Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Мета та задачі дисципліни, її місце і значення

У навчальному процесі

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з новітніми положеннями метрології та сучасними методами та засобами вимірювань електричної енергії, а також надання їм знань, необхідних для проведення вимірювальних експериментів у галузі електроенергетики та електротехніки.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні таких дисциплін, як вища математика, фізика, обчислювальна техніка та алгоритмічні мови, теоретичні основи електротехніки, основи метрології та вимірювальної техніки.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

 

 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України, ОКХ та ОПП для галузі знань 0507 – Електротехніка та електромеханіка, спеціальностей 8.05070103 – Електротехнічні системи електроспоживання та 8.05070108 – Енергетичний менеджмент.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основні положення метрології в частині оцінки невизначеності результату вимірювань;

- новітні засоби вимірювань електричної енергії, їх метрологічні та технічні характеристики;

- методи визначення порушень правил обліку вимірювань електричної енергії;

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- вибрати метод та засіб реєстрації вимірювань з врахуванням необхідної точності результату в дійсних умовах виконання експерименту;

- скласти принципову схему підключення засобів вимірювань для проведення експерименту;

- опрацювати результати прямих та непрямих вимірювань з оцінкою їх невизначеності;

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

10 СЕМЕСТР

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.Методи та засоби реєстрування електричних

величин

1.1Вступ. Обсяг, мета дисципліни. Основні параметри величин, які змінюються в часі. Вимоги до методів та приладів реєстрації. Огляд засобів реєстрації, які використовують в електроенергетиці.

1. 2. Електроннопроменеві осцилографи (ЕПО). Призначення. Класифікація. Структурна схема, призначення основних вузлів осцилографа. Формування зображення на екрані ЕПО. Методи вимірювання частоти, куту фазового зсуву, параметрів напруги та струму.

1. 3. Реєструвальні прилади з ЕВМ. Цифрові регістратори.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Сучасні засоби обліку електроенергії та методи визначення її хищення

2.1. Огляд принципових особливостей побудови електромеханічних лічильників активної та реактивної енергій.

2.2.Структурні схеми електронних лічильників. Їх метрологічні та експлуатаційні характеристики.

2.3. Структурні схеми цифрових та мікропроцесорних лічильників. Їх метрологічні та експлуатаційні характеристики.

2.4. Схеми підключення лічильників за допомогою вимірювальних трансформаторів. Застосування розподільчої коробки в схемах підключення лічильників.

2.5. Методи та засоби виявлення безоблікового споживання електроенергії. Прилади ВАФ-85М та ПАРМ. Розрахунок коефіцієнту недообліку енергії при виявленні порушення схеми підключення лічильника.

2.6. Побудова векторних діаграм в трифазових колах для різних режимів навантаження.

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Оцінка невизначеності результату вимірювань

Види та методи вимірювань. Приклади. Похибки вимірювання. Класифікація похибок. Систематичні складові похибки. Методи їх визначення. Правила підсумовування невиключних складових систематичних похибок. Приклади.

3.2 Випадкові похибки вимірювань та загальні методи їх визначення. Елементи теорії ймовірності. Функції розподілу випадкових похибок.

3.3. Характеристики функцій розподілу випадкових похибок. Рівномірний та нормальний розподіл випадкових похибок. Приклади розрахунку їх характеристик.

3.4. Оцінка числових характеристик ряду спостережень. Визначення довірчого інтервалу та довірчої ймовірності для стандартних законів розподілу випадкових величин.

3.5. Критерії якості вимірювань. Способи виразу похибок. Форми представлення результатів вимірювань.

3.6. Повірка нормальності розподілу результатів спостережень. Вияв грубих похибок. Вплив кількості вимірів на показник точності результату.<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8 | ДКР № 2

Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 311 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.