ТЕМА № 8. МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Лекции.Орг

Поиск:


ТЕМА № 8. МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ – 2 год.

Питання, що виносяться на розгляд на семінарському занятті:

1. Системи органів місцевого управління в зарубіжних державах.

2. Поняття місцевого самоврядування та способи його реалізації.

3. Види органів місцевого самоврядування та їх повноваження.

4. Порядок формування та структура муніципальних органів.

5. Відносини органів місцевого самоврядування із центральною владою.

6. Форми та методу контролю центральною владою муніципальних органів.

Методичні рекомендації

У світі становлення системи місцевого самоврядування пов’язане із ростом адміністративної, фінансової та судової самостійності середньовічних міст від центральної адміністрації. Сьогодні в більшості демократичних держав питання управління місцевими справами вирішуються як агентами центральної державної влади, так і представницькими органами населення на певній території.

Зарубіжні конституції як правило вміщують цілі розділи, глави, або ж окремі статті, присвячені місцевому самоврядуванню. Вони часто містять посилання до спеціальних законів, які регулюють ці питання. Тобто, в конституціях визначаються основні принципи та положення.

Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 року, яка є обов’язковою для держав членів Ради Європи, закріплює основні конституційні, законодавчі основи місцевого самоврядування. А тому для розгляду питання, що стосується принципів здійснення діяльності, поняття та сутності органів місцевого самоврядування, потрібно ознайомитися із зазначеним нормативним актом.

При підготовці до семінарського занняття, студентам необхідно звернути увагу на системи здійснення муніципальної влади на місцях. Розрізняють такі види: англосаксонська, романо-германська, іберійська. Необхідно з’ясувати їх загальну характеристику та особливості, при порівнянні зазначити переваги та недоліки.

Також потрібно визначитися із порядком формування та структурою муніципальних органів, зазначити компетенцію місцевих органів.

Не менш важливим є розгляд питання, що стосується характеристики відносин органів місцевого самоврядування із центральною владою.

Практичні завдання

Для з’ясування цих складних питань під час підготовки до семінарського заняття студенти повинні:

1. Засвоїти визначення понять:місцеве самоврядування,, місцеве управління, моделі місцевого самоврядування: англосаксонська, романо-германська, іберійська, система рад (радянська), компетенція муніципальних органів, принципи місцевого самоврядування.

2. Дати відповідь на питання:

1. В чому полягає зміст понять «місцевое управління» і « місцеве самоврядування»?

2. Які основні системи організації влади на місцях Ви знаєте? Визначте їх сутність.

3. Які основні теорії місцевого управління Ви знаєте? Охарактеризуйте кожну з них.

4. Які основні риси адміністративно-територіального устрою зарубіжних країн?

5. Чим відрізняються системи органів управління на місцях в США, Великобританії, Японії, ФРН, Франції?

6. Як організовуються муніципальні вибори в зарубіжних країнах?

7. Яка структура, компетенція і порядок діяльності муніципальних рад?

8. Що відноситься до компетенції органів місцевого управління в зарубіжних країнах? Перерахуйте основні методи муніципальної діяльності.

9. Що складає фінансову основу діяльності місцевих органів управління і самоврядування?

10. Які особливості відносин органів місцевого управління з центральною владою?

3. Заповнити таблиці:

А) Моделі місцевого самоврядування:

  Їх особливості
Англосаксонська  
Романо-германська  
Іберійська  
Система рад (радянська)  

Б) Компетенція органів місцевого самоврядування:

Компетенція Характеристика
В сфері фінансово-економічної діяльності:  
В сфері охорони громадського порядку:  
В сфері комунального обслуговування, благоустрою і охорони навколишнього середовища:  
Соціальна сфера:  

1. Самостійно скласти схеми:1) принципи місцевого самоврядування; 2) структура муніципальних органів.

2. Підготувати реферати за темами:

· Особливості німецької моделі місцевого самоврядування.

· Управління столичними регіонами: зарубіжний досвід.

· Державний контроль в сфері місцевого самоврядування.

· Громадський контроль в сфері місцевого самоврядування.

Література:

Основна

1. Бориславська О. М. Конституційне право зарубіжних держав : навч.-метод. посіб. / О. М. Бориславська, І. Я. Заяць, С. В. Різник ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2015. – 357 с.

2. Бостон С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн: навч. посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 504 с.

3. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: підручник. – Тернопіль: “Астон”, 2003. – 536 с.

4. Закоморна К. О. Державне (конституційне) право зарубіжних країн : (навч. матеріали та схеми) : посіб. для підгот. до іспитів / К. О. Закоморна. – Харків : Право, 2014. – 263 с.

5. Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Укр. правн. фундація. Вид-во «Право», 1996. – 544 с.

6. Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: навч. посіб. / Упоряд. В.О. Ріяка, К.О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 384 с.

7. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг. ред. – 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 544 с.

8. Конституционное право зарубежных стран / За заг. ред. Н. В. Мішиної, А. Р. Крусян, Д. Я. Гараджаєва та ін. – Харків: видавництво "Право". – 2015. – 848 с.

9. Конституционное право зарубежных стран: ученик для вузов / Под общ. ред. чл.-кор. РАН, проф. М.В. Баглая, д.ю.н., проф. Ю.И. Лейбо и д.ю.н., проф. Л.М. Інтина. – 2-е изд. перераб. – М.: Норма, 2006. – 1056 с.

10. Шаповал В. Н. Державний лад країн світу : довідник / В. Шаповал. – К. : Укр. центр правнич. студій, 1999. – 320 с.

11. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: підручник. - К.: АртЕк, Вища школа, 1997. – 264 с.

12. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн : академ. курс : підручник / В. М. Шаповал. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 464 с.

Додаткова:

1. Батанов О.В., Кампо В.М. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: У 2 ч. / [За заг. ред. проф. П.Ф. Мартиненка]. - К: Знання України, 2005. - (Серія "Інновац. освіт, технології у муні-ципал. праві"). - Ч. 1 / О.В. Батанов, В.М. Кампо.-2005,- 148 с.

2. Корицька В. Характеристика та сутність основних моделей місцевого самоврядування: на прикладах розвинених країн світу / В. Корицька // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — К., 2008. — Вип. 13. — С. 224-237.

3. Наулік Н.С. Місцеве самоврядування і управління в зарубіжних країнах / Н.С. Наулік // Юридичний вісник. – 2010. - №3(16). – С.60-73.

4. Петришин О. О. Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретикоправовий та порівняльний аналіз : монографія / О. О. Петришин ; НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Харків : Право, 2014. – 192 с.

5. Семенюк Т. Системи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах / Т. Семенюк // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — К., 2010. — Вип. 21. — С. 290-297.

Дата добавления: 2016-11-18; просмотров: 357 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.