Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Додаткова література. 1. Джеймс Галл. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід




1. Джеймс Галл. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід. – К.:К.І.С., 2002.

2. Жак Гоне. Освіта і засоби масової інформації / Пер. з франц. – К.: К.І.С., 2002.

3. Журналист в поисках информации. 2-е изд. – М.: Галерия, 2002.

4. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

5. Іванов В., Мелещенко О. Сучасні комп’ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування. – К.: ІЗМН, 1996.

6. Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне «Я». – К.: Академія, 2001.

7. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Короткий словник перифраз. – К., 1985.

8. Кочерган М. Вступ до мовознавства: Підручник. – К.: Академія, 1999.

9. Німчук В.В. Про графіку та правопис як елемент етнічної культури // Мовознавство. – 1981. – № 8.

10. Радзієвська Т. Текст як засіб комунікації. – К.: Ін-т української мови, 1995.

11. Різун В. Мамалига А. Феллер М. Нариси про текст: теоретичні питання комунікації тексту. – К.: Київ.ун-т, 1998.

12. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К., 2001.

13. Синиця І.О. Психологія усного мовлення. – К., 1974.

14. Скрипник А.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей. – К., 1986.

15. Сметанина С. Медиатекст в системе культуры (динамические процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ века). – СПб: Изд-во Михайлова В., 2002.

16. Степанов Ю. Язык и метод. К современной философии языка. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.

17. Томан І. Мистецтво говорити. - К., 1990.

18. Універсальний словник-енциклопедія (УСЕ). – К.: Ірина, 1999.

19. Чак Є. Чи правильно ми говоримо? – К.: Освіта, 1997.

20. Штерн И. Лингвистические аспекты разработки систем понимания текстов. – К.: Знание, 1980.

21. Юзвишин И. Основы информациологии. – М.: Высш. шк., 2001.

Інтернет-ресурси

1. Світ слова: фонетика. – Режим доступу: http://svitslova.com/mova/fonetyka-grafyka.html

 

2. Українська мова: фонетика. – Режим доступу: http://ukrajinskamova.org.ua/fonetyka-zvuky-i-movni-orhany/

 

3. Відео-урок «Фонетика». – Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=OV-x1UmhOSI

 

4. Супрун Л.В. Нормативність мовлення як складник мовної комунікації журналіста. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2373

 

 

5. Український лінгвістичний портал: «Словники України» on-line. – Режим доступу: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/

 

6. Українська мова: Енциклопедія. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/

 

7. Мовознавство. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/

 

 

 

Практичне заняття № 2-3

Тема: Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови

План

1. Алфавіт. Принципи українського правопису.

2. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі.

3. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ.

4. Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені склади. Правила переносу слів.

5. Українські та іншомовні слова.

6. Вживання великої букви. Лапки у власних назвах.






Дата добавления: 2015-09-20; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 418 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:





© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.