Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Дія кримінального закону у часі. Зворотна дія крим. закону
Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі припускає усвідомлення положень про: а) набрання чинності законом про кримінальну відповідальність; б) припинення чинності законом про кримінальну відповідальність; в) зворотну дію закону про кримінальну відповідальність. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі — це можливість застосування кримінального закону залежно від часу вчинення злочину. Згідно з ч. 2 ст. 4 КК злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння. Порядок набрання чинності закону про кримінальну відповідальність визначений у ст. 94 Конституції України. Відповідно до цієї статті, закон підписує Голова Верховної Ради і невідкладно направляє його Президентові України. Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує та офіційно оприлюднює його. У цей же термін Президент України може скористатися правом вето і повернути закон з умотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду. Якщо при повторному розгляді закон буде прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. Офіційним оприлюдненням закону про кримінальну відповідальність є опублікування його у газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр», а також у журналах «Відомості Верховної Ради України» та «Офіційний вісник України». Днем оприлюднення закону про кримінальну відповідальність є дата першого опублікування його у будь-якому з названих видань. Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування (ч. 1 ст. 4 КК). Припинення чинності закону про кримінальну відповідальність означає, що його норми не можуть застосовуватися до зафіксованих у ньому діянь. Підставами припинення чинності законом про кримінальну відповідальність є: а) скасування закону про кримінальну відповідальність. б) заміна закону про кримінальну відповідальність іншим законом. в) закінчення строку дії, на який закон був виданий. Поширення дії нового закону на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання ним чинності, називається зворотною дією закону про кримінальну відповідальність у часі. Більш м'яким вважається закон, в якому встановлюється більш м'який вид покарання, ніж у законі, що діяв під час вчинення злочину; -мінімальна межа покарання нижча, ніж така ж межа покарання у законі, що діяв раніше; -максимальна межа одного і того ж виду покарання є більш низькою у новому законі; -одночасно знижена нижча межа і підвищена вища межа. В цьому випадку закон має зворотну дію у часі лише у тій частині, яка пом'якшує відповідальність (див. ч. З ст. 5 КК); -виключено додаткове покарання, яке було передбачене у попередньому законі; -збережене додаткове покарання, однак це покарання в новому законі, на відміну від того, що діяв раніше, передбачене факультативно поряд із менш суворим додатковим покаранням; -виключений більш суворий вид покарання, передбачений в альтернативній санкції, або в таку санкцію включений менш суворий вид покарання; -замість одного основного покарання, яке було у законі, що діяв раніше, передбачено альтернативно ще хоча б одне більш м'яке основне покарання. Закон про кримінальну відповідальність не має зворотної сили, коли визначає злочинність діяння або встановлює більш суворе покарання чи іншим чином погіршує правове становище особи.

5. .Зворотна сила кримінального закону.
Згідно зі ч. 2 ст. 4 КК України злочинність і караність діяння ви-значаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв підчас вчинення цього діяння. Ч. 3 ст. 4 КК зазначає: "Часом вчиненнязлочину визнається час вчинення особою передбаченої законом прокримінальну відповідальність дії або бездіяльності".

Закон, що скасовує злочинність діяння або пом'якшує криміналь-ну відповідальність, має зворотну дію у часі, тобто поширюється наосіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинно-сті, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули пока-рання, але мають судимість (ч. 1 ст. 5 КК). Закон, що встановлює зло-чинність діяння або посилює кримінальну відповідальність не маєзворотної дії в часі (ч. 2 ст. 5 КК).

Чинним визнається закон, що набув законної сили до його скасу-вання чи заміни новим законом, а якщо закон було прийнято на пев-ний строк — до закінчення такого строку.

Питання набрання законної сили законом врегульовані ч. 5 ст. 94Конституції України так: "Закон набирає чинності через десять днів здня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування". Офіційними джере-лами, в яких публікуються закони, є:

Відомості Верховної Ради України;

газета "Голос України";

Офіційний вісник України;

Відомості Верховної Ради України;

газета "Урядовий кур'єр".

Як правило, розглядаються три моменти набрання чинності зако-ну про кримінальну відповідальфність у часі:

з моменту опублікування, якщо це прямо вказано в законі;

з дня, прямо вказаного у законі, але не раніше ніж закон буде опублікований;

після 10-тиденного терміну з моменту опублікування в офі-ційному виданні ( з 0 годин 00 хвилин наступної доби).

Припинення дії кримінального закону означає, що його норми незастосовуються у відношенні дій, скоєних після втрати чинності зако-ну. Припинення дії кримінального закону може бути здійснено :

шляхом відміни цього закону;

шляхом заміни кримінального закону іншим законом по тому жпитанню;

при закінченні строку, на який було видано певний закон, або іззакінченням умов, на які він розрахований.

Усунення або встановлення караності діяння, а також пом'як-шення або посилення покарання здійснюються шляхом законодавчоговиключення чи введення нового складу злочину, шляхом зміни диспо-зиції або санкції, а також шляхом введення або виключення обставин,що зменшують або збільшують ступінь суспільної небезпеки певногозлочину.Зворотну силу має і закон, який пом'якшує покарання. Пом'як-шення покарання визначається шляхом порівняння санкцій поперед-нього та нового закону, який набув чинності, як щодо основних, так іщодо додаткових покарань, а також і поєднання цих покарань. Якщо новий закон пом'якшує покарання, то застосовується саме він щодо ді-янь, вчинених до набрання ним чинності. Особам, засудженим за да-ний злочин на підставі раніше чинного закону, міра покарання, що пе-ревищує санкцію нововиданого закону, знижується до максимальноїмежі покарання, встановленого новим законом, на підставі ч. З ст. 74КК у порядку ст. 405' КПК.Закон, що встановлює караність діяння або посилює покарання,зворотної сили не має. Особа, яка вчинила злочин до набрання чинно-сті цим законом, відповідає за законом, який діяв під час вчинення да-ного злочину.

6. Дія кримінального закону у просторі і за колом осіб.

Просторова юрисдикція закону про кримінальну відповідальність - це поширення його дії на відповідну територію країни. Згідно із КК: «Особи, які вчинили злочинина території Укр., підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом».
Територією держави розуміється її:
• суходольний простір — земна територія;
• водний простір — внутрішні води і територіальні в межах 12 морських миль;
• повітряний простір над державними межами — на висоті до 35 км.;
• надра;
• військові і торговельні судна у відкритому морі;
• повітряні кораблі, що знаходяться в польоті за межами України;

• космічні об'єкти під прапором і гербом держави;
• трубопроводи;
• підводні кабелі і нафтові морські вишки;
• території дипломатичних представництв і консульств за кордоном.
Екстериторіальна дія нормативно-правового акта регулюється міжнародними договорами і передбачає поширення законодавства даної держави за межами її території.
Особи:
громадяни держави, іноземці;особи без громадянства (апатриди);
особи з подвійним громадянством (біпатриди);
усі внутрішньодержавні, спільні, іноземні, міжнародні організації, які не користуються правом екстериторіальності.
Злочин вважається вчиненим на території Укр., коли:
¦ він початий, продовжений, закінчений або припинений на території Укр.;
¦ він початий за межами Укр., а дії, що утворюють його об'єктивну сторону, здійснені на території Укр.;
¦ дії, що характеризують об'єктивну сторону злочину, вчинені за межами України, а суспільно небезпечний наслідок настав на території Укр.;
¦ коли виконавець злочину або хоча б один з його співучасників діяв на території Укр.


Дата добавления: 2015-08-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 895 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.