Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬досконаленн€
Ћаборатор≥€ повинна пост≥йно пол≥пшувати результативн≥сть своЇњ системи управл≥нн€ вико≠ристанн€м пол≥тики у сфер≥ €кост≥, ц≥лей €кост≥, результат≥в аудиту, анал≥зуванн€ даних, коригуваль≠них та запоб≥жних д≥й ≥ анал≥зуванн€ з боку кер≥вництва.

 

4.11  оригувальна д≥€

4.11.1 «агальн≥ положенн€

Ћаборатор≥€ повинна розробити пол≥тику та процедуру ≥ визначити в≥дпов≥дн≥ повноваженн€ у раз≥ застосуванн€ коригувальноњ д≥њ у тих випадках, коли ви€влено нев≥дпов≥дну роботу або в≥дхи≠ли в≥д пол≥тики або процедур, передбачених системою управл≥нн€ чи техн≥чними операц≥€ми.

ѕрим≥тка. ѕроблему системи управл≥нн€ або техн≥чних операц≥й в лаборатор≥њ можна ви€вити р≥зними способами: керу≠ванн€ нев≥дпов≥дною роботою, внутр≥шн≥ або зовн≥шн≥ перев≥р€нн€, анал≥зуванн€ з боку кер≥вництва, зворотного зв'€зку ≥з за≠мовниками чи за допомогою спостер≥ганн€ персоналу.

4.11.2 јнал≥зуванн€ причин

ѕроцедура коригувальноњ д≥њ повинна починатис€ з досл≥дженн€, призначеного визначити ос≠новн≥ причини проблеми.

ѕрим≥тка. јнал≥зуванн€ причин с ключовим, а ≥нод≥ найскладн≥шим моментом у процедур≥ коригувальноњ д≥њ. „асто ос≠новна причина не очевидна, ≥ тому потр≥бно ретельне анал≥зуванн€ ус≥х можливих причин проблеми. ƒо них можуть належати вимоги замовника, зразки, техн≥чн≥ умови на зразки, методи та процедури, квал≥ф≥кац≥€ ≥ п≥дготовлен≥сть персоналу, витратн≥ матер≥али або устаткованн€ та його кал≥бруванн€.

4.11.3 ¬ибиранн€ коригувальних д≥й

 оли виникаЇ потреба, лаборатор≥€ повинна визначити можлив≥ коригувальн≥ д≥њ. ¬она повинна вибрати д≥ю —ќ, найб≥льш придатну(≥), щоб усунути проблему та запоб≥гти њњ повторенню.

 оригувальн≥ д≥њ повинн≥ в≥дпов≥дати масштабу та небезпечност≥ проблеми.

Ћаборатор≥€ повинна задокументувати ≥ реал≥зувати вс≥ необх≥дн≥ зм≥ни за результатами дос≠л≥джень п≥д час коригувальних д≥й.

4.11.4 ¬≥дстежуванн€ коригувальних д≥й

Ћаборатор≥€ повинна в≥дстежувати результати, щоб переконатис€ в ефективност≥ коригувальних д≥й.

4.11.5 ƒодатков≥ перев≥р€нн€

 оли встановленн€ нев≥дпов≥дностей або в≥дхил≥в ставить п≥д сумн≥в в≥дпов≥дн≥сть лаборатор≥њ њњ власним пол≥тиц≥ та процедурам або цьому стандарту, лаборатор≥€ повинна забезпечити €комога швидше перев≥р€нн€ зг≥дно з 4.14 визначених сфер д≥€льност≥.

ѕрим≥тка. “ак≥ додатков≥ перев≥р€нн€ часто провод€ть п≥сл€ прийманн€ коригувальних д≥й, щоб п≥дтвердити њх ефек≠тивн≥сть. ƒодаткове перев≥р€нн€ буваЇ необх≥дним т≥льки тод≥, коли мова йде про серйозн≥ питанн€ або небезпеку дл€ справи.

 

4.12 «апоб≥жна д≥€

4.12.1 ѕовинн≥ бути визначен≥ необх≥дн≥ пол≥пшенн€ та потенц≥йн≥ джерела нев≥дпов≥дностей техн≥чного характеру або пов'€заних ≥з системою управл≥нн€.  оли ви€влена можлив≥сть вдоско≠наленн€, або €кщо потр≥бна запоб≥жна д≥€, необх≥дно розробити, впровадити ≥ в≥дстежити план д≥й, щоб знизити можлив≥сть повтору под≥бних нев≥дпов≥дностей, а також використати можлив≥сть про≠веденн€ пол≥пшень.

4.12.2 ѕроцедури запоб≥жних ƒ≥й повинн≥ охоплювати ≥н≥ц≥юванн€ таких д≥й та контролюван≠н€, щоб забезпечити њх ефективн≥сть.

ѕрим≥тка 1. «апоб≥жна д≥€ Ї попередн≥м процесом, спр€мованим швидше на пошук можливостей пол≥пшень, н≥ж на з'€≠суванн€ проблем або скарг.

ѕрим≥тка 2. ќкр≥м анал≥зуванн€ робочих процедур запоб≥жна д≥€ може охопити анал≥зуванн€ даних, зокрема анал≥зу≠ванн€ тенденц≥й ≤ ризику, а також результат≥в випробовуванн€ на профес≥йн≥сть.

4.13  еруванн€ реЇструванн€м даних

4.13.1 «агальн≥ положенн€

4.13.1.1 Ћаборатор≥€ повинна встановити ≥ п≥дтримувати процедури ≥дентиф≥кац≥њ, збиранн€, ≥ндексуванн€, доступу, систематизуванн€, збер≥ганн€, веденн€ та вилучанн€ зареЇстрованих даних з €кост≥ ≥ техн≥чних питань. ƒан≥ щодо €кост≥ повинн≥ охоплювати зв≥ти про внутр≥шн≥ аудити, ре≠зультати анал≥зуванн€ з боку кер≥вництва, а також дан≥ про коригувальн≥ та запоб≥жн≥ д≥њ.

4.13.1.2 «ареЇстрован≥ дан≥ повинн≥ бути розб≥рлив≥, легкодоступн≥ ≥ не перебувати п≥д загро≠зою бути з≥псованими або загубленими. ѕовинн≥ бути встановлен≥ терм≥ни збер≥ганн€ таких даних.

ѕрим≥тка. «ареЇстрован≥ дан≥ можна збер≥гати на будь-€кому нос≥њ, наприклад, на паперових або електронних нос≥€х.

4.13.1.3 ”с≥ зареЇстрован≥ дан≥ необх≥дно збер≥гати в умовах безпеки та конф≥денц≥йност≥.

4.13.1.4 Ћаборатор≥€ повинна виконувати процедури дл€ захисту та в≥дновлюванн€ даних на електронних нос≥€х, а також дл€ запоб≥ганн€ несанкц≥йного доступу або внесенню зм≥н до них.

4.13.2 “ехн≥чн≥ дан≥

4.13.2.1 Ћаборатор≥€ повинна збер≥гати прот€гом установленого часу зареЇстрован≥ дан≥ пер≠винних спостер≥гань, вторинн≥ дан≥ та достатн≥й обс€г ≥нформац≥њ дл€ того, щоб була можлив≥сть перев≥рити дан≥ кал≥бруванн€, дан≥ про персонал та коп≥њ кожного протоколу випробовувань або виданого св≥доцтва про кал≥бруванн€. ƒан≥ про кожне випробовуванн€ або кал≥бруванн€ повинн≥ м≥стити достатньо ≥нформац≥њ, €ка спри€Ї, за можливост≥, ви€вл€нню чинник≥в, що впливають на невизначеност≥, ≥ проведенню повторного випробовуванн€ або кал≥бруванн€ в умовах, максимально наближених до первинних. ƒан≥ повинн≥ м≥стити в≥домост≥ про персонал, в≥дпов≥дальний за в≥дби≠ранн€ зразк≥в, проведенн€ кожного випробовуванн€ та (або) кал≥бруванн€ ≥ пор≥вн€нн€ результат≥в.

ѕрим≥тка 1. ” де€ких сферах д≥€льност≥ може ви€витис€ неможливим або непрактичним збер≥гати зареЇстрован≥ дан≥ вс≥х первинних спостережень.

ѕрим≥тка 2. “ехн≥чн≥ дан≥ - це сума в≥домостей (див. 5.4.7) та ≥нформац≥њ, €к≥ Ї результатом випробовуванн€ та (або) кал≥бруванн€ ≥ показують, чи дос€гнуто встановлених показник≥в €кост≥ або параметр≥в процес≥в. ¬они можуть м≥стити форми, контракти, робоч≥ листи, робоч≥ книги, контрольн≥ листи, робоч≥ зам≥тки, контрольн≥ граф≥ки, зовн≥шн≥ ≤ внутр≥шн≥ протоколи випробовуванн€, св≥доцтва про кал≥бруванн€, зам≥тки замовник≥в, документи ≥ зворотний зв'€зок.

4.13.2.2 —постереженн€, дан≥ та розрахунки необх≥дно реЇструвати п≥д час њх проведенн€ ≥ ото≠тожнювати з конкретним завданн€м.

4.13.2.3 якщо в зареЇстрованих даних ви€влено помилки, то кожна помилка повинна бути пере≠креслена, а не витерта гумкою, ≥ поруч повинно бути записано правильне значенн€. ¬с≥ так≥ зм≥ни по≠винна п≥дписувати або в≥зувати особа, €ка внесла зм≥ну. якщо зареЇстрован≥ дан≥ збер≥гаютьс€ в елек≠тронному вигл€д≥, потр≥бно вжити таких заход≥в, щоб уникнути втрати або зм≥ни первинних даних.

 

4.14 ¬нутр≥шн≥ аудити

4.14.1 Ћаборатор≥€ повинна пер≥одично ≥ в≥дпов≥дно до заздалег≥дь встановлених граф≥ка та процедури проводити внутр≥шн≥ аудити своЇњ д≥€льност≥, щоб пересв≥дчитис€, чи в≥дпов≥даЇ вона, €к ≥ ран≥ш, вимогам системи управл≥нн€ та цього стандарту. ѕрограма внутр≥шнього аудиту повинна охоплювати вс≥ елементи системи управл≥нн€, зокрема випробовуванн€ та (або) кал≥бруванн€.  е≠р≥вник з €кост≥ несе в≥дпов≥дальн≥сть за плануванн€ та орган≥зац≥ю аудит≥в в≥дпов≥дно до граф≥ка ≥ вимог кер≥вництва. јудити повинен проводити п≥дготовлений та квал≥ф≥кований персонал, неза≠лежний, €кщо дають змогу ресурси, в≥д д≥€льност≥, €ку перев≥р€ють.

ѕрим≥тка. ѕер≥одичн≥сть внутр≥шн≥х аудит≥в зазвичай становить один р≥к.

4.14.2  оли в результат≥ проведеного аудиту виникають сумн≥ви щодо результативноњ д≥€льност≥ або щодо правильност≥ чи в≥рог≥дност≥ результат≥в проведеного випробовуванн€ та кал≥бруванн€, ла≠боратор≥€ повинна своЇчасно зд≥йснити коригувальну д≥ю та спов≥стити замовника письмово, €кщо досл≥дженн€ св≥дчать про те, що результати, отриман≥ лаборатор≥Їю, можуть бути помилков≥.

4.14.3 √алузь д≥€льност≥, €ку перев≥р€ють, результати аудиту та коригувальних д≥й, що випли≠вають ≥з них, повинн≥ бути зареЇстрован≥.

4.14.4 Ќаступний аудит повинен засв≥дчити ≥ заф≥ксувати впровадженн€ та ефективн≥сть зд≥йсненоњ коригувальноњ д≥њ.

 

4.15 јнал≥зуванн€ з боку кер≥вництва

4.15.1 ¬≥дпов≥дно до заздалег≥дь встановлених граф≥ка та процедури виконавче кер≥вництво лаборатор≥њ повинно пер≥одично анал≥зувати систему управл≥нн€ лаборатор≥њ ≥ д≥€льн≥сть щодо випробовуванн€ та (або) кал≥бруванн€, щоб забезпечити њх пост≥йну придатн≥сть та результативн≥сть, а також зд≥йснювати необх≥дн≥ зм≥ни або вдосконаленн€. јнал≥зуванн€ повинно враховувати:

Ч придатн≥сть пол≥тик ≥ процедур;

Ч зв≥ти кер≥вних ≥ контролюючих сп≥вроб≥тник≥в;

Ч результати останн≥х внутр≥шн≥х аудит≥в;

Ч коригувальн≥ ≥ запоб≥жн≥ д≥њ;

Ч результати оц≥нюванн€, проведен≥ сторонн≥ми органами;

Ч результати м≥жлабораторних пор≥вн€нь або ≥спит≥в на профес≥ональн≥сть;

Ч зм≥ни обс€гу ≥ виду роботи;

Ч зворотний зв'€зок в≥д замовник≥в;

Ч скарги;

Ч рекомендац≥њ щодо пол≥пшуванн€;

Ч ≥нш≥ чинники, а саме: д≥€льн≥сть з керуванн€ €к≥стю, ресурси, п≥дготовлен≥сть персоналу.

ѕрим≥тка 1. «азвичай анал≥зуванн€ з боку кер≥вництва провод€ть один раз на р≥к.

ѕрим≥тка 2. –езультати повинн≥ бути впроваджен≥ в систему плануванн€ лаборатор≥њ ≥ охоплювати ц≥л≥, завданн€ та плани роб≥т на наступний р≥к.

ѕрим≥тка 3. јнал≥зуванн€ з боку кер≥вництва охоплюЇ розгл€д сум≥жних питань на регул€рних зас≥данн€х кер≥вництва.

4.15.2 –езультати анал≥зуванн€ з боку кер≥вництва та подальших д≥й повинн≥ бути зареЇстро≠ван≥.  ер≥вництво повинно забезпечити виконанн€ цих д≥й у в≥дпов≥дн≥ узгоджен≥ терм≥ни.

 

 

5 “≈’Ќ≤„Ќ≤ ¬»ћќ√»

 

5.1 «агальн≥ положенн€

5.1.1 “очн≥сть та в≥рог≥дн≥сть випробовуванн€ та (або) кал≥бруванн€, проведених лаборато≠р≥Їю, визначають так≥ чинники:

Ч людський чинник (5.2);

Ч прим≥щенн€ та умови довк≥лл€ (5.3);

Ч методи випробовуванн€ та кал≥бруванн€ ≥ оц≥нюванн€ придатност≥ метод≥в (5.4);

Ч устаткованн€ (5.5);

Ч простежуван≥сть вим≥рюванн€ (5.6);

Ч в≥дбиранн€ зразк≥в (5.7);

Ч поводженн€ з випробовуваними та призначеними дл€ кал≥бруванн€ виробами (5.8).

5.1.2 —туп≥нь впливу чинник≥в на загальну невизначен≥сть вим≥рюванн€ значно р≥знитьс€ залежно в≥д вид≥в випробовуванн€ та кал≥бруванн€. Ћаборатор≥€ повинна враховувати ц≥ чинни≠ки п≥д час розробл€нн€ метод≥в ≥ процедур випробовуванн€ та кал≥бруванн€, п≥д час готуванн€ та оц≥нюванн€ квал≥ф≥кац≥њ персоналу, а також п≥д час вибиранн€ та кал≥бруванн€ використовувано≠го нею устаткованн€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 734 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

2085 - | 1916 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.