Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќрытынды б≥л≥м деңгей≥н бақылауға арналған
“ест жұмысы

 

1. ЂЁкологи€ї термин≥н алғаш ғылымға енг≥зген:

ј)“.ћишер

¬)Ќ.Ќебелом

—)Ќ.√ил€ров

ƒ)Ё.√еккель

≈)Ќ.–еймерс

 

2.Қаз≥рг≥ заманғы экологи€ның құрамына к≥ред≥:

ј)қолданбалы экологи€

¬)биоэкологи€

—)әлеуметт≥к экологи€

ƒ)адам экологи€сы

≈)аталғандардың бәр≥ дұрыс

 

3.∆алпы экологи€ оқытады:

ј)кең≥ст≥кт≥к-географи€лық, әлеуметт≥к, мәдени ортамен адам

б≥рлест≥г≥н≥ң өзара қарым-қатынасы

¬)ағзалардың өзара қарым-қатынасының жалпы заңдылықтары мен

олардың табиғи жағдайдағы ортамен б≥рлест≥г≥

—)биологи€лық түр рет≥нде адам эволюци€сының ерекшел≥г≥

ƒ)қоршаған орта құрамы мен қасиет≥не өнд≥р≥с ≥с-әрекет≥н≥ң т≥келей және

жанама әсер≥

≈)айтылғандардың бәр≥ дұрыс

 

4.“өмендег≥лерд≥ң қайсысы жалпы экологи€ның құрамына к≥ред≥?

ј)факторлы экологи€

¬)аутэкологи€

—)демэкологи€

ƒ)биогеоценологи€

≈)аталғандардың бәр≥ дұрыс

 

5.Әлеуметт≥к экологи€ оқытады:

ј)ағзалардың өзара қарым-қатынасының жалпы заңдылықтары және

табиғи жағдайдағы ортамен б≥рлест≥г≥

¬)кең≥ст≥кт≥т≥к-географи€лық, әлеуметт≥к, мәдени ортамен адам

б≥рлест≥г≥н≥ң өзара қарым-қатынасы

—)биологи€лық түр рет≥нде адам эволюци€сының ерекшел≥г≥,

биологи€лық процестердег≥.

ƒ) ј, — дұрыс

≈) ¬, — дұрыс

 

 

  1. ∆алпы экологи€ Ц бұл:

ј)табиғи жүйелер экологи€сы және табиғи орта туралы оқу

¬)табиғи және жасанды жүйелерд≥ң адаммен өзгеру≥

 

7.1935 жылы Ђэкожүйеї термин≥н қай ғалым енг≥зд≥?

ј)“.ћишер

¬)ƒ.јндерсон

—)Ё.√еккель

ƒ) .–улье

≈)ј.“енсли

 

8.јдам экологи€сы нен≥ оқытады?

ј)кең≥ст≥кт≥к-географи€лық, әлеуметт≥к, мәдени ортамен адам

б≥рлест≥г≥н≥ң өзара қарым-қатынасы

¬)биологи€лық түр рет≥нде адам эволюци€сының ерекшел≥г≥,биологи€лық

процетер≥

—)ағзалардың өзара қарым-қатынасының жалпы заңдылықтары мен

олардың табиғи жағдайдағы ортамен б≥рлест≥г≥

ƒ) ј, ¬ дұрыс

≈) ¬, — дұрыс

 

9.Қаз≥рг≥ заманғы экологи€ның құрамына қай экологи€ к≥ред≥?

ј)биоэкологи€

¬)адам экологи€сы

—)әлеуметт≥к экологи€

ƒ)қолданбалы экологи€

 

10.Ѕиосфера ≥л≥м≥н енг≥зген к≥м?

ј)¬.Ўелфорд

¬)„.јдамсон

—)¬.ƒокучаев

ƒ)¬.¬ернадский

≈)Ќ.—еверцов

 

11.Ёкологи€ны оқытатын пән:

ј)қоршаған орта мен ағза қарым-қатынасы

¬)ағзаүст≥л≥к дәреже биожүйес≥

—) ј, ¬ дұрыс

ƒ) ¬, — дұрыс

 

12.јутэкологи€:

ј)ағзалар экологи€сы

¬)экожүйе туралы ≥л≥м

—)биосфера туралы ≥л≥м

ƒ)қоршаған орта факторлары туралы ≥л≥м және олардың адам ағзасына

әсер ету заңдылықтары

≈)айтылғандардың бәрә дұрыс

 

13.∆алпы экологи€ның оқытатын мәселелер≥:

ј)табиғи ортаны тұрақтандыру және сақтау

¬)табиғижүйен≥ң әртүрл≥ рангының тұрақтылығын зерттейт≥н

механизмдер

—)әртүрл≥ табиғи экожүйе мен биосфера функционирлеу заңдылықтарын

ашу

ƒ)табиғи ортаны сақтау, тұрақтандыру, қалыптастыруда т≥р≥ ағзаларды

оқудағы маңызы

 

14.јғзаүст≥л≥к дәреже жүйес≥не:

ј)экожүйе

¬)попул€ци€

—)биосфера

ƒ) ј, — дұрыс

≈) ј, ¬, — дұрыс

 

15.“≥р≥ заттарды биологи€лық ұйымдастыру дәрежес≥:

ј)генетикалық жүйе

¬)жасушалық жүйе

—)ағзалар жүйес≥

ƒ)мүшелер жүйес≥

≈)айтылғандардың бәр≥ дұрыс

 

16.“≥р≥ заттарды биологи€лық ұйымдастыру дәржес≥:

ј)попул€ци€лық жүйе

¬)жасушалық жүйе

—)экологи€лық жүйе

ƒ)ағзалар жүйес≥

≈)айтылғандардың бәр≥ дұрыс

 

17.∆алпы экологи€ қандай өзара қарым-қатынастарды зерттейд≥?

ј)т≥р≥ ағзалар арасындағы

¬)адам мен қоршаған орта арасындағы

—)қоршаған орта факторлар арасында

ƒ)т≥р≥ ағзалар мен олардың мекен ортасы арасында

≈)т≥р≥ ағзалар мен адам арасындағы

18.“≥р≥ ағзалар мен олардың мекен ортасы арасындағы байланысты қай

ғылым оқытады?

ј)биологи€

¬)жалпы

—)медициналық экологи€

ƒ)адам экологи€сы

≈)санитарлы экологи€

 

19.Ёкологи€ның қай саласы қоршаған орта мен попул€ци€ арасындағы

байланысты оқытады?

ј)демэкологи€

¬)синэкологи€

—)аутэкологи€

ƒ)медициналық экологи€

≈)санитарлы экологи€

 

20.Ёкологи€ның қай саласы б≥рлест≥кт≥ң ұйымдастыру заңдылықтары

және олардың құрылысын, функционирлену≥н, өзара реттелу≥н,

экологи€лық жүйен≥ң дамуын оқытады?

ј)демэкологи€

¬)синэкологи€

—)аутэкологи€

ƒ)медициналық экологи€

≈)санитарлы экологи€

 

ќрытынды б≥л≥м деңгей≥н анықтау үш≥н

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 532 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

754 - | 571 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.