Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Для студентів денної та заочної форми навчання
НАВЧАЛЬНА програма

дисципліни

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

(ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)

Для студентів денної та заочної форми навчання

Спеціальності 6.060100 – “Правознавство”

 

 

Запоріжжя 2008


Кримінальне право. Особлива частина. Навчальна програма дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.0601000 – “Правознавство”

 

Розробник: к.ю.н.,

доцент Рябчинська О.П.

 

Схвалено на засіданні

кафедри кримінального права

протокол № __1__

від “_4_”вересня_2008р.,

 

Узгоджено науково-методичною комісією з напряму

Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, протокол №___ від___.____________.2008 р.

 

 


ЗМІСТ

 

 

  1. Пояснювальна записка ...........................................................................................4 стор.
  2. Опис предмета навчальної дисципліни ................................................................5 стор.
  3. Зміст дисципліни ....................................................................................................6 стор.
  4. Питання до іспиту .................................................................................................14 стор.
  5. Навчально-методична література ........................................................................17 стор.

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 

“Кримінальне право. Особлива частина”. - одна з обов¢язкових дисциплін, що викладається в Інституті права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету. Навчальна дисципліна “Кримінальне право” вивчає законодавство, практику й науку про злочин і покарання в системі юридичних дисциплін та належить до фундаментальних і профілюючих. Кримінальне право структурно розподіляється на дві тісно взаємопов’язані частини – Загальну та Особливу. До Загальної частини входять норми, що визначають завдання, принципи та основні інститути кримінального права. Особлива частина складається із сукупності виданих Верховною Радою норм, що утворюють певну систему. В цих нормах містяться основні ознаки конкретних діянь, що визначаються за злочин, та встановлені певні види й міри покарань за їх вчинення.

Особлива частина кримінального права України вивчається студентами 3-го курсу Інституту права згідно програми. Глибоке вивчення даного курсу передбачає опанування студентами різноманітними концепціями, дискусійними положеннями, а також розвиток у них навиків критично аналізувати проблемні питання та висловлювати по ним свої міркування. У зв’язку з цим підготовка до занять передбачає вивчення не тільки відповідних розділів підручників, але і додаткової літератури запропонованої в планах занять.

Зміст тем курсу кримінального права, їх повнота і послідовність вивчення визначаються даною програмою. Структура курсу відповідає системі чинного кримінального законодавства України, в якій використано також дослідження кримінально-правової науки, враховано досвід історії кримінально-правової думки та система кримінального законодавства зарубіжних країн.

Навчально-методичні матеріали з дисципліни “Кримінальне право. Особлива частина” розміщені також на сайті virtuni.education.zp.ua/edu cpu

В результаті вивчення курсу “Кримінальне право. Особлива частина” студент повинен знати:

· Поняття, систему та значення Особливої частини кримінального права України та КК України;

· Правила кваліфікації окремих видів злочинів (з врахуванням стадій його вчинення, співучасті, множинності злочинів тощо);

· Критерії розмежування злочинів у ході кримінально-правової кваліфікації;

· Поняття та правила вирішення (усунення чи подолання) конкуренції кримінально-правових норм;

· Вміти визначати елементи складу злочинів, передбачених в Особливій частині КК України та давати юридичну характеристику цих злочинів

· Стан наукових розробок щодо проблем кваліфікації окремих категорій злочинів.

Студент повинен вміти:

· застосовувати свої навички та знання для вирішення правових колізій та інших проблем застосування кримінального законодавства;

· давати правовий аналіз конкретної ситуації правозастосування кримінального закону з посиланням на чинне кримінальне законодавство, узагальнення слідчої та судової практики, а також з врахуванням теоретичних положень науки кримінального права стосовно того чи іншого питання.

 


2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Кримінальне право. Особлива частина

(денна форма навчання)

Рівень: підготовка спеціалістів Напрям, спеціальність, Освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість ECTS кредитів: українських: 4 європейських: 6 Змістовних модулів - 6 Загальна кількість годин – 216 Тижневих занять: аудиторних годин - 4 СРС – 3,75 Напрям 6.060 – Право Спеціальність 6.060100 – Правознавство Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр Обов’язкова, нормативна Рік підготовки: 3 Семестр: 5,6 Лекцій – 64 год. Практичні заняття - 64 год Самостійна робота - 88 год Вид контролю: іспит  

 


3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 328 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.