Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”статкуванн€
5.5.1 Ћаборатор≥€ повинна мати устаткованн€ ус≥х вид≥в дл€ в≥дбиранн€ зразк≥в, вим≥рюван≠н€ та випробовуванн€, €ке необх≥дне дл€ правильного випробовуванн€ та (або) кал≥бруванн€ (зо≠крема дл€ в≥дбиранн€ проб, готуванн€ вироб≥в, що п≥дл€гають випробовуванню та (або) кал≥бру≠ванню, обробл€нн€ й анал≥зуванн€ даних випробовуванн€ та (або) кал≥бруванн€). ” випадках, коли лаборатор≥€ потребуЇ використанн€ устаткованн€, що перебувають поза њњ пост≥йним контролюван≠н€м, вона повинна пересв≥дчитис€, що вимоги цього стандарту виконують.

5.5.2 ”статкуванн€ та його програмне забезпеченн€, €ке використовують дл€ випробовуван≠н€, кал≥бруванн€ та в≥дбиранн€ зразк≥в, повинн≥ бути здатн≥ дос€гти необх≥дноњ точност≥ та в≥дпо≠в≥дати техн≥чним вимогам, поставленим до випробовуванн€ та (або) кал≥бруванн€. ѕрограми ка≠л≥бруванн€ повинн≥ бути розроблен≥ дл€ основних параметр≥в або характеристик прилад≥в, €кщо ц≥ характеристики значно впливають на результати. ƒо введенн€ в експлуатац≥ю устаткованн€ (зо≠крема устаткованн€, використовуване дл€ в≥дбиранн€ зразк≥в) повинно бути в≥дкал≥броване або перев≥рене на предмет встановленн€ його в≥дпов≥дност≥ техн≥чним вимогам, що чинн≥ у лабора≠тор≥њ, та в≥дпов≥дним стандартам[4]. …ого потр≥бно перев≥рити та (або) в≥дкал≥брувати до його ви≠користовуванн€ (див. 5.6).

5.5.3 3 устаткованн€м повинен працювати уповноважений персонал. јктуал≥зован≥ ≥нструкц≥њ з використанн€ та обслуговуванн€ устаткованн€ (зокрема будь-€к≥ в≥дпов≥дн≥ настанови, надан≥ виробником устаткованн€) повинн≥ бути легко доступн≥ дл€ використанн€ персоналом лаборатор≥њ.

5.5.4  ожен вид устаткованн€ та його програмне забезпеченн€, €ке використовують п≥д час проведенн€ випробовуванн€ та кал≥бруванн€ ≥ чин€ть вплив на результат, повинн≥, €кщо це мож≠на практично зд≥йснити, бути однозначно ≥дентиф≥кован≥.

5.5.5 ”статкуванн€ кожного виду та його програмне забезпеченн€, суттЇв≥ дл€ проведенн€ випробовуванн€ та (або) кал≥бруванн€, повинн≥ бути зареЇстрован≥. «ареЇстрован≥ дан≥ повинн≥ м≥стити, принаймн≥, так≥ в≥домост≥:

a) ≥дентиф≥кац≥ю устаткованн€ кожного виду та його програмного забезпеченн€;

b) назву виробника, ≥дентиф≥кац≥ю типу, сер≥йний номер або ≥ншу однозначну ≥дентиф≥кац≥ю;

c) результати перев≥р€нь в≥дпов≥дност≥ устаткованн€ нормативним документам (див. 5.5.2);

d) м≥сцеперебуванн€ на даний момент, €кщо доречно;

Ї) ≥нструкц≥њ виробника, за њх на€вност≥, або дан≥ про м≥сце њх перебуванн€; f) дати, результати ≥ коп≥њ зв≥т≥в та св≥доцтв ус≥х кал≥брувань, регулювань, критер≥њв прийман≠н€ та планову дату чергового кал≥бруванн€;

д) план обслуговуванн€, €кщо необх≥дно, ≥ проведене обслуговуванн€;

п) опис будь-€ких пошкоджень, несправностей, модиф≥кац≥й або ремонту устаткованн€.

5.5.6 ¬ лаборатор≥њ повинн≥ бути документально оформлен≥ процедури безпечного поводжен≠н€, транспортуванн€, збер≥ганн€, використовуванн€ та планового обслуговуванн€ вим≥рювального устаткованн€, щоб забезпечити належне функц≥юванн€ та запоб≥ганн€ забрудненню або псуванню.

ѕрим≥тка. якщо дл€ проведенн€ випробовуванн€, кал≥бруванн€ або в≥дбиранн€ зразк≥в використовують вим≥рювальне устаткованн€, що не перебуваЇ на основн≥й територ≥њ лаборатор≥њ, може виникнути потреба у додаткових процедурах.

5.5.7 якщо устаткованн€, €ке перевантажили або з ним неправильно поводились, показало п≥дозр≥л≥ результати, ви€вилос€ з дефектами або його параметри виходили за встановлен≥ границ≥, його треба вивести з експлуатац≥њ. …ого необх≥дно ≥золювати дл€ того, щоб запоб≥гти його вико≠ристанню, або ч≥тко зазначити на €рлику або маркованн≥, що воно непридатне до використанн€ доти, поки воно не буде в≥дремонтовано, в≥дкал≥бровано або випробувано на предмет правильного функц≥юванн€. Ћаборатор≥€ повинна вивчати насл≥дки дефекту або в≥дхилу в≥д установлених на попередн≥х випробовуванн€х та (або) кал≥бруванн€х параметр≥в ≥ розробити процедуру Ђ еру≠ванн€ нев≥дпов≥дними роботамиї (див. 4.9).

5.5.8  оли це можна практично зд≥йснити, все устаткованн€, що перебуваЇ п≥д контролем ла≠боратор≥њ ≥ потребуЇ кал≥бруванн€, повинно бути помарковано, закодовано або €ким-небудь ≥ншим чином ≥дентиф≥ковано (позначено статус кал≥бруванн€, зокрема дату проведенн€ останнього ка≠л≥бруванн€ ≥ дату та критер≥њ необх≥дност≥ проведенн€ повторного кал≥бруванн€).

5.5.9 якщо з €коњ-небудь причини устаткованн€ виходить з-п≥д пр€мого контролюванн€ лабо≠ратор≥њ, лаборатор≥€ повинна забезпечити, щоб функц≥юванн€ ≥ статус кал≥бруванн€ устаткован≠н€ було перев≥рено ≥ ви€вились задов≥льними, перш, н≥ж його повернуть до експлуатац≥њ.

5.5.10 якщо необх≥дно пром≥жне перев≥р€нн€ дл€ збер≥ганн€ впевненост≥ в статус≥ кал≥бруван≠н€ устаткованн€, то ц≥ перев≥р€нн€ потр≥бно проводити в≥дпов≥дно до встановленоњ процедури.

5.5.11 якщо п≥д час кал≥бруванн€ треба буде ввести р€д поправкових коеф≥ц≥Їнт≥в, то лабо≠ратор≥€ повинна мати процедури, що забезпечують належну актуал≥зац≥ю њх коп≥й (наприклад, у програмному забезпеченн≥ комп'ютера).

5.5.12 ¬ипробувапьне та кал≥брувальне устаткованн€, зокрема апаратн≥ засоби ≥ програм≠не забезпеченн€ треба охорон€ти в≥д регулюванн€, €ке може зробити нед≥йсними результати ви≠пробовуванн€ та (або) кал≥бруванн€.

 

5.6 ѕростежуван≥сть вим≥рюванн€

5.6.1 «агальн≥ положенн€

”се устаткованн€, використовуване дл€ проведенн€ випробовуванн€ та (або) кал≥бруванн€, зокрема устаткованн€ дл€ допом≥жних вим≥рювань (наприклад, умов довк≥лл€), що маЇ ≥стотний вплив на точн≥сть та в≥рог≥дн≥сть результат≥в випробовуванн€, кал≥бруванн€ або в≥дбиранн€ зразк≥в, повинно бути в≥дкал≥броване до його введенн€ в експлуатуванн€. ” лаборатор≥њ повинна бути вста≠новлена програма та процедура дл€ проведенн€ кал≥бруванн€ свого устаткованн€.

ѕрим≥тка. “ака програма повинна охоплюючи систему вибиранн€, використовуванн€, кал≥бруванн€, перев≥р€нн€, конт≠ролюванн€ та п≥дтримуванн€ еталон≥в, зразкових речовин, використовуваних €к еталони, а також вим≥рювального та випробувального устаткованн€, використовуваного дл€ проведенн€ випробовуванн€ та кал≥бруванн€.

5.6.2 —пец≥альн≥ вимоги

5.6.3.1  ал≥бруванн€

5.6.2.1.1 ƒл€ кал≥брувальних лаборатор≥й повинна бути створена ≥ функц≥ювати програма ка≠л≥бруванн€ устаткованн€ дл€ того, щоб забезпечувати простежуван≥сть проведених лаборатор≥Їю кал≥бруванн€ та вим≥рюванн€ до ћ≥жнародноњ системи одиниць (SI) (Systeme international d'unites).

 ал≥брувальна лаборатор≥€ встановлюЇ простежуван≥сть вим≥рюванн€ своњх власних еталон≥в та вим≥рювальних ≥нструмент≥в ≥з системою SI за допомогою нерозривного ланцюга кал≥бруванн€ або з≥ставлень, що зв'€зують њх ≥з в≥дпов≥дними первинними еталонами одиниць системи SI. «в'€≠зок з одиниц€ми системи SI можна дос€гти посиланн€м на нац≥ональн≥ еталони. Ќац≥ональн≥ ета≠лони можуть бути первинними еталонами, €к≥ Ї первинним в≥дтворенн€м одиниць системи SI, або прийн€тими представленн€ми одиниць системи SI на основ≥ фундаментальних ф≥зичних констант, або вони можуть бути вторинними еталонами, що пройшли кал≥бруванн€ в ≥ншому нац≥онально≠му метролог≥чному ≥нститут≥. ” раз≥ використанн€ сторонн≥х кал≥брувальних послуг простежуван≥сть вим≥рюванн€ потр≥бно забезпечувати тим, що так≥ послуги надають лаборатор≥њ, €к≥ можуть проде≠монструвати свою компетентн≥сть, здатн≥сть проводити вим≥рюванн€ та продемонструвати просте≠жуван≥сть своњх вим≥рювань. —в≥доцтва про кал≥бруванн€, €к≥ видають ц≥ лаборатор≥њ, повинн≥ м≥сти≠ти результати вим≥рювань, зокрема вим≥рюванн€ невизначеностей та (або) констатац≥ю в≥дпов≥д≠ност≥ визначен≥й метролог≥чн≥й специф≥кац≥њ (див. також 5.10.4.2).

ѕрим≥тка 1.  ал≥брувальн≥ лаборатор≥њ, що в≥дпов≥дають вимогам цього стандарту, вважаютьс€ компетентними. —в≥доцт≠во про кал≥бруванн€ з логотипом органу акредитац≥њ, видане кал≥брувальною лаборатор≥Їю, акредитованою на в≥дпов≥дн≥сть цьому стандарту щодо проведенн€ даного виду кал≥бруванн€, Ї достатн≥м св≥дченн€м простежуваност≥ зазначених кал≥бру≠вальних даних.

ѕрим≥тка 2. ѕростежуван≥сть вим≥рюванн€ до одиниць системи SI можна дос€гнути посиланн€м на в≥дпов≥дний первинний еталон (див. V1M:1993, 6.4) або посиланн€м на природну константу, значенн€ €коњ в≥домо в межах значенн€ в≥дпов≥дноњ одиниц≥ системи SI та рекомендовано √енеральною конференц≥Їю м≥р та ваг (CGPM) ≤ ћ≥жнародним ком≥тетом м≥р та ваг (—≤–ћ).

ѕрим≥тка 3.  ал≥брувальн≥ лаборатор≥њ, що мають своњ власн≥ первинн≥ еталони або представленн€ одиниць системи SI на основ≥ фундаментальних ф≥зичних констант, можуть декларувати простежуван≥сть своњх вим≥рювань до системи SI т≥льки п≥сл€ того, €к ц≥ еталони буде зв≥рено, пр€мо або опосередковано, з ≤ншими под≥бними еталонами нац≥онального метролог≥ч≠ного ≥нституту.

ѕрим≥тка 4. “ерм≥н визначена метролог≥чна специф≥кац≥€ означаЇ, що ≤з св≥доцтва про кал≥бруванн€ повинно б/ти €сно, з €кими техн≥чними характеристиками проводили пор≥внюванн€ вим≥рюванн€. ƒл€ цього в ньому повинн≥ бути в≥дзначен≥ дан≥ техн≥чн≥ характеристики або зазначено точне посиланн€ на в≥дпов≥дн≥ техн≥чн≥ характеристики.

ѕрим≥тка 5. якщо терм≥ни м≥жнародний еталон або нац≥ональний еталон використовують в зв'€зку з простежуван≥стю, то передбачаЇтьс€, що ц≥ еталони мають властивост≥ первинних еталон≥в дл€ в≥дтворюванн€ одиниць системи SI.

ѕрим≥тка 6. ѕростежуван≥сть до нац≥ональних еталон≥в не обов'€зково потребуЇ використанн€ послуг нац≥онального метролог≥чного ≤нституту крањни, у €к≥й лаборатор≥€ розташована.

ѕрим≥тка 7. якщо кал≥брувальна лаборатор≥€ бажаЇ або зобов'€зана отримати простежуван≥сть вим≥рюванн€ в≥д нац≥о≠нального метролог≥чного ≤нституту ≥ншоњ крањни, ц€ лаборатор≥€ повинна вибрати нац≥ональний метролог≥чний ≥нститут, що ак≠тивно бере участь у д≥€льност≥ ¬≤–ћ, безпосередньо або за посередництвом рег≥ональних груп.

ѕрим≥тка 8. Ќерозривн≥сть ланцюга п≥д час зв≥р€нн€ або кал≥бруванн€ може бути дос€гнута за дек≥лька етап≥в, викону≠ваних р≥зними лаборатор≥€ми, здатними продемонструвати простежуван≥сть.

5.6.2.1.2 ≤снують кал≥бруванн€, що у даний час не можуть бути точно виконан≥ в одиниц€х сис≠теми SI. ” цих випадках кал≥бруванн€ повинне забезпечувати достов≥рн≥сть вим≥рювань установ≠ленн€м простежуваност≥ вим≥рюванн€ до в≥дпов≥дних еталон≥в, €к-от:

- використанн€ стандартних зразк≥в, наданих компетентним постачальником, щоб дати над≥й≠не визначенн€ ф≥зичних або х≥м≥чних характеристик матер≥алу;

- використанн€ встановлених метод≥в та (або) узгоджених еталон≥в, ч≥тко описаних та узгод≠жених ус≥ма зац≥кавленими сторонами.

якщо можливо, то треба вимагати участ≥ у в≥дпов≥дних програмах м≥жлабораторних пор≥вн€нь.

5.6.3.2 ѕроведенн€ випробовувань

5.6.2.2.1 ўодо випробувальних лаборатор≥й вимоги, наведен≥ в 5.6.2.1, застосовн≥ до ви≠користовуваного вим≥рювального та випробувального устаткуванн€ з вим≥рювальними функц≥≠њ €ми, €кщо т≥льки не було встановлено, що вплив кал≥бруванн€ на загальну невизначен≥сть резуль≠тат≥в випробовувань незначний.  оли виникаЇ така ситуац≥€, лаборатор≥€ повинна гарантувати, щоб використовуване устаткованн€ може забезпечити необх≥дну невизначен≥сть вим≥рюванн€.

ѕрим≥тка. “очн≥сть, з €кою вимоги 5.6.2.1 сл≥д виконувати, залежить в≥д в≥дносного впливу невизначеност≥ кал≥бруван≠н€ на загальну невизначен≥сть. якщо кал≥бруванн€ Ї дом≥нувальним чинником, вимог треба суворо дотримуватис€.

5.6.2.2.2 якщо простежуван≥сть вим≥рюванн€ до одиниць системи SI неможлива та (або) нео≠бов'€зкова, то дл€ випробувальних лаборатор≥й (наприклад, до стандартних зразк≥в, узгоджених метод≥в та (або) узгоджених еталон≥в) чинн≥ так≥ сам≥ вимоги щодо простежуваност≥, €к ≥ дл€ кал≥б≠рувальних лаборатор≥й (див. 5.6.2,1.2).

5.6.3 ¬их≥дн≥ еталони та стандартн≥ зразки

5.6.3.1 ¬их≥дн≥ еталони

Ћаборатор≥€ повинна мати програму ≥ процедуру кал≥бруванн€ своњх власних вих≥дних ета≠лон≥в. ¬их≥дн≥ еталони повинн≥ бути в≥дкал≥брован≥ органом, що може забезпечити простежуван≥сть, €к це описано в 5.6.2.1[5]. “ак≥ на€вн≥ в лаборатор≥њ еталони потр≥бно використовувати лише дл€ ка≠л≥бруванн€ ≥ б≥льш н≥ дл€ н≥€ких ≥нших ц≥лей, €кщо не можна показати, що њх характеристика, €к вих≥дних еталон≥в, не була визнана нед≥йсною. ¬их≥дн≥ еталони потр≥бно кал≥брувати до та п≥сл€ будь-€кого регулюванн€.

5.6.3.2 —тандартн≥ зразки

—тандартн≥ зразки, за можливост≥, треба простежувати до одиниць системи SI або до стандарт≠них зразк≥в. ¬нутр≥шн≥ зразков≥ речовини потр≥бно перев≥р€ти залежно в≥д техн≥чних та економ≥ч≠них потреб.

5.6.3.3 ѕром≥жне перев≥р€нн€

ѕерев≥р€нн€, необх≥дн≥ дл€ п≥дтримуванн€ дов≥ри до статусу кал≥бруванн€ вих≥дних, первин≠них еталон≥в, еталон≥в передаванн€ або робочих еталон≥в ≥ стандартних зразк≥в, потр≥бно прово≠дити зг≥дно з визначеними процедурами та граф≥ками.

5.6.3.4 “ранспортуванн€ та збер≥ганн€

Ћаборатор≥€ повинна мати процедури безпечного поводженн€, транспортуванн€, збер≥ганн€ та використовуванн€ вих≥дних еталон≥в та стандартних зразк≥в дл€ того, щоб запоб≥гти забрудненню або ушкодженню, а також дл€ того, щоб зберегти њхню ц≥л≥сн≥сть.

ѕрим≥тка. якщо вих≥дн≥ еталони та зразков≥ речовини використовують дл€ проведенн€ випробовуванн€, кал≥бруванн€ або в≥дбиранн€ зразк≥в поза пост≥йною лаборатор≥Їю, то може виникнути потреба у додаткових процедурах.

 

5.7 ¬≥дбиранн€ зразк≥в

5.7.1 Ћаборатор≥€ повинна мати план та процедури в≥дбиранн€ зразк≥в, €кщо лаборатор≥€ про≠водить в≥дбиранн€ зразк≥в речовин, матер≥ал≥в або продукц≥њ дл€ наступного випробовуванн€ або кал≥бруванн€. ѕлан та процедура в≥дбиранн€ зразк≥в повинн≥ бути у на€вност≥ на м≥сц≥ проведен≠н€ в≥дбиранн€ зразк≥в. ѕлани в≥дбиранн€ зразк≥в повинн≥, коли це доц≥льно, спиратис€ на статис≠тичн≥ методи. ” процес≥ проведенн€ в≥дбиранн€ зразк≥в необх≥дно враховувати чинники, €к≥ необ≠х≥дно контролювати дл€ того, щоб забезпечити в≥рог≥дн≥сть результат≥в випробовуванн€ та кал≥б≠руванн€.

ѕрим≥тка 1. ¬≥дбиранн€ зразк≥в Ч це визначена процедура, за допомогою €коњ беруть частину речовини, матер≥алу або продукц≥њ дл€ проведенн€ випробовуванн€ або кал≥бруванн€ репрезентативного зразка сукупност≥. Ќеобх≥дн≥сть в≥дбиранн€ зразк≥в може бути зазначена у в≥дпов≥дних техн≥чних умовах, зг≥дно з €кими провод€ть випробовуванн€ або кал≥бруванн€ ре≠човини, матер≥алу або продукц≥њ. ” де€ких випадках (наприклад, у раз≥ арб≥тражного анал≥зуванн€) зразок може не бути ре≠презентативним, а бути визначеним виход€чи з на€вност≥.

ѕрим≥тка 2. ” процедурах в≥дбиранн€ зразк≥в треба описувати вибиранн€, план в≥дбиранн€, вилучанн€ та готуванн€ зразка або зразк≥в ≥з речовини, матер≥алу або продукц≥њ дл€ отримуванн€ необх≥дноњ ≤нформац≥њ.

5.7.2 якщо замовник вимагаЇ в≥дхил≥в, доповнень або вин€тк≥в стосовно документованоњ про≠цедури в≥дбиранн€ зразк≥в, то вони повинн≥ бути докладно зареЇстрован≥ разом з в≥дпов≥дними даними в≥дбиранн€ зразк≥в та долучен≥ до вс≥х документ≥в, що м≥ст€ть результати випробовуван≠н€ та (або) кал≥бруванн€, а також пов≥домити в≥дпов≥дному персоналу.

5.7.3 Ћаборатор≥€ повинна мати процедури реЇстрац≥њ" в≥дпов≥дних даних та операц≥й, що сто≠суютьс€ в≥дбиранн€ зразк≥в, €к≥ становл€ть частину випробовуванн€ або кал≥бруванн€, €ке прово≠д€ть. ÷≥ зареЇстрован≥ дан≥ повинн≥ м≥стити: використовувану процедуру в≥дбиранн€ зразк≥в, ≥ден≠тиф≥кац≥ю спец≥ал≥ста, що проводить в≥дбиранн€ зразк≥в, умови довк≥лл€ (€кщо необх≥дно), а та≠кож д≥аграми або ≥нш≥ екв≥валентн≥ засоби дл€ необх≥дноњ ≥дентиф≥кац≥њ м≥сц€ в≥дбиранн€ зразк≥в та, €кщо необх≥дно, статистичн≥ дан≥, на €к≥ спираютьс€ процедури в≥дбиранн€ зразк≥в.

 

5.8 ѕоводженн€ з випробовуваними виробами та виробами, €к≥ п≥дл€гають кал≥бруванню

5.8.1 Ћаборатор≥€ повинна мати методики транспортуванн€, отримуванн€, поводженн€, захис≠ту, збер≥ганн€, п≥дтримуванн€ належних умов та (або) зв≥льненн€ в≥д випробних вироб≥в, та тих €к≥ п≥дл€гають кал≥бруванню, зокрема враховувати положенн€, необх≥дн≥ дл€ захисту ц≥лост≥ випробного виробу та того, €кий п≥дл€гаЇ кал≥бруванню, а також захисту ≥нтерес≥в лаборатор≥њ та замовника.

5.8.2 ” лаборатор≥њ повинна бути система ≥дентиф≥кац≥њ вироб≥в, €к≥ випробовують та (або) ка≠л≥брують. ≤дентиф≥кац≥ю потр≥бно збер≥гати прот€гом усього перебуванн€ виробу в лаборатор≥њ. —и≠стема повинна бути спроектована та д≥€ти таким чином, щоб не допустити плутанини вироб≥в ф≥зично або п≥д час посиланн€ на них у зв≥тах або ≥нших документах. якщо необх≥дно, система повинна пе≠редбачати под≥л вироб≥в на групи та перем≥щенн€ вироб≥в усередин≥ лаборатор≥њ або з нењ.

5.8.3 Ќа одержаний дл€ випробовуванн€ або кал≥бруванн€ вир≥б аномал≥њ та в≥дхили в≥д нор≠мальних або заданих умов, передбачених методом випробовуванн€ або кал≥бруванн€, потр≥бно за≠реЇструвати. якщо Ї сумн≥ви щодо придатност≥ виробу дл€ випробовуванн€ або кал≥бруванн€, чи €кщо в≥н не в≥дпов≥даЇ наданому опису, або необх≥дн≥ випробовуванн€ або кал≥бруванн€ не описан≥ достатньо докладно, лаборатор≥€ повинна проконсультуватис€ ≥з замовником, щоб отримати по≠дальш≥ вказ≥вки до початку випробовуванн€ або кал≥бруванн€ (повинен бути протокол переговор≥в).

5.8.4 Ћаборатор≥€ повинна виконувати процедури та в≥дпов≥дн≥ можливост≥, щоб уникнути по≠г≥ршенн€ характеристик, втрати або ушкоджень вироб≥в дл€ випробовуванн€ та кал≥бруванн€ п≥д час њх збер≥ганн€, поводженн€ з ними та готуванн€. ≤нструкц≥њ з поводженн€, €к≥ додають до виробу, по≠тр≥бно виконувати. якщо вироби потр≥бно збер≥гати або кондиц≥ювати за певних умов довк≥лл€, то ц≥ умови потр≥бно п≥дтримувати, контролювати та реЇструвати. якщо вир≥б дл€ випробовуванн€ або кал≥бруванн€ або його частину потр≥бно збер≥гати, то лаборатор≥€ повинна мати пристроњ дл€ њх збе≠р≥ганн€ та безпеки, €к≥ захищають стан та ц≥л≥сть цих вироб≥в або њх в≥дпов≥дних частин.

ѕрим≥тка 1. якщо випробовуван≥ вироби п≥дл€гають поверненню в експлуатац≥ю п≥сл€ випробовуванн€, то потр≥бна особлива обережн≥сть, щоб њх не ушкодити або не з≥псувати п≥д час поводженн€, проведенн€ випробовувань або у процес≥ збер≥ганн€/чеканн€.

ѕрим≥тка 2. ќсоби, в≥дпов≥дальн≥ за прийманн€ ≥ транспортуванн€ зразк≥в, повинн≥ бути об≥знан≥ процедурою в≥дбиран≠н€ зразк≥в та ≥нформац≥Їю про њх збер≥ганн€ та транспортуванн€, зокрема ≥нформац≥Їю про чинники в≥дбиранн€ зразк≥в, що впливають на результати випробовуванн€ або кал≥бруванн€.

ѕрим≥тка 3. Ѕезпечне збер≥ганн€ об'Їкт≥в випробовуванн€ або кал≥бруванн€ може знадобитис€ з р≥зних причин: це мо≠жуть бути вимоги до реЇструванн€, забезпеченн€ безпеки, врахуванн€ ц≥нност≥ об'Їкта, а також забезпеченн€ можливост≥ додаткового випробовуванн€ в наступний пер≥од.

 

5.9 «абезпеченн€ €кост≥ результат≥в випробовуванн€ та кал≥бруванн€

5.9.1 Ћаборатор≥€ повинна мати процедури контролюванн€ €кост≥ дл€ того, щоб контролюва≠ти в≥рог≥дн≥сть проведеного випробовуванн€ та кал≥бруванн€. –езультати потр≥бно реЇструвати так, щоб можна було ви€вити тенденц≥њ ≥ там, де це можливо, повинн≥ бути застосован≥ статистичн≥ ме≠тоди дл€ анал≥зуванн€ результат≥в. ÷е контролюванн€ потр≥бно планувати та анал≥зувати, ≥ воно може м≥стити, але не обмежуючись цим, таке:

a) регул€рне використанн€ проатестованих (сертиф≥кованих) стандартних зразк≥в та (або) внутр≥шнЇ контролюванн€ €кост≥ з використанн€м вторинних стандартних зразк≥в;

b) участь у м≥жлабораторних пор≥вн€нн€х або програмах випробовуванн€ на профес≥о≠нальн≥сть;

c) дублюванн€ випробовуванн€ або кал≥бруванн€ з використанн€м тих самих або ≥нших метод≥в;

d) повторне випробовуванн€ або кал≥бруванн€ збер≥ганих об'Їкт≥в; Ї) корел€ц≥€ результат≥в щодо р≥зних характеристик виробу.

ѕрим≥тка. ќбран≥ методи повинн≥ в≥дпов≥дати виду та обс€гу виконуваноњ роботи.

5.9.2 ƒан≥ контролюванн€ €кост≥ потр≥бно проанал≥зувати ≥, €кщо ви€витьс€, що вони виход€ть заздалег≥дь встановлен≥ критер≥њ, необх≥дно вжити запланованих д≥й, щоб розв'€зати цю пробле≠му, щоб запоб≥гти видаванню протокол≥в з хибними результатами.

 

5.10 «в≥туванн€ про результати

5.10.1 «агальн≥ положенн€

–езультати кожного випробовуванн€, кал≥бруванн€ чи сер≥њ випробовуванн€ або кал≥бруван≠н€, проведених лаборатор≥Їю, повинн≥ бути пов≥домлен≥ точно, ч≥тко, недвозначно та об'Їктивно ≥ зг≥дно з ус≥ма спец≥альними ≥нструкц≥€ми, що м≥ст€тьс€ в методах проведенн€ випробовуванн€ або кал≥бруванн€.

–езультати потр≥бно реЇструвати в протоколах випробовуванн€ або в св≥доцтвах про кал≥бру≠ванн€ (див. прим≥тку 1) ≥ вони повинн≥ м≥стити всю потр≥бну замовнику та необх≥дну дл€ тлумаченн€ результат≥в випробовуванн€ або кал≥бруванн€ ≥нформац≥ю, а також усю ≥нформац≥ю, €ка необх≥д≠на дл€ використовуваного методу. ÷е зазвичай ≥нформац≥€, наведена в 5.10.2 та 5.10.3 або 5.10.4.

” раз≥, €кщо випробовуванн€ або кал≥бруванн€ провод€ть дл€ внутр≥шн≥х замовник≥в або за на€вност≥ письмовоњ угоди ≥з замовником, результати можуть бути пов≥домлен≥ спрощеним спосо≠бом. Ѕудь-€ка ≥нформац≥€, що перел≥чена в 5.10.2 Ч 5.10.4, €ку не пов≥домл€ють замовнику, по≠винна бути легкодоступна в лаборатор≥њ, що проводила випробовуванн€ та (або) кал≥бруванн€.

ѕрим≥тка 1. ѕротоколи випробовуванн€ та св≥доцтва про кал≥бруванн€ ≥нколи називають св≥доцтвами про випробову≠ванн€ та зв≥тами про кал≥бруванн€ в≥дпов≥дно.

ѕрим≥тка 2. ѕротоколи випробовуванн€ або св≥доцтва про кал≥бруванн€ можуть бути випущен≥ на паперових або елект≠ронних нос≥€х за умови, що вимоги цього стандарту виконують.

5.10.2 ѕротоколи випробовуванн€ та св≥доцтва про кал≥бруванн€

 ожний протокол випробовуванн€ або св≥доцтво про кал≥бруванн€ повинн≥ м≥стити, принаймн≥, таку ≥нформац≥ю, €кщо т≥льки у лаборатор≥њ немаЇ серйозних причин не робити цього:

a) назву документа: Ђѕротокол випробовуванн€ї або Ђ—в≥доцтво про кал≥бруванн€ї;

b) назву та адресу лаборатор≥њ, а також м≥сце проведенн€ випробовуванн€ та (або) кал≥бру≠ванн€, €кщо воно не за адресою лаборатор≥њ;

c) однозначну ≥дентиф≥кац≥ю протоколу випробовуванн€ або св≥доцтва про кал≥бруванн€ (на≠приклад, сер≥йний номер), а також ≥дентиф≥кац≥ю на кожн≥й стор≥нц≥ з тим, щоб забезпечити визнан≠н€ стор≥нки €к частини протоколу випробовувань або св≥доцтва про кал≥бруванн€ та, кр≥м того, ч≥тку ≥дентиф≥кац≥ю к≥нц€ протоколу випробовуванн€ або св≥доцтва про кал≥бруванн€;

d) назву та адресу замовника;

Ї) ≥дентиф≥кац≥ю використовуваного методу;

f) опис, стан та недвозначну ≥дентиф≥кац≥ю виробу(≥в), що пройшов(ли) випробовуванн€ або кал≥бруванн€;

д) дату одержанн€ виробу(≥в), що п≥дл€гаЇ(ють) випробовуванню або кал≥бруванню, €кщо це ≥стотно дл€ в≥рог≥дност≥ та застосуванн€ результат≥в, а також дату(и) проведенн€ випробовуванн€ або кал≥бруванн€;

h) посиланн€ на план та методи в≥дбиранн€ зразк≥в, використовуваних лаборатор≥Їю або ≥нши≠ми органами, €кщо вони мають в≥дношенн€ до в≥рог≥дност≥ та застосуванн€ результат≥в;

≥) результати випробовуванн€ або кал≥бруванн€ ≥з зазначенн€м (за необх≥дност≥) одиниць ви≠м≥рюванн€;

j) ≥м'€, посаду та п≥дпис або екв≥валентну ≥дентиф≥кац≥ю особи (ос≥б), що затвердила(и) про≠токол випробовуванн€ або св≥доцтво про кал≥бруванн€;

к) €кщо необх≥дно, вказ≥вку на те, що результати стосуютьс€ т≥льки вироб≥в, що пройшли ви≠пробовуванн€ або кал≥бруванн€.

ѕрим≥тка 1. ѕрим≥рники протокол≥в випробовуванн€ або св≥доцтв про кал≥бруванн€, виконан≥ на папер≥, повинн≥ мати нумерац≥ю стор≥нок з зазначенн€м загальноњ к≥лькост≥ стор≥нок.

ѕрим≥тка 2. Ћаборатор≥€м рекомендовано додавати за€ву про те, що протокол випробовувань або св≥доцтво про кал≥б≠руванн€ не можна в≥дтворювати частково без письмового дозволу лаборатор≥њ.

5.10.3 ѕротокол випробовуванн€

5.10.3.1 ƒодатково до вимог, перел≥чених у 5.10.2, протоколи випробовуванн€, €кщо це необ≠х≥дно дл€ тлумаченн€ результат≥в випробовуванн€, повинн≥ м≥стити:

a) в≥дхили, доповненн€ або вин€тки, що в≥днос€тьс€ до Дметоду випробовуванн€, а також ≥нформац≥ю про спец≥альн≥ умови випробовуванн€, зокрема умови довк≥лл€;

b) €кщо необх≥дно, вказ≥вку на в≥дпов≥дн≥сть/нев≥дпов≥дн≥сть вимогам та (або) техн≥чним умовам;

c) €кщо необх≥дно, вказ≥вку на оц≥нену невизначен≥сть вим≥рюванн€; ≥нформац≥€ про невизна≠чен≥сть повинна м≥ститьс€ у протоколах випробовуванн€, €кщо вона стосуЇтьс€ в≥рог≥дност≥ або застосуванн€ результат≥в випробовуванн€, €кщо цього потребуЇ ≥нструкц≥€ замовника або €кщо невизначен≥сть впливаЇ на в≥дпов≥дн≥сть д≥апазону, зазначеного в техн≥чних умовах;

d) €кщо це доречно ≥ необх≥дно, думки та ≥нтерпретац≥ю (див. 5.10.5);

Ї) додаткову ≥нформац≥ю, що може вимагати спец≥альних метод≥в випробовуванн€, замовник≥в або групи замовник≥в.

5.10.3.2 ƒодатково до вимог, наведених у 5.10.2 та 5.10.3.1, протоколи випробовувань, що м≥ст€ть результати в≥дбиранн€ зразк≥в, €кщо це необх≥дно дл€ тлумаченн€ результат≥в випробову≠ванн€, повинн≥ м≥стити:

a) дату в≥дбиранн€ зразк≥в;

b) однозначну ≥дентиф≥кац≥ю речовини, матер≥алу або продукц≥њ, зразки €ких в≥дбирали (зо≠крема, €кщо необх≥дно, назву виробника, познаки модел≥ або типу та сер≥йн≥ номери);

c) м≥сце, де проводили в≥дбиранн€ проб, охоплюючи будь-€к≥ граф≥ки, еск≥зи або фотограф≥њ;

d) посиланн€ на використовуван≥ план та процедури в≥дбиранн€ зразк≥в;

Ї) докладний опис умов довк≥лл€ п≥д час проведенн€ в≥дбиранн€ зразк≥в, €к≥ можуть вплину≠ти на тлумаченн€ результат≥в випробовуванн€;

f) посиланн€ на будь-€кий стандарт або ≥нш≥ техн≥чн≥ вимоги, що стосуютьс€ методу або про≠цедури в≥дбиранн€ зразк≥в, а також в≥дхили, доповненн€ або вин€тки з в≥дпов≥дних техн≥чних умов.

5.10.4 —в≥доцтва про кал≥бруванн€

5.10.4.1 ƒодатково до вимог, перел≥чених у 5.10.2, св≥доцтва про кал≥бруванн€, €кщо це не≠ обх≥дно дл€ тлумаченн€ результат≥в кал≥бруванн€, повинн≥ м≥стити:

a) умови (наприклад, умови довк≥лл€), за €ких проводили кал≥бруванн€ ≥ €к≥ впливають на ре≠зультати вим≥рювань;

b) невизначен≥сть вим≥рюванн€ та (або) вказ≥вку на в≥дпов≥дн≥сть ≥дентиф≥кованим метроло≠г≥чним характеристикам техн≥чних умов або окремим њх положенн€м;

c) докази того, що вим≥рюванн€ простежуютьс€ (див. прим≥тку 2 до 5.6.2.1.1).

5.10.4.2 —в≥доцтво про кал≥бруванн€ повинно м≥стити лише к≥льк≥сн≥ показники та результати функц≥йного випробовуванн€. якщо зроблено за€ву про в≥дпов≥дн≥сть техн≥чним умовам, то необ≠х≥дно зазначити, €к≥ положенн€ техн≥чних умов виконують, а €к≥ н≥.

якщо у за€в≥ про в≥дпов≥дн≥сть техн≥чним умовам в≥дсутн≥ результати вим≥рювань та пов'€зан≥ з ними невизначеност≥, лаборатор≥€ повинна зареЇструвати ц≥ результати ≥ збер≥гати њх дл€ мож≠ливих посилань на них у майбутньому.

 оли за€ви про в≥дпов≥дн≥сть мали м≥сце, невизначеност≥ вим≥рюванн€ повинн≥ бути вз€т≥ до уваги.

5.10.4.3 якщо прилад, €кий кал≥брують, був в≥дрегульований або в≥дремонтований, результати кал≥бруванн€ до та п≥сл€ регулюванн€ або ремонтуванн€, за њх на€вност≥, треба зареЇструвати.

5.10.4.4 —в≥доцтво про кал≥бруванн€ (або позначка про кал≥бруванн€) не повинн≥ м≥стити ре≠комендац≥й про пер≥одичн≥сть проведенн€ кал≥бруванн€, за вин€тком тих випадк≥в, коли це узгод≠жено ≥з замовником. ÷€ вимога може бути зм≥нена законодавчими регламентами.

5.10.5 ќкрем≥ думки, погл€ди та тлумаченн€

якщо долучено окрем≥ думки, погл€ди та тлумаченн€, лаборатор≥€ повинна задокументувати п≥дстави, на €к≥ вони спираютьс€. ќкрем≥ думки, погл€ди та тлумаченн€ повинн≥ бути ч≥тко вид≥лен≥ у протокол≥ випробовуванн€.

ѕрим≥тка 1. ќкрем≥ думки, погл€ди та тлумаченн€ не сл≥д зм≥шувати з ≤нспектуванн€м та сертиф≥кац≥Їю продукц≥њ, пе≠редбаченими в ISO/IEC 17020 та в ISO/lEC Guide 65.

ѕрим≥тка 2. ќкрем≥ думки та тлумаченн€, що м≥ст€тьс€ в протокол≥ випробовуванн€, можуть стосуватис€, але не обме≠жуючись цим, такого:

- за€ви про в≥дпов≥дн≥сть/нев≥дпов≥дн≥сть результат≥в вимогам;

- виконанн€ вимог, вм≥щених у контракт;

- рекомендац≥њ щодо використанн€ результат≥в;

- вказ≥вок щодо удосконаленн€.

ѕрим≥тка 3. ” багатьох випадках може ви€витис€ доречним обговорити окрем≥ думки, погл€ди та тлумаченн€ безпосе≠редньо ≥з замовником. ÷е необх≥дно зазначити в протокол≥.

5.10.6 –езультати випробовуванн€ та кал≥бруванн€, отриман≥ в≥д субп≥др€дник≥в

якщо протокол випробовуванн€ м≥стить результати проведеного субп≥др€дниками випробову≠ванн€, вони повинн≥ бути ч≥тко ≥дентиф≥кован≥. —убп≥др€дник повинен подати протокол письмово або за допомогою електронних засоб≥в.

якщо кал≥бруванн€ було виконано на умовах субп≥др€ду, лаборатор≥€, що виконала цю роботу, повинна видати св≥доцтво про кал≥бруванн€ лаборатор≥њ-п≥др€днику.

5.10.7 ≈лектронне передаванн€ результат≥в

ѕ≥д час передаванн€ результат≥в випробовуванн€ або кал≥бруванн€ телефоном, телексом, факсом або ≥ншим електронним чи електромагн≥тним засобом, потр≥бно виконувати вимоги цього стандарту (див. також 5.4.7).

5.10.8 ‘ормат протокол≥в та св≥доцтв

‘ормат повинен бути заданий так, щоб в≥дпов≥дати кожному виду виконуваного випробовуван≠н€ або кал≥бруванн€ та м≥н≥м≥зувати можлив≥сть њх неправильного розум≥нн€ або неправильного використанн€.

ѕрим≥тка 1. “реба прид≥л€ти увагу структур≥ протоколу випробовуванн€ або св≥доцтва про кал≥бруванн€, особливо щодо поданн€ даних випробовуванн€ або кал≥бруванн€ та зручност≥ сприйн€тт€ њх замовником.

ѕрим≥тка 2. «аголовки повинн≥ бути, €кщо можливо, стандартними.

5.10.9 «м≥ни у протокол≥ випробовуванн€ та у св≥доцтв≥ про кал≥бруванн€

—уттЇв≥ зм≥ни в протокол≥ випробовуванн€ або в св≥доцтв≥ про кал≥бруванн€ п≥сл€ њх видаванн€ потр≥бно вносити т≥льки у вигл€д≥ додаткового документа або додаткового передаванн€ даних ≥ м≥стити формулюванн€:

Ђƒоповненн€ до ѕротоколу випробовуванн€ (або —в≥доцтва про кал≥бруванн€), сер≥йний но≠мер (або ≥нша ≥дентиф≥кац≥€)ї, або ≥нше екв≥валентне формулюванн€.

“ак≥ зм≥ни повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам цього стандарту.

якщо необх≥дно випустити повн≥стю новий протокол випробовуванн€ або св≥доцтво про кал≥≠бруванн€, њх потр≥бно однозначно ≥дентиф≥кувати ≥ м≥стити посиланн€ на початковий документ, €кий вони зам≥нюють.


[1] Ѕуде прийн€то в ”крањн≥ €к ƒ—“” ISO/IEC 17000:200_ ќц≥нюванн€ в≥дпов≥дност≥. —ловник та загальн≥ принципи.

[2] ¬ ”крањн≥ терм≥нам метод випробовуванн€/кал≥бруванн€, вжитим у ISO/IEC 17025, ISO 5725, в≥дпов≥дають терм≥ни методика випробовуванн€/кал≥бруванн€

[3] ¬ ”крањн≥ методики виконанн€ вим≥рювань, застосовн≥ у сфер≥ поширюванн€ державного метролог≥чного нагл€ду, по≠винн≥ бути атестован≥ орган≥зац≥Їю, уповноваженою у державн≥й метролог≥чн≥й систем≥ на право атестац≥њ.

[4] ¬ ”крањн≥ засоби вим≥рювальноњ техн≥ки, використовуваноњ у сфер≥ поширюванн€ державного метролог≥чного нагл€ду, п≥дл€гають пов≥рц≥. ¬ипробувальне устаткуванн€ повинно бути атестоване.

[5] ¬ ”крањн≥ вих≥дн≥ еталони повинн≥ бути пов≥рен≥ орган≥зац≥Їю, уповноваженою на право пов≥р€нн€ в≥дпов≥дних засоб≥в вим≥рювальноњ техн≥ки.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1160 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

2271 - | 2011 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.069 с.