

Випускники можуть працювати на таких первинних посадах(за Державним класифікатором професій):

• профконсультант;

• спеціаліст з надання допомоги неблагополучним сім’ям;

• спеціаліст з соціальної роботи;

• голова секції (творчої).

При цьому бакалавр психології може обіймати посади, які не вимагають поглиблених професійних знань, складної дослідни­цької роботи і які орієнтовані переважно на вирішення стереоти­пних задач діяльності.

Магістр (спеціаліст) - психолог може обіймати посади, які вимагають проведення самостійних досліджень, прийняття складних рішень, володіння поглибленими професійними знаннями для вирішення здебільшого діагностичних та евристичних задач.

Підготовлений спеціаліст-психолог можеобіймати такі поса­ди(за Державним класифікатором професій):

психолог;

науковий співробітник (з психології);

консультант медико-психолого-педагогічної комісії;

завідувач центру (молодіжного);

головний консультант (керівник головного підрозділу);

консультант із суспільно-політичних питань.

Фахівець з вищою освітою повинен бути підготовленим до вирішення конкретних задач відповідно посаді. Він повинен лег­ко адаптуватися до мінливих умов діяльності підприємств різних форм власності: володіти необхідним обсягом знань у культур­ній, правовій, соціально-психологічній, економічній та інших га­лузях, вміти засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації. Кожен випускник повинен мати відповідну сукупність знань для виконання обов’язків на високому професійному рівні. ВНЗ створює організаційні та методичні умови підготовки фахів­ців відповідної кваліфікації.

Підготовка фахівців здійснюється на основі освітньо-професійної програми, яка включає навчальний план, навчальні програми всіх дисциплін, передбачені навчаль­ним планом, перелік умінь психолога з позначенням тих дисцип­лін навчального плану, у процесі засвоєння яких у студента виробляються зазначені вміння..

У навчальному плані подано перелік дисциплін за трьома бло­ками:

• цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;

• дисципліни циклу науково-природничої підготовки;

• цикл дисциплін теоретичної, практичної та професійної під­готовки (включає дисципліни самостійного вибору навчального закладу та дисципліни самостійного вибору студента).

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 379 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.