Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема: Соціальний контроль і девіації
1. Поняття і функції соціального контролю. Право як соціальний регулятор.

2. Девіантна поведінка. Загальна характеристика соціальної норми і девіантної поведінки.

3. Причини і соціальні фактори девіантної поведінки.

4. Негативні форми девіантної поведінки. Позитивна девіантність. Відносність оцінок поведінки, що відхиляється.

5. Проблеми девіантного в сучаснії! Україні.

6. Предмет соціології кримінального права. Суспільна небезпека злочинів та соціальна обумовленість кримінально-правових заборон.

7. Соціальний механізм дії кримінально-правових норм та забезпечення їх ефективності.

8. Концептуальні підходи до соціології злочинності. Специфіка соціологічного аналізу злочину. Злочинність у сучасній Україні.

9. Кримінальна особистість як суб'єкт злочину. Сучасніш погляд на антисоціальну, кримінальну особистість. Потреби і мотивація злочинів.

10.Покарання злочинця як соціологічна проблема. Загально-соціологічні підходи до покарання. Функції карного покарання.

11.Соціологічні аспекти проблеми відповідальності: сутність, зміст, особливості.

Тема реферату: Проблеми девіантного в сучасній Україні

 

Література:

1. Белєнок О.А., Стадній М.В. Девіантна поведіїнса сучасної української молоді як соціальна проблема /7 Уряду України... - К.,2001.- Т.22. - С.640-648.

2. Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения как специальная соцыологическая теория // Социол. исслед. - 1991. - № 4. - С.74 - 78.

3. Джужа О.М., Корецыай СМ. Проблеми девіантної поведіїгки ( кримінологічний аспект) /7 Науковий вісник. - 1999. - № 1. - С.179 -183.

4. Забзалюк Д.Є. Злочинність як форма девіантної поведіїгки /7 Уряду України... - К.. 1999. -Т.18.-С.224-230.

5. Касьянов В.В., Нечіптуренко Н.Н. Соціологія права. - Ростов-на-Дону. 2002.

6. Корецыай СМ. Профілактика девіантної поведінки молоді як протидія організованії! злочинності /7 Уряду україни... - К.,2001. - Т.22. - С636-640.


7. Курганов СИ., Кравченко А.И. Социология для юристов: Учеб.пособие. - М.,2000.

8. Лапаева В.В. Социология права. -М. Издательство НОРМА2004. - 304с.

9. Мертон Р. Социальная структура и аномия // Социол. исследования. - 1992. - № 2-4.

10.Міллер А. Суть ранньої профілактики злочинів неповнолітніх // Радянське право. - 1986. - № 4. - С.68- 70.

11.Мортинець І.М. Проблеми девіантної поведінки молоді в умовах демократизації українського сспільства. - Львів, 1994.

12.Муляр В. маргіналами не нарождуються /У Віче. - 2002. - № 1. - С 38-43.

13.Соціологія права: Підручник. / Панов МІ, НП.Осипова, Л.М. Герасина та ін.; За ред. Н.П. Осипової. - К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре", 2003. - 276с.

14.Соціологія права: навч. Посіб. /О.М Джужа, І.К. Кириченко, В.С.Ковальский, С.М.Корецький та ін.; зазаг. Ред.О.М.Джужи. - К: Юрінком Інтер,2004. - 288с.

Семінарське заняття 7.-2 години.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 377 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.