Лекции.Орг

Поиск:
Вимоги до написання роботи
Заплатинський В. М., Шматова О.О.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ З КУРСУ

 

“БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

 

Київ 2014


ББК 65.9(2)248

 

УДК 658.382

Схвалено науково-методичною Радою Національного університету фізичного виховання

і спорту України

(протокол № від 2014 р.)

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри Анатомії, фізіології та спортивної медицини

(протокол № від.2014 р.)

Рецензенти:.

Заплатинський В. М., Шматова О.О. Методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. – К.:, Видавництво, 2014. – 36 с.

 

 

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання курсу "Безпека життєдіяльності" і виконання розрахунково-графічної роботи.

Видання призначено для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, викладачів.

ББК 65.9(2)248

 

ISBN   ©Заплатинський В. М., Шматова О.О., 2014 © ", 2014

 

 


Зміст

Вступ.................................................................................... 4

1. Загальні методичні рекомендації............................... 5

1.1. Методика опрацювання навчального матеріалу....... 5

1.2. Загальні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи........................................................................... 5

1.3. Вимоги до написання роботи...................................... 6

1.5. Оцінка роботи............................................................... 7

2. Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи........................................................ 8

2.1. Базові теми курсу для виконання розрахунково-графічної роботи........................................................................................ 8

2.2. Теоретичні засади визначення та прогнозування ризику 10

2.3. Приклад виконання розрахунково-графічної роботи. 17

2.4. Завдання для виконання розрахунково-графічної роботи 24

Список рекомендованої літератури............................... 33

 

 


ВСТУП

Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам під час самостійного виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Безпека життєдіяльності".

Процес навчання, під час вивчення цієї дисципліни, передбачає опанування комплексу знань і вмінь необхідних для повсякденного життя та професійної діяльності, зорієнтований на розвиток творчої особистості студента — майбутнього фахівця нового покоління.

Курс "Безпека життєдіяльності" має світоглядно-професійний характер. Метою курсу є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців по опануванню вмінь створювати безпечні умови діяльності і життя у виробничій і в невиробничій сферах, осягнення принципів гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства.

Опрацювання навчального матеріалу рекомендується здійснювати за допомогою традиційних та новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій, що є вимогою сучасного технічного розвитку цивілізації і зорієнтовано на формування інтелектуального потенціалу України та розвиток духовної культури особистості.

В методичних вказівках відображені тенденції реформування, що відбуваються в освітній системі України, а саме:

— самостійна творча робота студента, яка передбачає:

² глибоке засвоєння навчального матеріалу шляхом опрацювання рекомендованої літератури;

² самостійне складання тестів, написання статей, рефератів тощо;

² активну участь у студентських конференціях;

— стимулювання використання телекомунікаційних засобів (комп’ютерних програм, мережі Internet тощо) при опрацюванні навчального матеріалу;

— стимулювання володінням культурою мови, логічним мисленням, вмінням формулювати висновки;

— формування широкого світогляду, позитивних моральних засад.


1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

1.1. Методика опрацювання навчального матеріалу

Належне оволодіння навчальним матеріалом з курсу безпеки життєдіяльності потребує опрацювання як основної так і додаткової літератури, періодичної преси.

Навчання з безпеки життєдіяльності у вищих учбових закладах направлене, перш за все, на формування у майбутнього фахівця культури щодо його безпеки, відповідних моральних цінностей, поглядів, поведінки тощо. Акценти переносяться з питань виявлення тих чи інших негативних явищ чи впливів середовища, на забезпечення комплексної безпеки людини на основі системного підходу, що включає екологічні, технічні, соціальні, психологічні та духовні засади. Це забезпечує, не тільки адекватну реакцію на негативні фактори, але й дозволяє майбутнім фахівцям ефективно розробляти методи усунення негативних факторів, запобігання небезпек, та зменшення наслідків їх прояву.

Специфікою безпеки життєдіяльності, як науки, є використання методів і досягнень фундаментальних та прикладних наук, зокрема: філософії, біології, фізики, хімії, психології, соціології, екології тощо; тісно пов’язана з практичною діяльністю людини. Тому при вивченні тем курсу необхідно обов’язково користуватися не тільки підручниками з безпеки життєдіяльності та додатковою літературою, але й підручниками і довідниками з біології, фізики, хімії, психології, соціології, права, тощо.

 

1.2. Загальні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи

Самостійне опрацювання курсу передбачає складання конспекту за розділами та темами, що опрацьовувалися, вирішення типових задач, написання реферату, виконання розрахунково-графічної роботи, написання аналітичної роботи тощо.

Письмова розрахунково-графічна робота дозволяє глибше опанувати питання прогнозування небезпек та ризику у будь якому виді діяльності, передусім у фізичній культурі та спорті.

Розрахунково-графічна робота виконується на основі статистичних даних, які подані у «методичних рекомендаціях», або на фактичних даних запозичених з наукової літератури чи офіційної статистичної інформації, що і є основою для виконання всієї роботи. Статистичний матеріал у формі таблиці повинен бути розміщений у основні частині роботи (в тексті).

Посилання на джерела інформації є обов’язковим і оформляється як звичайна (внизу сторінки) або кінцева зноска.

При використанні спеціальних термінів та скорочень рекомендується скласти короткий словник основних термінів та визначень, що зустрічаються в роботі і є ключовими для її розуміння. Словник термінів приводиться на початку або в кінці роботи.

 

Вимоги до написання роботи

Форма виконання: робота може виконуватися у писаному чи друкованому вигляді підготовленому з використанням програм Word або іншого текстового редактора, а також програми Excel. Презентацію роботи можна виконати у програмі PowerPoint або html - форматі.

Оформлення:Зверху посередині вказується Назва навчального закладу, факультет, кафедра. Нижче посередині сторінки — назва роботи ПРОПИСНИМИ літерами. Нижче справа вказується прізвище та ініціали, нижче факультет, курс, група.

Текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал - одинарний

Поля: верхнє та нижнє - 2 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см.

Літературні джерела подаються як зноски внизу сторінки або в кінці роботи у порядку їх використання чи алфавітному порядку, при цьому вказується: видавництво, рік видання, загальний обсяг сторінок чи інтервал використаних сторінок. Після цитати чи посилання на джерело інформації в тексті ставиться номер джерела в квадратних дужках [ ].Посилання на сайти в Internet подаються у такому ж порядку.

Орієнтовний план роботи:

Вступрозкривається питання важливості прогнозування ризиків для певної сфери діяльності, наводиться доступна статистична інформація..

Основна частина— виконуються розрахунки та будуються графіки динаміки зміни рівня ризику та здійснюється прогнозування за допомогою екстраполяції (тренду).


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 757 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.