Лекции.Орг


Поиск:
Иере́й: Мир всем. Диа́кон: Возлю́бим друг дру́га, да единомы́слием испове́мы
Хор: И ду́хови твоему́.

Диа́кон: В озлю́бим друг дру́га, да единомы́слием испове́мы.

Хор: О тца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха,/ Тро́ицу единосу́щную/ и неразде́льную.

 

Диа́кон: Д ве́ри, две́ри, прему́дростию во́нмем.

Си́мвол ве́ры:

Лю́ди: В е́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. А ми́нь.

 

Евхаристи́ческий Кано́н:

Диа́кон: С та́нем до́бре, ста́нем со стра́хом, во́нмем, свято́е возноше́ние в ми́ре приноси́ти.

Хор: М и́лость ми́ра,/ же́ртву хвале́ния.

Иере́й: Благода́ть Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и любы́ Бо́га и Отца́, и прича́стие Свята́го Ду́ха, бу́ди со все́ми ва́ми.

Хор: И со ду́хом твои́м.

Иере́й: Горе́ [4] име́им сердца́.

Хор: И́ мамы ко Го́споду.

 

Иере́й: Благодари́м Го́спода.

Хор: Д осто́йно и пра́ведно есть/ покланя́тися Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху,// Тро́ице единосу́щней и неразде́льней.

 

Иере́й: Побе́дную песнь пою́ще, вопию́ще, взыва́юще и глаго́люще.

Хор: С вят, свят, свят Госпо́дь Савао́ф,/ испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́;/ оса́нна в вы́шних,/ благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне,/ оса́нна в вы́шних.

 

Иере́й: Приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое во оставле́ние грехо́в.

Хор: А ми́нь.

 

Иере́й: Пи́йте от нея́ вси, сия́ есть Кровь Моя́ Но́ваго Заве́та, я́же за вы и за мно́гия излива́емая, во оставле́ние грехо́в.

Хор: А ми́нь.

 

Иере́й: Твоя́ от Твои́х Тебе́ принося́ще, о всех и за вся.

Хор: Т ебе́ пое́м,/ Тебе́ благослови́м,/ Тебе́ благодари́м, Го́споди,/ и мо́лим Ти ся, Бо́же наш.

 

Иере́й: Изря́дно о Пресвяте́й, Пречи́стей, Преблагослове́нней, Сла́вней Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и.

 

Вме́сто Досто́йно:

Припе́в: А́ нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася,// ка́ко Де́вая восхо́дит от земли́ на Не́бо.

Ирмо́с, глас 1: П обежда́ются естества́ уста́вы/ в Тебе́, Де́во Чи́стая,/ де́вствует бо рождество́/ и живо́т предобруча́ет смерть./ По рождестве́ Де́ва и по сме́рти жива́,// спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

 

Иере́й: В пе́рвых помяни́, Го́споди, вели́каго господи́на и отца́ на́шего имярек, Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего (Высо́ко-) Преосвяще́ннейшаго (имярек), (архи-)епи́скопа(митрополита (титул)), и́хже да́руй святы́м Твои́м це́рквам, в ми́ре, це́лых, честны́х, здра́вых, долгоде́нствующих, пра́во пра́вящих сло́во Твоея́ и́стины.

Хор: И всех, и вся.

 

Иере́й: И даждь нам еди́неми усты́ и еди́нем се́рдцем сла́вити и воспева́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: А ми́нь.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 511 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

621 - | 521 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.