Лекции.Орг

Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...

Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...

Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

 

Категории:


Макетные упражнения: Макет выполняется в масштабе 1:50, 1:100, 1:200 на подрамнике...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...

Юридичний факультет

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра господарсько-правових дисциплін

Проблеми вирішення господарських спорів

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін, к.ю.н., доцент

Кострицький І.Л.

«___» ________________ 2015 р.

 

Методичні рекомендації

щодо проведення семінарських занять

Напрям підготовки 8.030401 «Правознавство»

Юридичний факультет

 

2015 рік


Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Проблеми вирішення господарських спорів» для студентів магістратури денної форми навчання за напрямом підготовки 8.03040101 «Правознавство».

«___» ________ 2015 року – __ с.

 

Розробник:Дрішлюк В.І., професор кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри господарсько-правових дисциплін

Протокол від «31» серпня 2015 року № 1


Необхідність викладання цієї дисципліни викликана тим, що саме зараз Україна проводить активну роботу, спрямовану на вихід нашої держави з фінансової кризи та разом з цим й не менш стрімкого бажання покращити сферу господарювання, а також стрімкої направленості на вхід до Європейського Союзу. У зв’язку з цим, актуальною стає потреба удосконалення діючого законодавства відповідно до сьогоденних потреб та адаптації норм національного законодавства до Європейських стандартів. Провадження нових реформ в правознавстві, економіці, становлення нових інститутів права, а також пошук та впровадження нових можливостей захисту прав. Саме такими “новими” галузями та дисциплінами права свого часу стали господарське право та господарський процес, без належного знання який неможливо якісно та ефективно існувати в господарській сфері.

Загальні принципи дисципліни «проблеми вирішення господарських спорів» базуються на нормах, закріплених Конституцією України.

Плани проведення семінарських занять з проблем вирішення господарських спорів розроблені на базі чинного законодавства України, практики викладення самої дисципліни для студентів юридичного факультету магістерського рівня та у відповідності з навчальним планом підготовки юристів вищої кваліфікації в Одеському державному університеті внутрішніх справ.

Вони охоплюють основні проблемні питання стосовно відносин у сфері господарській та господарсько-процесуальній. А саме особливості розгляду та вирішення таких справ як спори, що виникають при укладенні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, справи про банкрутство, справи з корпоративних спорів та інш. Проводиться аналіз діючого законодавства у сфері господарювання та господарського процесу. Істотна увага приділяється проблемним питання господарсько-процесуального характеру. Так, висвітлено питання правового регулювання діяльності господарських судів з вирішення господарських спорів, виконання судових рішень господарських судів, вирішення господарських спорів третейськими судами (вітчизняними та міжнародними), питання відповідальності учасників господарських спорів.

У зв’язку з тим, що як господарське право, так і господарський процес пов’язані з нормами також інших галузей, наприклад - цивільного права та процесу, в програмі звертається увага на особливості регулювання відносин суб’єктів господарської діяльності та господарського процесу за участю цих норм права. Вивчення тем будується на всебічному розгляді документів, які стосуються господарської діяльності.

Метою дисципліни є опанування юристами фундаментальних знань з питань здійснення правосуддя господарським судом, третейським судом та законодавства, що регулює цю діяльність, найбільш розповсюджені та актуальні питання вирішення окремих господарських спорів.

Завданням дисципліни є формування правової свідомості та правової культури молоді, надання допомоги студентам у з’ясуванні проблем правового забезпечення формування основ громадського суспільства, демократичної держави соціально-правового спрямування і місця правосуддя, зокрема господарських судів у цьому.

Професійна спрямованість курсу полягає в тому, що «Проблеми вирішення господарських спорів» як навчальна дисципліна виступає інтегративним курсом, в кому оволодіння нормативним матеріалом передбачає комплекс знань матеріального і процесуального права, умінь і навичок у застосуванні відповідних норм для забезпечення правосуддя.

Місце навчальної дисципліни у навчальному процесі визначається її тісним зв’язком з комплексом базових, спеціальних фахових та професійно-орієнтованого спрямування дисциплін.

Студент повинен знати:

- методи та основні заходи захисту прав та інтересів суб’єктами господарювання в Україні;

- порядок розгляду та вирішення справ спеціалізованими господарськими судами в Україні та за її межами;

- порядок участі суб’єктів господарювання в процесі розгляду та вирішення господарських спорів;

- основні види спорів та судову практику в сфері господарювання;

- порядок визначення суб’єктів господарювання банкрутом;

- слід приділити увагу процесу виконання, реалізації судових актів.

Студент повинен вміти:

- керуватися нормативно-правовими актами у сфері господарювання та господарського процесу;

- надати характеристику спору суб’єктів господарської діяльності;

- визначити основні докази по справі, належним чином їх підготувати та надати для дослідження до суду;

- своєчасно та якісно сприймати інформацію та застосовувати відповідні заходи процесуального характеру для захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання в процесі розгляду та вирішення спорів;

Обов’язковою умовою підготовки до семінарського заняття з дисципліни “Проблеми вирішення господарських спорів” є доцільне вивчення додаткового матеріалу. Закони та підзаконні акти безумовно складають основні джерела інформації, але теоретичний матеріал, який викладено у навчальних посібниках, підручниках та монографіях, потрібен для більш повного інформування стосовно основних питань.

Необхідною є самостійна робота, яка складається в більш глибокому вивченні лекційних питань в бібліотеці інституту або в інших наукових бібліотеках. Написання рефератів на актуальні теми. Можливо хтось із студентів вирішить спробувати себе в науковій праці, підготувати статті на спірні питання, які існують в межах дисципліни “Проблеми вирішення господарських спорів”. В цьому випадку такі особи будуть приймати участь у наукових конференціях, які систематично проходять в інституті, так і в інших навчальних закладах України, зарубіжжя. Формами викладання дисципліни є лекції та семінарські заняття. Поточний контроль - опитування та контрольні роботи. Підсумковий контроль - залік.

Тематичний план

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Особливості розгляду та вирішення у господарському процесі спорів, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів
2. Справи про банкрутство – особливості розгляду та вирішення господарським судом
3. Справи за заявами Антимонопольного комітету України
4. Справи за заявами рахункової палати з питань. Віднесених до її компетенції згідно законодавства
5. Розгляд та вирішення справ, що виникають з корпоративних відносин

 

ТЕМА 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ СПОРІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ УКЛАДЕННІ, ЗМІНІ ТА РОЗІРВАННІ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

2 години

Мета заняття: Закріпити знання про поняття та ознаки, класифікацію, порядок та особливості укладення господарських договорів. Звернути увагу на порядок внесення змін до умов господарських договорів, розірвання чи припинення їх дії. Визначити категорії спорів, що пов’язані з укладенням, зміною чи припиненням господарських договорів та розглядаються господарськими судами, визначити заходи, які можуть застосовуватись щодо запобігання виникнення таких спорів.

 

Питання:

1. Поняття, ознаки господарського договору та його значення в сфері господарських відносин

2. Загальний порядок укладення господарського договору

3. Порядок зміни, розірвання та припинення господарського договору та їх правові наслідки зміни, розірвання та припинення господарського договору

4. Порядок вирішення спорів, що виникають при укладанні господарського договору

5. Порядок вирішення спорів щодо визнання господарських договорів недійсними

6. Порядок вирішення спорів, які виникають з кредитних договорів

 

Опорні поняття теми: господарський договір, види господарських договорів, сторони господарських договорів, контрагенти, їх правовий статус, порядок укладення, зміни чи розірвання господарських договорів, способи захисту.

Методичні рекомендації по вивченню теми та підготовки до занять: Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями що належать до цієї теми. Вивчити конспект лекції з даної теми. Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками. Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття. Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійна робота

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1.Спори, що виникають при зміні господарського договору

2.Порядок вирішення спорів, що виникають при зміні господарського договору

3. Спори, що виникають при розірванні господарського договору

4. Порядок вирішення спорів, що виникають при розірванні господарського договору

Теми рефератів:

 1. Особливості укладення договору оренди в господарських правовідносинах
 2. Порядок розтогнення договору оренди в господарських відносинах
 3. Особливості уклаження, зміни чи розторгнення зовнішньоекономічного договору в судовому порядку
 4. Процесуальний порядок визнання договору поставки неукладеним або недійсним
 5. Виконання судового рішення по справам з укладення, зміни, розірвання господарських договорів

 

ТЕМА 2. СПРАВИ ПРО БАНКРУТСТВО - ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДОМ

2 години

Мета заняття: закріпити знання про порядок ліквідації суб’єкта господарювання в разі визнання його банкрутом, визначити заходи, які можуть застосовуватись щодо запобігання визначення неплатоспроможності суб’єкта господарювання.

Питання:

1. Визначення неплатоспроможності суб’єкта господарювання та її види

2. Основні заходи запобігання визнання суб’єкта господарської діяльності банкрутом

3. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника. Основні суб’єкти банкрутства

4. Порушення справи про банкрутство

5. Продаж майна боржника в процедурі банкрутства

6. Санація: поняття, порядок та мета проведення

7. Мирова угода у справі про банкрутство

8. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство

9. Відповідальність суб’єктів за порушення законодавства про банкрутство

 

Опорні поняття теми: суб’єкт банкрутства, неплатоспроможність, банкрутство, санація, мирова угода, розпорядження майном, арбітражний керуючий, кредитор, боржник, комітет кредиторів, ліквідація.

Методичні рекомендації по вивченню теми та підготовки до занять: Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями що належать до цієї теми. Вивчити конспект лекції з даної теми. Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками. Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття. Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійна робота

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Підстави та порядок подання позовної заяви про визнання боржника банкрутом

2. Процесуальні особливості розгляду справ про визнання боржника банкрутом

3. Порядок припинення провадження по справі про банкрутство

4. Поняття, види та особливості реструктуризація підприємства

 

Теми рефератів:

1. Особливості банкрутства окремих категорій субєктів підприємництва

2. Процесуальний порядок розгляду та вирішення справ про банкрутство

3. Підстави припинення провадження зі справ про банкрутство

4. Ліквідаційна процедура при визнанні боржника банкрутом

 

ТЕМА №3 СПРАВИ ЗА ЗАЯВАМИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Години

Мета заняття: визначити справи, що розглядаються господарськими судами при участі Антимонопольного комітету України чи його територіальних відділень, закріпити знання про порядок розгляду та вирішення таких справ, визначити заходи, які можуть застосовуватись щодо запобігання виникнення спорів за участю Антимонопольного комітету України.

 

Питання:

 

1. Зловживання монопольним положенням на ринку

2. Антимонопольний комітет України, його завдання та повноваження

3. Особливості державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності

4. Обмеження монополізму й захист суб’єктів господарювання й споживачів від несумлінної конкуренції

5. Загальна характеристика неправомірного обмеження конкуренції й несумлінної конкуренції

6. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення норм антимонопольного законодавства

7. Порядок розгляду та вирішення господарськими судами спорів, пов’язаних з неправомірним обмеженням конкуренції й несумлінною конкуренцією

Опорні поняття теми: монополія, монопольне положення, антимонопольне законодавство, законодавство про конкуренцію створюють, обмеження монополізму, конкуренція суб’єктів господарювання, захист державою конкуренції суб’єктів господарювання.

Методичні рекомендації по вивченню теми та підготовки до занять: Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями що належать до цієї теми. Вивчити конспект лекції з даної теми. Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками. Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття. Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійна робота

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Суб’єкти природних монополій, поняття та загальна характеристика

2. Порядок здійснення захисту економічної конкуренції за законодавством України.

3.Поняття та правове регулювання економічної конкуренції. Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви. Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції

4. Незаконне використання ділової репутації суб’єктів господарювання

5. Вчинення перешкод органами державної влади. Розповсюдження та використання комерційної таємниці

6. Санкції за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції

Теми рефератів:

1. Система антимонопольного законодавства України

2. Особливості існування „природних” монополій на ринках

3. Ознаки підприємств, які можуть називатися монопольними

4. Основні учасники господарського провадження зі справ, пов’язаних з неправомірним обмеженням конкуренції й несумлінною конкуренцією

 

ТЕМА №4 СПРАВИ ЗА ЗАЯВАМИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ З ПИТАНЬ, ВІДНЕСЕНИХ ЗАКОНОДАВЧИМИ АКТАМИ ДО ЇХ КОМПЕТЕНЦІЇ

Години

Мета заняття: визначити справи, що розглядаються господарськими судами при Рахункової палати чи її територіальних відділень, закріпити знання про порядок розгляду та вирішення таких справ, визначити заходи, які можуть застосовуватись щодо запобігання виникнення спорів за участю Рахункової палати України.

Питання:

1. Рахункова палата України, її статус, завдання та повноваження

2. Особливості участі в господарських спорах Рахункової палати

3. Загальна характеристика спорів, що розглядаються господарськими судами за участю Рахункової палати

4. Контроль за використанням кредитних ресурсів

5. Проведення контролю за фінансуванням загальнодержавних програм

6. Проведення контролю за виконанням Державного бюджету України

7. Порядок розгляду та вирішення господарськими судами спорів, за участю Рахункової палати

Опорні поняття теми: Рахункова палата, комплексні ревізії і тематичні перевірки, аналіз і дослідження порушень і відхилень бюджетного процесу.

 

Методичні рекомендації по вивченню теми та підготовки до занять: Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями що належать до цієї теми. Вивчити конспект лекції з даної теми. Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками. Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття. Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійна робота

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Функції рахункової палати

2. Склад і структура рахункової палати

3. Контроль верховної ради України за діяльністю рахункової палати

 

Теми рефератів:

1. Експертизи та висновки Рахункової палати

2. Постанови та висновки Колегії Рахункової палати, зміст та значення

3. Повноваження Рахункової палати – сфера застосування

4. Відповідальність за порушення законодавства про державну та іншу таємницю посадовими особами Рахункової палати

5. Принципи здійснення контролю Рахунковою палатою

ТЕМА №5 РОЗГЛЯД ТА ВИРІШЕННЯ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН

Години

Мета заняття: визначити справи, що розглядаються господарськими судами при участі учасників господарських товариств (засновників, акціонерів) з питань створення, організації та здійснення діяльності господарських товариств, здійснення адміністративної та/чи господарської діяльності, закріпити знання про порядок розгляду та вирішення таких справ, визначити заходи, які можуть застосовуватись щодо запобігання виникнення спорів з корпоративних правовідносин.

Питання:

1.Створення, діяльність, управління та припинення діяльності господарських товариств

2. Корпоративні спори: питання підвідомчості

3. Загальна характеристика корпоративних спорів. Застосування господарськими судами способів захисту прав, не передбачених законом

3.1. Визнання недійсності статутних документів в судовому порядку

3.2. Вирішення спорів про визнання недійсними рішень загальних зборів

4. Корпоративні спори: вихід (виключення) учасника

 

Опорні поняття теми: господарські товариства, ознаки та види господарських товариств, корпоративні правовідносини, суб’єкти корпоративних правовідносин, статутні документи, учасники та засновники господарських товариств, корпоративні спори.

 

Методичні рекомендації по вивченню теми та підготовки до занять: Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями що належать до цієї теми. Вивчити конспект лекції з даної теми. Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками. Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття. Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійна робота

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми, або зробити нотатки, групуючи їх за певними ознаками.

Рекомендується зробити у робочому зошиті план відповіді на кожне питання, яке виноситься на розгляд під час семінарського заняття.

Ознайомитись з переліком запропонованих тем рефератів.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Спори, пов'язані з виходом, виключенням учасника з господарського товариства, вступом правонаступника учасника до господарського товариства

2. Спори, пов'язані з порушенням порядку скликання загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства

3.Спори, пов'язані з визначенням кворуму на загальних зборах учасників (акціонерів) господарського товариства

4. Спори щодо визнання рішень загальних зборів учасників (акціонерів) господарського товариства недійсними

5. Спори щодо внесення змін до установчих документів господарського товариства

6. Спори щодо порядку нарахування та виплати дивідендів учасникам (акціонерам) господарського товариства

 

Теми рефератів:

1. Спори щодо правовідносин товариства з реєстратором власників іменних цінних паперів

2. Вжиття господарськими судами заходів до забезпечення позову при вирішенні корпоративних спорів

3. Спори щодо порядку обрання та відкликання, компетенції виконавчого органу господарського товариства

4. Спори щодо компетенції, обрання та відкликання наглядової ради товариства, визнання рішень наглядової ради недійсними

5. Спори щодо надання інформації про діяльність господарського товариства

Рекомендована література

Базова:

1. Конституція України [Текст]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141

2. Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Закон України від 06.11.1991р. №1798 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №6 – ст.56

3. Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16.01.2003 № 435–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40–44 – Ст. 356

4. Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16.01.2003 р. № 436 - ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18 – Ст. 144

5. Про господарські товариства [Текст]: Закон України від 19 вересня 1991 № 1576–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49 – Ст. 682

6. Про оренду майна державних підприємств [Текст]: Закон України від 04 березня 1992 р. № 2163 – ХІІ // Відомості Верховної Рада України – 1992. – № 24 – Ст. 348

7. Про заставу [Текст]: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2654–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47 – Ст. 642

8. Про аудиторську діяльність [Текст]: Закон України від 22 квітня 1993 р. № 3125 – ХІІ // Відомості Верховної Рада України – 1993. – № 23 – Ст. 243

9. Про нотаріат [Текст]: Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425 – ХІІ // Відомості Верховної Рада України – 1993. – № 39 – Ст. 383

10. Про іпотеку [Текст]: Закон України від 05 червня 2003 р. № 898–IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38 – Ст. 313

11. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати [Текст]: Закон України від 19 червня 2003 р. № 979-ІV // Відомості Верховної Рада України – 2004. – № 1 – Ст. 1

12. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень [Текст]: Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1255-ІV // Відомості Верховної Рада України – 2004. – № 11 – Ст. 140

13. Про оцінку земель [Текст]: Закон України від 11 грудня 2003 р. № 1378-ІV // Відомості Верховної Рада України – 2004. – № 15 – Ст. 229

14. Про експертну грошову оцінку земельних ділянок [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531 // Офіційний вісник України. – 2002. – №42 – Ст.1941.

15. Про виконавче провадження [Текст]: Закон України від 21.04.1999р. №606-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №24. – ст.207.

16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ Верховним Судом України [Текст]: Закон України від 20 жовтня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 22. – Ст. 221.

17. Про доступ до судових рішень [Текст]: Закон України від 22 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 15. – Ст. 128.

18. Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам : Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 24 жовтня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

19. Про деякі питання практики застосування господарськими судами Закону України «Про третейські суди» : рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 24 квітня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

20. Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році та в першому півріччі 2006 року : інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20 жовтня 2006 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: rada.gov.ua

21. Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України : роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 4 березня 1998 року № 02-5/78 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: rada.gov.ua

22. Про деякі питання практики застосування статті 121 Господарського процесуального Кодексу України : роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12 вересня 1996 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: rada.gov.ua

23. Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій : роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 31 травня 2002 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http: rada.gov.ua

24. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 131 Конституції України стосовно внесення Вищою радою юстиції подань про призначення суддів на посади (справа про призначення суддів) від 16 жовтня 2001 р. [Текст] // Офіційний вісник України. – 2001. – № 43. – Ст. 159.

25. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями 54 народних депутатів України та Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Кримінально-процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України (справа щодо принципу інстанційності в системі судів загальної юрисдикції) від 11 липня 2011 р. [Текст] // Офіційний вісник України. – 2011. – № 60. – Ст. 2418.

26. Щодо визначення підвідомчості цивільних справ та господарських спорів : лист Верховного Суду України та Вищого арбітражного Суду України від 20 липня 1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

27. Щодо Закону України «Про судоустрій України і статус суддів» : Лист Верховного Суду України від 12 липня 2010 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу : http: rada.gov.ua

28. Щодо перевищення розумних строків розгляду справ : лист Верховного Суду України від 25 січня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

29. Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 11 від 29.05.2013 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

30. Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з кредитних договорів: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України № 1 від 24.11.2014 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: rada.gov.ua

31. Балаклицький І.І. Судова практика у справах господарського судочинств [Текст]: Справи про банкрутство. Справи пов’язані із захистом інтелектуал. власності (2004-2006 рр.) / І.І. Балаклицький, В.А.Литвинюк / Держ. суд. адмін. України. — К.: Юристконсульт: КНТ – 2007. – 523 с.

32. Балаклицький І.І. Судова практика у справах господарського судочинства. Договірні зобов’язання [Текст]: (2004-2006 рр.) / І.І. Балаклицького, В.А.Литвинюк / Держ. суд. адмін. України — К.: Юристконсульт: КНТ - 2007. – 611 с.

33. Балух В.С. Два века истории хозяйственного правосудия Украины [Текст]: о деятельности с 1808 по 1917 гг. первого в Украине Одес. коммерч. суда / В. С. Балух. – Одесса: Астропринт - 2008. –414 с.: ил., портр.

34. Балюк І.А. Господарське процесуальне право [Текст]: навчальний посібник / І.А.Балюк; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана» / І.А. Балюк, В.Ф. Опришко (голова) та ін. — К.: КНЕУ - 2008. – 221 с.

35. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Науково – практичний коментар – Видання друге / В.Е. Беляневич – К.: Видавництво „Юстініан” – 2006. – 672с.

36. Васильев С.В. Хозяйственное судопроизводство Украины [Текст]: 2-е издание / С.В. Васильев – Х.: «Эспада» – 2004. – 245с.

37. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: Курс лекцій / О.Ф. Вінник – К.: Атіка – 2004. – 624 с.

38. Гаврилішин А.П. Господарсько-процесуальне право [Текст]: практикум / А.П. Гаврилішин, В.П.Козирєва / Нац. акад. держ. податк. служби України – Ірпінь – 2006. – 170 с.

39. Демченко С.Ф. Господарське процесуальне право [Текст]: практикум / С.Ф. Демченко, Г.М. Остапович – К.: Преса України - 2008. – 120 с.

40. Демченко С.Ф. На допомогу судді господарського суду, призначеному на посаду вперше [Текст]: метод. рекомендації. / С.Ф. Демченко, І.О. Федоров / Акад. суддів України. – К.: Пульсари – 2007. – 22 с.

41. Джумагельдиева Г.Д. Совершенствование механизма принудительного исполнения судебных решений / Джумагельдиева Г.Д.; НАН Украины, Ин-т экон.-правовых исслед. – Донецк: Юго-Восток – 2007. – 39 с.

42. Дослідження питань розв’язання господарських спорів в Україні : опитування укр. п-в про госп. спори, 2006: [звіт] – Б. м.: Sida: Міжнар. фін. Корпорація – 2007. – 72 с.

43. Жук Л.А. Господарське право [Текст]: [Навчальний посібник] / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець – К.: Кондор – 2003. – 400 с.

44. Зейкан Я.П. Захист у господарській справі [Текст]: [Науково-практичний коментар] / Я.П. Зейкан – К.: КНТ – 2009. – 536с.

45. Карлін М.І. Правові основи підприємництва [Текст]: [Навч. посіб.] – [2-е вид., випр. і доповн.] / М.І. Карлін – К.: Кондор – 2006. – 368 с.

46. Мамутов В.К. Господарське право [Текст]: [Підручник] / В.К. Мамутов – К. “Юрінком Інтер” – 2002. – 910 с.

47. Мамутов В.К. Напрями оновлення господарського законодавства України [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. / редкол.: В. К. Мамутов та ін. – Донецк: Юго-Восток – 2008. – 226 с.

48. Ніколенко Л.М. Доказування в господарському судочинства [Текст]: [Навч. посіб.] / Л.М. Ніколенко. – Одеса: Фенікс; Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 415с.

49. Роїна О.М. Господарський процес [Текст]: [Навчальний посібник]. – Київ, 2012. – 192 с.

50. Подцерковний О.П., Квасніцька О.О., Степанова Т.В. Господарське процесуальне право [Текст]: [Підручник]. – Одеса, 2012. – 400 с.

51. Руденко М.В., Васильєв С.В., Рибалко Г.С. Господарський процес [Текст]: [Підручник]. – Київ, 2014. – 368 с.

52. Онопенко В.В. Господарське судочинство в Україні. Судова практика : [Зб. з судової практики Верхов. Суду і Вищ. госп. суду України] / Верхов. Суд України / В. В. Онопенко, Е. О. Ємельяненко, Н. М. Кириченко, В. В. Сердюк – Офіц. вид. – К.: Ін Юре – 2008. – 522 с.

53. Осетинський А.Й. Правові позиції Вищого господарського суду України з питань застосування податкового законодавства [Текст]: [Навчально -практичний посібник] / А.Й. Осетинський – К.: Концерт „Видавничий дім „Ін Юре” – 2005. – 198с.

54. Пігач Я.М. Господарське законодавство [Текст]: / Я.М. Пігач, Л.М. Труфанова – К.: “Центр навчальної літератури”. – 2005. – 623 с.

55. Поляков Б.М. Розгляд торгових (господарських) справ в Україні та Німеччині = Uberblick uber die handelssachen in Deutschland und in der Ukraine [статті]: / Б. М. Поляков – К.: Логос – 2008. – 303 с.

56. Практика розгляду господарських спорів судами України [Текст]: довід. на 2005 р.: збірник: чинні постанови, ухвали, роз’яснення Вищого господарського суду України та Верховного Суду України – К.: Юрид. практика – 2005. – 366 с.

57. Роїна О.М. Господарський процес [Текст]: [Практичний посібник] / 3-е вид. / О.М. Роїна – К.: КНТ – 2007. – 180с.

 

Допоміжна:

 

1. Саніахметова Н.О. Підприємницьке (господарське) право [Текст]: [Підручник] / Н.О. Саніахметова – X.: Одісей – 2004. – 800 с.

2. Сердюк В.В. Господарське судочинство в Україні [Текст]: [суд. Практика]: застосування процес. норм: [збірник] / В.В. Сердюк, Н. М. Кириченко, Е. О. Ємельяненко – К.: Ін Юре – 2008. – 830 с.

3. Старцев О.В. Підприємницьке право [Текст]: [Підручник] / О.В. Старцева – К.: Істина – 2005. – 600 с.

4. Старцев О.В. Підприємницьке право. Книга 2 [Текст]: [Підручник] / О.В. Старцев – К.: Істина – 2005. – 448 с.

5. Судова практика Житомирського апеляційного господарського суду та господарських судів апеляційного округу (2005-2007 рр.) [зб. судових актів: у 2 ч.]: / Житомир. апеляц. госп. суд. – Житомир: Полісся – 2007 – 278 c.

6. Харитонов Е.О. Хозяйственное процессуальное право Украины [Текст]: [Учебник ]/ Е.О. Харитонов, Е.И. Харитонова, В.М. Коссак и др. Под ред. д.ю.н., профессора Е.И.Харитоновой. – Х.: Одиссей – 2007. – 440с.

7. Харитонова Е.И. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины [Текст]: Научно-практический комментарий / Под ред.. д.ю.н., профессора Е.И.Харитоновой – Х.: Одиссей – 464с.

8. Чернадчук В.Д. Господарське процесуальне право України [Текст]: [Підручник] / В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний та ін. – Суми: ВТД «Університетська книга» - 2006. – 331с.

9. Шелухін М.Л. Господарське право [Текст]: [Навчальний посібник у схемах і таблицях] / М.Л. Шелухін – К.: Центр навчальної літератури – 2006. – 616 с.

10. Шицький І.Б. Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Обіг цінних паперів [Текст]: Зб. законодав. та нормат. актів з усіх видів цінних паперів / Верховний Суд України, І.Б.Шицький, Е.О.Ємельяненко та ін. – К.: Праксіс –2006. – 549 с.

11. Шицький І.Б. Господарське судочинство в Україні. Судова практика. Застосування законодавства про приватизацію майна [Текст]: прав. позиції та тексти рішень Верхов. Суду і Вищ. госп. суду України / Верхов. Суд України І.Б.Шицький, Е.О. Ємельяненко, Н.М. Кириченко, В.В. Сердюк – К.: Праксіс - 2007. – 432 с.

12. Шишка Р.Б. Підприємницьке право України [Текст]: [Підручник] / Р.Б. Шишка – X.: “Еспада”. – 2001. – 623 с.

13. Щицький І.Б. Господарське судочинство в Україні [Текст]: Судова практика. Застосування процесуальних норм / І.Б. Щицький – К.: Концерн „Видавничий дім „Ін Юре” – 2005. – 219с.

 

 

Критерії оцінювання:

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів з певних тем програми навчальної дисципліни, а також виконання конкретних завдань.

Поточний контрользнань студентів оцінюється за національною шкалою («2», «3», «4», «5»), з обов’язковим переведенням при підсумковому контролі оцінок в бали за допомогою шкали навчального закладу до національної шкали та шкали ECTS.

Незадовільна оцінка («2») відпрацьовується в обов’язковому порядку, протягом 10 днів з моменту отримання (для підрахунку загальної кількості балів враховується оцінка, отримана при відпрацюванні).

Оцінки, отримані студентом під час поточного контролю, виставляються викладачем в Журналі обліку роботи академічної групи.

Підсумковий контроль здійснюється з метою з’ясування рівня засвоєння теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни «Проблеми вирішення господарських спорів» та виставлення підсумкової оцінки.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається як середньоарифметична результатів поточного контролю або за результатами складання екзамену.

Для отримання підсумкової оцінки студенту необхідно мати не менше 2/3 оцінок від загальної кількості семінарських занять та поточних контрольних заходів (модульної контрольної роботи та самостійних завдань).

Якщо протягом вивчення навчальної дисципліни студент набрав суму балів більше 74 за шкалою оцінювання ECTS, то він отримує оцінки за набраними балами В/Добре, С/Добре, А/Відмінно без складання підсумкового контролю. Якщо студент бажає покращити оцінку, отриману як середньоарифметичну результатів поточного контролю, то він може скласти екзамен.

Студент, який набрав менше 74 балів, тобто менше 2/3 від загальної кількості семінарських занять та поточних контрольних заходів, складає екзамен в обов’язковому порядку.

Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносяться викладачем в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку та індивідуальний навчальний план студента за шкалою оцінювання ECTS та національною шкалою.

національною шкалою.

За внутрішньою шкалою навчального закладу в балах За шкалою ECTS /За національною шкалою
  Вноситься до відомості  
  залік  
90 – 100 А/Зараховано  
82-89 В/Зараховано  
74-81 С/Зараховано  
64-73 D/Зараховано  
60-63 Е/Зараховано
35-59 FX/Не зараховано з можливістю повторного складання  
0-34 F/ Не зараховано з обов’язковим повторним курсом      
 

Критерії оцінювання знань на заліку

Для тих, хто складає залік, критерії оцінювання знань наступні.

Оцінка А/ “зараховано”– виставляється, якщо студент має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; засвідчив уміння критично оцінювати варіантні підходи щодо сутності норм та уявлень; оволодів навиками аналізувати, моделювати та адекватно оцінювати ситуацію; обізнаний з науковими працями вітчизняних та зарубіжних спеціалістів в даній області; матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо.

Оцінка В, С/“зараховано” виставляється, якщо студент виявив достатньо повні знання курсу; дає правильні, хоча і не завжди повні визначення явищ дійсності; оволодів навичками співвідносити теоретичні знання з конкретними ситуаціями; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо сутності явищ; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень.

Оцінка D, Е / “зараховано”– студент взагалі засвоїв програмний матеріал курсу в передбаченому обсязі з деякими неточностями у визначенні основних явищ та процесів; намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не завжди адекватно; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і співвідносити їх з конкретними ситуаціями; виклад матеріалу непослідовний, неточний, з наявними помилками.

Оцінка FX, F/ “незараховано” – студент виявив слабкі (відсутність) знання теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної оцінки норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, з грубими помилками.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ПОХОДКА | Учебник для вузов

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 492 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

 1. I, II медицинские факультеты
 2. Введение. Декан факультета «Практическая психология», зав
 3. Введение. Декан юридического факультета Ростовского филиала Российской таможенной академии,
 4. Введение. Инженерно-технологический факультет
 5. ВВЕДЕНИЕ. Механико-математический факультет
 6. Введение. Настоящее издание предназначено для студентов педиатрического факультета медицинских ВУЗов, интернов и детских врачей с целью ознакомления с современными
 7. ВВЕДЕНИЕ. Практикум предназначен для проведения практических занятий по курсу «Уголовно-исполнительное право» для студентов юридического факультета по специальности
 8. ВВЕДЕНИЕ. Рекомендовано к изданию Ученым Советом факультета философии и политологии КазНУ имени аль-Фараби
 9. Введение. Учебник имеет целью ознакомить студентов юридических вузов и факультетов, а также всех, кого интересуют проблемы современной правовой системы России
 10. ВВЕДЕНИЕ. Факультет массовых коммуникаций
 11. ВВЕДЕНИЕ. Факультет менеджмента
 12. Ведение. Факультет социально-культурной деятельности и туризма


Поиск на сайте:


На сайте можно прочитать про:

Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...

Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...

Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.049 с.