Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ёридичний факультет

ё–»ƒ»„Ќ»… ‘ј ”Ћ№“≈“

 афедра господарсько-правових дисципл≥н

ѕроблеми вир≥шенн€ господарських спор≥в

 

«ј“¬≈–ƒ∆”ё

«ав≥дувач кафедри господарсько-правових дисципл≥н, к.ю.н., доцент

 острицький ≤.Ћ.

Ђ___ї ________________ 2015 р.

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ

щодо проведенн€ сем≥нарських зан€ть

Ќапр€м п≥дготовки 8.030401 Ђѕравознавствої

ёридичний факультет

 

2015 р≥к


ћетодичн≥ рекомендац≥њ щодо проведенн€ сем≥нарських зан€ть з навчальноњ дисципл≥ни Ђѕроблеми вир≥шенн€ господарських спор≥вї дл€ студент≥в маг≥стратури денноњ форми навчанн€ за напр€мом п≥дготовки 8.03040101 Ђѕравознавствої.

Ђ___ї ________ 2015 року Ц __ с.

 

–озробник:ƒр≥шлюк ¬.≤., професор кафедри господарсько-правових дисципл≥н, кандидат юридичних наук, доцент.

 

ќбговорено та схвалено на зас≥данн≥ кафедри господарсько-правових дисципл≥н

ѕротокол в≥д Ђ31ї серпн€ 2015 року є 1


Ќеобх≥дн≥сть викладанн€ ц≥Їњ дисципл≥ни викликана тим, що саме зараз ”крањна проводить активну роботу, спр€мовану на вих≥д нашоњ держави з ф≥нансовоњ кризи та разом з цим й не менш стр≥мкого бажанн€ покращити сферу господарюванн€, а також стр≥мкоњ направленост≥ на вх≥д до ™вропейського —оюзу. ” звТ€зку з цим, актуальною стаЇ потреба удосконаленн€ д≥ючого законодавства в≥дпов≥дно до сьогоденних потреб та адаптац≥њ норм нац≥онального законодавства до ™вропейських стандарт≥в. ѕровадженн€ нових реформ в правознавств≥, економ≥ц≥, становленн€ нових ≥нститут≥в права, а також пошук та впровадженн€ нових можливостей захисту прав. —аме такими УновимиФ галуз€ми та дисципл≥нами права свого часу стали господарське право та господарський процес, без належного знанн€ €кий неможливо €к≥сно та ефективно ≥снувати в господарськ≥й сфер≥.

«агальн≥ принципи дисципл≥ни Ђпроблеми вир≥шенн€ господарських спор≥вї базуютьс€ на нормах, закр≥плених  онституц≥Їю ”крањни.

ѕлани проведенн€ сем≥нарських зан€ть з проблем вир≥шенн€ господарських спор≥в розроблен≥ на баз≥ чинного законодавства ”крањни, практики викладенн€ самоњ дисципл≥ни дл€ студент≥в юридичного факультету маг≥стерського р≥вн€ та у в≥дпов≥дност≥ з навчальним планом п≥дготовки юрист≥в вищоњ квал≥ф≥кац≥њ в ќдеському державному ун≥верситет≥ внутр≥шн≥х справ.

¬они охоплюють основн≥ проблемн≥ питанн€ стосовно в≥дносин у сфер≥ господарськ≥й та господарсько-процесуальн≥й. ј саме особливост≥ розгл€ду та вир≥шенн€ таких справ €к спори, що виникають при укладенн≥, зм≥н≥, роз≥рванн≥ ≥ виконанн≥ господарських договор≥в, справи про банкрутство, справи з корпоративних спор≥в та ≥нш. ѕроводитьс€ анал≥з д≥ючого законодавства у сфер≥ господарюванн€ та господарського процесу. ≤стотна увага прид≥л€Їтьс€ проблемним питанн€ господарсько-процесуального характеру. “ак, висв≥тлено питанн€ правового регулюванн€ д≥€льност≥ господарських суд≥в з вир≥шенн€ господарських спор≥в, виконанн€ судових р≥шень господарських суд≥в, вир≥шенн€ господарських спор≥в третейськими судами (в≥тчизн€ними та м≥жнародними), питанн€ в≥дпов≥дальност≥ учасник≥в господарських спор≥в.

” звТ€зку з тим, що €к господарське право, так ≥ господарський процес повТ€зан≥ з нормами також ≥нших галузей, наприклад - цив≥льного права та процесу, в програм≥ звертаЇтьс€ увага на особливост≥ регулюванн€ в≥дносин субТЇкт≥в господарськоњ д≥€льност≥ та господарського процесу за участю цих норм права. ¬ивченн€ тем будуЇтьс€ на всеб≥чному розгл€д≥ документ≥в, €к≥ стосуютьс€ господарськоњ д≥€льност≥.

ћетою дисципл≥ни Ї опануванн€ юристами фундаментальних знань з питань зд≥йсненн€ правосудд€ господарським судом, третейським судом та законодавства, що регулюЇ цю д≥€льн≥сть, найб≥льш розповсюджен≥ та актуальн≥ питанн€ вир≥шенн€ окремих господарських спор≥в.

«авданн€м дисципл≥ни Ї формуванн€ правовоњ св≥домост≥ та правовоњ культури молод≥, наданн€ допомоги студентам у зТ€суванн≥ проблем правового забезпеченн€ формуванн€ основ громадського сусп≥льства, демократичноњ держави соц≥ально-правового спр€муванн€ ≥ м≥сц€ правосудд€, зокрема господарських суд≥в у цьому.

ѕрофес≥йна спр€мован≥сть курсу пол€гаЇ в тому, що Ђѕроблеми вир≥шенн€ господарських спор≥вї €к навчальна дисципл≥на виступаЇ ≥нтегративним курсом, в кому оволод≥нн€ нормативним матер≥алом передбачаЇ комплекс знань матер≥ального ≥ процесуального права, ум≥нь ≥ навичок у застосуванн≥ в≥дпов≥дних норм дл€ забезпеченн€ правосудд€.

ћ≥сце навчальноњ дисципл≥ни у навчальному процес≥ визначаЇтьс€ њњ т≥сним звТ€зком з комплексом базових, спец≥альних фахових та профес≥йно-ор≥Їнтованого спр€муванн€ дисципл≥н.

—тудент повинен знати:

- методи та основн≥ заходи захисту прав та ≥нтерес≥в субТЇктами господарюванн€ в ”крањн≥;

- пор€док розгл€ду та вир≥шенн€ справ спец≥ал≥зованими господарськими судами в ”крањн≥ та за њњ межами;

- пор€док участ≥ субТЇкт≥в господарюванн€ в процес≥ розгл€ду та вир≥шенн€ господарських спор≥в;

- основн≥ види спор≥в та судову практику в сфер≥ господарюванн€;

- пор€док визначенн€ субТЇкт≥в господарюванн€ банкрутом;

- сл≥д прид≥лити увагу процесу виконанн€, реал≥зац≥њ судових акт≥в.

—тудент повинен вм≥ти:

- керуватис€ нормативно-правовими актами у сфер≥ господарюванн€ та господарського процесу;

- надати характеристику спору субТЇкт≥в господарськоњ д≥€льност≥;

- визначити основн≥ докази по справ≥, належним чином њх п≥дготувати та надати дл€ досл≥дженн€ до суду;

- своЇчасно та €к≥сно сприймати ≥нформац≥ю та застосовувати в≥дпов≥дн≥ заходи процесуального характеру дл€ захисту прав та ≥нтерес≥в субТЇкт≥в господарюванн€ в процес≥ розгл€ду та вир≥шенн€ спор≥в;

ќбовТ€зковою умовою п≥дготовки до сем≥нарського зан€тт€ з дисципл≥ни Уѕроблеми вир≥шенн€ господарських спор≥вФ Ї доц≥льне вивченн€ додаткового матер≥алу. «акони та п≥дзаконн≥ акти безумовно складають основн≥ джерела ≥нформац≥њ, але теоретичний матер≥ал, €кий викладено у навчальних пос≥бниках, п≥дручниках та монограф≥€х, потр≥бен дл€ б≥льш повного ≥нформуванн€ стосовно основних питань.

Ќеобх≥дною Ї самост≥йна робота, €ка складаЇтьс€ в б≥льш глибокому вивченн≥ лекц≥йних питань в б≥бл≥отец≥ ≥нституту або в ≥нших наукових б≥бл≥отеках. Ќаписанн€ реферат≥в на актуальн≥ теми. ћожливо хтось ≥з студент≥в вир≥шить спробувати себе в науков≥й прац≥, п≥дготувати статт≥ на сп≥рн≥ питанн€, €к≥ ≥снують в межах дисципл≥ни Уѕроблеми вир≥шенн€ господарських спор≥вФ. ¬ цьому випадку так≥ особи будуть приймати участь у наукових конференц≥€х, €к≥ систематично проход€ть в ≥нститут≥, так ≥ в ≥нших навчальних закладах ”крањни, заруб≥жж€. ‘ормами викладанн€ дисципл≥ни Ї лекц≥њ та сем≥нарськ≥ зан€тт€. ѕоточний контроль - опитуванн€ та контрольн≥ роботи. ѕ≥дсумковий контроль - зал≥к.

“ематичний план

є з/п Ќазва теми  ≥льк≥сть годин
1. ќсобливост≥ розгл€ду та вир≥шенн€ у господарському процес≥ спор≥в, що виникають при укладенн≥, зм≥н≥ та роз≥рванн≥ господарських договор≥в  
2. —прави про банкрутство Ц особливост≥ розгл€ду та вир≥шенн€ господарським судом  
3. —прави за за€вами јнтимонопольного ком≥тету ”крањни  
4. —прави за за€вами рахунковоњ палати з питань. ¬≥днесених до њњ компетенц≥њ зг≥дно законодавства  
5. –озгл€д та вир≥шенн€ справ, що виникають з корпоративних в≥дносин  

 

“≈ћј 1. ќ—ќЅЋ»¬ќ—“≤ –ќ«√Ћяƒ” “ј ¬»–≤Ў≈ЌЌя ” √ќ—ѕќƒј–—№ ќћ” ѕ–ќ÷≈—≤ —ѕќ–≤¬, ўќ ¬»Ќ» јё“№ ѕ–» ” Ћјƒ≈ЌЌ≤, «ћ≤Ќ≤ “ј –ќ«≤–¬јЌЌ≤ √ќ—ѕќƒј–—№ »’ ƒќ√ќ¬ќ–≤¬

2 години

ћета зан€тт€: «акр≥пити знанн€ про пон€тт€ та ознаки, класиф≥кац≥ю, пор€док та особливост≥ укладенн€ господарських договор≥в. «вернути увагу на пор€док внесенн€ зм≥н до умов господарських договор≥в, роз≥рванн€ чи припиненн€ њх д≥њ. ¬изначити категор≥њ спор≥в, що повТ€зан≥ з укладенн€м, зм≥ною чи припиненн€м господарських договор≥в та розгл€даютьс€ господарськими судами, визначити заходи, €к≥ можуть застосовуватись щодо запоб≥ганн€ виникненн€ таких спор≥в.

 

ѕитанн€:

1. ѕон€тт€, ознаки господарського договору та його значенн€ в сфер≥ господарських в≥дносин

2. «агальний пор€док укладенн€ господарського договору

3. ѕор€док зм≥ни, роз≥рванн€ та припиненн€ господарського договору та њх правов≥ насл≥дки зм≥ни, роз≥рванн€ та припиненн€ господарського договору

4. ѕор€док вир≥шенн€ спор≥в, що виникають при укладанн≥ господарського договору

5. ѕор€док вир≥шенн€ спор≥в щодо визнанн€ господарських договор≥в нед≥йсними

6. ѕор€док вир≥шенн€ спор≥в, €к≥ виникають з кредитних договор≥в

 

ќпорн≥ пон€тт€ теми: господарський догов≥р, види господарських договор≥в, сторони господарських договор≥в, контрагенти, њх правовий статус, пор€док укладенн€, зм≥ни чи роз≥рванн€ господарських договор≥в, способи захисту.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ по вивченню теми та п≥дготовки до зан€ть: ќзнайомитись ≥з планом сем≥нарського зан€тт€, питанн€ми що належать до ц≥Їњ теми. ¬ивчити конспект лекц≥њ з даноњ теми. ќпрацювати рекомендовану дл€ вивченн€ теми л≥тературу, законспектувати окрем≥ положенн€, що стосуютьс€ питань теми, або зробити нотатки, групуючи њх за певними ознаками. –екомендуЇтьс€ зробити у робочому зошит≥ план в≥дпов≥д≥ на кожне питанн€, €ке виноситьс€ на розгл€д п≥д час сем≥нарського зан€тт€. ќзнайомитись з перел≥ком запропонованих тем реферат≥в.

—амост≥йна робота

ќзнайомитись ≥з планом сем≥нарського зан€тт€, питанн€ми, що належать до ц≥Їњ теми.

ќпрацювати конспект лекц≥њ з даноњ теми.

ќпрацювати рекомендовану дл€ вивченн€ теми л≥тературу, законспектувати окрем≥ положенн€, що стосуютьс€ питань теми, або зробити нотатки, групуючи њх за певними ознаками.

–екомендуЇтьс€ зробити у робочому зошит≥ план в≥дпов≥д≥ на кожне питанн€, €ке виноситьс€ на розгл€д п≥д час сем≥нарського зан€тт€.

ќзнайомитись з перел≥ком запропонованих тем реферат≥в.

—амост≥йно розгл€нути наступн≥ питанн€:

1.—пори, що виникають при зм≥н≥ господарського договору

2.ѕор€док вир≥шенн€ спор≥в, що виникають при зм≥н≥ господарського договору

3. —пори, що виникають при роз≥рванн≥ господарського договору

4. ѕор€док вир≥шенн€ спор≥в, що виникають при роз≥рванн≥ господарського договору

“еми реферат≥в:

  1. ќсобливост≥ укладенн€ договору оренди в господарських правов≥дносинах
  2. ѕор€док розтогненн€ договору оренди в господарських в≥дносинах
  3. ќсобливост≥ уклаженн€, зм≥ни чи розторгненн€ зовн≥шньоеконом≥чного договору в судовому пор€дку
  4. ѕроцесуальний пор€док визнанн€ договору поставки неукладеним або нед≥йсним
  5. ¬иконанн€ судового р≥шенн€ по справам з укладенн€, зм≥ни, роз≥рванн€ господарських договор≥в

 

“≈ћј 2. —ѕ–ј¬» ѕ–ќ ЅјЌ –”“—“¬ќ - ќ—ќЅЋ»¬ќ—“≤ –ќ«√Ћяƒ” “ј ¬»–≤Ў≈ЌЌя √ќ—ѕќƒј–—№ »ћ —”ƒќћ

2 години

ћета зан€тт€: закр≥пити знанн€ про пор€док л≥кв≥дац≥њ субТЇкта господарюванн€ в раз≥ визнанн€ його банкрутом, визначити заходи, €к≥ можуть застосовуватись щодо запоб≥ганн€ визначенн€ неплатоспроможност≥ субТЇкта господарюванн€.

ѕитанн€:

1. ¬изначенн€ неплатоспроможност≥ субТЇкта господарюванн€ та њњ види

2. ќсновн≥ заходи запоб≥ганн€ визнанн€ субТЇкта господарськоњ д≥€льност≥ банкрутом

3. —удов≥ процедури, €к≥ застосовуютьс€ щодо боржника. ќсновн≥ субТЇкти банкрутства

4. ѕорушенн€ справи про банкрутство

5. ѕродаж майна боржника в процедур≥ банкрутства

6. —анац≥€: пон€тт€, пор€док та мета проведенн€

7. ћирова угода у справ≥ про банкрутство

8. Ћ≥кв≥дац≥йна процедура у справ≥ про банкрутство

9. ¬≥дпов≥дальн≥сть субТЇкт≥в за порушенн€ законодавства про банкрутство

 

ќпорн≥ пон€тт€ теми: субТЇкт банкрутства, неплатоспроможн≥сть, банкрутство, санац≥€, мирова угода, розпор€дженн€ майном, арб≥тражний керуючий, кредитор, боржник, ком≥тет кредитор≥в, л≥кв≥дац≥€.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ по вивченню теми та п≥дготовки до зан€ть: ќзнайомитись ≥з планом сем≥нарського зан€тт€, питанн€ми що належать до ц≥Їњ теми. ¬ивчити конспект лекц≥њ з даноњ теми. ќпрацювати рекомендовану дл€ вивченн€ теми л≥тературу, законспектувати окрем≥ положенн€, що стосуютьс€ питань теми, або зробити нотатки, групуючи њх за певними ознаками. –екомендуЇтьс€ зробити у робочому зошит≥ план в≥дпов≥д≥ на кожне питанн€, €ке виноситьс€ на розгл€д п≥д час сем≥нарського зан€тт€. ќзнайомитись з перел≥ком запропонованих тем реферат≥в.

—амост≥йна робота

ќзнайомитись ≥з планом сем≥нарського зан€тт€, питанн€ми, що належать до ц≥Їњ теми.

ќпрацювати конспект лекц≥њ з даноњ теми.

ќпрацювати рекомендовану дл€ вивченн€ теми л≥тературу, законспектувати окрем≥ положенн€, що стосуютьс€ питань теми, або зробити нотатки, групуючи њх за певними ознаками.

–екомендуЇтьс€ зробити у робочому зошит≥ план в≥дпов≥д≥ на кожне питанн€, €ке виноситьс€ на розгл€д п≥д час сем≥нарського зан€тт€.

ќзнайомитись з перел≥ком запропонованих тем реферат≥в.

—амост≥йно розгл€нути наступн≥ питанн€:

1. ѕ≥дстави та пор€док поданн€ позовноњ за€ви про визнанн€ боржника банкрутом

2. ѕроцесуальн≥ особливост≥ розгл€ду справ про визнанн€ боржника банкрутом

3. ѕор€док припиненн€ провадженн€ по справ≥ про банкрутство

4. ѕон€тт€, види та особливост≥ реструктуризац≥€ п≥дприЇмства

 

“еми реферат≥в:

1. ќсобливост≥ банкрутства окремих категор≥й субЇкт≥в п≥дприЇмництва

2. ѕроцесуальний пор€док розгл€ду та вир≥шенн€ справ про банкрутство

3. ѕ≥дстави припиненн€ провадженн€ з≥ справ про банкрутство

4. Ћ≥кв≥дац≥йна процедура при визнанн≥ боржника банкрутом

 

“≈ћј є3 —ѕ–ј¬» «ј «јя¬јћ» јЌ“»ћќЌќѕќЋ№Ќќ√ќ  ќћ≤“≈“” ” –јѓЌ»

√одини

ћета зан€тт€: визначити справи, що розгл€даютьс€ господарськими судами при участ≥ јнтимонопольного ком≥тету ”крањни чи його територ≥альних в≥дд≥лень, закр≥пити знанн€ про пор€док розгл€ду та вир≥шенн€ таких справ, визначити заходи, €к≥ можуть застосовуватись щодо запоб≥ганн€ виникненн€ спор≥в за участю јнтимонопольного ком≥тету ”крањни.

 

ѕитанн€:

 

1. «ловживанн€ монопольним положенн€м на ринку

2. јнтимонопольний ком≥тет ”крањни, його завданн€ та повноваженн€

3. ќсобливост≥ державноњ пол≥тики у сфер≥ розвитку економ≥чноњ конкуренц≥њ та обмеженн€ монопол≥зму в господарськ≥й д≥€льност≥

4. ќбмеженн€ монопол≥зму й захист субТЇкт≥в господарюванн€ й споживач≥в в≥д несумл≥нноњ конкуренц≥њ

5. «агальна характеристика неправом≥рного обмеженн€ конкуренц≥њ й несумл≥нноњ конкуренц≥њ

6. ¬≥дпов≥дальн≥сть субТЇкт≥в господарюванн€ за порушенн€ норм антимонопольного законодавства

7. ѕор€док розгл€ду та вир≥шенн€ господарськими судами спор≥в, повТ€заних з неправом≥рним обмеженн€м конкуренц≥њ й несумл≥нною конкуренц≥Їю

ќпорн≥ пон€тт€ теми: монопол≥€, монопольне положенн€, антимонопольне законодавство, законодавство про конкуренц≥ю створюють, обмеженн€ монопол≥зму, конкуренц≥€ субТЇкт≥в господарюванн€, захист державою конкуренц≥њ субТЇкт≥в господарюванн€.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ по вивченню теми та п≥дготовки до зан€ть: ќзнайомитись ≥з планом сем≥нарського зан€тт€, питанн€ми що належать до ц≥Їњ теми. ¬ивчити конспект лекц≥њ з даноњ теми. ќпрацювати рекомендовану дл€ вивченн€ теми л≥тературу, законспектувати окрем≥ положенн€, що стосуютьс€ питань теми, або зробити нотатки, групуючи њх за певними ознаками. –екомендуЇтьс€ зробити у робочому зошит≥ план в≥дпов≥д≥ на кожне питанн€, €ке виноситьс€ на розгл€д п≥д час сем≥нарського зан€тт€. ќзнайомитись з перел≥ком запропонованих тем реферат≥в.

—амост≥йна робота

ќзнайомитись ≥з планом сем≥нарського зан€тт€, питанн€ми, що належать до ц≥Їњ теми.

ќпрацювати конспект лекц≥њ з даноњ теми.

ќпрацювати рекомендовану дл€ вивченн€ теми л≥тературу, законспектувати окрем≥ положенн€, що стосуютьс€ питань теми, або зробити нотатки, групуючи њх за певними ознаками.

–екомендуЇтьс€ зробити у робочому зошит≥ план в≥дпов≥д≥ на кожне питанн€, €ке виноситьс€ на розгл€д п≥д час сем≥нарського зан€тт€.

ќзнайомитись з перел≥ком запропонованих тем реферат≥в.

—амост≥йно розгл€нути наступн≥ питанн€:

1. —убТЇкти природних монопол≥й, пон€тт€ та загальна характеристика

2. ѕор€док зд≥йсненн€ захисту економ≥чноњ конкуренц≥њ за законодавством ”крањни.

3.ѕон€тт€ та правове регулюванн€ економ≥чноњ конкуренц≥њ. јнтиконкурентн≥ узгоджен≥ д≥њ: пон€тт€ та про€ви. «ахист п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ в≥д недобросов≥сноњ конкуренц≥њ

4. Ќезаконне використанн€ д≥ловоњ репутац≥њ субТЇкт≥в господарюванн€

5. ¬чиненн€ перешкод органами державноњ влади. –озповсюдженн€ та використанн€ комерц≥йноњ таЇмниц≥

6. —анкц≥њ за порушенн€ законодавства про захист в≥д недобросов≥сноњ конкуренц≥њ

“еми реферат≥в:

1. —истема антимонопольного законодавства ”крањни

2. ќсобливост≥ ≥снуванн€ ДприроднихФ монопол≥й на ринках

3. ќзнаки п≥дприЇмств, €к≥ можуть називатис€ монопольними

4. ќсновн≥ учасники господарського провадженн€ з≥ справ, повТ€заних з неправом≥рним обмеженн€м конкуренц≥њ й несумл≥нною конкуренц≥Їю

 

“≈ћј є4 —ѕ–ј¬» «ј «јя¬јћ» –ј’”Ќ ќ¬ќѓ ѕјЋј“» « ѕ»“јЌ№, ¬≤ƒЌ≈—≈Ќ»’ «ј ќЌќƒј¬„»ћ» ј “јћ» ƒќ ѓ’  ќћѕ≈“≈Ќ÷≤ѓ

√одини

ћета зан€тт€: визначити справи, що розгл€даютьс€ господарськими судами при –ахунковоњ палати чи њњ територ≥альних в≥дд≥лень, закр≥пити знанн€ про пор€док розгл€ду та вир≥шенн€ таких справ, визначити заходи, €к≥ можуть застосовуватись щодо запоб≥ганн€ виникненн€ спор≥в за участю –ахунковоњ палати ”крањни.

ѕитанн€:

1. –ахункова палата ”крањни, њњ статус, завданн€ та повноваженн€

2. ќсобливост≥ участ≥ в господарських спорах –ахунковоњ палати

3. «агальна характеристика спор≥в, що розгл€даютьс€ господарськими судами за участю –ахунковоњ палати

4.  онтроль за використанн€м кредитних ресурс≥в

5. ѕроведенн€ контролю за ф≥нансуванн€м загальнодержавних програм

6. ѕроведенн€ контролю за виконанн€м ƒержавного бюджету ”крањни

7. ѕор€док розгл€ду та вир≥шенн€ господарськими судами спор≥в, за участю –ахунковоњ палати

ќпорн≥ пон€тт€ теми: –ахункова палата, комплексн≥ рев≥з≥њ ≥ тематичн≥ перев≥рки, анал≥з ≥ досл≥дженн€ порушень ≥ в≥дхилень бюджетного процесу.

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ по вивченню теми та п≥дготовки до зан€ть: ќзнайомитись ≥з планом сем≥нарського зан€тт€, питанн€ми що належать до ц≥Їњ теми. ¬ивчити конспект лекц≥њ з даноњ теми. ќпрацювати рекомендовану дл€ вивченн€ теми л≥тературу, законспектувати окрем≥ положенн€, що стосуютьс€ питань теми, або зробити нотатки, групуючи њх за певними ознаками. –екомендуЇтьс€ зробити у робочому зошит≥ план в≥дпов≥д≥ на кожне питанн€, €ке виноситьс€ на розгл€д п≥д час сем≥нарського зан€тт€. ќзнайомитись з перел≥ком запропонованих тем реферат≥в.

—амост≥йна робота

ќзнайомитись ≥з планом сем≥нарського зан€тт€, питанн€ми, що належать до ц≥Їњ теми.

ќпрацювати конспект лекц≥њ з даноњ теми.

ќпрацювати рекомендовану дл€ вивченн€ теми л≥тературу, законспектувати окрем≥ положенн€, що стосуютьс€ питань теми, або зробити нотатки, групуючи њх за певними ознаками.

–екомендуЇтьс€ зробити у робочому зошит≥ план в≥дпов≥д≥ на кожне питанн€, €ке виноситьс€ на розгл€д п≥д час сем≥нарського зан€тт€.

ќзнайомитись з перел≥ком запропонованих тем реферат≥в.

—амост≥йно розгл€нути наступн≥ питанн€:

1. ‘ункц≥њ рахунковоњ палати

2. —клад ≥ структура рахунковоњ палати

3.  онтроль верховноњ ради ”крањни за д≥€льн≥стю рахунковоњ палати

 

“еми реферат≥в:

1. ≈кспертизи та висновки –ахунковоњ палати

2. ѕостанови та висновки  олег≥њ –ахунковоњ палати, зм≥ст та значенн€

3. ѕовноваженн€ –ахунковоњ палати Ц сфера застосуванн€

4. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ законодавства про державну та ≥ншу таЇмницю посадовими особами –ахунковоњ палати

5. ѕринципи зд≥йсненн€ контролю –ахунковою палатою

“≈ћј є5 –ќ«√Ћяƒ “ј ¬»–≤Ў≈ЌЌя —ѕ–ј¬, ўќ ¬»Ќ» јё“№ «  ќ–ѕќ–ј“»¬Ќ»’ ¬≤ƒЌќ—»Ќ

√одини

ћета зан€тт€: визначити справи, що розгл€даютьс€ господарськими судами при участ≥ учасник≥в господарських товариств (засновник≥в, акц≥онер≥в) з питань створенн€, орган≥зац≥њ та зд≥йсненн€ д≥€льност≥ господарських товариств, зд≥йсненн€ адм≥н≥стративноњ та/чи господарськоњ д≥€льност≥, закр≥пити знанн€ про пор€док розгл€ду та вир≥шенн€ таких справ, визначити заходи, €к≥ можуть застосовуватись щодо запоб≥ганн€ виникненн€ спор≥в з корпоративних правов≥дносин.

ѕитанн€:

1.—творенн€, д≥€льн≥сть, управл≥нн€ та припиненн€ д≥€льност≥ господарських товариств

2.  орпоративн≥ спори: питанн€ п≥дв≥домчост≥

3. «агальна характеристика корпоративних спор≥в. «астосуванн€ господарськими судами способ≥в захисту прав, не передбачених законом

3.1. ¬изнанн€ нед≥йсност≥ статутних документ≥в в судовому пор€дку

3.2. ¬ир≥шенн€ спор≥в про визнанн€ нед≥йсними р≥шень загальних збор≥в

4.  орпоративн≥ спори: вих≥д (виключенн€) учасника

 

ќпорн≥ пон€тт€ теми: господарськ≥ товариства, ознаки та види господарських товариств, корпоративн≥ правов≥дносини, субТЇкти корпоративних правов≥дносин, статутн≥ документи, учасники та засновники господарських товариств, корпоративн≥ спори.

 

ћетодичн≥ рекомендац≥њ по вивченню теми та п≥дготовки до зан€ть: ќзнайомитись ≥з планом сем≥нарського зан€тт€, питанн€ми що належать до ц≥Їњ теми. ¬ивчити конспект лекц≥њ з даноњ теми. ќпрацювати рекомендовану дл€ вивченн€ теми л≥тературу, законспектувати окрем≥ положенн€, що стосуютьс€ питань теми, або зробити нотатки, групуючи њх за певними ознаками. –екомендуЇтьс€ зробити у робочому зошит≥ план в≥дпов≥д≥ на кожне питанн€, €ке виноситьс€ на розгл€д п≥д час сем≥нарського зан€тт€. ќзнайомитись з перел≥ком запропонованих тем реферат≥в.

—амост≥йна робота

ќзнайомитись ≥з планом сем≥нарського зан€тт€, питанн€ми, що належать до ц≥Їњ теми.

ќпрацювати конспект лекц≥њ з даноњ теми.

ќпрацювати рекомендовану дл€ вивченн€ теми л≥тературу, законспектувати окрем≥ положенн€, що стосуютьс€ питань теми, або зробити нотатки, групуючи њх за певними ознаками.

–екомендуЇтьс€ зробити у робочому зошит≥ план в≥дпов≥д≥ на кожне питанн€, €ке виноситьс€ на розгл€д п≥д час сем≥нарського зан€тт€.

ќзнайомитись з перел≥ком запропонованих тем реферат≥в.

—амост≥йно розгл€нути наступн≥ питанн€:

1. —пори, пов'€зан≥ з виходом, виключенн€м учасника з господарського товариства, вступом правонаступника учасника до господарського товариства

2. —пори, пов'€зан≥ з порушенн€м пор€дку скликанн€ загальних збор≥в акц≥онер≥в (учасник≥в) господарського товариства

3.—пори, пов'€зан≥ з визначенн€м кворуму на загальних зборах учасник≥в (акц≥онер≥в) господарського товариства

4. —пори щодо визнанн€ р≥шень загальних збор≥в учасник≥в (акц≥онер≥в) господарського товариства нед≥йсними

5. —пори щодо внесенн€ зм≥н до установчих документ≥в господарського товариства

6. —пори щодо пор€дку нарахуванн€ та виплати див≥денд≥в учасникам (акц≥онерам) господарського товариства

 

“еми реферат≥в:

1. —пори щодо правов≥дносин товариства з реЇстратором власник≥в ≥менних ц≥нних папер≥в

2. ¬житт€ господарськими судами заход≥в до забезпеченн€ позову при вир≥шенн≥ корпоративних спор≥в

3. —пори щодо пор€дку обранн€ та в≥дкликанн€, компетенц≥њ виконавчого органу господарського товариства

4. —пори щодо компетенц≥њ, обранн€ та в≥дкликанн€ нагл€довоњ ради товариства, визнанн€ р≥шень нагл€довоњ ради нед≥йсними

5. —пори щодо наданн€ ≥нформац≥њ про д≥€льн≥сть господарського товариства

–екомендована л≥тература

Ѕазова:

1.  онституц≥€ ”крањни [“екст]: «акон ”крањни в≥д 28.06.1996 р. є 254к/96 - ¬– // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1996. Ц є30 Ц —т. 141

2. √осподарський процесуальний кодекс ”крањни [“екст]: «акон ”крањни в≥д 06.11.1991р. є1798 Ц ’≤≤ // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1992. - є6 Ц ст.56

3. ÷ив≥льний кодекс ”крањни [“екст]: «акон ”крањни в≥д 16.01.2003 є 435ЦIV // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2003. Ц є40Ц44 Ц —т. 356

4. √осподарський кодекс ”крањни [“екст]: «акон ”крањни в≥д 16.01.2003 р. є 436 - ≤V // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2003. Ц є 18 Ц —т. 144

5. ѕро господарськ≥ товариства [“екст]: «акон ”крањни в≥д 19 вересн€ 1991 є 1576Ц’≤≤ // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1991. Ц є 49 Ц —т. 682

6. ѕро оренду майна державних п≥дприЇмств [“екст]: «акон ”крањни в≥д 04 березн€ 1992 р. є 2163 Ц ’≤≤ // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ада ”крањни Ц 1992. Ц є 24 Ц —т. 348

7. ѕро заставу [“екст]: «акон ”крањни в≥д 2 жовтн€ 1992 р. є 2654Ц’≤≤ // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1992. Ц є 47 Ц —т. 642

8. ѕро аудиторську д≥€льн≥сть [“екст]: «акон ”крањни в≥д 22 кв≥тн€ 1993 р. є 3125 Ц ’≤≤ // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ада ”крањни Ц 1993. Ц є 23 Ц —т. 243

9. ѕро нотар≥ат [“екст]: «акон ”крањни в≥д 2 вересн€ 1993 р. є 3425 Ц ’≤≤ // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ада ”крањни Ц 1993. Ц є 39 Ц —т. 383

10. ѕро ≥потеку [“екст]: «акон ”крањни в≥д 05 червн€ 2003 р. є 898ЦIV // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2003. Ц є 38 Ц —т. 313

11. ѕро ≥потечне кредитуванн€, операц≥њ з консол≥дованим ≥потечним боргом та ≥потечн≥ сертиф≥кати [“екст]: «акон ”крањни в≥д 19 червн€ 2003 р. є 979-≤V // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ада ”крањни Ц 2004. Ц є 1 Ц —т. 1

12. ѕро забезпеченн€ вимог кредитор≥в та реЇстрац≥ю обт€жень [“екст]: «акон ”крањни в≥д 18 листопада 2003 р. є 1255-≤V // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ада ”крањни Ц 2004. Ц є 11 Ц —т. 140

13. ѕро оц≥нку земель [“екст]: «акон ”крањни в≥д 11 грудн€ 2003 р. є 1378-≤V // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ада ”крањни Ц 2004. Ц є 15 Ц —т. 229

14. ѕро експертну грошову оц≥нку земельних д≥л€нок [“екст]: ѕостанова  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 11 жовтн€ 2002 р. є 1531 // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2002. Ц є42 Ц —т.1941.

15. ѕро виконавче провадженн€ [“екст]: «акон ”крањни в≥д 21.04.1999р. є606-’≤V // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 1999. Ц є24. Ц ст.207.

16. ѕро внесенн€ зм≥н до де€ких законодавчих акт≥в ”крањни щодо розгл€ду справ ¬ерховним —удом ”крањни [“екст]: «акон ”крањни в≥д 20 жовтн€ 2011 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2012. Ц є 22. Ц —т. 221.

17. ѕро доступ до судових р≥шень [“екст]: «акон ”крањни в≥д 22 грудн€ 2005 р. // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2006. Ц є 15. Ц —т. 128.

18. ѕро де€к≥ питанн€ п≥дв≥домчост≥ ≥ п≥дсудност≥ справ господарським судам: –екомендац≥њ ѕрезид≥њ ¬ищого господарського суду ”крањни в≥д 24 жовтн€ 2011 р. [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http: rada.gov.ua

19. ѕро де€к≥ питанн€ практики застосуванн€ господарськими судами «акону ”крањни Ђѕро третейськ≥ судиї: рекомендац≥њ ѕрезид≥њ ¬ищого господарського суду ”крањни в≥д 24 кв≥тн€ 2005 р. [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http: rada.gov.ua

20. ѕро де€к≥ питанн€ практики застосуванн€ норм √осподарського процесуального кодексу ”крањни, порушен≥ у допов≥дних записках про роботу господарських суд≥в у 2005 роц≥ та в першому п≥вр≥чч≥ 2006 року: ≥нформац≥йний лист ¬ищого господарського суду ”крањни в≥д 20 жовтн€ 2006 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http: rada.gov.ua

21. ѕро де€к≥ питанн€ практики застосуванн€ розд≥лу VI √осподарського процесуального кодексу ”крањни: розТ€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 4 березн€ 1998 року є 02-5/78 [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http: rada.gov.ua

22. ѕро де€к≥ питанн€ практики застосуванн€ статт≥ 121 √осподарського процесуального  одексу ”крањни: розТ€сненн€ ¬ищого арб≥тражного суду ”крањни в≥д 12 вересн€ 1996 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http: rada.gov.ua

23. ѕро де€к≥ питанн€ практики розгл€ду справ за участю ≥ноземних п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й: розТ€сненн€ ѕрезид≥њ ¬ищого господарського суду ”крањни в≥д 31 травн€ 2002 р. [≈лектронний ресурс]. - –ежим доступу: http: rada.gov.ua

24. –≥шенн€  онституц≥йного —уду ”крањни у справ≥ за конституц≥йним поданн€м ¬ищоњ ради юстиц≥њ щодо оф≥ц≥йного тлумаченн€ положенн€ пункту 1 частини першоњ статт≥ 131  онституц≥њ ”крањни стосовно внесенн€ ¬ищою радою юстиц≥њ подань про призначенн€ судд≥в на посади (справа про призначенн€ судд≥в) в≥д 16 жовтн€ 2001 р. [“екст] // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2001. Ц є 43. Ц —т. 159.

25. –≥шенн€  онституц≥йного —уду ”крањни у справ≥ за конституц≥йними поданн€ми 54 народних депутат≥в ”крањни та ¬ерховного —уду ”крањни щодо в≥дпов≥дност≥  онституц≥њ ”крањни (конституц≥йност≥) окремих положень «акону ”крањни Ђѕро судоустр≥й ≥ статус судд≥вї,  рим≥нально-процесуального кодексу ”крањни, √осподарського процесуального кодексу ”крањни, ÷ив≥льного процесуального кодексу ”крањни,  одексу адм≥н≥стративного судочинства ”крањни (справа щодо принципу ≥нстанц≥йност≥ в систем≥ суд≥в загальноњ юрисдикц≥њ) в≥д 11 липн€ 2011 р. [“екст] // ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни. Ц 2011. Ц є 60. Ц —т. 2418.

26. ўодо визначенн€ п≥дв≥домчост≥ цив≥льних справ та господарських спор≥в: лист ¬ерховного —уду ”крањни та ¬ищого арб≥тражного —уду ”крањни в≥д 20 липн€ 1995 р. [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http: rada.gov.ua

27. ўодо «акону ”крањни Ђѕро судоустр≥й ”крањни ≥ статус судд≥вї: Ћист ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 12 липн€ 2010 р. [≈лектронний ресурс] - –ежим доступу: http: rada.gov.ua

28. ўодо перевищенн€ розумних строк≥в розгл€ду справ: лист ¬ерховного —уду ”крањни в≥д 25 с≥чн€ 2006 р. [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http: rada.gov.ua

29. ѕро де€к≥ питанн€ визнанн€ правочин≥в (господарських договор≥в) нед≥йсними: ѕостанова ѕленуму ¬ищого господарського суду ”крањни є 11 в≥д 29.05.2013 року. [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http: rada.gov.ua

30. ѕро де€к≥ питанн€ практики вир≥шенн€ спор≥в, що виникають з кредитних договор≥в: ѕостанова ѕленуму ¬ищого господарського суду ”крањни є 1 в≥д 24.11.2014 року. [≈лектронний ресурс]. Ц –ежим доступу: http: rada.gov.ua

31. Ѕалаклицький ≤.≤. —удова практика у справах господарського судочинств [“екст]: —прави про банкрутство. —прави повТ€зан≥ ≥з захистом ≥нтелектуал. власност≥ (2004-2006 рр.) / ≤.≤. Ѕалаклицький, ¬.ј.Ћитвинюк / ƒерж. суд. адм≥н. ”крањни. Ч  .: ёристконсульт:  Ќ“ Ц 2007. Ц 523 с.

32. Ѕалаклицький ≤.≤. —удова практика у справах господарського судочинства. ƒогов≥рн≥ зобовТ€занн€ [“екст]: (2004-2006 рр.) / ≤.≤. Ѕалаклицького, ¬.ј.Ћитвинюк / ƒерж. суд. адм≥н. ”крањни Ч  .: ёристконсульт:  Ќ“ - 2007. Ц 611 с.

33. Ѕалух ¬.—. ƒва века истории хоз€йственного правосуди€ ”краины [“екст]: о де€тельности с 1808 по 1917 гг. первого в ”краине ќдес. коммерч. суда / ¬. —. Ѕалух. Ц ќдесса: јстропринт - 2008. Ц414 с.: ил., портр.

34. Ѕалюк ≤.ј. √осподарське процесуальне право [“екст]: навчальний пос≥бник / ≤.ј.Ѕалюк; ћ-во осв≥ти ≥ науки ”крањни, ƒерж. вищ. навч. закл. Ђ ињв. нац. екон. ун-т ≥м. ¬.√етьманаї / ≤.ј. Ѕалюк, ¬.‘. ќпришко (голова) та ≥н. Ч  .:  Ќ≈” - 2008. Ц 221 с.

35. Ѕел€невич ¬.≈. √осподарський процесуальний кодекс ”крањни [“екст]: Ќауково Ц практичний коментар Ц ¬иданн€ друге / ¬.≈. Ѕел€невич Ц  .: ¬идавництво Дёст≥н≥анФ Ц 2006. Ц 672с.

36. ¬асильев —.¬. ’оз€йственное судопроизводство ”краины [“екст]: 2-е издание / —.¬. ¬асильев Ц ’.: ЂЁспадаї Ц 2004. Ц 245с.

37. ¬≥нник ќ.ћ. √осподарське право [“екст]:  урс лекц≥й / ќ.‘. ¬≥нник Ц  .: јт≥ка Ц 2004. Ц 624 с.

38. √аврил≥шин ј.ѕ. √осподарсько-процесуальне право [“екст]: практикум / ј.ѕ. √аврил≥шин, ¬.ѕ. озирЇва / Ќац. акад. держ. податк. служби ”крањни Ц ≤рп≥нь Ц 2006. Ц 170 с.

39. ƒемченко —.‘. √осподарське процесуальне право [“екст]: практикум / —.‘. ƒемченко, √.ћ. ќстапович Ц  .: ѕреса ”крањни - 2008. Ц 120 с.

40. ƒемченко —.‘. Ќа допомогу судд≥ господарського суду, призначеному на посаду вперше [“екст]: метод. рекомендац≥њ. / —.‘. ƒемченко, ≤.ќ. ‘едоров / јкад. судд≥в ”крањни. Ц  .: ѕульсари Ц 2007. Ц 22 с.

41. ƒжумагельдиева √.ƒ. —овершенствование механизма принудительного исполнени€ судебных решений / ƒжумагельдиева √.ƒ.; ЌјЌ ”краины, »н-т экон.-правовых исслед. Ц ƒонецк: ёго-¬осток Ц 2007. Ц 39 с.

42. ƒосл≥дженн€ питань розвТ€занн€ господарських спор≥в в ”крањн≥: опитуванн€ укр. п-в про госп. спори, 2006: [зв≥т] Ц Ѕ. м.: Sida: ћ≥жнар. ф≥н.  орпорац≥€ Ц 2007. Ц 72 с.

43. ∆ук Ћ.ј. √осподарське право [“екст]: [Ќавчальний пос≥бник] / Ћ.ј. ∆ук, ≤.Ћ. ∆ук, ќ.ћ. Ќеживець Ц  .:  ондор Ц 2003. Ц 400 с.

44. «ейкан я.ѕ. «ахист у господарськ≥й справ≥ [“екст]: [Ќауково-практичний коментар] / я.ѕ. «ейкан Ц  .:  Ќ“ Ц 2009. Ц 536с.

45.  арл≥н ћ.≤. ѕравов≥ основи п≥дприЇмництва [“екст]: [Ќавч. пос≥б.] Ц [2-е вид., випр. ≥ доповн.] / ћ.≤.  арл≥н Ц  .:  ондор Ц 2006. Ц 368 с.

46. ћамутов ¬. . √осподарське право [“екст]: [ѕ≥дручник] / ¬. . ћамутов Ц  . Уёр≥нком ≤нтерФ Ц 2002. Ц 910 с.

47. ћамутов ¬. . Ќапр€ми оновленн€ господарського законодавства ”крањни [“екст]: зб. наук. пр. / ЌјЌ ”крањни, ≤н-т екон.-прав. досл≥дж. / редкол.: ¬.  . ћамутов та ≥н. Ц ƒонецк: ёго-¬осток Ц 2008. Ц 226 с.

48. Ќ≥коленко Ћ.ћ. ƒоказуванн€ в господарському судочинства [“екст]: [Ќавч. пос≥б.] / Ћ.ћ. Ќ≥коленко. Ц ќдеса: ‘ен≥кс; —уми: ¬“ƒ Ђ”н≥верситетська книгаї, 2007. Ц 415с.

49. –оњна ќ.ћ. √осподарський процес [“екст]: [Ќавчальний пос≥бник]. Ц  ињв, 2012. Ц 192 с.

50. ѕодцерковний ќ.ѕ.,  васн≥цька ќ.ќ., —тепанова “.¬. √осподарське процесуальне право [“екст]: [ѕ≥дручник]. Ц ќдеса, 2012. Ц 400 с.

51. –уденко ћ.¬., ¬асильЇв —.¬., –ибалко √.—. √осподарський процес [“екст]: [ѕ≥дручник]. Ц  ињв, 2014. Ц 368 с.

52. ќнопенко ¬.¬. √осподарське судочинство в ”крањн≥. —удова практика: [«б. з судовоњ практики ¬ерхов. —уду ≥ ¬ищ. госп. суду ”крањни] / ¬ерхов. —уд ”крањни / ¬. ¬. ќнопенко, ≈. ќ. ™мель€ненко, Ќ. ћ.  ириченко, ¬. ¬. —ердюк Ц ќф≥ц. вид. Ц  .: ≤н ёре Ц 2008. Ц 522 с.

53. ќсетинський ј.…. ѕравов≥ позиц≥њ ¬ищого господарського суду ”крањни з питань застосуванн€ податкового законодавства [“екст]: [Ќавчально -практичний пос≥бник] / ј.…. ќсетинський Ц  .:  онцерт Д¬идавничий д≥м Д≤н ёреФ Ц 2005. Ц 198с.

54. ѕ≥гач я.ћ. √осподарське законодавство [“екст]: / я.ћ. ѕ≥гач, Ћ.ћ. “руфанова Ц  .: У÷ентр навчальноњ л≥тературиФ. Ц 2005. Ц 623 с.

55. ѕол€ков Ѕ.ћ. –озгл€д торгових (господарських) справ в ”крањн≥ та Ќ≥меччин≥ = Uberblick uber die handelssachen in Deutschland und in der Ukraine [статт≥]: / Ѕ. ћ. ѕол€ков Ц  .: Ћогос Ц 2008. Ц 303 с.

56. ѕрактика розгл€ду господарських спор≥в судами ”крањни [“екст]: дов≥д. на 2005 р.: зб≥рник: чинн≥ постанови, ухвали, розТ€сненн€ ¬ищого господарського суду ”крањни та ¬ерховного —уду ”крањни Ц  .: ёрид. практика Ц 2005. Ц 366 с.

57. –оњна ќ.ћ. √осподарський процес [“екст]: [ѕрактичний пос≥бник] / 3-е вид. / ќ.ћ. –оњна Ц  .:  Ќ“ Ц 2007. Ц 180с.

 

ƒопом≥жна:

 

1. —ан≥ахметова Ќ.ќ. ѕ≥дприЇмницьке (господарське) право [“екст]: [ѕ≥дручник] / Ќ.ќ. —ан≥ахметова Ц X.: ќд≥сей Ц 2004. Ц 800 с.

2. —ердюк ¬.¬. √осподарське судочинство в ”крањн≥ [“екст]: [суд. ѕрактика]: застосуванн€ процес. норм: [зб≥рник] / ¬.¬. —ердюк, Ќ. ћ.  ириченко, ≈. ќ. ™мель€ненко Ц  .: ≤н ёре Ц 2008. Ц 830 с.

3. —тарцев ќ.¬. ѕ≥дприЇмницьке право [“екст]: [ѕ≥дручник] / ќ.¬. —тарцева Ц  .: ≤стина Ц 2005. Ц 600 с.

4. —тарцев ќ.¬. ѕ≥дприЇмницьке право.  нига 2 [“екст]: [ѕ≥дручник] / ќ.¬. —тарцев Ц  .: ≤стина Ц 2005. Ц 448 с.

5. —удова практика ∆итомирського апел€ц≥йного господарського суду та господарських суд≥в апел€ц≥йного округу (2005-2007 рр.) [зб. судових акт≥в: у 2 ч.]: / ∆итомир. апел€ц. госп. суд. Ц ∆итомир: ѕол≥сс€ Ц 2007 Ц 278 c.

6. ’аритонов ≈.ќ. ’оз€йственное процессуальное право ”краины [“екст]: [”чебник ]/ ≈.ќ. ’аритонов, ≈.». ’аритонова, ¬.ћ.  оссак и др. ѕод ред. д.ю.н., профессора ≈.».’аритоновой. Ц ’.: ќдиссей Ц 2007. Ц 440с.

7. ’аритонова ≈.». ’оз€йственный процессуальный кодекс ”краины [“екст]: Ќаучно-практический комментарий / ѕод ред.. д.ю.н., профессора ≈.».’аритоновой Ц ’.: ќдиссей Ц 464с.

8. „ернадчук ¬.ƒ. √осподарське процесуальне право ”крањни [“екст]: [ѕ≥дручник] / ¬.ƒ. „ернадчук, ¬.¬. —ухонос, ¬.ѕ. Ќагребельний та ≥н. Ц —уми: ¬“ƒ Ђ”н≥верситетська книгаї - 2006. Ц 331с.

9. Ўелух≥н ћ.Ћ. √осподарське право [“екст]: [Ќавчальний пос≥бник у схемах ≥ таблиц€х] / ћ.Ћ. Ўелух≥н Ц  .: ÷ентр навчальноњ л≥тератури Ц 2006. Ц 616 с.

10. Ўицький ≤.Ѕ. √осподарське судочинство в ”крањн≥. —удова практика. ќб≥г ц≥нних папер≥в [“екст]: «б. законодав. та нормат. акт≥в з ус≥х вид≥в ц≥нних папер≥в / ¬ерховний —уд ”крањни, ≤.Ѕ.Ўицький, ≈.ќ.™мель€ненко та ≥н. Ц  .: ѕракс≥с Ц2006. Ц 549 с.

11. Ўицький ≤.Ѕ. √осподарське судочинство в ”крањн≥. —удова практика. «астосуванн€ законодавства про приватизац≥ю майна [“екст]: прав. позиц≥њ та тексти р≥шень ¬ерхов. —уду ≥ ¬ищ. госп. суду ”крањни / ¬ерхов. —уд ”крањни ≤.Ѕ.Ўицький, ≈.ќ. ™мель€ненко, Ќ.ћ.  ириченко, ¬.¬. —ердюк Ц  .: ѕракс≥с - 2007. Ц 432 с.

12. Ўишка –.Ѕ. ѕ≥дприЇмницьке право ”крањни [“екст]: [ѕ≥дручник] / –.Ѕ. Ўишка Ц X.: У≈спадаФ. Ц 2001. Ц 623 с.

13. ўицький ≤.Ѕ. √осподарське судочинство в ”крањн≥ [“екст]: —удова практика. «астосуванн€ процесуальних норм / ≤.Ѕ. ўицький Ц  .:  онцерн Д¬идавничий д≥м Д≤н ёреФ Ц 2005. Ц 219с.

 

 

 ритер≥њ оц≥нюванн€:

ѕоточний контроль зд≥йснюЇтьс€ п≥д час проведенн€ сем≥нарських зан€ть ≥ маЇ на мет≥ перев≥рку р≥вн€ п≥дготовленост≥ студент≥в з певних тем програми навчальноњ дисципл≥ни, а також виконанн€ конкретних завдань.

ѕоточний контрользнань студент≥в оц≥нюЇтьс€ за нац≥ональною шкалою (Ђ2ї, Ђ3ї, Ђ4ї, Ђ5ї), з обовТ€зковим переведенн€м при п≥дсумковому контрол≥ оц≥нок в бали за допомогою шкали навчального закладу до нац≥ональноњ шкали та шкали ECTS.

Ќезадов≥льна оц≥нка (Ђ2ї) в≥дпрацьовуЇтьс€ в обовТ€зковому пор€дку, прот€гом 10 дн≥в з моменту отриманн€ (дл€ п≥драхунку загальноњ к≥лькост≥ бал≥в враховуЇтьс€ оц≥нка, отримана при в≥дпрацюванн≥).

ќц≥нки, отриман≥ студентом п≥д час поточного контролю, виставл€ютьс€ викладачем в ∆урнал≥ обл≥ку роботи академ≥чноњ групи.

ѕ≥дсумковий контроль зд≥йснюЇтьс€ з метою зТ€суванн€ р≥вн€ засвоЇнн€ теоретичного та практичного матер≥алу з навчальноњ дисципл≥ни Ђѕроблеми вир≥шенн€ господарських спор≥вї та виставленн€ п≥дсумковоњ оц≥нки.

ѕ≥дсумкова оц≥нка з навчальноњ дисципл≥ни визначаЇтьс€ €к середньоарифметична результат≥в поточного контролю або за результатами складанн€ екзамену.

ƒл€ отриманн€ п≥дсумковоњ оц≥нки студенту необх≥дно мати не менше 2/3 оц≥нок в≥д загальноњ к≥лькост≥ сем≥нарських зан€ть та поточних контрольних заход≥в (модульноњ контрольноњ роботи та самост≥йних завдань).

якщо прот€гом вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни студент набрав суму бал≥в б≥льше 74 за шкалою оц≥нюванн€ ECTS, то в≥н отримуЇ оц≥нки за набраними балами ¬/ƒобре, —/ƒобре, ј/¬≥дм≥нно без складанн€ п≥дсумкового контролю. якщо студент бажаЇ покращити оц≥нку, отриману €к середньоарифметичну результат≥в поточного контролю, то в≥н може скласти екзамен.

—тудент, €кий набрав менше 74 бал≥в, тобто менше 2/3 в≥д загальноњ к≥лькост≥ сем≥нарських зан€ть та поточних контрольних заход≥в, складаЇ екзамен в обовТ€зковому пор€дку.

–езультати п≥дсумкового контролю, перерахован≥ в бали, занос€тьс€ викладачем в зал≥ково-екзаменац≥йну в≥дом≥сть, зал≥кову книжку та ≥ндив≥дуальний навчальний план студента за шкалою оц≥нюванн€ ECTS та нац≥ональною шкалою.

нац≥ональною шкалою.

«а внутр≥шньою шкалою навчального закладу в балах «а шкалою ECTS /«а нац≥ональною шкалою  
  ¬носитьс€ до в≥домост≥  
  зал≥к  
90 Ц 100 ј/«араховано  
82-89 ¬/«араховано  
74-81 —/«араховано  
64-73 D/«араховано  
60-63 ≈/«араховано  
35-59 FX/Ќе зараховано з можлив≥стю повторного складанн€  
0-34 F/ Ќе зараховано з обовТ€зковим повторним курсом      
   

 ритер≥њ оц≥нюванн€ знань на зал≥ку

ƒл€ тих, хто складаЇ зал≥к, критер≥њ оц≥нюванн€ знань наступн≥.

ќц≥нка ј/ УзарахованоФЦ виставл€Їтьс€, €кщо студент маЇ глибок≥ ≥ системн≥ знанн€, вм≥Ї узагальнювати теоретичний матер≥ал, сп≥вв≥дносити загальн≥ знанн€ з конкретними ситуац≥€ми; засв≥дчив ум≥нн€ критично оц≥нювати вар≥антн≥ п≥дходи щодо сутност≥ норм та у€влень; оволод≥в навиками анал≥зувати, моделювати та адекватно оц≥нювати ситуац≥ю; об≥знаний з науковими прац€ми в≥тчизн€них та заруб≥жних спец≥ал≥ст≥в в дан≥й област≥; матер≥ал викладаЇ лог≥чно, посл≥довно, переконливо.

ќц≥нка ¬, — / УзарахованоФ Ц виставл€Їтьс€, €кщо студент ви€вив достатньо повн≥ знанн€ курсу; даЇ правильн≥, хоча ≥ не завжди повн≥ визначенн€ €вищ д≥йсност≥; оволод≥в навичками сп≥вв≥дносити теоретичн≥ знанн€ з конкретними ситуац≥€ми; висловлюЇ своЇ ставленн€ до вар≥антних теор≥й щодо сутност≥ €вищ; засвоњв основи анал≥тичного методу; допускаЇ незначн≥ неточност≥ в розкритт≥ окремих теоретичних положень.

ќц≥нка D, ≈ / УзарахованоФЦ студент взагал≥ засвоњв програмний матер≥ал курсу в передбаченому обс€з≥ з де€кими неточност€ми у визначенн≥ основних €вищ та процес≥в; намагаЇтьс€ висловити своЇ ставленн€ до проблемних питань, хоча ≥ не завжди адекватно; вм≥Ї анал≥зувати набут≥ теоретичн≥ знанн€ ≥ сп≥вв≥дносити њх з конкретними ситуац≥€ми; виклад матер≥алу непосл≥довний, неточний, з на€вними помилками.

ќц≥нка FX, F/ УнезарахованоФ Ц студент ви€вив слабк≥ (в≥дсутн≥сть) знанн€ теоретичного програмного матер≥алу; не зм≥г дати визначенн€ основних пров≥дних категор≥й та €вищ; в≥дсутн≥ навички адекватноњ оц≥нки норм ≥ теор≥й; виклад матер≥алу непосл≥довний, нелог≥чний, фрагментарний, з грубими помилками.

 <== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
ѕоходка | ”чебник дл€ вузов
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 868 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1379 - | 1331 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.178 с.