Лекции.Орг


Поиск:
Вимоги до виконання магістерської роботи
Про магістерську роботу

 

1. Загальні положення

1.1 Магістерська робота – кваліфікаційна робота, яка розробляється протягом навчального року й захищається на завершальному етапі навчання. Вона є самостійним науковим дослідженням, що виконується за допомогою наукового керівника (із залученням наукових консультантів), оформлюється у вигляді наукової роботи, написаною державною мовою. Підготовка магістерської роботи має на меті розвинути навички самостійної роботи магістрантів і надати їм можливість оволодіти методикою наукового дослідження.

1.2. Організація та підготовка магістерських робіт здійснюється відповідно до вимог Конституції України, законів України „Про освіту”, „Про вищу освіти”, державних стандартів освіти, нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України та зазначеного Положення.

1.3. Результати дослідження повинні бути апробованими у вигляді публікацій в періодичних виданнях та наукових збірках, доповідей на науково-практичних конференціях тощо.

1.4. На основі цього Положення фахові кафедри розробляють відповідні методичні рекомендації з урахуванням специфіки проведення наукових досліджень у певних наукових галузях та зумовлених цим особливостей виконання магістерських робіт.

 

Вимоги до виконання магістерської роботи

2.1. Магістерська робота вимагає від студентів наукового підходу до вирішення актуальних проблем, навичок критичного аналізу літературних джерел, обробки статистичного матеріалу; прийняття оптимальних рішень щодо проблеми, поставленої при виконанні наукового дослідження за допомогою інформаційних технологій; формування висновків і пропозицій, які б мали практичне застосування.

2.2. Магістерська робота передбачає застосування студентом набутих за період навчання теоретичних знань, навичок методичного характеру, емпіричного досвіду в процесі науково-педагогічної або практичної діяльності. Сприяє вмінню опрацювати наукову та навчальну літературу, нормативні джерела, статистичні дані з використанням сучасних інформаційних технологій; прогнозувати закономірності та тенденції, які були виявлені під час аналізу певних проблем; розробляти реальні пропозиції з питань удосконалення певної галузі науки.

2.3. Магістерська робота повинна:

- носити творчий характер, базуватися на використанні статистичних даних і чинних нормативно-правових актів;

- відповідати вимогам логічного й чіткого викладання матеріалу, обґрунтованості й достовірності фактів;

- відображати вміння студентів користуватися раціональними прийомами пошуку, відбору, обробки та систематизації інформації, можливості працювати над певним конкретним науковим завданням;

- мати науково-практичну цінність, поєднувати теоретичне висвітлення питання теми з аналізом практики, показувати загальну та освітню культуру студентів;

- бути правильно оформленою (чітка структура, завершеність, вірне оформлення бібліографічних посилань, списку літератури, охайність виконання).

 

3. Визначення тематики і наукових керівників магістерських робіт

3.1. Тематика магістерських робіт визначається фаховими (випускаючими) кафедрами та кафедрами педагогіки і психології, затверджується вченими радами факультетів і доводиться до відома студентів одночасно із вирішенням питання про зарахування їх до магістратури.

3.2. Студенту-магістранту надається право обрати тему, визначену кафедрою, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки. Вибір теми може ґрунтуватися на матеріалах дипломних робіт, виконаних студентами раніше.

3.3. Теми магістерських робіт мають бути пов’язані, як правило, з напрямами основних науково-дослідних робіт відповідних кафедр або продовжувати (узагальнювати) результати дослідницької роботи їх авторів, проведених в період навчання в університеті (участь в СНТ, виконання курсових і дипломних робіт тощо).

До керівництва магістерськими роботами залучаються доктори наук, професори або кандидати наук, доценти університету.

3.4. Персональний розподіл тем магістерських робіт з одночасним призначенням наукових керівників затверджується наказом ректора університету за поданням рад факультетів.

3.5. У виняткових випадках, за службовою запискою завідувача кафедри, узгодженою з першим проректором, у магістранта може бути замінено наукового керівника або скоригована тема магістерського дослідження.

На консультування, керівництво магістерською роботою керівнику виділяється 33 год. За керівником закріпляється до 5 магістерських робіт.

3.6. Науковими керівниками можуть бути доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. До керівництва магістерськими роботами, як виняток, можуть залучатися також висококваліфіковані фахівці (доктори і кандидати наук) з інших вищих навчальних закладів та наукових установ.

3.7. Науковий керівник несе відповідальність за якість поданої до захисту магістерської роботи; йому ставиться за обов’язок:

- розробка, подання на засідання кафедри і подальше затвердження завідувачем кафедри завдання для виконання магістерської роботи;

- проведення консультацій з методики написання роботи та її змісту;

- контроль за ходом виконання плану-графіка й своєчасним поданням роботи на кафедру;

- складання письмового відгуку про роботу.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 227 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

651 - | 508 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.