Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


∆ұқпалы аурулар ошағындағы эпидеми€ға қарсы шаралар

јрағанды мемлекетт≥к медицина университет≥

Ёпидемиологи€ және коммуналдық гигиена

ƒәр≥герл≥к учаскедег≥ эпидеми€ға қарсы жұмыс

јрағанды 2014 жыл

 

∆ұқпалы аурулардың патологи€лық өзгер≥стер≥ адамдардың тек уақытша еңбекке жарамсыздығымен ғана емес, сонымен қатар тұрғындардың қоғамдық әр≥ экономикалық үрд≥стерге зи€н келт≥румен, тұрғындардың денсаулығын төмендетет≥н фактор рет≥нде анықталады.

∆ұқпалы аурулар адам патологи€ларының ≥ш≥нде әл≥ де б≥р≥нш≥ орындарда. ќлармен күрес және алдын алу шаралары да дәр≥герл≥к участкеде, инфекци€лық стационардағы нег≥зг≥ жұмыс болып табылады.

»нфекци€лық науқастармен жұмысты дәр≥гер бастайды; ол- науқастарды тауып, анықтап, инфекци€лық ауру диагнозын қо€ды. јл б≥р≥нш≥л≥к эпидеми€ға қарсы шаралардың дәр≥герлермен қалайша жүрг≥з≥лу≥, келес≥ ћ—ЁҚЅ (ћемлекетт≥к санитарлық эпидеми€логи€лық қадағалай басқармасы) мамандарының жүрг≥зет≥н жұмысының ти≥мд≥л≥г≥н анықтайды. —ондықтан жалпы медицина мамандығы студенттер≥ инфекци€лық аурулардың эпидеми€лық процес≥н б≥луд≥, инфекци€лық аурулар кез≥ндег≥ эпидеми€лық ошақтағы белг≥л≥ б≥р шараларды жүрг≥зуд≥ үйренуге м≥ндетт≥.

∆ұқпалы аурулардың алдын алу және эпидеми€ға қарсы шаралары, тұрғындарды қорғауға бағытталған әр түрл≥ жұмыстардың кең шеңбер≥нен тұратындықтан, олар эпидемиологи€лық қадағалау деп аталады.

Ёпидемиологи€лық қадағалау-эпидеми€лық процест≥ комплекст≥ динамикалық бақылау болып табылады. ќның ≥ш≥нде инфекци€лық ауруларды көп жылдық және б≥р жыл ≥ш≥нде талдау, әр түрл≥ жастағы топтардың зақымдалуын зерттеу; инфекци€лық аурулардың клиникалық түрлер≥н, летальд≥л≥г≥н, аурудың таралуына әсер етет≥н факторларды анықтау жұмыстары к≥ред≥.

Ёпидемиологи€лық қадағалауды эпидемиологтар, клиницисттер, денсаулық сақтау ұйымдастырушылары ≥ске асырады.

∆ұқпалы ауруларды алдын алу, олардың таралуын шектеу бойынша жүрг≥зет≥н шаралар эпидеми€лық процест≥ң барлық 3 звеносына әсер ету≥ қажет:

Ј инфекци€ қоздырғышысының көз≥не;

Ј бер≥лу механизм≥не;

Ј қабылдағыш организмге.

Ј және қосымша жалпы шараларда қосылады

∆ұқпалы аурулар ошағындағы эпидеми€ға қарсы шаралар

Ёпидеми€лық процест≥ң б≥р≥нш≥ звеносы Ёпидеми€лық процест≥ң ек≥нш≥ звеносы Ёпидеми€лық процест≥ң үш≥нш≥ звеносы ∆алпы шаралар
  «ақымдалған адамдар: Ø јнықтау. Ø Ёпид.анамнезд≥ сұрастыру. Ø ќңашалау (үй жағдайында және ауруханаға жатқызу). Ø ћ—ЁҚЅ-на хабарлау ф. 058/у. Ø ∆ұқпалы ауруларды Ø т≥ркеу журналына т≥ркеу ф.060ф Ø ≈мдеу-диагностикалық шаралар. «акымдалған жануарлар: Ø јнықтап табу. Ø »зол€ци€. Ø ≈мдеу-диагностикалық шаралар немесе жою. Ø ƒератизаци€   —ыртқы орта факторлары: Ø ƒезинфекци€. Ø —терилизаци€ Ø ƒезинсекци€ Ø —анитарлық-гигиеналық шаралар.       »нфекци€ көз≥мен қатынаста болған адамдар: Ø Қатынаста болғандардың барлығын анықтау. Ø ћаксимальд≥ инкубаци€лық кезең уақытында бақылау. Ø Қатынаста болғандарды лабораторлық.тексеру Ø ∆едел профилактика Ø »ммунопрофилак- тика.   Ø ќшақта қоршаған ортадан, суды, ауаны, қалдық тағамдарды және т.б. бактериологи€лық зерттеу. Ø —анитарлық-ағарту жұмыстар.

 

∆ұмыстың б≥р≥нш≥ сатысы-науқас адамдарды табу және емдеу. ќны емдеу мекемес≥н≥ң қызметкерлер≥ - емхананың мед.қызметкерлер≥ (участкен≥ң, стационарлар мен жұқпалы аурулар кабинет≥, инфекци€лық аурухана, инфекци€лық емес стационардың медициналық персоналы) жүрг≥зед≥. —онымен қатар белг≥л≥ б≥р шаралар- мектепке дей≥нг≥ және мектептег≥ мед.қызметкерлерге де жүктелген.

∆ұқпалы ауруларды ерте анықтау, оларды ерте кезеңде емдеуге, асқынуларды алдын алуға, аурулардың созылмалы түрде өту≥не; летальд≥ жағдайдың болмауына мүмк≥нд≥к беред≥. ≈к≥нш≥ден - инфекци€лық науқастың тез табылуы, оны ерте оңашалауға мүмк≥нд≥к беред≥ және инфекци€ көз≥ рет≥нде аз уақыт болады. —онымен б≥рге жұқпалы ауруды ерте анықтағанда эпидеми€ға қарсы шараларды тез арада ұйымдастырып, инфекци€ның таралуына жол бермейд≥.

»нфекци€лық науқастарды анықтаудың ек≥ әд≥с≥ бар: енжар (пассивт≥) және

белсенд≥ (активт≥).

Ќауқасты анықтаудың пассивт≥ түр≥нде науқас адам немесе туыстары медициналық көмекке өздер≥ жүг≥нед≥. јлайда аурудың жең≥л түр≥нде науқас адамдар көмект≥ қажет етпейт≥ндектен, белсенд≥ анықтау түр≥ ұйымдастырылады.

јктивт≥ анықтау бұл-

Ø профилактикалық тексеру немесе зерттеу кез≥ндег≥ науқастарды анықтау;

Ø аула аралық тексеру;

Ø белг≥л≥ б≥р контингенттерд≥ әртүрл≥ көрсетк≥штер≥ бойынша бақылау кез≥нде науқастарды анықтау.

Ø флюрографи€.

“әж≥рибе жүз≥нде барлық емдеуш≥ дәр≥герлер жұқпалы аурулармен кездесед≥. ќл дұрыс қойылмаған алғашқы диагнозбен аурхананың хирурги€лық, терапи€лық бөл≥мшелер≥не науқасты жатқызғанда болуы мүмк≥н.

Ѕактери€ тасмалдаушыларды анықтау тұрғындардың әртүрл≥ категори€ларын бактери€лық тексеру кез≥нде анықталады.

∆ұқпалы аурудың диагнозы клиникалық мәл≥меттер бойынша, эпидемиологи€лық талдаудың көрсетк≥штер≥ және лаборатори€лық зерттеулер нәтижелер≥ бойынша қойылады. Әрб≥р дәр≥гер өз≥н≥ң участкес≥ндег≥ эпидеми€лық жағдайды б≥л≥п отыру керек, сырқаттанушылықтың, €ғни көтер≥лу немесе төмендеу мерз≥м≥н, аурулардың таралуын, эпидемиологтардың болжамын б≥лу қажет.

Ёпидемиологи€лық анамнезд≥ анықтау ең қиын және уақытты қажет етет≥н жұмыс. Ёпидемиологи€лық анамнезд≥ нақтылау тек қана эпидемиолог дәр≥герд≥ң жұмысы деген қате ұғым бар. Ёпидемиологи€лық анамнезд≥ толық түрде және уақытында жинау, емдеу дәр≥гер≥не аурудың сипатын б≥лу үш≥н көп мәл≥мет беред≥. ќл үш≥н дұрыс бағытталған сұрақтарды қо€ б≥лу кажет. ƒәр≥гер науқас адамның инфекци€ қоздырғышының көз≥мен қатынасын анықтауы ти≥с. Ќауқасты және оның туыстарын сұрастыру кез≥нде жең≥л өтет≥н және жасырын формадағы (дизентери€, менингококты назофарингит) науқастың қау≥пт≥л≥г≥не назар аудару керек. —онымен қатар бұрын ауырған жұқпалы аурулардың (этиологи€сы белг≥с≥з созылмалы қызбалар, продрома кезең≥ндег≥ инфекци€лық гепатитт≥ң формалары) бар-жоғын анықтау қажет. ƒәр≥гер сұрастыру барысында жұқпалы аурудың клиникалық формасын, оның жұқтыру кезең≥н≥ң мерз≥м≥н б≥лу, инкубаци€лық кезеңн≥ң ұзақтығын ескеру қажет, сұрастыруды жеке, бөгде адамның қатысынсыз өтк≥зу керек.

Ќауқас адамдарды оңашалау инфекци€лық ауруларда б≥рдей емес. ћысалы жең≥л өтет≥н жедел респираторлы немесе ≥шект≥к инфекци€ кез≥нде, санитарлық мәдениет толық сақталса, тұрмыстық жағдай деңгей≥ жоғары болса, науқастарды үй≥нде қалдыруға болады.

ƒизентери€, сальмонеллез және басқа да жұқпалы ауруларда емдеу дәр≥гер≥ науқасты үйге қалдыруға шеш≥м қабылдағанда эпидеми€ға қарсы режимд≥ қатаң сақтауды талап ету керек.

Қоздырғыштың организмнен бөл≥н≥п шығу жолдарына байланысты науқас адамдарды жеке бөлмеде оңашалау қажет; тыныс жолдары инфекци€сы кез≥нде маска кию, ≥шек ауруларында ыдыс-а€қтың болуы, ағымды дезинфекци€ны жүрг≥зу си€қты ережелер сақталуы керек.

Ќауқастарды ауруханаға жатқызу эпидемиологи€лық және клиникалық көрсетк≥штер бойынша, €ғни аурудың ауыр немесе орташа дәрежелер≥нде, жас балалардың, қарт адамдардың ауырып қалуында, адам декреттелген топқа жатса (тағам өнеркәс≥б≥нде жұмыс ≥стесе) тұрмыстық жағдайының нашар болуында мысалы, жатаханада, жағдайы нашар пәтерде тұрса, су құбыры, канализаци€ болмаса т.б жүрг≥з≥лед≥.

 ейб≥р инфекци€лық аурулар кез≥нде-оба, тырысқақ, бөртпе және қайталамалы сүзек, ≥ш сүзег≥, паратиф, күл, полиомиелит, т.б. инфекци€ларда госпитализаци€ м≥ндетт≥ болып саналады.

јуруханаға науқастар арнайы немесе жеке көл≥кпен жетк≥з≥л≥п, соңынан көл≥кт≥ дезинфекци€лау қажет. ∆ұқпалы ауруларды арнайы бөл≥мшелерге немесе бокстарға жатқызады. Ѕұл аурухана≥ш≥л≥к инфекци€ның алдын алуда, науқастарды оңашалауда маңызды.

Ќауқас адамдарды анықтағаннан кей≥н ћ—ЁҚЅ-на (ћемлекетт≥к санитарлық эпидеми€логи€лық қадағалай басқармасына) Ђ∆ұқпалы ауру, тамақтан улану, жедел кәс≥би улану, егуден тыс реакци€ туралыї жедел хабарлама (ф.058/у) ж≥бер≥лед≥. ∆едел хабарламаны қысқа уақытта ж≥беру маңызды (12 сағаттан кеш емес, ауылдық жерде 24 сағат ≥ш≥нде), себеб≥ сол уақыттан бастап, ошақта эпидеми€ға қарсы жұмысты ћ—ЁҚЅ (ћемлекетт≥к санитарлық эпидеми€логи€лық қадағалау басқармасы) дәр≥герлер≥ жүрг≥зед≥.

∆едел хабарламаны жұқпалы ауруды анықтаған немесе күд≥ктенген ≈ѕћ-н≥ң дәр≥герлер≥, орта медициналық қызметкерлер≥ толтырады. Ѕұл хабарламаны мектепке дей≥нг≥, мектеп, мектеп-интернат, балалар үй≥ мекемелер≥н≥ң медициналық қызметкерлер≥ де жұқпалы ауруды анықтағанда толтырады. ≈мдеу - профилактикалық мекемеде жұқпалы ауруларды т≥ркеу журналына т≥ркейд≥ (ф.є 60). ’абарламамен қоса ћ—ЁҚЅ-на телефон арқылы хабарлайды.

∆ұқпалы аурларды т≥ркеу журналы (ф.є 60) барлық емдеу профилактикалық мекемелерде, мектепке дей≥нг≥ мекемелерде балалар үй≥нде, т.б. мекемелерде жүрг≥з≥лед≥.

Әр айдың соңында емдеу профилактикалық мекеме т≥ркелген инфекци€лық аурулар туралы есепт≥ ћ—ЁҚЅ-на келес≥ формада ж≥бер≥п отырады:

Ø ∆екелеген инфекци€лық және паразиттарлы аурулар туралы есеп беру (ф. є 1 айлық).

Ø √рипп және басқа жедел респираторлы аурулар қозғалысы туралы есеп беру (ф. є25 грипп, айлық).

Ø јлдын алу шаралары туралы есеп беру (ф. є 87- жартыжылдық, жылдық).

 

јуруханаға жатқызу және оңашалау ұзақтығы жұқпалы аурудың ауырлық дәрежес≥не, жұқтыру кезең≥не байланысты анықталады.

 ейб≥р жұқпалы аурулардан жазылып шыққан адамдар, сонын ≥ш≥нде, ≥ш сүзег≥ мен паратиф, дизентери€, сальмонеллез, вирусты гепатит, тырысқақ, бруцеллез, туберкулез, безгектен соң диспансерл≥к бақылауға жатады.

Ќауқас адамдар жазылған соң, патогенд≥ микроорганизмд≥ тасымалдаушылықты болдырмау мақсатында диспансерл≥к бақылау жүрг≥з≥лед≥.

—онымен б≥рге кейб≥р ауруларда, мысалы ≥ш сүзег≥, туберкулезде қоздырғыштың сыртқы ортаға көптеп бөл≥ну≥ байқалады, сондықтан осындай адамдардың эпидемиологи€лық қау≥пт≥л≥г≥ артады. Ѕұл адамдарды уақытында оңашалаудың емдеу және эпидеми€ға қарсы шараларды жүрг≥зуде маңызы зор.

Ќауқас ауруханадан жазылып шыққан соң (немесе үйде оңашалау уақыты б≥ткен соң) тез арада диспансерл≥к есепке алынған соң, медициналық қызметкер тексеру қажет. яғни, клиникалық тексеру және қажетт≥ лаборатори€лық инструментт≥к зерттеулер жүрг≥зед≥. «ерттеу нәтижес≥нде медикоментозды емдеу тағайындайды. Қажетт≥ жағдайда жазылып шыққан адамды, уақытша немесе үнем≥ бұрынғы жұмысынан алыстатады, өнд≥р≥с әк≥мш≥л≥г≥мен б≥рге отырып, басқа жұмысқа орналастыру мәселелер≥н шешед≥. ∆азылып шыққан адамның қажетт≥ режимд≥ сақтауын, ағымды дезинфекци€ны дұрыс жүрг≥зет≥н≥н тексеру мақсатында патронаж жүрг≥з≥лед≥, €ғни мед кызметкер жазылып шыққан адамның үй≥не барады.

ƒиспансерл≥к бақылау мерз≥м≥ а€қталғаннан соң, жазылып шыққан адамды диспансерл≥к есептен шығарады. ƒиспансерл≥к есептен шығару комисси€ түр≥нде жүзеге асады.<== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
ќздоровительна€ минутка Ђ—отвори солнце в себеї. |  узьма ћинин и ƒмитрий ѕожарский, народное ополчение 1612 года, день народного единства, сила –оссии - в единстве народовї.
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 4215 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1479 - | 1421 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.