Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

з природознавства для 3 класу
Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
ВСТУП (1год.) Переструктуровано і змінено: Різноманітність природи. Пізнання природи людиною. на: Різноманітність природи. Вивчення природи людиною Переструктуровано і змінено: називає методи пізнання природи; характеризуєрізноманітність живої і неживої природи на: має уявлення про різноманітність неживої і живої природи; знає методи дослідження природи
ВОДА Змінено кількість годин: 6 годин на 9 годин Переструктуровано і змінено: Вода в природі. Світовий океан, його частини. Властивості води. Три стани води. Температура плавлення льоду та кипіння води. Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини. Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі. Використання прісної і морської води людиною. Робота води у природі. Використання води людиною. Охорона води. Практичні завдання. Позначення на контурній карті частин Світового океану. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті. Дослідницький практикум.Як опріснити воду? на: Вплив Сонця на природу. Вода в природі. Світовий океан, його частини. Властивості води. Три стани води. Знаходження води на Землі у трьох станах. Температура плавлення льоду та кипіння води. Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини. Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі. Використання води людиною. Охорона води. Практичні завдання. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті. Опріснення води. Навчальний проект. Вода – руйнівник, чи вода – рятівник? Переструктуровано і змінено: називаєвластивості води; способи опріснення води; температуру плавлення льоду та кипіння води; спостерігаєта виконує деякі досліди, що демонструють властивості води; наводитьприклади розчинних та нерозчинних у воді речовин; викорис­тання води у побуті; природних водойм України; досліджує розчинність речовин, що використовуються у побуті (солі, цукру, соди, муки, крохмалю, піску, глини, повітря ін.); пояснюєпрояв властивостей води у природі; існування води у трьох станах як основну умову існування життя на Землі; значення води для судноплав­с­тва; утворення ярів, ущелин та печер; розуміє важливість вивчення властивостей води для практичних потреб людини. називаєприклади практичного використання людиною знань провластивості води. на: має уявлення про розподіл води на Землі; розчинні та нерозчинні речовини; опріснення морської води; незамінну роль води для природи і для життя людини, а також руйнівну дію водної стихії; знає про вплив Сонця на природу Землі й стани води; три стани води, температуру плавлення льоду та кипіння води; розуміє, як властивості води визначають існування життя на Землі; обмеженість запасів прісної питної води на нашій планеті; важливість вивчення властивостей води і її економного використання для практичних потреб людини; уміє проводити досліди, що демонструють властивості води; застосовує на практиці знання про розчинні та нерозчинні у воді речовин й інші властивості води; в побуті дотримується правил ощадливого використання прісної води
ПОВІТРЯ Змінено кількість годин: 5 годин на 6 годин Переструктуровано і змінено: Повітря, його склад та властивості. 1. Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею. Рух повітря. Охорона повітря від забруднення. Демонстраціїрозширення повітря за нагрівання; теплопровідності, пружності повітря. Міні-проект. Виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення. Дослідницький практикум.Як змусити вітер працювати? на: Повітря, його склад та властивості. Розширення повітря при нагріванні, теплопровідність і пружність. Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею. Рух повітря. Виникнення вітру. Вплив вітру на природу Землі. Охорона повітря від забруднення. Практичні завдання. Виявлення властивостей повітря. Встановлення джерел забруднення повітря Переструктуровано і змінено: називаєсклад повітря та його властивості (пружність, теплопровідність, розширення за нагрівання); приклади джерел забруднення повітря; пояснюєзначення кисню для життя людини; пояснює досліди, що підтверджують погану теплопровідність повітря, його пружність, розширення за нагрівання; розуміє, що повітря над сушею нагрівається і охолоджується швидше, ніж над водною поверхнею; спостерігаєдосліди, які демонструють властивості повітря та грунту; розуміє важливість вивчення властивостей повітря для практичних потреб людини; називаєприклади практичного використання людиною знань провластивості повітря на: має уявлення про склад і властивості повітря та його вплив на природу Землі; джерела забруднення повітря;   знає про розширення повітря при нагріванні, теплопровідність і пружність, особливості нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею; розуміє значення кисню для життя; причини виникнення вітру та його вплив на природу Землі; важливість вивчення властивостей повітря для практичних потреб; уміє досліджувативластивості повітря; встановлювати джерела забруднення повітря в своєму довкіллі; застосовує на практиці знання про склад і властивості повітря, його охорону від забруднення
Гірські породи. Ґрунти Змінено кількість годин: 5 годин на 9 годин Переструктуровано і змінено: Поняття про гірські породи, їх різноманітність. Корисні копалини, способи їх видобування. Види корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини. Склад ґрунту. Родючість ґрунту – основна його властивість. Значення і охорона ґрунтів. Практична робота.Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Демонстраційний дослід.Виявлення складу ґрунту. Дослідницький практикум.Які корисні копалини є у моєму краї? на: Поняття про гірські породи, їх різноманітність. Корисні копалини, способи їх видобування. Види корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини. Значення корисних копалин в житті людини. Склад ґрунту. Родючість – основна властивість ґрунту. Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських порід. Значення і охорона ґрунтів. Практичні завдання. Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Виявлення складу ґрунту. Навчальний проект. Корисні копалини рідного краю Переструктуровано і змінено: має уявленняпро гірські породи, корисні копалини та способи їхнього видобутку; про склад ґрунту; розпізнаєгірські породи; наводитьприклади корисних копалин в різних станах; розумієзначення корисних копалин для людей та необхідність їхнього збереження; розрізняєзразкикорисних копалини у колекції; описуєвикористання корисних копалин у господарській діяльності людини; висловлюєвласне ставлення до корисних копалин та їхнього економного використання; характеризуєзначення ґрунту в природі і для життя людей; пояснює роль живих організмів в утворенні ґрунту; моделюєжиттєві ситуації, вибирає допустимі форми поведінки, які не шкодять природі на: має уявлення про гірські породи, корисні копалини та способи їх видобування; утворення ґрунту із гірських порід; знає назви найпоширеніших гірських порід та корисних копалин рідного краю, їх властивості і використання; склад і властивості ґрунту; розуміє значення гірських порід та корисних копалин у господарській діяльності людини; родючість ґрунту як його основну властивість; роль живих організмів в утворенні ґрунту; уміє відрізняти гірські породи і корисні копалини рідного краю; досліджувати склад івластивості ґрунту; застосовує на практиці знання про шляхи покращення родючості ґрунту; необхідність економного й бережного ставлення до корисних копалин і ґрунтів у своїй місцевості
Сонце – джерело енергії на Землі Змінено кількість годин: 8 годин на 5 годин Переструктуровано і змінено: Поняття про енергію. Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії. Сонце, вітер і вода – невичерпні джерела енергії. Використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною. Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті. Творчий проект.Захисти природу (малюнки та плакати, що пропагують енергозбереження). Дослідницький практикум. Як зменшити втрати тепла у будинку? (“Запитай у батьків”)   на: Поняття про енергію. Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії. Вплив енергії Сонця на природу Землі. Сонце, вітер і вода – невичерпні джерела енергії. Використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною. Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті. Навчальний проект. Економне використання тепла і світла у побуті Переструктуровано і змінено: характеризуєСонце як невичерпне джерело енергії; називаєвідновлювальні джерела енергії; маєуявлення про перетворення енергії Сонця у інші види енергії; знаходитьінформаціюта готує в групахрозповідь про: шляхи втрати тепла у будинку; способи заощадження тепла і електроенергії у будинку (квартирі); виготовляєплакат, презентує і захищає його зміст, знаходить спосіб його практичного застосування; висловлюєвласну думку щодо збереження тепла та електроенергії у побуті; застосовуєзнання для охорони природи та збереження тепла і електроенергії у побуті на: має уявлення про енергію, її види, невичерпні джерела енергії; знає для чого потрібна енергія, як її економити в побуті; як зменшити втрати тепла і електроенергії у власній оселі; розуміє, який вплив здійснює енергія Сонця на природу Землі; уміє розрізняти різні види енергії, встановлювати, які з нихневичерпні; застосовує знання про переваги використання невичерпної енергії Сонця, вітру та рухомої води для охорони природи; збереження тепла та електроенергії у побуті
Рослини, тварини і середовища їх існування Змінено назву розділу на ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ і кількість годин: 24 годин на 27 годин Переструктуровано і змінено: Різноманітність рослин. Рослини - живі організми. Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин. Умови розвитку рослин. Пристосування квіткових рослин до різних умов. Різноманітність культурних рослин. Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи. Тварини. Різноманітність тварин. Комахи. Риби. Птахи. Звірі (ссавці). Поділ тварин за способом живлення (рослиноїдні, м’ясоїдні (комахоїдні, хижі), всеїдні тварини. Ланцюги живлення. Розмноження і розвиток тварин (комах, риб, птахів, звірів). Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких. Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів для природи. Гриби їстівні та отруйні. Бактерії. Значення бактерій для природи. Віруси. Охорона рослинного і тваринного світу. Державні заповідники. Ботанічні сади. Червона книга України. Заповідні території рідного краю. Екскурсія.Ознайомлення з розмаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю. Практичні роботи. Розмноження кімнатних рослин. Умови розвитку рослин. Робота з гербарними зразками квіткових рослин. Складання ланцюгів живлення. Дослідницький практикум.Як тварини дбають про своє потомство? на: Рослини - живі організми. Різноманітність рослин. Квіткові рослини. Хвойні рослини. Розмноження квіткових рослин. Умови розвитку рослин. Пристосування рослин до різних умов існування (світло, тепло, вода, родючість ґрунту). Різноманітність культурних рослин. Значення рослин для природи. Вплив тварин на природу Землі. Різноманітність тварин. Комахи. Риби. Земноводні і плазуни. Птахи. Звірі (ссавці). Поділ тварин за способом живлення (рослиноїдні, м’ясоїдні (комахоїдні, хижі), всеїдні тварини. Ланцюги живлення. Розмноження і розвиток тварин (комах, риб, земноводних, плазунів, птахів, звірів). Піклування тварин про потомство. Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких. Пристосування тварин до життя в різних умовах. Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів для природи. Гриби їстівні та отруйні. Бактерії. Значення бактерій для природи і життя людини. Охорона рослинного і тваринного світу. Червона книга України. Заповідні території рідного краю. Державні заповідники. Ботанічні сади. Екскурсія.Ознайомлення з різноманітністю рослинного і тваринного світу рідного краю. Практичні завдання. Встановлення умов, необхідних для розвитку рослин. Ознайомлення з гербарними зразками квіткових рослин. Навчальні проекти. Школа – квітник (висаджування кімнатних рослин і догляд за ними) Переструктуровано і змінено: має уявленняпро віруси; знає способи розмноження рослин; рослини і тварини рідного краю, які потребують охорони; правила поведінки у природі; умови розвитку рослин; наводить прикладиквіткових і хвойних рослин своєї місцевості; культурних рослини своєї місцевості; найпоширеніших диких тварин своєї місцевості; свійських тварин своєї місцевості; описуєзовнішній вигляд, характерні особливості представників комах, риб, птахів, звірів (на прикладах і своєї місцевості); порівнює хвойні і квіткові рослини, встановлює їх відмінність; зовнішній вигляд і особливості будови комах, риб, птахів, звірів і встановлює їх відмінність; характеризує:органи рослини; значення диких і свійських тварин в житті людини (на прикладі своєї місцевості); роботулюдини з охорони природи; пояснюєроль рослин в утворені поживних речовин і кисню; характеризуєзначення бактерій для природи; значення грибів для природи; для чого створена Червона книга України, Державні заповідники, ботанічні сади; умієрозмножувати рослини різними способами; розрізняєїстівні та отруйні гриби своєї місцевості; висловлюєсвої емоції від споглядання об’єктів природи; оцінюєсвою роль в охороні природи; вплив людини на природу; наводить прикладизалежності задоволення потреб людей від природи, в тому числі потреб емоційно-естетичного характеру; бере участьв обговоренні вибору оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження природи; здобуває(за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про тварин і рослин свого регіону, обговорює отримані дані; проводитьспостереження під час екскурсії «Різноманітність рослин і тварин рідного краю» на: має уявлення про рослини, тварин, гриби і бактерії як живі організми; ланцюги живлення; гербарії рослин; заповідні території рідного краю; розмноження тварин і піклування їх про своє потомство;   знає про різноманітність рослин тварин у природі; різні групи тварин; походження культурних рослин і свійських тварин;пристосування рослин і тварин до різних умов існування; способи розмноження квіткових рослин; Червону книгу України; розуміє значення і вплив рослин, тварин, грибів і бактерій на життя природи і людини; роль державних заповідників і ботанічних садів у справі охорони природи; поділ тварин за способом живлення; свою роль в охороні природи рідного краю; уміє відрізняти квіткові й хвойні рослини, їхні органи, розмножувати кімнатні рослини, встановлювати умови, необхідні для розвитку рослин; розрізняти їстівні та отруйні гриби, культурні рослини і свійських тварин своєї місцевості; застосовує знання про рослин, тварин, гриби і бактерії в різноманітних життєвих ситуаціях, на практиці втілює правила поведінки у природі
Людина та її організм Змінено кількість годин: 11 годин на 12 годин Переструктуровано і змінено: Організм людини. Системи органів тіла людини та їхнє значення в житті людини. Опорно-рухова система. Формування постави. Травна система. Харчування. Дихальна система. Попередження захворювань органів дихання. Кровоносна система. Бережне ставлення до серця та його тренування. Шкіра. Значення шкіри для організму людини. Збереження шкіри. Органи чуття. Гігієна органів чуття. Попередження захворювань. Здоровий спосіб життя. Практична робота.Вивченнявластивостей шкіри. Практичні завдання: Перевірка власної постави. Вимірювання частоти пульсу. Дослідницький практикум. Як визначити гостроту свого зору? Раціон здорового харчування. на: Організм людини. Системи органів тіла людини та їхнє значення для життя людини. Опорно-рухова система. Травна система. Харчування. Правила здорового харчування. Дихальна система. Кровоносна система. Значення крові в організмі людини. Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна. Органи чуття. Гігієна органів чуття. Запобігання виникнення захворювань. Здоровий спосіб життя. Практичне завдання Складання раціону здорового харчування. Переструктуровано і змінено: має уявленняпро організм людини, як єдине ціле; розрізняєоргани людини; системи органів людини (опорно-рухову; нервову; чуття; травлення; дихання; кровообігу); пояснює: відмінність людини від інших тварин; значення для організму людини поживних речовин рослинного і тваринного походження; переваги здорового способу життя; характеризуєосновні функції і особливості будови системи органів людського тіла; правила надання першої допомоги при нещасних випадках; дотримуєтьсяправил гігієни; умієперевіряти власну поставу; бере участь в обговоренні оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження й укріплення здоров’я; здобуває(за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника й інших джерел (енциклопедії, довідники) про особливості будови і життєдіяльності організму людини, обговорює отримані дані на: має уявлення про організм людини як єдине ціле, окремі органи, системи органів; знає будову і функції основних систем органів в організмі людини (опорно-рухової, травлення, дихання, кровообігу, шкіри, органів чуття); значення для організму людини поживних речовин рослинного і тваринного походження; розуміє залежність між будовою, функціями органів та систем органів у тілі людини; уміє піклуватися про стан свого здоров’я; застосовує правила здорового харчування; запобігає виникненню захворювань органів тіла людини

 


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1897 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.