Лекции.Орг

 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Форма № Н - 3.04. Львівський національний університет імені Івана ФранкаЛьвівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра англійської філології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчальної роботи

 

________________________________

“31” серпня 2013 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФРАЗЕОЛОГІЯ

напрям підготовки 6.020303

галузь знань 0203 „Гуманітарні науки”

спеціальність філологія

Спеціалізація англійська філологія__

Факультет іноземних мов

 

 

2013 – 2014рік


Робоча програма з фразеології для студентів третього курсу стаціонару

за напрямом підготовки 6.020303, спеціальністю „філологія”.

„31” серпня, 2013 – 2014 року.

 

 

________________________________________________________

Розробник:

Черкас Наталія Володимирівна, доцент кафедри англійської філології, к.ф.н., доцент

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка

Протокол від. „31” серпня 2013 року № 1

Завідувач кафедри ________________________

__________________ (Білинський М.Е. )

“31”серпня 2013 року

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 6.020303, спеціальність „філологія”.

Протокол від. “____”________________2013 року № ___

“_____”________________2013 року

Голова _______ (Саноцька Л. Г.)

Ó __________, 2013 рік

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0203 „Гуманітарні науки” (шифр, назва) Нормативна (за вибором студента)
Модулів – 2 Напрям 6.020303 (шифр, назва) Рік підготовки:
Змістових модулів – 5 Спеціальність (професійне спрямування) Англійська мова та література 2013-й 2014-й
  Семестр
Загальна кількість годин - 54 5-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента - 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр 18 год. -
Практичні, семінарські
0 год. 0 год.
Самостійна робота
36 год. -
ІНДЗ: доповідь
Вид контролю: залік
         

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 18: 36

 

 

Ó __________, 2013__

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу: ознайомити студентів з головними теоретичними положеннями фразеології сучасної англійської мови.

Завдання курсу:

§ сформувати у студентів наукове уявлення про системний характер фразеології англійської мови;

§ ознайомити з традиційними та новітніми теоріями фразеології;

§ викласти особливості формування і структури фразеологічного значення.

Вимоги до рівня підготовки студентів: глибоке, всебічне і свідоме засвоєння матеріалу курсу фразеології англійської мови з метою адекватного використання отриманих знань у викладацькій діяльності.

Студент повинен знати: предмет, об’єкт та завдання фразеології; головну теорію фразеології; походження фразеологічних одиниць; фразеологічну семантику; класифікації фразеологічних одиниць.

Студент повинен уміти: оперувати основними поняттями фразеології; кваліфіковано аналізувати лексичне значення фразеологізму; розрізняти види лексичних значень та системних зв’язків лексики, підбирати синоніми, антоніми, будувати синонімічні ряди; формувати тематичні групи, лексико-семантичні поля; визначати соціальну та територіальну приналежність лексичної одиниці; ідентифікувати фразеологізми та визначати їх структуру.

 

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Предмет і завдання фразеології

Тема 1. Фразеологія як лінгвістична дисципліна. Теоретичні основи та напрямки досліджень у ХІХ та ХХ ст. Завдання фразеології. Методи вивчення фразеологічних одиниць: комплікативний, метод фразеологічного аналізу, метод фразеологічної ідентифікації, метод фразеологічного опису.

Змістовий модуль 2. Стійкість фразеологічних одиниць.

Тема 2. Семантична ускладненість фразеологічних одиниць. Різнооформленість фразеологічних одиниць. Проблема модельованості в англійській фразеології. Відтворюваність фразеологічних одиниць.

 

Змістовий модуль 3. Системність фразеології і семантична структура фразеологічних одиниць.

Тема 3.Системність фразеології: загальні питання системності; залежність компонентів фразеологічних одиниць; фразеологічні синоніми та антоніми. Фразеологічна семантика: типи значень, фразеологічне переосмислення; внутрішня форма фразеологічних одиниць; аспекти фразеологічного значення: сигніфікативний, денотативний та конотативний; семний аналіз фразеологічних одиниць. Фразеологічні одиниці і контекст.

 

Змістовий модуль 4. Походження фразеологічних одиниць сучасної англійської мови.

Тема 4. Одвічно англійські фразеологічні одиниці не термінологічного та термінологічного походження. Шекспіризми. Запозичені фразеологічні одиниці. Біблеїзми. Фразеологічні одиниці запозичені з різних мов. Фразеологічні одиниці американського походження.

 

Змістовий модуль 5. Структурно-семантична і граматична характеристика фразеологічних одиниць сучасної англійської мови.

Тема 5.Номінативні фразеологічні одиниці: субстантивні, ад’єктивні, адвербіальні. Номінативні дієслівні і номінативно-комунікативні фразеологічні одиниці. Вигукові фразеологічні одиниці. Комунікативні фразеологічні одиниці: афоризми, прислів’я та приказки.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього у тому числі Усього у тому числі
л п лаб Інд ср л п лаб інд ср
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Предмет і завдання фразеології
Тема 1. Фразеологія як лінгвістична дисципліна. Теоретичні основи та напрямки досліджень у ХІХ та ХХ ст. Завдання фразеології. Методи вивчення фразеологічних одиниць: комплікативний, метод фразеологічного аналізу, метод фразеологічної ідентифікації, метод фразеологічного опису                  
Разом – зм. модуль1                  
Змістовий модуль 2. Стійкість фразеологічних одиниць
Тема 2. Семантична ускладненість фразеологічних одиниць. Різнооформленість фразеологічних одиниць. Проблема модельованості в англійській фразеології. Відтворюваність фразеологічних одиниць                  
Разом – зм. модуль 2                  
Змістовий модуль 3. Системність фразеології і семантична структура фразеологічних одиниць
Тема 3. Системність фразеології: загальні питання системності; залежність компонентів фразеологічних одиниць; фразеологічні синоніми та антоніми. Фразеологічна семантика: типи значень, фразеологічне переосмислення; внутрішня форма фразеологічних одиниць; аспекти фразеологічного значення: сигніфікативний, денотативний та конотативний; семний аналіз фразеологічних одиниць. Фразеологічні одиниці і контекст.                  
Разом – зм. модуль 3                  
Контрольна модульна робота №1                        
Змістовий модуль 4. Походження фразеологічних одиниць сучасної англійської мови
Тема 4. Одвічно англійські фразеологічні одиниці не термінологічного та термінологічного походження. Шекспіризми. Запозичені фразеологічні одиниці. Біблеїзми. Фразеологічні одиниці запозичені з різних мов. Фразеологічні одиниці американського походження                  
Разом – зм. модуль 4                  
Змістовий модуль 5. Структурно-семантична і граматична характеристика фразеологічних одиниць сучасної англійської мови.
Тема 5. Номінативні фразеологічні одиниці: субстантивні, ад’єктивні, адвербіальні. Номінативні дієслівні і номінативно-комунікативні фразеологічні одиниці. Вигукові фразеологічні одиниці. Комунікативні фразеологічні одиниці: афоризми, прислів’я та приказки.                  
Контрольна модульна робота №2                        
Разом – зм. модуль 5                  
Усього годин                  

 

5. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Теоретичні основи та напрямки досліджень у ХІХ та ХХ ст. Завдання фразеології. Методи вивчення фразеологічних одиниць
2. Фразеологічна семантика: типи значень, фразеологічне переосмислення; внутрішня форма фразеологічних одиниць; аспекти фразеологічного значення
3. Фразеологічні сполучення. Фразеологічні єдності. Фразеологічні зрощення. Прислів’я та приказки. Крилаті вислови. Фразеологічні модифікації.
4. Одвічно англійські фразеологічні одиниці не термінологічного та термінологічного походження. Шекспіризми. Запозичені фразеологічні одиниці. Біблеїзми.
5. Номінативні фразеологічні одиниці: субстантивні, ад’єктивні, адвербіальні. Номінативні дієслівні і номінативно-комунікативні фразеологічні одиниці. Вигукові фразеологічні одиниці. Комунікативні фразеологічні одиниці: афоризми, прислів’я та приказки.
  Разом

6. Індивідуальні завдання

Теми доповідей:

1. Semantic structure of phraseological units.

2. The origin of modern English phraseological units.

3. Native phraseological units.

4. Borrowed phraseological units.

5. Phraseological units of Biblical origin.

6.The ways of borrowing phraseological units.

7. Structural-semantic and grammatical characteristics of modern English phraseological units.

8. Substantive phraseological units.

9. Nominative verbal and nominative-communicative phraseological units.

10. Interjectional phraseological units.

11. Communicative phraseological units. Proverbs, sayings, aphorisms.

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 307 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.013 с.