Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

МАТЕМАТИКА
КЛАС

(4 год на тиждень, у I семестрі – 64 год., у II – семестрі – 72 год., всього 136 год.)

Кіль-кість годин Зміст навчального плану Навчальні досягнення Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати
Повторення вивченого у 2 класі. (6 год)    
    Усна і письмова нумерація чисел в межах 100. Додавання і віднімання чисел в межах 100. Назви компонентів і результати дій додавання, віднімання, множення і ділення. Способи перевірки обчислень.   Таблиці множення чисел 2, 3 та ділення на 2, 3.   Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту.   Знаходження значення виразу зі змінною, зокрема, коли змінна міститься у виразі двічі.   Місяці пір року. Дні тижня. Рік і місяць. Число днів у місяці. Календар.   Буквене позначення геометричних фігур.   Розв'язування складених задач на дії різного ступеня. Учень: Розпізнає натуральні числа у межах 100. Наводить приклади натуральних чисел у межах 100. Називаєчислівники у межах 100, в тому числі й на заданому відрізку (у прямому або зворотному порядку); компоненти й результати дій додавання, віднімання, множення і ділення; місяці пір року, дні тижня, число днів у місяці. Пояснює способи перевірки обчислень. Знає напам’ятьтаблиці множення чисел 2, 3 та ділення на 2, 3 Дотримується правил знаходження значення виразу зі змінною, зокрема, коли змінна містить у виразі двічі; позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Описуєпоняття: рік, місяць, календар. Розв’язує складені задачі на дії різного ступеня. Сенсомоторний розвиток: будує геометричні фігури за допомогою математичних приладів у зошиті в клітинку та позначає їх буквами. Пізнавальна діяльність: користується набутими попередньо знаннями для виконання математичних завдань; орієнтується в межах теми; відтворює прийоми додавання і віднімання чисел в межах 100 у власній діяльності, називає компоненти і результати дій додавання, віднімання, множення і ділення; самостійно виконує обчислення та розв’язує задачі знайомої структури. Мовленнєвий розвиток: називаєчислівники у межах 100, в тому числі й на заданому відрізку (у прямому або зворотному порядку); знає місяці пір року, дні тижня, число днів у місяці; розкриває зміст математичних термінів; пояснює виконання завдання, дає повну відповідь на запитання вчителя; використовує засвоєний словник математичних термінів у власному мовленні та повсякденному житті.
Множення чисел 4, 5, 6, 7, 8, 9 та ділення на 4, 5, 6, 7, 8, 9. (42 год)    
  Взаємозв'язок дій множення і ділення. Перевірка дій множення і ділення. Ділення рівних чисел. Відношення "більше в", "менше в ". Кратне порівняння чисел.   Розуміння понять половина, третина, чверть, частина числа. Знаходження частини числа. Знаходження числа за його частиною.   Таблиці множення чисел 4, 5, 6, 7, 8, 9 і відповідних випадків ділення на 4, 5, 6, 7, 8, 9.   Ділення з остачею. Учень: Розуміє відношення "більше в", "менше в "; сутність понять половина, третина, чверть, частина числа. Знає напам’ять таблиці множення чисел 4, 5, 6, 7, 8, 9 і відповідних випадків ділення на 4, 5, 6, 7, 8, 9. Розв'язує завдання,що передбачають: - використання взаємозв’язку дій множення і ділення; - перевірку множення і ділення; - знаходження частини числа; - знаходження числа за його частиною; - виконання ділення з остачею. Розв'язуєтекстові арифметичні задачі, які містять відношення "більше в", "менше в".   Сенсомоторний розвиток: будуєкут, прямокутник, квадрат, коло, радіус за допомогою математичних приладів( циркуль, косинець, лінійка, олівець тощо); виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання.   Пізнавальна діяльність: орієнтується в межах теми; знаходить частину числа та число за його частиною; виконувати ділення з остачею; розв'язуєтекстові арифметичні задачі, які містять відношення "більше в", "менше в" та проявляє пізнавальний інтерес до виконання нових завдань; виявляє компоненти самоконтролю під час розв’язування математичних завдань; використовує набуті знання в житті.   Мовленнєвий розвиток: орієнтується в змісті розповіді; пояснює окремі вирази; удосконалює та збагачує кількість знань про різні предмети та явища; розвиває вміння виявляти спільне та відмінне між ними; об’єднує предмети в групи за спільними ознаками, називає їх певним узагальнюючим словом.
Усна і письмова нумерація чисел в межах 1000. (15 год)    
    Лічба сотнями. Позиційне значення цифр у позначенні трицифрового числа. Поняття "трицифрове число" і "одиниця третього розряду". Представлення трицифрового числа у вигляді суми розрядних доданків. Називання чисел у прямому і зворотному порядку в межах 1000. Запис трицифрових чисел. Значення нуля у записі чисел. Порівняння трицифрових чисел. Обчислення, які виконуються на основі знання нумерації (200+60, 450-50, 350-300,500+1).   Одиниці вимірювання довжини – міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр. Позначення мм, см, дм, м, км. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини: 1 км=1000 м, 1м=100см, 1см=10мм. Учень: Розпізнає натуральні числа у межах 100. Наводить приклади натуральних чисел у межах 1000, зокрема, трицифрових чисел. Називаєчислівники у межах 1000, в тому числі й на заданому відрізку (у прямому або зворотному порядку); розряди трицифрового числа; одиниці вимірювання довжини (міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр) Читає і записує на слух числа у межах 1000. Пояснюєзначення нуля у записі трицифрових чисел. Розв'язує завдання,що передбачають: - порівняння трицифрових чисел; - додавання і віднімання чисел у межах 1000 на основі знання нумерації (200+60, 450-50, 350-300,500+1); - використання співвідношення між одиницями довжини: 1 км=1000 м, 1м=100см, 1см=10мм Використовуєпозначення одиниць вимірювання довжини (мм, см, м, дм, км). Сенсомоторний розвиток: знає одиниці вимірювання довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр; за допомогою лінійки виконує завдання на вимірювання. Пізнавальна діяльність: утримує в пам’яті новий матеріал; порівнює трицифрові числа; робить обчислення, які виконуються на основі знання нумерації (200+60, 450-50, 350-300,500+1); виконує самостійно математичні завдання, пояснює способи його виконання; використовує набуті знання під час виконання завдань знайомої та незнайомої структури; користується набутими знаннями у власній життєдіяльності. Мовленнєвий розвиток: називає числівники у межах 1000, в тому числі й на заданому відрізку (у прямому або зворотному порядку) та використовує засвоєний словник у своєму мовленні; відповідає на поставлене запитання; дає правильні відповіді на запитання вчителя; детально розкриває зміст запропонованого завдання.
Додавання і віднімання в межах 1000. (15 год)    
  Усне додавання і віднімання чисел без переходу через розрядну одиницю (300+500, 660+300, 550+30, 405+2, 230+140, 700–200, 350–20, 608–4 740–130). Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел.   Числові вирази з дужками і без дужок. Знаходження значень буквених виразів, які містять одну-дві змінні (а + 25, а -55, а + в, а - в).   Розв'язування рівнянь на основі взаємозв'язків між компонентами дій. Розв'язування нерівностей з одним невідомим.   Одиниці маси (кілограм, грам, центнер). Співвідношення між одиницями маси: 1 кг=1000 г, 1 ц=100 кг.   Грошові розрахунки. Залежність між ціною, кількістю, вартістю.   Перетворення одиниць вимірювання величин, їх порівняння.   Розв'язування арифметичних задач на 2-3 дії. Учень: Дотримується правилусного й письмового додавання і віднімання трицифрових чисел. Називає одиниці вимірювання маси (кілограм, грам, центнер); грошові величини. Аналізуєзалежності між грошовими величинами (ціною, кількістю, вартістю). Використовуєпозначення одиниць вимірювання маси (г, кг, ц); грошових величин. Розв'язує завдання,що передбачають: - усне додавання і віднімання чисел без переходу через розрядну одиницю (300+500, 660+300, 550+30, 405+2, 230+140, 700–200, 350–20, 608–4 740–130); - письмове додавання і віднімання трицифрових чисел; - знаходження значень буквених виразів, які містять одну-дві змінні (а + 25, а -55, а + в, а - в); - порівняння величин; - використання співвідношення між одиницями маси: 1 кг=1000 г, 1 ц=100 кг. Розв'язує рівняння на основі взаємозв'язків між компонентами і результатами дій; нерівності з одним невідомим; складені задачі на визначення ціни, кількості і вартості товару. Пізнавальна діяльність: використовує прийоми усногододавання і віднімання у власній життєдіяльності; вміє письмово додавати і віднімати трицифрові числа; знає співвідношення між одиницями маси: 1 кг=1000 г, 1 ц=100 кг; грошовими розрахунками; користується набутимизнаннями у власні життєдіяльності; знає залежність між ціною, кількістю, вартістю; позначення одиниць вимірювання маси (г, кг, ц); грошових величин; запам’ятовує і відтворює розв’язування рівнянь на основі взаємозв'язків між компонентами і результатами дій, нерівності з одним невідомим, складені задачі на визначення ціни, кількості і вартості товар; виявляє допитливість та самостійність під час розв’язування пізнавальних завдань знайомої і незнайомої структури.   Мовленнєвий розвиток: переказує та пояснюєпрослуханий чи прочитаний тематичний матеріал; використовує засвоєні поняття у власному мовленні; аналізує залежності між грошовими величинами (ціною, кількістю, вартістю; відповідає на запитання.  
Множення і ділення в межах 1000. (28 год)    
    Множення суми на число. Множення на 10 і на 100. Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Ділення числа на добуток. Ділення двоцифрового числа на добуток. Ділення і множення трицифрового числа на одноцифрове. Множення суми на число і числа на суму. Ділення суми на число. Перевірка множення і ділення. Ділення з остачею.   Знаходження значень виразів зі змінною вигляду а : 6, в : 3, а : в при даних значеннях змінних.   Час. Одиниці вимірювання часу (секунда, хвилина, година, доба, тиждень, рік, століття). Позначення одиниць вимірювання часу: с, хв., год. Співвідношення між годиною, хвилиною, секундою. Визначення часу за годинником.   Кут. Види кутів. Прямокутник, квадрат. Периметр трикутника, прямокутника, квадрата, многокутника. Знаходження довжини сторін квадрата за його периметром. Побудова прямокутників і квадратів на папері в клітинку за даними довжинами сторін. Коло. Радіус.   Текстові задачі на 2-3 дії (додавання. віднімання, множення і ділення), які включають знаходження невідомого компонента. Складені задачі, які включають збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на знаходження суми двох добутків та обернені до них. Учень: Дотримується правил множення суми на число; множення на 10 і на 100; множення двоцифрового числа на одноцифрове; ділення числа на добуток; ділення двоцифрового числа на добуток; ділення і множення трицифрового числа на одноцифрове; множення суми на число і числа на суму; ділення суми на число; перевірки множення і ділення; ділення з остачею. Називає одиниці вимірювання часу (секунда, хвилина, година, доба, тиждень, рік, століття). Використовує позначення одиниць вимірювання часу: с, хв., год. Знає напам’ять співвідношення між одиницями вимірювання часу. Описує поняття кут, прямокутник, квадрат, коло, радіус, периметр (трикутника, прямокутника, квадрата, многокутника). Визначає види кутів. Розв'язує завдання,що передбачають: - знаходження значень виразів зі змінною вигляду а : 6, в : 3, а : в при даних значеннях змінних; - використання співвідношення між одиницями часу (годиною, хвилиною, секундою); - визначення часу за годинником; - визначення периметру трикутника, прямокутника, квадрата, многокутника; - визначення довжини сторін квадрата за його периметром; - побудову прямокутників і квадратів на папері в клітинку за даними довжинами сторін. Розв’язуєтекстові задачі на 2-3 дії (додавання. віднімання, множення і ділення), які включають знаходження невідомого компонента; складені задачі, які включають збільшення (зменшення) числа у кілька разів; задачі на знаходження суми двох добутків та обернені до них. Сенсомоторний розвиток: будує прямокутник і квадрат на папері в клітинку за даними довжинами сторін; орієнтується на робочому місці, в зошиті, підручнику.   Пізнавальна діяльність: використовує знання про множення і ділення в межах 1000 під час виконання пізнавальних завдань та завдань знайомої структури; користується одиницями вимірювання часу (секунда, хвилина, година, доба, тиждень, рік, століття) та співвідношеннями між ними під час виконання навчальних та пізнавальних завдань; визначає час за годинником.     Мовленнєвий розвиток: знає напам’ять та відтворює одиниці вимірювання часу (секунда, хвилина, година, доба, тиждень, рік, століття)іспіввідношення між ними;користується засвоєним термінологічним словником у повсякденному житті та під час розв’язування математичних завдань.   Особистісний розвиток: спілкується з товаришами та допомагає їм у виконанні завдання; дослухається до думки товариша,враховує його інтереси; позитивно оцінює використання малюнків, схем під час виконання завдання; збагачує та систематизує знання про навколишню дійсність; доводить до логічного завершення розпочату справу; актуалізується інтерес до певних занять; поглиблюються більш стійкі інтереси та уподобання.  
Повторення. (5 год)    

Очікувані навчальні досягнення корекційно-розвивальної роботи на кінець навчального року:знає:напам’ять таблиці множення і ділення; послідовність чисел від 0 до 1000; порядок виконання дій у виразах; називаєіпозначаєодиниці вимірювання величин: довжини 9мм, см, м, дм, км), маси (г, кг, ц), часу (с., хв., год.), грошові одиниці (коп., грн.); співвідношення між одиницями вимірювання довжини, маси, часу; читає, записує і порівнюєчисла у межах 1000; робитьперевірку обчислень; виконуєділення з остачею; дізнається, на скільки разів одне число більше за друге, у скільки разів одне число більше за друге; розв’язуєрівняння на основі взаємозв’язків між компонентами і результатами дій; розв’язуєскладені текстові арифметичні задачі на визначення ціни, кількості і вартості товару; розв’язуєтекстові арифметичні задачі, які містять відношення „більше в”, „менше в”; знаходитьпериметр прямокутника; позначаєточки, кути і відрізки многокутників буквами; визначаєчас за годинником; спілкуєтьсяз товаришами та допомагаєїм у виконанні завдання; дослухаєтьсядо думки товариша,враховує його інтереси; збагачує та систематизуєзнання про навколишню дійсність; доводитьдо логічного завершення розпочату справу.


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 454 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.