Лекции.Орг

 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Який знак не є звуком?А) м’який знак

Б) апостроф

В) наголос

У котрому рядку загальна кількість букв відповідає загальній кількості звуків?

А) серпень, євро, їжак

Б) матір’ю, любов, сузір’я

В) гривня, вишняк, голос

У котрому рядку звуків більше, ніж букв?

А) чисельник, ательє, біологія

Б) лящ, рум’яний, пір’я

В)дужий, боєць, щільність

У котрому рядку у всіх словах є звук [й]?

А) бій, бульйон, ательє, суб’єкт

Б)В’ячеслав, м’ята, рум’яна, рядно

В) юрист, пюре, медальйон, тьмяний

У котрому рядку 10 голосних звуків?

А) п’єса, дорога, вітер, рай, небо

Б) хурделиця, боротьба, явір, мило, бузок

В) перстень, золото, колір, мрія, циркач

У котрому рядку 7 м’яких приголосних?

А) пір’я, печериця, саджанець, ялиця

Б) джміль, різьбяр, зів’янути, ліс

В) юрта, любити, ялиця, їдальня

У котрому рядку Я,Ю,Є,Ї позначають два звуки?

А) духмяний, безсмертя, матір’ю, прядиво

Б) об’єктивно, медвяний, цвяшок, з’єднати

В) єнот, Юрій, філософія, без’ядерний

ІІ рівень

· Затранскрибуйте слова. Порахуйте кількість букв та кількість звуків у словах.

Смієшся_________тінь_____________щастя__________в’єшся___________ллється________вокзал__________

· Доберіть 3 пари слів, у яких би літери «я,ю,є» передавали б один та два звуки.

__________________________

_____________________________________________

· Поставте наголос у словах.

Заняття, читання, міліметр, полумисок, подруга, донька, жалюзі, город, спина, дрова, кропива, рукопис, запитання, кілометр, новий, попереду, поєднання, возз’єднання, каталог.

· Підкреслити слова, у яких допущено помилки при переносі. Які є застереження до основного правила переносу частин слова?

Хо-джу, ход-жу, ю-нацький, юна-цький, юнац-ький, юнацьки-й, юнаць-кий, не-жданий, неж-даний, нежда-ний, неждани-й, від-значений, відз-начений, відзна-чений, відзначе-ний, с-ходження, схо-дження, сход-ження, сходже-ння, сходжен-ня, сходженн-я, під-земний, пі-дземний, підзе-мний, підзем-ний, вібру-вання, вібруван-ня, вібрував-ння, сад-жанці, са-джанці, син-ька, си-нька, до-щ, зів-’ялий, зі-в'ялий, зу-стріч, зус-тріч, зустрі-ч, а-віація, ава-ція, аваці-я, авац-ія, ро-зірваний, розі-рваний, розір-ваний, розірва-ний, нав-чений, навче-ний, на-вчений, що-хвилини, щох-вилини, щохв-илини, щохви-лини, ви-робництво, вир-обництво, вироб-ництво, виробниц-тво, виробни-цтво, виробницт-во, на-встіж, нав-стіж, навст-іж, м-’який, м’я-кий, ті-нь, мо-є.

 

ІІІ рівень

· Записати тексти фонетичною транскрипцією.

Як ішли ми зелен лугом к зелен гаю,

Солов’ї нам ткали пісню дивну,

Той мотив мені і досі ще лунає –

Незабутній, неповторно переливний.

(Б.Олійник)

_______________________________________________________________________

_________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

А там, а там… Жорстокий клекіт бою
і дзвін мечів до третьої весни…
Моя любове! Я перед тобою.
Бери мене в свої блаженні сни. (Л.Костенко)

_______________________________________________________________________

_________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________

ІV рівень

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 385 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.005 с.