Лекции.Орг

Поиск:
орытынды білім деңгейін бақылау
1. Қоршаған ортадағы объектілердегі химиялық заттардың құрамын білудегі маңызы:

А) жануарлар мен өсімдіктер әлеміндегі зиянды заттардың қауіпсіз концентрация мөлшерін орнату

Б) табиғи биоценоздың тұрақтылығына әсер етпейтін конценрация мөлшерін орнату

В) адамға қауіпсіз концентрация мөлшерін орнату

Г) қоршаған ортаның объектісіндегі зиянды заттардың минимальді концентрация мөлшерін орнату

Д) қоршаған ортаның объектісіндегі зиянды максимальды концентрация мөлшерін орнату

2. Рұқсат етілетін тастанды мөлшері:

А) өндірістік аймақтарда гигиеналық нормативтерді қамтамасыз ететін ластаушы

заттардың максимальды қалдықтары

Б) селитепті аймақта қолайлы жағдайларда гигиеналық нормативтерді қамтамасыз ететін ластаушы заттардың минимальды қалдықтар мөлшері

В) тұрғын ғимараттарды қолайсыз жағдайларда гигиеналық нормативтерді қамтамасыз ететін ластаушы заттардың максимальды қалдық мөлшері

Г) сорғыш құралдың максимальды белсенділігі

Д) сорғыш құрал көмегімен максимальды тастау жылдамдығы

3. Қоршаған ортадағы химиялық заттардың құрамын гигиеналық регламенттеудің маңызы:

А) жануарлар мен өсімдіктер әлеміндегі зиянды заттрадың қауіпсіз концентрация мөлшерін белгілеу

Б) табиғи биоценоздың тұрақтылығына әсер етпейтін концентрация мөлшерін орнату

В) адамға қауіпсіз концентрация мөлшерін орнату

Г) қоршаған ортаның объектісіндегі зиянды заттардың минимальді концентрация мөлшерін орнату

Д) қоршаған ортаның объектісіндегі зиянды максимальды концеитрация мөлшерін орнату

4. Концентрация табалдырығы болып табылады:

А) максимальды әсер етпейтін концентарция

Б) минимальді әсер етуші концентрация

В) максимальды әсер етуші концентрация

Г) минимальді әсер етпейтін концентрация

Д) орташа әсер етуші концентрация

5. Рұқсат етілетін тастанды мөлшері дегеніміз:

А) өндірістік аймақтарда гигиеналық нормативтерді қамтамасыз ететін ластаушы заттардың максимальды қалдықтары

Б) селитепті аймақта қолайлы жағдайларда гигиеналық нормативтерді қамтамасыз ететін ластаушы заттардың минимальды қалдықтар мөлшері

В) тұрғын ғимараттарды қолайсыз жағдайларда гигиеналық нормативтерді қамтамасыз ететін ластаушы заттардың максимальды қалдық мөлшері

Г) сорғыш құралдың максимальды белсенділігі

Д) сорғыш құрал көмегімен максимальды тастау жылдамдығы

6. ШРЕК кезінде не үшін коэффициент қоры қолданылады:

А) адамнан жануарға экспериментальды берілгендердің экстраполяциясы

Б) орташа концентрацияларды орнату үшін

В) минимальді концентрацияларды орнату үшін

Г) табалдырықты концентрацияларды орнату үшін

Д) табалдырық асты концентрацияларды орнату үшін

7. Топырақты - климаттық жағдайда экзогенді химиялық заттардың норматив құралын қалай атайды:

А) рұқсат етілетін концентрация мөлшері

Б) рұқсат етілетін қалдық мөлшері

В) рұқсат етілетін максимальды доза

Г) енгізудің рұқсат етілетін деңгейі

Д) бағдарламалы рұқсат етілетін концентрация

8. Химиялық заттардың қандай комплексі комбинирленген болып табылады: А) сол ортадан организмге түсетін химиялық заттардың бірігіп әсерлесуі

Б) организмнің әртүрлі жүйесіне әсер ететін химиялық заттардың бірігіп әсерлесуі

В) физикалық және химиялық әсер ететін ортаның әсері

Г) химиялық белсенділіктің күшеюі

Д) ультракүлгін немесе басқа физикалық факторлардың әсерінеп организмде токсикалық әсердің күшеюі

9. Су қоймаларында ШРЕК - ны сақтау қамтамасыз етеді:

А) су қоймаларына бөлінетін ағынды су мөлшерін анықтау

Б) суды қауіпсіздендіру шаралары

В) суды қорғау шараларын жүзеге асыру

Г) суды техникалық қамтамасыз ету

Д) суды залалсыздандыру мақсатында хлор белсенділігін жогарылату

10. Судың жалпы санитарлы көрсеткіштері сипатталады:

А) көпіршік түзу қабілеті

Б) оттекті химиялық түрде қолдану

В) 1 л суға 1 минут аралығында бөлінетін атомаралық оттектің мөлшері

Г) 1 л судағы органика мөлшері

Д) сапрофитті микрофлораның даму белсенділігі

11. Су объектілеріне бөлінетін ағынды сулардың бекіту жагдайларының мақсаты:

А) ағынды сулардың сапасын анықтау

Б) нормативті судың сапасын қамтамасыз ету

В) бақылаулы тәжірибеде судың сапалық құрамын қамтамасыз сту

Г) су қоймалырының фонды құрамын анықтау

Д) өздігінен тазаланатын су қасиетін сақтау

12. Рұқсат етілетін қалдық мөлшеріне не ескеріледі:

А) ағынды сулардың сағаттық максимальды шығыны

Б) ағынды сулардың сағаттық орташа шығыны

В) ағынды сулардың сағаттық минимальды шығыны

Г) тәуліктің орташа шығыны

Д) айлық орташа шығыны

13. Ауа атмосферасында зиянды заттардың концентрациясы ШРЕК деңгсйінде қамтамасыз етіледі:

А) организмге тікелей және жанама әсер етпейді, бірақ адамнын көңіл - күйіне әсер етпейді

Б) организмге тікелей және жанама әсер етпейді, жүмыс қабілеті мен көңіл – күйі нашарлайды

Е) қазіргі және кейінгі ұрпақта әсер етпейді

Г) организмге тікелей және жанама әсер етпейді, жұмыс қабілеті мен көңіл - күйі

нашарлайды, қазіргі және кейінгі ұрпаққа әсер етпейді

Д) адамға тікелей әсер етпейді, жұмыс қабілеті мен көңіл - күйі нашарлайды

14. ШРЕК бекітудегі коэффициент қорын не үшін қолданады: А) табалдырықты концентрация анықтау үшін

Б) LD - 50 орнату үшін

В) LD - 100 орнату үшін

Г) жануарлардан адамға экспериментальды экстраполяциясы үшін

Д) адамнан жануарға экспериментальды экстраполяциясы үшін

15. Организмге химиялық заттардың бірлесіп әсерлесуі кезінде синергизм белсенділігінің маңызы:

А) заттардың комплекстік әсері жеке заттардың белсенділігіне тәуелді

Б) заттардың комплекстік суммарлы әсері жеке заттардың белсенділігінен төмен

В) заттардың комплекстік суммарлы әсері жеке заттардың белсенділігінен жоғары

Г) заттардың комплекстік суммарлы әсері комплекске кіретін заттардың белсенділігінен жоғары

Д) жеке заттардың комплекске кірегін суммарлы эффектіден төмеи

8.Сабақ бойынша ұсынылатын әдебиеттер:

Негізгі:

1. Закон РК «06 охране окружающей природной среды» (1997)

2. СанПиН 3.03.015-97 «Санитарные правила охраны атмосферного воздуха» (1997)

3. СанПиН «Правила охраны поверхносгных вод» (1991)

4. Методические рекомендации по оцеике гигиенической эффсктивности мероприятий по охране атмосферного воздуха и водных объектов с учетом комбинированного действия загрязняющих компонентов. - М.,1987

5. «Инструкция по нормированию выбросов (сборов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекгы» - Харьков, 1990

Қосымша:

1. Сидоренко Г.И., Можаев Е.А. «Санитарное состояние окружающей среды и здоровье населения»

2. Гигиенические аспекты охраны окружающей среды (сборник методических материалов) - М., 1987

3. Методичсские указания по гигиеничсской оценке малых рск и санитарному контролю за мероприятиями по охране в местах водопользования. - М., 1985

4. Информационный листок. Интегральные показатели загрязнения окружающей среды для оцеки ее качества и состояния здоровья. - Алматы, 1994

 

 


Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 756 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.