Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


»ере́й: ћоли́твами св€ты́х оте́ц на́ших, √о́споди »ису́се ’ристе́, Ѕо́же наш, поми́луй нас
„тец: ј ми́нь.

Ѕ о́же и √о́споди сил и все€́ тва́ри —оде́телю, »́же за милосе́рдие безприкла́дны€ ми́лости “вое€́ ≈диноро́днаго —ы́на “воего́, √о́спода на́шего »ису́са ’риста́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м ≈го́  ресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. —ам, ¬лады́ко „еловеколю́бче, приими́ и нас, гре́шных, благода́рственны€ си€́ и моле́бны€ моли́твы и изба́ви нас от вс€́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ни€ и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. ѕригвозди́ стра́ху “воему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ помышле́ни€ лука́встви€, но любо́вию “вое́ю у€зви́ ду́ши на́ша, да, к “ебе́ всегда́ взира́юще и е́же от “ебе́ све́том наставл€́еми, “ебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зр€́ще —ве́та, непреста́нное “ебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Ѕезнача́льному ќтцу́ со ≈диноро́дным “вои́м —ы́ном и ¬сесв€ты́м, и Ѕлаги́м, и ∆ивотвор€́щим “вои́м ƒу́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

 


Ѕоже́ственна€ литурги́€:

ƒиа́кон: Ѕ лагослови́, влады́ко.

»ере́й: Ѕлагослове́но ÷а́рство ќтца́ и —ы́на и —в€та́го ƒу́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

’ор: ј минь.

 

¬ели́ка€ ектени€́:

ƒиа́кон: ћ и́ром √о́споду помо́лимс€.

’ор: √ о́споди, поми́луй.

ƒиа́кон: ќ —вы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, √о́споду помо́лимс€.

ќ ми́ре всего́ ми́ра, благосто€́нии —в€ты́х Ѕо́жиих ÷еркве́й и соедине́нии всех, √о́споду помо́лимс€.

ќ св€те́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Ѕо́жиим вход€́щих во_нь, √о́споду помо́лимс€.

ќ вели́ком √осподи́не и ќтце́ на́шем —в€те́йшем ѕатриа́рхе  ири́лле, и о √осподи́не на́шем, ¬ысокопреосв€ще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосв€ще́ннейшем епи́скопе им€рек), честне́м пресви́терстве, вo ’ристе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, √о́споду помо́лимс€.

ќ Ѕогохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве е€, √о́споду помо́лимс€.

ќ гра́де сем (или о ве́си сей ), вс€́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, √о́споду помо́лимс€.

ќ благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, √о́споду помо́лимс€.

ќ пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. √о́споду помо́лимс€.

ќ изба́витис€ нам от вс€́ки€ ско́рби, гне́ва и ну́жды, √о́споду помо́лимс€.

« аступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Ѕо́же, “вое́ю благода́тию.

ѕ ресв€ту́ю, ѕречи́стую, ѕреблагослове́нную, —ла́вную ¬лады́чицу на́шу Ѕогоро́дицу и ѕрисноде́ву ћари́ю, со все́ми св€ты́ми пом€ну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш ’ристу́ Ѕо́гу предади́м.

’ор: “ ебе́, √о́споди.

»ере́й: я́ко подоба́ет “ебе́ вс€́ка€ сла́ва честь и поклоне́ние, ќтцу́ и —ы́ну и —в€то́му ƒу́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

’ор: ј ми́нь.

 

ѕе́рвый антифо́н, псало́м 102 [1]:

’ор: Ѕ лагослови́, душе́ мо€́, √о́спода,/ благослове́н еси́ √о́споди./

Ѕ лагослови́, душе́ мо€́, √о́спода,/ и вс€ вну́тренн€€ мо€́/ и́м€ св€́тое ≈го́./ Ѕлагослови́, душе́ мо€́, √о́спода,/ и не забыва́й всех возда€́ний ≈го́,/ очища́ющаго вс€ беззако́ни€ тво€́,/ исцел€́ющаго вс€ неду́ги тво€́,/ избавл€́ющаго от истле́ни€ живо́т твой,/ венча́ющаго т€ ми́лостию и щедро́тами,/ исполн€́ющаго во благи́х жела́ние твое́:/ обнови́тс€ €́ко о́рл€ ю́ность тво€́./ “вор€́й ми́лостыни √оспо́дь,/ и судьбу́ всем оби́димым./ —каза́ пути́ —во€́ ћоисе́ови,/ сыново́м »зра́илевым хоте́ни€ —во€́:/ ўедр и ћи́лостив √оспо́дь,/ ƒолготерпели́в и ћногоми́лостив./ Ќе до конца́ прогне́ваетс€,/ ниже́ во век вражду́ет,/ не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам,/ ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам./ я́ко по высоте́ небе́сней от земли́,/ утверди́л есть √оспо́дь ми́лость —вою́ на бо€́щихс€ ≈го́./ ≈ли́ко отсто€́т восто́цы от за́пад,/ уда́лил есть от нас беззако́ни€ на́ша./ я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны,/ уще́дри √оспо́дь бо€́щихс€ ≈го́./ я́ко “ой позна́ созда́ние на́ше,/ пом€ну́, €́ко персть есмы́./ „елове́к, €́ко трава́ дни́е eго́,/ €́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т,/ €́ко дух про́йде в нем,/ и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́./ ћи́лость же √оспо́дн€ от ве́ка и до ве́ка на бо€́щихс€ ≈го́,/ и пра́вда ≈го́ на сыне́х сыно́в, хран€́щих заве́т ≈го́, и по́мн€щих за́поведи ≈го́ твори́ти €́./ √оспо́дь на Ќебеси́ угото́ва ѕресто́л —вой,/ и ÷а́рство ≈го́ все́ми облада́ет./ Ѕлагослови́те √о́спода вси ј́нгели ≈го́,/ си́льнии кре́постию, твор€́щии сло́во ≈го́, услы́шати глас слове́с ≈го́./ Ѕлагослови́те √о́спода вс€ —и́лы ≈го́,/ слуги́ ≈го́, твор€́щии во́лю ≈го́./ Ѕлагослови́те √о́спода вс€ дела́ ≈го́, на вс€́ком ме́сте влады́чества ≈го́./

Ѕ лагослови́, душе́ мо€́, √о́спода,/ и вс€ вну́тренн€€ мо€́/ и́м€ св€́тое ≈го́.// Ѕлагослове́н еси́, √о́споди.

 

≈ктени€́ ма́ла€:

ƒиа́кон: ѕ а́ки и па́ки ми́ром √о́споду помо́лимс€.

’ор: √ о́споди, поми́луй.

ƒиа́кон: « аступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Ѕо́же, “вое́ю благода́тию.

’ор: √ о́споди, поми́луй.

ƒиа́кон: ѕ ресв€ту́ю, ѕречи́стую, ѕреблагослове́нную, —ла́вную ¬лады́чицу на́шу Ѕогоро́дицу и ѕрисноде́ву ћари́ю, со все́ми св€ты́ми пом€ну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш ’ристу́ Ѕо́гу предади́м.

’ор: “ ебе́, √о́споди.

»ере́й: я́ко “во€́ держа́ва, и “вое́ есть ÷а́рство, и си́ла, и сла́ва, ќтца́ и —ы́на и —в€та́го ƒу́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

’ор: ј ми́нь.

 

¬торо́й антифо́н, псало́м 145:

’ор: ’ вали́, душе́ мо€́, √о́спода./ ¬осхвалю́ √о́спода в животе́ мое́м,/ пою́ Ѕо́гу моему́, до́ндеже есмь./ Ќе наде́йтес€ на кн€́зи, на сы́ны челове́чески€,/ в ни́хже несть спасе́ни€./ »зы́дет дух eго́/ и возврати́тс€ в зе́млю свою́./ ¬ той день поги́бнут вс€ помышле́ни€ eго́./ Ѕлаже́н, eму́же Ѕог »а́ковль ѕомо́щник его́,/ упова́ние eго́ на √о́спода Ѕо́га своего́,/ сотво́ршаго не́бо и зе́млю,/ мо́ре и вс€, €́же в них,/ хран€́щаго и́стину в век,/ твор€́щаго суд оби́димым,/ даю́щаго пи́щу а́лчущим./ √оспо́дь реши́т окова́нны€./ √оспо́дь умудр€́ет слепцы́./ √оспо́дь возво́дит низве́рженны€./ √оспо́дь лю́бит пра́ведники./ √оспо́дь храни́т прише́льцы,/ си́ра и вдову́ прии́мет/ и путь гре́шных погуби́т./ ¬оцари́тс€ √оспо́дь во век,// Ѕог твой, —ио́не, в род и род.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 404 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

686 - | 527 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.