Лекции.Орг

 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Соціокультурна змістова лінія. Орієнтовний зміст навчального матеріалу Орієнтовні вимоги до рівня соціокультурної компетентності учнів Cфери відношень Тематика 

Орієнтовний зміст навчального матеріалу Орієнтовні вимоги до рівня соціокультурної компетентності учнів
Cфери відношень Тематика текстів Теми висловлювань учнів
Я і українська мова й література.   Я і Батьків-щина, (її природа, історія)     Я і національна культура (звичаї, традиції, свята, культура взаємин, українська пісня).     Я і мистецтво (традиційне й професійне).   Я і ти (члени родини, друзі, товариші). Я і ми (родина, класний колектив, народ, людство)   Я як особистість Українська мова – основа національної ідентичності.   Етнографічне районування України. Рослинний і тваринний світ рідного краю. Особливості природного ландшафту України. Сім природних чудес України. Гармонія людини й природи. Родинно-побутова культура українців. Народна пісня – душа народу. Колискова. Обрядові пісні. Історія кобзарства в Україні. Кобзарі й лірники. Гумористична й сатирична творчість українського народу. Національне традиційне вбрання українців. Символіка народного костюма. Українська народна архітектура. Художньо-культурна цінність декоративно-прикладного мистецтва. Плетіння, вишивка, ткацтво, килимкарство, кераміка, мереживо тощо. Моя родина, родовід. Родинні цінності, свята й традиції. Мати – берегиня роду. Життя за нормами народної моралі. Етика спілкування. Слово як духовна святиня. Домашні обов’язки. Дружба й товаришування.     Світ моїх захоплень. «Барви українського слова», «Чистіша від сльози вона хай буде». «Барвінковий край», «Рідні краєвиди», «Велична премудра природа».   «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине» (Т.Шевченко), «Мамина пісня», «Ой весна, весна, днем красна», «Про що розповідає старенька хата».   «Одягни вишиванку». «Мережила скатертину».   «Ой, роде наш красний», «Із замуленого джерела води не нап’єшся». «Люди, з яких я беру приклад», «Любить людей мене навчила мати…» (В.Симоненко).   «Пізнай самого себе», «Не одяг прикрашає людину, а добрі справи». Учень: сприймає, аналізує, оцінює прочитані чи почуті відомості і добирає й використовує ті з них, які необхідні для досягнення певної комунікативної мети; використовуєукраїнську мову як засіб формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотизму, любові до Батьківщини, української природи, почуття гордості за свою країну, поваги до її історії, культури й історичних пам’яток, сімейних цінностей, визнання цінності здоров’я свого й інших, оптимізм у сприйманні світу; усвідомлюєнеобхідність бути готовим і здатним дотримуватися морально-етичних норм стосовно дорослих і ровесників у школі, позашкільному житті, дома, суспільно корисній діяльності.  

 

 

Діяльнісна (стратегічна) змістова лінія

 

Види загально- навчальних вмінь   Орієнтовні вимоги до рівня діяльнісної компетентності учнів
  Організаційно- контрольні Учень самостійно чи за допомогою вчителя: визначає мотив і мету власної пізнавальної діяльності; плануєдіяльністьдля досягнення мети; здійснює план; оцінює здобутий результат і робить відповідні корективи.
Загальнопізна- вальні (інтелектуальні, інформаційні) Учень самостійно чи за необхідною допомогою вчителя: аналізує мовні й позамовні поняття, явища, закономірності; порівнює, узагальнює їх; виділяє головне з-поміж другорядного; здобуваєінформацію з різноманітних джерел (довідкової, художньої літератури, ресурсів Інтернету тощо), здійснює бібліографічний пошук, працює з текстами вивчених типів, стилів і жанрів мовлення; систематизує, зіставляє, інтерпретує готову інформацію; моделюємовні й позамовні поняття, явища, закономірності.
Творчі Учень за певною допомогою вчителя чи самостійно: уявляєсловесно описані предмети і явища; переносить раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію; помічає й формулює проблемув процесі навчання; усвідомлює будовупредмета вивчення; робить припущення щодо способу розв’язання певної проблеми; добирає аргументидля його доведення (у нескладних випадках).
Естетико-етичні Учень: помічає красув мовних явищах, явищах природи, у творах мистецтва, у вчинках людей і результатах їхньої діяльності; критично оцінює свої вчинки, узгоджувати їх із загальнолюдськими моральними нормами; виявляє готовність і здатність творити добрословом і ділом.

 

Клас

(88 год. 2,5 год. на тиждень)

(3год. – резерв годин для використання на розсуд учителя)

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 287 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.006 с.