Лекции.Орг


Поиск:
Правознавство, 140103 Туризм
Результати навчання Навчальна діяльність Робочий час студента, год Оцінюван-ня у балах
       
І. Загальні засади теорії економічного розвитку суспільства
З‘ясування предмету та об‘єкту дослідження, інструментарію науки, розуміння особливостей вивчення дисципліни Тема 1. Вступ до курсу. Предмет і метод економічної теорії. 1.1. План лекційного заняття 1. Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії як науки. 2. Сучасні напрямки економічної теорії. 3. Предмет та об‘єкт дослідження економічної теорії. 4. Функції економічної теорії. 1.2. План лекційного заняття 1. Економічні категорії та закони. Пізнання та використання економічних законів. 2. Методологія теоретико-економічних досліджень. 3. Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук. 1.3. План семінарського заняття 1. Загальна характеристика провідних шкіл та течій економічної думки. 2. Предмет дослідження економічної теорії та еволюція його визначення. 3. Функції економічної теорії. 4. Економічні категорії, закони, та принципи їх пізнання та використання. Класифікація економічних законів. 5. Методи пізнання економічних процесів і явищ, та їх класифікація. 6. Взаємозв’язок економічної теорії, економічної політики та господарської практики. Література Основна: 3, 4, 5, 7, 10, 12 Додаткова:6, 11, 23, 32, 34, 42, 44    
  Самостійна робота студентів. Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до семінарського заняття: самостійне опрацювання питань щодо сучасних тенденцій у розвитку економічної теорії через розгляд сучасних шкіл та течій; опрацювання проблем сучасного економічного мислення (наукового та синкретичного); підготовка творчих завдань та реферативних повідомлень по запропонованим у робочий програмі темам.      
Засвоєння основних підходів визначення економічної системи та її елементів Тема 2. Економічна система суспільства. Відносини власності 2.1. План лекційного заняття 1. Зміст економічної системи та її структурні та функціональні елементи. 2. Типи економічних систем, їх еволюція. 3. Місце і роль власності в економічній системі. Сутність, види та форми власності. 4. Економічні потреби та інтереси — головні рушійні сили економічного прогресу. 2.2. План семінарського заняття 1. Сутність та цілі економічної системи, її структурні елементи. 2. Ринкові та неринкові економічні системи. 3. Власність в економічній системі. Типи, види та форми власності. 4. Економічні потреби суспільства: суть, структура, класифікація. 5. Сутність та види економічних інтересів.   Література Основна: 3, 4, 5, 10,11, 12 Додаткова: 22, 23, 25, 34, 40    
  Самостійна робота студентів. Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до семінарського заняття: самостійне опрацювання питань щодо сучасних тенденцій у форм власності, національних моделей сучасної ринкової економіки, проаналізувати сучасний стан розвитку економічної системи України, сучасний стан відносин власності в Україні; підготовка творчих завдань та реферативних повідомлень по запропонованим у робочий програмі темам.    
Визначення генезису та еволюції форм суспільного виробництва; основних факторів суспільного виробництва та оцінка їх ефективності Тема 3. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція. 3.1. План лекційного заняття 1. Виробництво як суспільний процес, його сутність та структура. 2. Сутність та основні.підходи при виділенні факторів суспільного виробництва. 3. Ефективність суспільного виробництва та її показники. 4. Благо як системоутворююча категорія господарювання. Альтернативні теорії вартості. 5. Товар та його властивості. 3.2. План семінарського заняття 1. Форми організації суспільного виробництва та їх еволюція. 2. Економічні ресурси: варіантність їх використання і проблема вибору. 3. Ефективність суспільного виробництва, її сутність, економічні та соціальні показники. 4. Вартість, корисність, цінність: зміст та сучасні трактування. 5. Економічні та неекономічні блага. Товар та його властивості. 3.3. План лекційного заняття 1. Гроші як основоположна економічна категорія розвинутих товарних відносин. 2. Теоретичні концепції виникнення грошей. 3. Функції грошей та їх еволюція. 4. Грошовий обіг та його закони. 5. Грошова система її структурні елементи й основні типи. 3.4. План семінарського заняття 1. Виникнення та сутність грошей. 2. Функції грошей та їх еволюція в сучасній ринковій економіці. 3. Поняття і типи грошових систем. 4. Закони грошового обігу. Література Основна: 2, 3,4, 5, 7, 10, 11, 12 Додаткова:23, 28, 32, 34, 44, 47    
  Самостійна робота студентів. Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до семінарського заняття: самостійне опрацювання питань: теоретичні концепції виникнення грошей; теорія граничної корисності та її сучасне трактування, особливості сучасного грошового обігу в Україні, ефективність національної економіки; підготовка тестових завдань та реферативних повідомлень по запропонованим у робочий програмі темам.      
ІІ. Теоретичні основи ринкової економіки
Розуміння закономірностей розвитку ринкового господарства, розуміння функціонування ринкового механізму та основних його елементів Тема 4. Ринкова економіка: суть, структура та інфраструктура 4.1. План лекційного заняття 1. Поняття ринку та умови його функціонування. 2. Функції ринку. 3. Структура ринку. 4. Інфраструктура ринку, її роль та значення. 5. Переваги та обмеження ринкового механізму. 4.2. План семінарського заняття 1. Ринкове господарство як невід‘ємний компонент товарного виробництва 2. Сучасний ринок, його сутність та функції. 3. Основні суб‘єкти ринкової економіки. 4. Держава як суб‘єкт ринкового господарства. 5. Необхідність і сутність інфраструктури ринку та її організаційно-функціональна побудова. 4.3. План лекційного заняття 1. Ринковий механізм його сутність та елементи: 2. Ринковий попит та фактори, що його визначають; еластичність попиту; 3. Пропозиція та її чинники; еластичність пропозиції; 4. Взаємодія попиту та пропозиції. 5.Конкуренція: сутність та її типи. 4.4. План семінарського заняття 1. Сутність попиту та фактори, що його визначають. Закон попиту. 2. Пропозиція та її чинники. Закон пропозиції 3. Еластичність попиту та пропозиції. 4. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага. 5. Конкуренція як основоположний атрибут ринкової економіки. Література Основна:2, 3, 4, 5, 6, 9, 13 Додаткова: 23, 31 32, 36, 37,41    
  Самостійна робота студентів. Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до семінарського заняття: самостійне опрацювання питань: види еластичності попиту та пропозиції; типи конкуренції, механізм реалізації конкурентних відносин у різних економічних системах, існуючи ринкові структури, конкурентна політика та антимонопольне законодавство; підготовка творчих завдань та реферативних повідомлень по запропонованим у робочий програмі темам.    
Розуміння основних передумов, що обумовили виникнення та розвиток категорії капітал, основних форм капіталу; природи та генезису торговельного та позичкового капіталів Тема 5. Капітал як економічна категорія і фактор виробництва. 5.1. План лекційного заняття 1. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. 2. Промисловий капітал його кругооборот та оборот. Основний і оборотний капітал. 3. Витрати виробництва: сутність, структура, види та фактори, що визначають їх динаміку. 4. Природа та генезис торговельного капіталу. Витрати обігу та торговельний прибуток. 5. Природа та джерела позичкового капіталу. 5.2. План семінарського заняття 1. Сутність капіталу. Його матеріально-речовий зміст та соціально-економічна форма. 2. Стадії кругообороту промислового капіталу та його функціональні форми. 3. Оборот капіталу та його швидкість. Основний і оборотний капітал. 4. Торговельний капітал як особлива форма капіталу що функціонує у сфері обігу. 5. Витрати обігу: їх сутність, структура. 6. Особливості функціонування позичкового капіталу. Література Основна:2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 Додаткова:19, 26, 29, 34, 36, 37, 39, 47    
  Самостійна робота студентів. Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до семінарського заняття: самостійне опрацювання питань: аналіз генезису розвитку торговельного капіталу, взаємозв‘язок витрат обігу та торговельного прибутку, сутність торгівлі та сучасні тенденції розвитку торгівлі, аналіз сучасних кредитних відносин, розвиток банківського капіталу; підготовка тестових завдань та реферативних повідомлень по запропонованим у робочий програмі темам.    
З‘ясування основних положень теорії поведінки споживача Тема 6. Теорія поведінки споживача. 6.1. План лекційного заняття 1. Основний зміст теорії поведінки споживача. 2. Вимоги та умови визначення споживчого вибору. 3. Криві байдужості та їх властивості. Карта кривих байдужості. 4. Бюджетне обмеження та бюджетна лінія. 5. Умови рівноваги споживача. 6.2. План семінарського заняття 1. Споживач як суб’єкт ринкових відносин. 2. Уподобання та переваги споживача. 3. Корисність та попит. Функція корисності. 4. Криві байдужості та їх властивості. 5. Бюджетне обмеження. 6. Рівновага споживача та її умови. Література Основна:2, 3, 9, 13 Додаткова:14, 31, 32, 36, 37, 41, 44    
  Самостійна робота студентів. Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до семінарського заняття; підготовка тестових завдань та реферативних повідомлень по запропонованим у робочий програмі темам.      
З‘ясування основних мотиваційних механізмів та стратегії, що визначають поведінку підприємства в умовах ринкового господарювання Тема 7. Підприємство в умовах ринкового господарювання 7.1. План лекційного заняття 1. Сутність та умови підприємницької діяльності. 2. Підприємство як суб‘єкт підприємницької діяльності. 3. Мотивація поведінки підприємства в умовах ринкового господарювання. 4. Ринково-конкурентне середовище функціонування підприємства. 7.2. План лекційного заняття 1. Короткострокова та довгострокова рівновага досконало конкурентної фірми. 2. Причини виникнення та ознаки монопольної влади. Рівновага монополіста. 3. Ринок монополістичної конкуренції, характерні ознаки та особливості. 4.Загальні ознаки олігополії, причини виникнення та особливості поведінки на ринку. 7.3. План семінарського заняття 1. Зміст, основні принципи та ознаки підприємництва. 2. Підприємство та його функції в ринковій системі. 3. Організаційно-правові форми та види підприємств. 7.4. План семінарського заняття 1. Економічні періоди функціонування підприємства. 2. Економічна та бухгалтерська оцінка діяльності підприємства. 3. Стратегія підприємства в умовах досконалої конкуренції. 4. Стратегія підприємства в умовах недосконалої конкуренції.   Література Основна:2, 3, 6, 9, 13 Додаткова:31, 32, 36, 37, 41. 49    
  Самостійна робота студентів. Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до семінарського заняття: самостійне опрацювання питань: розвиток підприємництва в Україні, цінової стратегії підприємств за умов досконалої та недосконалої конкуренції, аналіз прибутковості національних підприємств; підготовка тестових завдань та реферативних повідомлень по запропонованим у робочий програмі темам.    
Модульний контроль 1      
ІІІ. Суспільне відтворення та економічне зростання
Розуміння сутності процесу суспільного відтворення Тема 8. Сутність процесу суспільного відтворення. Відтворення національного продукту і національного багатства 8.1. План лекційного заняття 1. Зміст процесу суспільного відтворення. 2. Система національних рахунків: сутність та методологічні принципи побудови. 3. Способи виміру валового національного продукту. 4. Економічне зростання, його типи та рушійні сили. 8.2. План семінарського заняття 1. Суспільне відтворення, його види та динаміка. 2. Відтворення національного продукті та національного багатства. 3. Зміст макроекономічних показників у системі національних рахунків. 4. Способи виміру ВНП. Дефлятор ВНП. 5. Фактори та критерії економічного зростання. Література Основна: 1, 3, 5, 7, 8, 11 Додаткова:23, 33, 38, 43, 49    
  Самостійна робота студентів. Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до семінарського заняття: самостійне опрацювання питань: сучасні способи виміру ВНП, аналіз системи національних рахунків - методологічні принципи побудови, особливості економічного зростання в економіці України, підготовити та проаналізувати основні макроекономічні показники економіки України; підготовка тестових завдань, творчих завдань по запропонованим у робочий програмі темам.    
З‘ясування основних умов макроекономічної рівноваги, природи та специфіки економічних циклів Тема 9. Макроекономічна рівновага та циклічність суспільного виробництва 9.1. План лекційного заняття 1. Сукупний попит. Чинники, що визначають сукупний попит. 2. Сукупна пропозиція у короткостроковому та довгостроковому періоді. Чинники, що впливають на сукупну пропозицію. 3. Макроекономічна рівновага. 4. Природа та специфіка циклічності економічного розвитку. Цикли і кризи. 9.2. План семінарського заняття 1. Сукупний попит та сукупна пропозиція: цінові та нецінові фактори. 2. Сутність та умови макроекономічної рівноваги. 3. Причини та механізм циклічних коливань економіки. 4. Короткі, середні та довгі хвилі в економіці. 9.3. План лекційного заняття 1. Економічна сутність, соціально-економічні наслідки та види інфляції. Протиінфляційні заходи. 2. Зайнятість та безробіття: сутність, види, значення та наслідки. 3. Сутність та інструменти регулювання макроекономічної рівноваги. 9.4. План семінарського заняття 1. Інфляція: причини, типи та форми прояву. 2. Механізм функціонування ринку праці. Причини виникнення і види безробіття. 3. Державне антикризове регулювання економіки.   Література Основна: 1, 3, 7, 8 Додаткова:16, 17, 20, 21, 24, 35, 38, 48    
  Самостійна робота студентів. Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до семінарського заняття: самостійне опрацювання питань: умови макроекономічної рівноваги, теорії циклічних коливань, природа та аналіз великих циклів Кондратьєва, особливості інфляційних процесів, безробіття в економіці України (обов‘язкове знання статистичних даних за останні роки); підготовка тестових завдань, творчих завдань та реферативних повідомлень по запропонованим у робочий програмі темам .    
Розуміння необхідності та сутності державного регулювання у ринковій економіці, з‘ясування основних інструментів та механізмів реалізації економічної політики у різних сферах економіки Тема 10 Державне регулювання в умовах ринкової економіки. 10.1. План лекційного заняття 1. Необхідність та сутність державного регулювання в ринковій економіці. 2. Концепції державного регулювання ринкової економіки та їх еволюція 3. Економічні функції і роль держави в різних економічних системах. 4. Форми та методи державного регулювання ринкової економіки. 10.2. План семінарського заняття 1. Держава як суб‘єкт економічної системи. 2. Економічні функції держави. 3. Форми та методи державного регулювання економіки. 4. Державний сектор економіки. 10.3. План лекційного заняття 1. Фіскальна політика держави. 2. Кредитно-грошова політика держави та інструменти грошово-кредитного регулювання економіки. 3. Регулювання зайнятості та доходів. 4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 10.4. План семінарського заняття 1. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки. 2. Інструменти грошово-кредитного регулювання економіки. 3. Соціальні гарантії та соціальний захист населення. 4. Форми та інструменти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 5. Особливості державного регулювання економіки України. Література Основна:1, 3, 4, 7, 8, 10, 11 Додаткова: 18, 22, 27, 33, 35, 40, 43    
  Самостійна робота студентів. Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до семінарського заняття: самостійне опрацювання питань: теоретичні концепції щодо ролі держави у різних економічних системах, державний бюджет, бюджетний дефіцит, податкова система, особливості державного регулювання економіки України, стратегічні цілі та завдання уряду щодо розвитку національної економіки України; підготовка тестових завдань, творчих завдань та реферативних повідомлень по запропонованим у робочий програмі темам.    
IV. Закономірності розвитку світового господарства
З‘ясування основних закономірностей розвитку світового господарства Тема 11. Закономірності розвитку світового господарства 11.1. План лекційного заняття 1. Об’єктивні передумови становлення та сутність сучасного світового господарства. 2. Світовий ринок і міжнародна торгівля. 3. Міжнародні валютні відносини. Валютні ринки, валютні курси та механізм їх регулювання. 4. Глобалізація світогосподарських зв’язків та загальноцивілізаційні проблеми людства. 11.2. План семінарського заняття 1. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація господарського життя. 2. Взаємодія світових та національних ринків. 3. Міжнародна валютна система та етапи її еволюції. 4. Міжнародна економічна інтеграція та проблеми входження України у світовий економічний простір. Література Основна: 1.3, 4, 5, 7, 8, 12 Додаткова:15, 18, 22, 25, 30, 46    
  Самостійна робота студентів. Вивчення та доповнення матеріалу лекції, підготовка до семінарського заняття: самостійне опрацювання питань: економічна інтеграція, платіжний баланс, міжнародні фінансово-кредитні організації, проблеми входження України у світовий економічний простір; підготовка творчих завдань та реферативних повідомлень по запропонованим у робочий програмі темам.    
Модульний контроль 2      
РАЗОМ: у т.ч. аудиторні самостійні 216 годии 70 години 146 години  
Форма підсумкового контролю — екзамен
           

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 363 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент всегда отчаянный романтик! Хоть может сдать на двойку романтизм. © Эдуард А. Асадов
==> читать все изречения...

839 - | 642 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.