Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Тема: Історія соціологи права
МВС УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Кафедра філософії та соціально-економічних дисциплін

 

Плани семінарських занять

З навчальної дисципліни

Соціологія права

для студентів навчально-наукового інституту права,

слухачів факультету підготовки для підрозділів кримінальної міліції

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”

Галузь знань 0304 „Право”

Напрям підготовки 8.03040101 „Правознавство”

 

Плани обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософії та соціально-економічних дисциплін

30 серпня 2013 року, протокол № 1

 

Одеса 2013

Семінарське заняття 1.-2 години.

Тема: Соціологія права як галузьсоціологічного знання.

План

1. Історичні передумови соціології права. Дискусія про соціологію права у вітчизняній науці. Предмет соціології права.

2. Соціологія права в системі соціально-гуманітарних і юридичних наук. Теорія права, соціологія права, філософія права.

3. Поняття методології соціологічних досліджень. Роль і характеристика соціологічних методів: спостереження, інтерпретації; порівняння, аналізу документів, експерименту, опитування. Методика соціологічних досліджень.

4. Функції соціології права.

Тематика рефератів: Роль юриспруденції і юристів у розвитку соціології права. Причини виникнення соціології права.

Література:

1. Амберкроми И., Хилл С, Тернер Б. Социологический словарь. - М.,2000.

2. Бабосов Е.М. Прикладная социология: Учеб.пособие. - Минск, 2000.

3. Лапаева В.В. Социология права. - М.издательство HOPM/V2004. - 304с.

4. Панов МЛ, Н.ПОсипова, Л.М. Герасина та ін.; За ред. Н.П. Осішової. - К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре", 2003. 276с.

5. Савчук СВ. Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук. - Чернівці, 2003.

6. Соціологія права: навч. Посіб. О.М. Джужа, І.К. Кириченко, В.С.Ковальский. С.М.Корецький та ін.; зазаг. Ред.О.М.Джужи. - К: Юрінком 1нтер,2004. - 288с.

7. Тадевосян Э.В. Социология права и ее место в системе наук о праве // Государство и право. -1998. -№1. С.45-53.

8. Щепанский Я.Ю. Элементарные понятия социологии. - М.,1999.

9. Юридическая социология: учебник для вузов. - М.,2000.

 

Семінарське заняття 2-2 години.

Тема: Історія соціологи права.

 

План

1. Роль основоположників соціології А.Кетле, О.Конта, Г.Спенсара в процесі становлення соціології права.

2. Сучасний стан розвитку соціології права.

3. Соціологія права в сучасних умовах розвитку України.

 

Тематика рефератів: Сучасна соціологія права США.

Соціологічна теорія Р. Куллі.

 

Література:

 

1.Аберкоромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словар. – М., 2000

2. Бачинин В.А. История философии и социологии права. -М., 2001.

3. Безродний С.Ф., Ковальчук Т.К., Масний О.С. Світова класична думка про державу і право.-К., 1999.

4. Графский В.Г. Всеобщая история государства и права. – М., 1999.

5. Жоль К.К. Філософія і соціологія права: Навч. посіб. - К., 2000.

6. Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правових учений России Х1-ХХ вв.-М.1995.

7. История политических и правовых учений.-М., 1995.

8. Карбонье Ж- Юридическая социология. -М., 1986.

9. Кудрявцева В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. -М., 1995.

10. Піча В. Соціологія. – К., 2000 .

11. Подгурецкий А. Очерк социологии права. -М., 1974.

12. Гилинский Я. И. Социология девіантного поведения как специальная социологическая теорія // Социологические исследования. – 1991.-№4. – С. 70-78.

13. Лаптева В. В. Обнародование результатов исследования общественного мнения как обект правового регулирования // Социологические исследования. – 1998, -№8. – С. 25-42.

14. Тригубенко Г.Термін «нігілізм»: історія і сучасність // Право України. – 2000.-№9. – С. 129-133.

15. Ч х и к в а д з е В. М., М а м у т Л. С. Энгельс как теоретик го­сударства и права// Ф. Энгельс о государстве и праве. М.,1970, с. 26.

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 383 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.