Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ақырып: ∆ел≥л≥к ќ∆, әк≥мш≥л≥к ету, басқару. ∆ел≥лердег≥ ақпаратты қорғау құралдары
Ѕасқару жүйес≥ндег≥ функци€лар топтары және осы функци€лардың деңгейлерге бөл≥ну≥ қандай элементтерден тұратынын және қандай архитектуралар практикада қолданылатыны әл≥ де жүйен≥ басқару қалай құралғанына жауап бермейд≥.

ћенеджер Ц агент схемасы.  ез келген жел≥н≥ басқару жүйес≥н≥ң нег≥з≥не агентт≥ң менеджермен байланысуының элементарлы схемасы жатады. ќсы схема нег≥з≥нде кез келген қиын агенттермен және түрл≥ типт≥ң менеджерд≥ң жүйелер≥ құрастырылады. Ђћенеджер - агентї схемасы 19.2-суретте көрсет≥лген.

јгент ресурстарды басқарумен және менеджер программасын басқаратын нег≥з≥н≥ң арасындағы делдал болып табылады. “үрл≥ ресурсатрды б≥р ғана менеджер басқару үш≥н ресурсты басқаратын модель құрастырылады. ќл оны бақылау үш≥н қажетт≥ ресурстар сипаттамаларын бейнелейд≥. ћысалы, олардың типтер≥, маршруттау кестес≥, кадрлер саны жәнеосы порттар арқылы өткен көл≥кт≥к, жел≥л≥к, арналық деңгейдег≥ хаттамалар дестелер≥ жатады.

ћенеджер Ц агенттен тек қана ресурстар модель≥мен жазылатын деректерд≥ алады. ћенеджер ресурсты жүзеге асыру туралы қажет емес ақпараттардан босататын агентт≥ң кейб≥р экраны болып табылады. јгент менеджерге өңделген және таныстырылған түрде ақпаратты жетк≥зед≥. ќсы ақпарат нег≥з≥нде менеджер басқарудың шеш≥м≥н қабылдайды және ресурстарды басқару жағдайы туралы кеңейт≥лген болашақ деректерд≥ орындайды, мысалы порт жүктеу≥ уақытқа тәуелд≥г≥н құрастырады.

ќбъектен талап етет≥н деректерд≥ алу үш≥н, сонымен б≥рге оған басқарушыларды беру үш≥н агент нақты ресурстар кейб≥р стандартты емес тәс≥лдермен байланысады. ≈гер агенттер б≥рлескен жабдықтарда құрылса, онда құралдарды өңдеуш≥ құрылғылардың ≥шк≥ түй≥ндер агентпен байланысатын тәс≥лдер≥ және нүктелер≥н қарастырады. јгентт≥ өңдеу кез≥нде операци€лық жүйен үш≥н агентт≥ өңдеуш≥ осы операци€лық жүйедег≥ интерфей стермен пайдаланады, мысалы, €дра, драйверлер және қолданбалы интерфейстер жатады. јгент ақпарат алу үш≥н арнайы берг≥шт≥ орналастырады. ћысалы; берг≥штер температурасы немесе реелейл≥ контакты берг≥штер. ћенеджер және агент б≥р ғана ресурсты басқаратын модельде болуы керек, әйтпесе олар б≥р Ц б≥р≥н түс≥не алмайды. Ѕ≥рақ та бұл модельд≥ агентпен және менеджермен пайдаланғанда да ерекшел≥ктер≥ бар болады. јгент ресурстарды басқару модел≥н бер≥лген ресурстар сипаттамасымен толықтырылады, және осы модельмен байланысты агентт≥ ақпаратты басқаратын деректер қоры деп аталады. (Management Information Base, MIB).

ћенеджер агентпен стандартты хаттамалармен байланысады, алмасады. Ѕұл хаттама менеджерге MIB базасында сақталған параметрлер мағынасын сұрау мүмк≥нд≥г≥н туғызады, сонымен қоса ол құрылғыны басқару нег≥з≥нде агентке басқару ақпаратты беред≥.

In-band басқаруымен ерекшелейд≥, €ғни сол арна арқылы, пайдаланушы деректер≥мен бер≥лед≥, және out-of-band, €ғни арнасыз, SNMP хаттамасымен, сол локальды жел≥ арқылы бер≥лет≥ндермен байланысса, онда бұл басқару in-band болады. ≈гер менеджер б≥р≥нш≥ жел≥ коммутаторын бақыласа, жеке менш≥л≥к FDM тығызының технологи€сымен жұмыс жасаса, жеке жел≥ ’.25 көмег≥мен агент қосылса, онда ол басқару out-band деп аталды. Ѕасқару сол арнада, экономды жұмыс ≥стейт≥н жел≥, бұл басқару деректерд≥ жеке инфрақұрылысын құрастыруын талап етпейд≥. Ѕ≥рақ та out-of-band тәс≥л≥ сен≥мд≥, ол жел≥ жабдығын басқаруға мүмк≥нд≥к жасайды, жел≥ элементтер≥ т≥збектен шығып және нег≥зг≥ жабдықтар арнасынан шығу мүмк≥н емес болған жағдайда.

—тандартты көпдеңгейл≥ басқару жүйес≥ TMN өз≥н≥ң атында NetWork деген сөз≥ бар, ортақ жағдайда телекоммуникаци€лық жел≥н≥ басқару үш≥н out-of-band режим≥н қамтамасыз етет≥н жеке басқару жел≥с≥н құрады.

 үндег≥дей менеджер б≥рнеше агентпен жұмыс ≥стейд≥, олардан алынған деректерд≥ өңдейд≥ және оған басқару әрекет≥н жасайды. јгенттер жабдықты басқарумен де, немесе кез келген интерфейст≥ң басқару жабдықтармен байланысқа жеке компьютерде жұмыс ≥стей алады. ћенеджер жүйе басшысы немесе оператор үш≥н басқаратын консол рөл≥н жасайтын жеке компьютерде жұмыс ≥стейд≥.

ћенеджер Ц агент модел≥ мынандай әйг≥л≥ стандартты басқару нег≥з≥не жатады: SNMP хаттамасының нег≥з≥ндег≥ интернет стандарты немесе CMIP хаттамасының нег≥з≥ндег≥ ISO/OSI басқарма стандарты.

јгенттер интеллект деңгей≥мен ерекшеленед≥ Ц олар дестелер және кадрлар жабдықтары арқылы өтет≥н санау үш≥н қажетт≥ минималды интеллектпен, сол си€қты аппаттық жағдайда келес≥ басқару командаларының аппаттық хабараларды сүзгг≥леу≥н≥ң өз≥мен әрекеттер≥н жасау үш≥н жетк≥л≥кт≥ жоғары интеллектпен қамтылған.

Үлест≥р≥лген басқару жүйес≥н≥ң құрылымы. Үлкен б≥рлескен жел≥де, б≥р ғана менеджер базасында құрастырылған басқару жүйемен ортақтандырылған б≥рнеше себептен жақсы жұмыс ≥стеу≥ мүмк≥н емес. Ѕ≥р≥нш≥ден, мұндай нұсқа масштабталған өңдеуд≥ жасай алмайды. Ѕ≥р ғана менеджер барлық агенттерден барлық хабарлар ағынын өңдеу керек болады, менеджер жұмысы үш≥н б≥рнеше мыңдаған объект≥лерд≥ басқару өте жоғары өңделген платформаны талап етед≥ және менеджер орналасқан жел≥де деректер беру арнасындағы ақпаратты басқаратын қызметт≥ жүктейд≥. ≈к≥нш≥ден, мұндай шеш≥м керект≥ деңгей сен≥мд≥л≥г≥н жасамайды. Ѕ≥р ғана менеджер құртылғанда жел≥н≥ басқару әрекетс≥з қалады. Үш≥нш≥ден, үлкен үлест≥р≥лген жел≥де өз≥н≥ң жи≥ бөл≥г≥н басқаратын әрб≥р географи€лық пункте жеке опереторға немесе басшыға мақсат түрде үлест≥ред≥. јл бұл әрб≥р оператор үш≥н жеке менеджер көмег≥мен жүзеге асыру ыңғайлы.

Ђћенеджер - агентї схемасы үлест≥р≥лген басқару жүйес≥н≥ң құрылым қатынасында жетк≥л≥кт≥ құрмалас құруға мүмк≥нд≥к беред≥.

Үлест≥р≥лген басқару жүйес≥ көптеген менеджер Ц агент байланысын қосады, жел≥ операторлардың жұмыс ≥стеу станци€ларымен толықтырады, оның көмег≥мен олар менеджерге қатынау алады. (19.3-сурет).

әрб≥р агент деректер жинайды және белг≥л≥ б≥р жел≥ элемент≥н басқарады. ћенеджерлер кейде жүйен≥ басқару сервер≥ деп аталатын, өз агенттер≥нен деректер жинайды, оларды кеңейтед≥ және деректер қорында сақтайды. ќператорлар, жұмыс станци€ларында жұмыс ≥стейт≥ндер, кез келген менеджермен байланыса алады, және графикалық интерфейс көмег≥мен жел≥н≥ басқару туралы деректерд≥ көре алады, сонымен қоса менеджерге жел≥н≥ немесе оның элементтер≥н басқару туралы кейб≥р директиваларды бере алады.

Ѕ≥рнеше менеджерлер деректерд≥ басқаруды өңдеуд≥ң арасындағы жүкт≥л≥кт≥ үлест≥ру мүмк≥нд≥г≥н тудырады, масштабталған жүйен≥ жасайды.

≈реже бойынша, агент және менеджер арасындағы байланыстар реттеу сипаттамасын тасиды, 19.3-суретте көрсет≥лгенге қарағанда. ∆и≥рек олардың байланысына ек≥ әрекет пайдаланылады Ц б≥ррангт≥ (19.4-сурет) және иерархи€лық (19.5-сурет).

Ѕ≥ррангт≥ байланыс жағдайында әрб≥р менеджер төмен жатқан агенттерден алынған ақпарат нег≥з≥нде өз жел≥с≥н басқарады. ќртаңғы менеджер болмайды. ћенеджерлерд≥ң жұмыс ≥стеу координаци€сы әрб≥р менеджерд≥ң деректер базасынан ақпарат алмасуынан жетк≥л≥кт≥ болады. Ѕ≥рранг≥л≥ жүйен≥ басқаруы бүг≥нг≥ таңда эффективт≥ емес және еск≥ болып есептел≥нед≥. Ѕұл элементарлы басқару жүйес≥ монолитт≥ жүйес≥ си€қты құрастырылған, басынан бастап олармодельге бағдарланбаған. (мысалы, көптеген жүйен≥ басқару жабдықты өңдеуш≥лермен өңделген, басқа жүйен≥ басқарумен байланысу үш≥н стандартты интерфейст≥ қабылдамайды.) —одан соң төменг≥ деңгейл≥ менеджерлер жинақталан жүйен≥ басқару жүйесс≥н құру үш≥н б≥р≥кт≥р≥ле бастады, б≥рақ олардың арасындағы байланыс деректер қорын алмасу деңгей≥нде ғана құрастыру мүмк≥н болған, жетк≥л≥кт≥ ба€у жүрг≥з≥лед≥. Ѕұдан да басқа осындай менеджерлерд≥ң деректер базасында жел≥ элементтер≥н басқару туралы детальды ақпараттар жиналады.(басында бұл менеджерлер төменг≥ деңгейл≥ менеджер рет≥нде құрылған), артынан жиналған ақпараттар барлық жел≥де жұмыс ≥стеу координаци€сы үш≥н қажетс≥з болып табылады. ћұндай подход жүйен≥ басқаруда Ђтөменнен-жоғарыї подход деп аталды.

ћенеджерлер арасындағы байланыстарда одан да иг≥л≥кт≥ болып иерархи€лық құру табылады, төменг≥ деңгейд≥ң әрб≥р менеджер≥н жоғарғы деңгейдег≥ менеджер үш≥н агент функци€сын орындайды. ћұндай агент өз жел≥с≥ндег≥ ≥р≥рек модел≥мен (MIB) жұмыс ≥стейд≥. ∆оғары деңгейдег≥ менеджерге жел≥н≥ басқару үш≥н қажетт≥ ақпарат жиналады. ∆обалаудың түрл≥ деңгей≥нде жел≥ модел≥н құру үш≥н жоғарғы деңгейден бастайды, төменг≥ деңгейл≥ менеджер Ц агенттерден құрамы анықталған ақпаратты талап етед≥, сондықтан мұндай подход Ђжоғарыдан-төменї деп аталады. ќл ақпарат көлем≥н қысқартады, одан да эффективт≥ басқару жүйес≥н алып келед≥.

TMN модел≥ б≥рдеңгейл≥ архитектураларда TMN принциптер≥ белг≥л≥ болғанмен де менеджер арасындағы байланыста иерархи€лық архитектураға ұқсас болып келед≥.

ѕлатформалы қатынас. ≤р≥ локальды және б≥рлескен жел≥н≥ басқару жүйес≥н құру кез≥нде платформалы қатынас пайдаланылады, индивидуальды басқару программалары нөлден құрастырылмай, қызметт≥ әрекеттейд≥. ќсы программалық өн≥м мақсаты Ц платформа үш≥н арнайы құрастырылыған. ∆үйен≥ басқару үш≥н мынандай әйг≥л≥ өн≥мдер платформа мысал боып келед≥: HP Open View, Sun Net Manager және Sun Soltice, Cabletron Spectrum, IMB/Tivoli TMN 10.

Ѕұл платформалар қолданбалы жүйен≥ басқару үш≥н ортақ операци€лық ортаны құрастырады, универсальды операци€лық жүйелер си€қты.  ез келген MS Word, Oracle типт≥ қолданба үш≥н операци€лық ортаны құрады. ѕлатформа менеджермен агентт≥ң байланысуы үш≥н SNMP және жи≥рек CMIP хаттамаларын қосады, сонымен қоса басқару консолын құру үш≥н графикалық интерфейс≥н қосады. Ѕаза құралының жинағына жел≥н≥ң картасын құру құралдары, агенттерден жабарлар сүзг≥леу≥, деректер базасының к≥р≥спелер≥ к≥ред≥. ѕлатформаның интерфейстер жинағының функци€лары қолданбалы программаны басқару жүйес≥н≥ң (API) интерфейс≥н құрады. API-мен пайдаланып, бөтен өңдеуш≥лер функци€ның бес нег≥зг≥ топтарымен қоса спецификалық жабдықпен басқара алатын б≥ткен жүйен≥ басқаруын құрады.

ѕлатформа басқаруы универсальды менеджермен қойылады, программалаусыз кейб≥р базалық функци€ны басқаруын орындайды. ∆и≥рек мұндай функци€ларға жел≥ картасын құрастыру функци€лары к≥ред≥ (Configuration Management тобы), сонымен қоса құрылғыларды басқаратын жағдайдағы бейнелейт≥н функци€лары және қателер туралы хабарларды сүзг≥леу функци€лары (Fault Management тобы). ћысалы; әйг≥л≥ платформалардың б≥р≥ HP Open View, Networke Node Manager менеджер≥мен қойылған, айтылған функци€лардың бәр≥н жүзеге асырады.

ѕлатформа неғұрлым көп функци€ орындаса, соғұрлым жақсы. —пецификалық байланыспен т≥келей байланыспаған қолданбалы жұмыстарының кез келген аспект≥лер≥н құру үш≥н қажетт≥ функци€лар. Қолданбалы жүйен≥ басқару Ц ол қолданба, ал содан соң қолданбалы жүйен≥ басқару. —ондықтан кез келген құрылғылар пайдалы. Қолданбаның құруын жылдамдататын платформалар және жеке үлест≥р≥лген қолданбалар.

Қатынастың жабдықтарды өңдейт≥н компани€лар әйг≥л≥ платформалар үш≥н тағы да қосымша менеджерлерд≥ құруда. ќлар жабдықтарды басқару функци€лары өңдеуд≥ толық орындайды. ќсындай менеджерлерге мысалы боып мынандай менеджердер жүйес≥ басқарады: Optivity компани€сының Bay Networks және менеджер жүйес≥ Trancsend компани€сы 3 Com, олар HP Open View және Sun Net Manager платформалары арасында жұмыс ≥стей алады.

Microsoft Windows 2000

ѕрограммистер NT 4.0 верси€сының артынан NT 5.0 верси€сын шығаруға бел байлады[7]. Ѕ≥рақ 1999 жылы Microsoft корпораци€сы оны Windows 2000 деп аттын өзгертт≥, бұл Windows 98 және NT қолданушыларына жалғасы рет≥нде шығарылды. Windows 2000 операци€лық жүйес≥ NT 5.0 болғандықтан, ол NT 4.0 жүйесн≥ң көптеген қасиеттер≥н алды. ћысалы, жүйел≥к каталог \winnt деп аталатын, ал операци€лық жүйедег≥ ек≥л≥к файл (\winnt\system32 каталог≥нде) ntoskrn.exe деп аталады. ≈гер осы файлдың қасиет≥н көрет≥н болсақ. ќнда оның верси€сы 5.xxx.yyy.zzz деп тұрады, мұндағы 5 ЦNT 5-т≥ бейнелейд≥, ххх -шығу номер≥, ууу- компил€ци€ номер≥, zzz-верси€ның қосымша номер≥. —онымен қатар, \winnt каталог≥ндег≥ көптеген файлдар және оның ≥шк≥ каталогтер≥н≥ң аттарында nt әр≥птер≥н байқайға болады, мысалы, MS-DOS ntvdm виртуальды импил€тор.


 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1017 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

499 - | 521 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.