Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћысалдар

56. —ен≥мд≥л≥к интервалы. ƒисперси€сы белг≥л≥ нормаль үлест≥р≥мнен алынған таңдама бойынша белг≥с≥з математикалық күт≥мге сен≥мд≥л≥к интервалы.


57. —ен≥мд≥л≥к интервалы. ћатематикалық күт≥м≥ белг≥л≥ нормаль үлест≥р≥мнен алынған таңдама бойынша белг≥с≥з дисперси€ға сен≥мд≥л≥к интервалы. ’и-квадрат үлест≥р≥мн≥ң кел≥п шығуы.

 

30. векторының үлест≥р≥м≥ арқылы түр≥ндег≥ кездейсоқ шама үлест≥р≥м≥н табу мысалд.

 

 

1. Ёлментар оқиға. Ёлментар оқиғалар кең≥ст≥г≥. ћысалдары.

2. ќқиғалар және оқиғаларға амалдар қолдану. ћысалдары.

3. ќқиға жи≥л≥г≥, оның қасиеттер≥. —татистикалық орнықтылық.

4. џқтималдық аксиомалары және олардың салдарлары

5.  омбинаторика элементтер≥.  омбинаци€. Қайталанымды комбици€лар (јлыну рет≥ ескер≥лет≥н қайтымды таңдамалар. Ѕльцман-ћаксвелл статистикасы).

6.  омбинаторика элементтер≥.  омбинаци€. Қайталанымсыз комбинаци€лар (јлыну рет≥ ескер≥лет≥н қайтымсыз таңдамалар. ќрналастырулар. ќрын алмастырулар).

7.  омбинаторика элементтер≥.  омбинаци€. Өспел≥ комбинаци€лар(Ѕ≥рмезг≥лде жасалатын таңдамалар. ‘ерми-ƒирак статистикасы).

8. џқтималдықтың классикалық анықтамасы.

9. √еометори€лық ықтималдықтар.  ездесу туралы есеп.

10. Ўартты ықтималдық және оның қасиеттер≥.

11. џқтималдықтарды көбейту формуласы.

12. џқтималдықтарды қосу формуласы.

13. ќқиғалардың толық тобы. “олық ықтималдықтар формуласы.

14. Ѕайес формуласы. ƒәлелдеу және қолданылу мысалдары.

15. “әуелс≥з оқиғалар анықтамасы. “әуелд≥ және тәуелс≥з оқиғаларға мысалдар.

16. Қос-қостан тәуелс≥зд≥к және жиынтық тәуелс≥зд≥к. Ѕернштейн мысалы.

17. “әуелс≥з сынақтар т≥збег≥

18. Ѕернулли схемасы. Ѕернулли формуласы.

19. Ѕернулли схемасындағы ең ықтимал табыс саны.

20. ѕуассонның жуықтау формуласы.

21. ћуавр-Ћапластың жерг≥л≥кт≥к және интегралдық теоремалары. Қолданылу мысалдары.

22.  ездейсоқ шама: анықтамасы, үлест≥р≥м заңы, үлест≥р≥м функци€сы және оның қасиеттер≥.

23. ƒискрет кездейсоқ шамалар: үлест≥р≥м қатары, үлест≥р≥м функци€сы

24. Үз≥л≥сс≥з кездейсоқ шамалар: үлест≥р≥м тығыздығы, үлест≥р≥м функци€сы. Қасиеттер≥.

25. ≈к≥ өлшемд≥ кездейсоқ шамалар. ќлардың үлест≥р≥м≥.

26.  өп өлшемд≥ кездейсоқ шамалардың (векторлардың) маргинал үлест≥р≥мдер≥.

27. Ўартты үлест≥р≥м. Қасиеттер≥

28. Өзара тәуелс≥з кездейсоқ шамалар. “әуелс≥з болу критерийлер≥

29. ≈к≥ өлшемд≥ нормаль (гауст≥к) үлест≥р≥м.

30. векторының үлест≥р≥м≥ арқылы түр≥ндег≥ кездейсоқ шама үлест≥р≥м≥н табу мысалдары.

31. ≈к≥ тәуелс≥з кездейсоқ шаманың қосындысының үлест≥р≥м≥. Үй≥ртк≥ (свертка) формуласы.

32. Ќормаль үлест≥р≥лген өзара тәуелс≥з кездейсоқ шамалардың қосындысының үлест≥р≥м≥н қорыту.

33. ƒискретт≥ кездейсоқ шаманың математикалық күт≥м≥. Қасиеттер≥.

34. ƒискретт≥ кездейсоқ шаманың дисперси€сы, орта квадраттық ауытқуы. Қасиеттер≥.

35. Үз≥л≥сс≥з кездейсоқ шаманың математикалық күт≥м≥. Қасиеттер≥.

 

36. Үз≥л≥сс≥з кездейсоқ шаманың дисперси€сы, орта квадраттық ауытқуы. Қасиеттер≥

37. Ѕиномиаль үлест≥р≥м. јнықтамасы және сандық сипаттамалары.

38. ѕуассон үлест≥р≥м. јнықтамасы және сандық сипаттамалары.

39. √еометри€лық үлест≥р≥м және оның сандық сипаттамалары.

40. “ер≥с биномиальд≥ үлест≥р≥м. јнықтамасы және сандық сипаттамалары.

41. √ипергеометри€лық үлест≥р≥м және оның сандық сипаттамалары.

42. Ѕ≥рқалыпты үлест≥р≥м. јнықтамасы және сандық сипаттамалары.

43.  өрсетк≥шт≥ үлест≥р≥м. јнықтамасы және сандық сипаттамалары.

44. √амма үлест≥р≥м. јнықтамасы және сандық сипаттамалары.

45. Ќормаль үлест≥р≥м. јнықтамасы және сандық сипаттамалары.

46.  овариаци€.  овариаци€лық матрица. Қасиеттер≥.

47.  оррел€ци€ коэффициент≥. Қасиеттер≥.  оррел€ци€лық матрица.

48. √ауст≥к кездейсоқ вектор және оның қасиеттер≥.

49. „ебышев теңс≥зд≥г≥. ƒәлелдеу.

50. ћарков теңс≥зд≥г≥. ƒәлелдеу.

51. Үлкен сандар заңы.

52. ќрталық шект≥к теорема. Қолданылу мысалдары.

53. ћатематкиалық статистикадағы бас жиынтық және таңдама. ¬ариаци€лық қатар. ѕолигон. √истограмма.

54. Ёмпирикалық үлест≥р≥м функци€сы. Ѕелг≥с≥з теори€лық үлест≥р≥мге ықтималдық бойынша жинақталатындығы.

55. ѕараметрлерд≥ бағалау есеб≥. Ќүктел≥к баға. џғыспаған баға, ти€нақты баға және ти≥мд≥ баға. ћысалдары.

56. —ен≥мд≥л≥к интервалы. ƒисперси€сы белг≥л≥ нормаль үлест≥р≥мнен алынған таңдама бойынша белг≥с≥з математикалық күт≥мге сен≥мд≥л≥к интервалы.

57. —ен≥мд≥л≥к интервалы. ћатематикалық күт≥м≥ белг≥л≥ нормаль үлест≥р≥мнен алынған таңдама бойынша белг≥с≥з дисперси€ға сен≥мд≥л≥к интервалы. ’и-квадрат үлест≥р≥мн≥ң кел≥п шығуы.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-01-29; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 4495 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1899 - | 1865 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.