Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


орытынды б≥л≥м деңгей≥н бақылау
1. Қоршаған ортадағы объект≥лердег≥ хими€лық заттардың құрамын б≥лудег≥ маңызы:

ј) жануарлар мен өс≥мд≥ктер әлем≥ндег≥ зи€нды заттардың қау≥пс≥з концентраци€ мөлшер≥н орнату

Ѕ) табиғи биоценоздың тұрақтылығына әсер етпейт≥н конценраци€ мөлшер≥н орнату

¬) адамға қау≥пс≥з концентраци€ мөлшер≥н орнату

√) қоршаған ортаның объект≥с≥ндег≥ зи€нды заттардың минимальд≥ концентраци€ мөлшер≥н орнату

ƒ) қоршаған ортаның объект≥с≥ндег≥ зи€нды максимальды концентраци€ мөлшер≥н орнату

2. –ұқсат ет≥лет≥н тастанды мөлшер≥:

ј) өнд≥р≥ст≥к аймақтарда гигиеналық нормативтерд≥ қамтамасыз етет≥н ластаушы

заттардың максимальды қалдықтары

Ѕ) селитепт≥ аймақта қолайлы жағдайларда гигиеналық нормативтерд≥ қамтамасыз етет≥н ластаушы заттардың минимальды қалдықтар мөлшер≥

¬) тұрғын ғимараттарды қолайсыз жағдайларда гигиеналық нормативтерд≥ қамтамасыз етет≥н ластаушы заттардың максимальды қалдық мөлшер≥

√) сорғыш құралдың максимальды белсенд≥л≥г≥

ƒ) сорғыш құрал көмег≥мен максимальды тастау жылдамдығы

3. Қоршаған ортадағы хими€лық заттардың құрамын гигиеналық регламенттеуд≥ң маңызы:

ј) жануарлар мен өс≥мд≥ктер әлем≥ндег≥ зи€нды заттрадың қау≥пс≥з концентраци€ мөлшер≥н белг≥леу

Ѕ) табиғи биоценоздың тұрақтылығына әсер етпейт≥н концентраци€ мөлшер≥н орнату

¬) адамға қау≥пс≥з концентраци€ мөлшер≥н орнату

√) қоршаған ортаның объект≥с≥ндег≥ зи€нды заттардың минимальд≥ концентраци€ мөлшер≥н орнату

ƒ) қоршаған ортаның объект≥с≥ндег≥ зи€нды максимальды концеитраци€ мөлшер≥н орнату

4.  онцентраци€ табалдырығы болып табылады:

ј) максимальды әсер етпейт≥н концентарци€

Ѕ) минимальд≥ әсер етуш≥ концентраци€

¬) максимальды әсер етуш≥ концентраци€

√) минимальд≥ әсер етпейт≥н концентраци€

ƒ) орташа әсер етуш≥ концентраци€

5. –ұқсат ет≥лет≥н тастанды мөлшер≥ деген≥м≥з:

ј) өнд≥р≥ст≥к аймақтарда гигиеналық нормативтерд≥ қамтамасыз етет≥н ластаушы заттардың максимальды қалдықтары

Ѕ) селитепт≥ аймақта қолайлы жағдайларда гигиеналық нормативтерд≥ қамтамасыз етет≥н ластаушы заттардың минимальды қалдықтар мөлшер≥

¬) тұрғын ғимараттарды қолайсыз жағдайларда гигиеналық нормативтерд≥ қамтамасыз етет≥н ластаушы заттардың максимальды қалдық мөлшер≥

√) сорғыш құралдың максимальды белсенд≥л≥г≥

ƒ) сорғыш құрал көмег≥мен максимальды тастау жылдамдығы

6. Ў–≈  кез≥нде не үш≥н коэффициент қоры қолданылады:

ј) адамнан жануарға экспериментальды бер≥лгендерд≥ң экстрапол€ци€сы

Ѕ) орташа концентраци€ларды орнату үш≥н

¬) минимальд≥ концентраци€ларды орнату үш≥н

√) табалдырықты концентраци€ларды орнату үш≥н

ƒ) табалдырық асты концентраци€ларды орнату үш≥н

7. “опырақты - климаттық жағдайда экзогенд≥ хими€лық заттардың норматив құралын қалай атайды:

ј) рұқсат ет≥лет≥н концентраци€ мөлшер≥

Ѕ) рұқсат ет≥лет≥н қалдық мөлшер≥

¬) рұқсат ет≥лет≥н максимальды доза

√) енг≥зуд≥ң рұқсат ет≥лет≥н деңгей≥

ƒ) бағдарламалы рұқсат ет≥лет≥н концентраци€

8. ’ими€лық заттардың қандай комплекс≥ комбинирленген болып табылады: ј) сол ортадан организмге түсет≥н хими€лық заттардың б≥р≥г≥п әсерлесу≥

Ѕ) организмн≥ң әртүрл≥ жүйес≥не әсер етет≥н хими€лық заттардың б≥р≥г≥п әсерлесу≥

¬) физикалық және хими€лық әсер етет≥н ортаның әсер≥

√) хими€лық белсенд≥л≥кт≥ң күшею≥

ƒ) ультракүлг≥н немесе басқа физикалық факторлардың әсер≥неп организмде токсикалық әсерд≥ң күшею≥

9. —у қоймаларында Ў–≈  - ны сақтау қамтамасыз етед≥:

ј) су қоймаларына бөл≥нет≥н ағынды су мөлшер≥н анықтау

Ѕ) суды қау≥пс≥зденд≥ру шаралары

¬) суды қорғау шараларын жүзеге асыру

√) суды техникалық қамтамасыз ету

ƒ) суды залалсыздандыру мақсатында хлор белсенд≥л≥г≥н жогарылату

10. —удың жалпы санитарлы көрсетк≥штер≥ сипатталады:

ј) көп≥рш≥к түзу қаб≥лет≥

Ѕ) оттект≥ хими€лық түрде қолдану

¬) 1 л суға 1 минут аралығында бөл≥нет≥н атомаралық оттект≥ң мөлшер≥

√) 1 л судағы органика мөлшер≥

ƒ) сапрофитт≥ микрофлораның даму белсенд≥л≥г≥

11. —у объект≥лер≥не бөл≥нет≥н ағынды сулардың бек≥ту жагдайларының мақсаты:

ј) ағынды сулардың сапасын анықтау

Ѕ) нормативт≥ судың сапасын қамтамасыз ету

¬) бақылаулы тәж≥рибеде судың сапалық құрамын қамтамасыз сту

√) су қоймалырының фонды құрамын анықтау

ƒ) өзд≥г≥нен тазаланатын су қасиет≥н сақтау

12. –ұқсат ет≥лет≥н қалдық мөлшер≥не не ескер≥лед≥:

ј) ағынды сулардың сағаттық максимальды шығыны

Ѕ) ағынды сулардың сағаттық орташа шығыны

¬) ағынды сулардың сағаттық минимальды шығыны

√) тәул≥кт≥ң орташа шығыны

ƒ) айлық орташа шығыны

13. јуа атмосферасында зи€нды заттардың концентраци€сы Ў–≈  деңгсй≥нде қамтамасыз ет≥лед≥:

ј) организмге т≥келей және жанама әсер етпейд≥, б≥рақ адамнын көң≥л - күй≥не әсер етпейд≥

Ѕ) организмге т≥келей және жанама әсер етпейд≥, жүмыс қаб≥лет≥ мен көң≥л Ц күй≥ нашарлайды

≈) қаз≥рг≥ және кей≥нг≥ ұрпақта әсер етпейд≥

√) организмге т≥келей және жанама әсер етпейд≥, жұмыс қаб≥лет≥ мен көң≥л - күй≥

нашарлайды, қаз≥рг≥ және кей≥нг≥ ұрпаққа әсер етпейд≥

ƒ) адамға т≥келей әсер етпейд≥, жұмыс қаб≥лет≥ мен көң≥л - күй≥ нашарлайды

14. Ў–≈  бек≥тудег≥ коэффициент қорын не үш≥н қолданады: ј) табалдырықты концентраци€ анықтау үш≥н

Ѕ) LD - 50 орнату үш≥н

¬) LD - 100 орнату үш≥н

√) жануарлардан адамға экспериментальды экстрапол€ци€сы үш≥н

ƒ) адамнан жануарға экспериментальды экстрапол€ци€сы үш≥н

15. ќрганизмге хими€лық заттардың б≥рлес≥п әсерлесу≥ кез≥нде синергизм белсенд≥л≥г≥н≥ң маңызы:

ј) заттардың комплекст≥к әсер≥ жеке заттардың белсенд≥л≥г≥не тәуелд≥

Ѕ) заттардың комплекст≥к суммарлы әсер≥ жеке заттардың белсенд≥л≥г≥нен төмен

¬) заттардың комплекст≥к суммарлы әсер≥ жеке заттардың белсенд≥л≥г≥нен жоғары

√) заттардың комплекст≥к суммарлы әсер≥ комплекске к≥рет≥н заттардың белсенд≥л≥г≥нен жоғары

ƒ) жеке заттардың комплекске к≥рег≥н суммарлы эффект≥ден төмеи

8.—абақ бойынша ұсынылатын әдебиеттер:

Ќег≥зг≥:

1. «акон –  Ђ06 охране окружающей природной средыї (1997)

2. —анѕиЌ 3.03.015-97 Ђ—анитарные правила охраны атмосферного воздухаї (1997)

3. —анѕиЌ Ђѕравила охраны поверхносгных водї (1991)

4. ћетодические рекомендации по оцеике гигиенической эффсктивности меропри€тий по охране атмосферного воздуха и водных объектов с учетом комбинированного действи€ загр€зн€ющих компонентов. - ћ.,1987

5. Ђ»нструкци€ по нормированию выбросов (сборов) загр€зн€ющих веществ в атмосферу и водные объекгыї - ’арьков, 1990

Қосымша:

1. —идоренко √.»., ћожаев ≈.ј. Ђ—анитарное состо€ние окружающей среды и здоровье населени€ї

2. √игиенические аспекты охраны окружающей среды (сборник методических материалов) - ћ., 1987

3. ћетодичсские указани€ по гигиеничсской оценке малых рск и санитарному контролю за меропри€ти€ми по охране в местах водопользовани€. - ћ., 1985

4. »нформационный листок. »нтегральные показатели загр€знени€ окружающей среды дл€ оцеки ее качества и состо€ни€ здоровь€. - јлматы, 1994

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 838 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

2246 - | 2158 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.