Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћембрана,цитоплазма, органоидтары болады

ќмыртқасыз жануарлардың омырытықалы жануарлардан нег≥зг≥ айырмашылығы неде Ќерв т≥збег≥ құрсақ жағында орналасқан;

хорда дамыған;

Қарапайымдыларға тән басты белг≥  летка деңгей≥ндег≥ жануарлар;

Sarcomastigophora тип≥не қандай кластар жатады. Sarcodina

ƒизентери€ амебаларды қай экологи€лық топқа жатады. јдамның ткан≥нде т≥рш≥л≥к етед≥-паразит; планктондық топқа;

 әд≥мг≥ амеба қай жерде т≥рш≥л≥к етед≥. “ұщы су қоймаларында,

‘ораминифералардың сауытты амебалардан айырмашылығы неде. ƒенес≥ көп камералы сауытпен қапталған,

∆асыл эвгленаға қандай қоректену әд≥с≥ тән, јутотрофты.

Dinobryon sertularia қай отр€дтың өк≥л≥. Chrysomonadina

∆асыл эвгленаға қандай қозғалу органойды тән. “алшық,

ћысалға келт≥р≥лген қарапайымдылардың отр€дтарының қайысында колониальд≥ формалары кездесед≥ Phytomonadina

¬ольвокс құрылысының тип≥н атаңыздарү ÷енобии

 әд≥мг≥ амеба қай жолмен бөл≥нед≥, ћитоз,

—аркодина класының қай отр€дында паразитт≥к т≥рш≥л≥к етет≥н түрлер≥ кездесед≥, јмебалар отр€дында;

јдамда болатын Уұйқы ауруынФ қандай қарапайым қоздырады, Trypanosoma rhodesiense

Ѕезгек ауруын таратушы..... ћаса,

 окциди€ның дамуы қалай өтед≥, Ўизогони€,гаметогони€,спорогони€ жолымен

Ұйқы ауруын тасмалдаушы...... ÷е-це шыбыны;

Sрогоzoa тип≥ қай денгей қатарына жатқызылады.  леткалық денгнй.

 нидоспориди€лар тип≥ қай денгей қатарына жатқызылады.  леткалық денгей.

ћиксоспориди€лар класының өк≥лдер≥.... Sinuolinea dimorpha

Ciliophora тип≥не қай класс жатады Gregarinida

 оньюгаци€ деген≥м≥з не ≈к≥ €дроның қосылуы.

»нфузори€-туфелька қандай органойд арқылы жылжиды  ≥рп≥кшелер≥

»фузори€лардың жынысты көбейу жол  оньюгаци€

Ciliophora типт≥ң нег≥зг≥ белг≥лер≥ ƒенес≥нде 1 ғана €дро кездесед≥

Қарапайымдылар үш≥н цистаның маңызы......... Қолайсыз жағдайдан сақтайды

ѕаразит деген≥м≥з...... б≥р организм ек≥нш≥ организмнен керег≥н алып денес≥нде т≥рш≥л≥к ет≥п оған зи€н келт≥ред≥

Қарапайымдылар әлем≥ неше типке бөл≥нед≥. Ѕес

 өп клеткалы жануарлардың шығу тег≥ туралы қай ғалым УфагоцителлаФтеори€сын ұсынды ».».ћечников

Қарапайымдылардың қайсысы фагоцитоз жолмен қоректенед≥. јмеба

√убкалардың ≥шекқуыстылардан нег≥зг≥ айырмашылығы Ѕүрш≥ктену арқылы жыныссыз жолмен дамиды

√убкаларға қандай марфологи€лық формалары тән √еммула

√убкалардың парагастральд≥к қуысын қандай клеткалар астарлап жатады. ’оаноциттер

√убкалар тип≥не қандай нерв жүйес≥ тән. Ќерв жүйес≥ жоқ.

√убкалардың личинкасы қалай деп аталады. ѕаренхимула

—клеробласттар қандай қызмет атқарады “≥рек..

Ѕод€ганың жыныссыз көбею≥ кез≥нде пайда болады............. √еммула

≤шекқуыстылар деп неге атайды. ≤шек Қуысында асқорытылады.

≤шекқуыстыларға қандай ас қорыту процес≥ тән. јс клетканың және қуыстың ≥ш≥нде қорытылады.

—ифонофоралар қай жерде мекендейд≥. ∆ылы тең≥здерде..

ћедуза қалай т≥рш≥л≥к етед≥. —удың қалың қабатында ба€у шарықтап т≥рш≥л≥к етед≥

ћетагенез деген≥м≥з не. жынысты және жыныссыз ұрпақтардың алмасуы

ћедузалардың қайсы ең ≥р≥. ћедуза цеанеа шатыры 2м,қармалауыштарының ұзындығы 30м

ћаржан полиптер (кораллдар) қай жерде т≥рш≥л≥к етед≥. “ең≥з тоғандарда.

—цифомедузалардың дене қуысы.... √астроваскул€рлы.

јтқыш клеткалар қай жануарларға тән. ≤шекқуыстыларға

—татоцит қандай қызмет атқарады. Қозғалысты қатаң қадағалау..

Plathelminthes типт≥ң өк≥лдер≥не тән белг≥лер....... ѕаренхиматозды жануарлар

∆алпаққұрыттардың нег≥зг≥ белг≥лер≥. Ёктодерма,эндодерма,паренхима..

Қандай паразитт≥ құрттардың т≥рш≥л≥к цикл≥ иес≥н иес≥н ауыстыру арқылы жүзеге асады. Ѕауыр сорғыш

∆ұмыр құрттарға қандай белг≥лер тән. јлғашқы қуыстың болуы

Ќематодтардың денес≥н≥ң құрылысының ерекшел≥г≥ неде. ƒенес≥ сегменттелмеген.

Ѕульбус деген≥м≥з не. ∆ұтқыншақтың кеңейген бөл≥м≥.

ФЅуылтық құрттардың ата-тег≥-ЌемертиндерФ,бұл к≥мн≥ң теори€сы. ћечников

÷еломның нег≥зг≥ қызмет≥.... “≥рек,зәр шығару,тасмалдаушы.

÷еломодукт қандай қызмет атқарады. «әр шығару.

Ѕуына€қтыларға қандай тер≥ жамылғысы тән. хитинд≥.

ѕартеногенез деген≥м≥з не. ∆ануарлардың аналық жыныс клеткасынан ұрықтанбай-ақ одан жаңа организмн≥ң өс≥п жет≥лу≥ құбылысы.

 елт≥р≥лген жануарлардың қайсында хелицералары жақсы дамыған. Өрмекш≥де

Өрмекш≥лерде қандай без кездесед≥.  оксальды

Қоңыздардың сыртқы жабыны қалай аталады ’итинд≥ кутикула.

’итин неден құралады. јзотты заттан

Ќасекомдардың даму сатысы. ѕостэмбриональд≥,эмбриональды

Ќасекомдар немен қоректенед≥. Өс≥мд≥ктерд≥ң жапырағымен.

Ўала түрлен≥п даму деген≥м≥з не. ∆ұмыртқа-жалған личинка-имаг

Ќасикомдар класы қай тип тармағына жатады. Tracheata

 өпа€қтылар немен тыныс алады. “рахе€мен.

Өрмекшелерд≥ зер≥ттейт≥н ғылым. јрахнологи€

÷иклоп қай отр€дқа жатады. ≈скека€қтылар.

Құрша€ндар қайда т≥рш≥л≥к етед≥. Құмдарда,құрғақ топырақта

Ўа€нтәр≥зд≥лерд≥ зер≥ттейт≥н ғылым  арцинологи€

ƒафни€ның а€қтары қандай қызмет атқарады. “ыныс алу

Ќасекомдарға қандай тер≥ жамылғысы тән ’итинд≥ кутикула

—үл≥ктер паразиттерд≥ң қай тобына жатады. Ёктопаразиттер

∆ауын құрттар жаңбырдан соң неге ≥н≥нен шығып қалады “ыныс ала алмай,жер бет≥не шығады

Ѕуылтыққұрттар тип≥ қай бөл≥мге жатады Coelomata

Ёнтеробиоз ауруын қандай құрттар тудырады Ѕалалар острицасы

∆ұмыр құрыттардың личинкасы ≈ресек формасына ұқсас личинка

Ќемертиналардың нерв жүйес≥ қандай ќртогональд≥.

Ќемертиндер типт≥ң көптеген өк≥лдер≥ қай жерде кездесед≥. јрктикалық тең≥з суларда

Ќемертиналардың личинкасы қалай деп аталады. ѕилиди€

√ельминтологи€ қандай жануарларды зер≥ттейт≥н ғылым ѕаразитт≥к т≥рш≥л≥к етет≥н құрттарды

—иыр цепен≥ қалай қоректенед≥. Ѕүк≥л денес≥мен

Ўошқа солитер≥н≥ң сиыр цепен≥нен айырмашылығы. “≥рш≥л≥к ортасында

Ѕауыр сорғыш қай кластың өк≥л≥. Trematoda

Ѕауыр сорғыштардың ата-тег≥.  ≥рп≥кшел≥ құрттар

ћедузалар қалай қозғалады. Ўатырын тез жиырып,суды сыртқа қарай шығара отырып,реактивт≥ түрде қозғалады

–егенераци€ қай жануарларда

байқалады. √идрада

јтқыш клеткалар қай жануарларға тән. ≤шек қуыстыларға

√идра қалай т≥рш≥л≥к етед≥. Ѕек≥н≥п немесе отырып

јмебоциттер қандай қызмет атқарады “асмалдау

Placozoa тип≥н к≥м ашты. √релль

Placozoa типт≥ң өк≥лдер≥ қай жерде т≥рш≥л≥к етед≥. ∆ылы тең≥здерде

јмеба қалай қоректенед≥. ‘огоцитоз жолымен

Қарапайымдылардың нег≥зг≥ белг≥лер≥. Ѕ≥р клеткалы жануарлар

 өп қылтaнды құpттapдың мeкeндeйтiн жepi “ең≥здерде

—үл≥ктер класына қандай класс тармағы жатады. Archihirudinea

‘итомонодалар отр€дына қандай талшық жатады. ¬ольвокс

∆асыл эвглена қайда т≥рш≥л≥к етед≥. ќрганикалық заттары мол тұщы су қоймаларында.

¬ольвокстың клеткалары қай жолмен бөл≥нед≥. ѕалинтоми€.

Қарапайымдылардың қайсысы гетеротрофты жолмен қоректенед≥. јмеба.

√регариналар қалай жылжиды. ∆ылжымайды.

√регариналардың дене п≥ш≥н≥.... Құрт тәр≥зд≥

Ѕезгек плазмоди€сы қай организмде дамиды. Ұлудың

јвтогами€ деген≥м≥з; Ѕ≥р особьтың ≥ш≥нде €дроның жынысты бөл≥ну (мейоз)нәтижес≥нде пайда болған гаплойдт≥ €дролар қосылып,жаңа диплоидты €дроның түз≥лу≥,€ғни өз≥н-өз≥ ұрықтандыру

јвтогами€ның коньюгаци€дан айырмашылығы. ядроның қосылуы б≥р ғана особьта жүред≥

∆иырылғыш вакольд≥ң атқаратын қызмет≥.. ќсмос қысымын реттеу,тыныс алу,зәр шығару

—аркомастигофора тип≥не қандай белг≥лер тән. јссимметри€

Қарапайымдылардың қайсысы миксотрофты жолмен қоректенед≥. “рипанасома

јмебоциттер қандай қызмет атқарадй. јс қорыту

 ≥рп≥кшел≥ инфузори€лар қайда кездесед≥ “ұщы суларда тең≥здерде

»нфузори€ денес≥н≥ң алдынғы жағында ауыз ойығы немесе..... болады ѕеристомы

—поралылардың қоректену≥ јфтотровты

≤шекқуыстылардың және губкалардың ұқсастығы...  өп жасушалы жануарлар

ƒигенетикалық сорғыштардың сыртқы жабындысы қалай аталады  утикула

Platelminthes тип≥не қандай белг≥ тән јлғашқы қуыстылар

јталған өк≥лдерд≥ң қайсысында паренхима пайда болған √идра

—иыр цепен≥ қай класқа жатады Turbellaria

’ордалылардың желбезек саңылаулары қай мүшеде орналасқан ∆ұтқыншақта

Ћичинкахордалылар тип тармағы қай кластан тұрады —альпылар

Ўем≥ршект≥ балықтарды≥ желбезек аппаратының ерекшел≥г≥ ∆елбезек қапшығы

Қайсысында ас қорыту жүйес≥ вакуольмен көрсет≥лген ∆алпақ құртар

споралылар қалай қоректенед≥ √олофитт≥

Ёфира деген дернәс≥л аталған өк≥лдерд≥ң қайсысына тән √идра

Ћатыншадан қазақшаға аудар Ц÷естода класы ѕланари€

∆ыныстық жағынан жет≥лген марита дернәс≥л≥ қайсы класқа тән Ќемертиналар

“өменг≥ сатыдағы ша€нтәр≥зд≥лерге тән дернәс≥л «оеа

ћаксилл€рлық безд≥ң қызмет≥ «әршығару

Қандауыршаның жүйке жүйес≥ ћи

Ћанцетникт≥ң қанының түс≥ Қызыл

√ессе көзшелер≥ қай жерде орналасқан ’ордада

Құстардың денес≥не қандай қан таралады ¬ена

јкуланың иық белдеу≥н≥ң шем≥ршег≥ –адиалий

∆асыл эвгленаның стигма мүшес≥ қандай қызмет атқарады ∆иырылғыш

ѕсевдоподи€лар мүшес≥ қандай өк≥лдерге тән »нфузори€

“рихоцисталар қандай ағзада кездесед≥ √идра

јлтынкөзд≥лер қай отр€дқа жатады Қосқанаттылар

≈рекше талшықты клеткалар Цсоленоциттер қай жүйеге тән јс қорыту

Ўем≥ршект≥ балықтарда ћеккель шем≥ршег≥ қай доғада ∆елбезек доғасы

Ѕалықтардың ерекше сез≥м мүшес≥ Ѕүй≥р сызығы

ј€ғында ек≥ саусағы бар құс ∆арқанат

”лы жыландардың улы т≥с≥ қай жер≥нде болады “≥л≥нде

»нфузори€лы туфельканың к≥ш≥ микронуклеус €дросы қандай қызмет атқарады? јс қорыту

√идраның аналық жыныс клеткалары денен≥ң қай бөл≥м≥нде пайда болады? јуыз бөл≥г≥

Ќемертиналардың алдынғы бөл≥м≥нде қорнг≥н ұстау үш≥н не бар? Қармалаушылар

жалпақ құрттар класының қайсысында паразит емес өк≥лдер≥ бар ћоногенетикалық сорғыштар

“аспа құрттар иелер≥н≥ң қандай мүшелер≥нде т≥рш≥л≥к етед≥..... ≤шег≥нде

јталған жануарлардың қайсысында қан тамыр жүйес≥ пайда болады Ќемертиндер

’ордалылардың желбезек саңылаулары қай мүшеде орналасқан ∆ұтқыншақ

Қабықтыларға тән ерекшел≥ктер Ќерв түт≥кшес≥ өм≥р бойы сақталады

ќмыртқалылардың жұмыртқа жолының атауы ¬ольф өзег≥

јталған өк≥лдерд≥ң қайсысы к≥рп≥кшелермен қозғалады √идра

‘ибрилалар қандай мүшеде орналасады ядро

јталған типтер өк≥лдер≥н≥ң қайсысында ас қорыту процес≥ энтодермальд≥ клеткалар арқылы өтед≥? √убкалар

ѕроглотида деген бөлшектер≥ аталған өк≥лдерд≥ң қайсысына тән? “аспа тәр≥зд≥ құрттар

Ќемертиналар денес≥н немен толтырылған? —ұйық

“өменг≥ сатыдағы ша€нтәр≥зд≥лерге тән дернәс≥л Ќауплиус

ћаксилл€рлық безд≥ң қызмет≥ Ёкскреторлық

Ёндостиль деген≥м≥з не? ∆ұтқыншақ маңындағы қуыс

Ћанцетникт≥ң қанының түс≥  өк

Қандауыршаның жүйке жүйес≥ ’орда

Құстарда қандай зәр шығару мүшес≥ болмайды? Қуық

Құстардың көбею≥ “≥р≥ туады

ћына ағзалардың қайсысында ауыз бөл≥м≥ перистом деп аталады јмеба

ƒифлюги€ өк≥л≥ қандай класқа жатады? —поралылар

»нфузори€ның көбею кезең≥ндег≥ €дролық элементтер≥мен ауысу маңыздылығы? “аралу үш≥н

јлтынкөзд≥лер қай отр€дқа жатады? “орқанаттылар

≈peкшe тaлшықты клeткaлap Ц coлeoнициттep қай жүйeгe тән? Ѕұлшықет

Құcтapдың өңeшiнiң кeңeйгeн жepi? ∆ұтқыншақ

јйдахарлар өз жемт≥г≥н қалай өлт≥ред≥ ”ын ж≥беред≥

Қолтырауындар қалай көбейед≥ ”ылдырық шашады

Қазақстанның Қызыл к≥табына(1996)бауырмен жорғалаушылардың қанша түр≥ т≥ркелген 10

Қарапайымдылардың осмос кысымын реттейт≥н қандай органоид ядро

≤шекқуыстылардың жэне губкалардың ұқсастығы... Ұқсас емес

Trematoda - лapгa қaндaй ceзiм мүшелер≥ тән ∆aқcы жет≥лген көздер≥ бар

—opғыш қүpттapдың eрeceк түpi ƒернәс≥л

∆aлпaқ құрттapдың қaн aйнaлу жүйeci қандай мүшелерден тұрады 2 қарынша,2 жүрекше

Қaндaй құpттap тoпыpaқ түзу процес≥не және өс≥мд≥ктерд≥ң дамуында үлкен роль атқарады ∆ай күрттар

’opдaлылapдың жeлбeзек саңылаулары қай мүшеде орналасқан ≤шекте

Қабықтыларға тән ерекшел≥ктер Ќерв түт≥кшес≥ өм≥р бойы сакталган

Ўем≥ршект≥ балықтардың тоқ ≥шег≥н≥ң ерекшел≥г≥ —пиральды қатпары бар

ƒеллюл€ризаци€лық теори€сын к≥м күрастырған «ахваткин

√енеративт≥к жэне вегетативт≥к €дросы бар өк≥лдерд≥ ата »нфузори€

Қайсысында жүйке жүйес≥ шашыраңқы түр≥нде түз≥лген √идра

Ќeмepтинaлapдың бac бөлiгi құpылыcының epeкшел≥г≥ қандай  армалаушылары

 ейб≥р жалпақ құрттар кандай мүше арқылы тыныс алады... ∆елбезек арқылы

“өменг≥ сатыдагы ша€нтэр≥зд≥лерге тән дернәс≥л ѕротаспис

ћаксилл€рлық безд≥ң қызмет≥ “≥рек

Ћaнцeтниктeгi cу шығaтын тeciк јтриопор тес≥г≥

Ћанцетникт≥ң қанының түс≥  ок

√ессе көзшелер≥ кай жерде орналасқан ∆үл-қыншақта

 ытайда ғана сақталған бамбук ағашының жапырағымен қоректенет≥н аютектес жануар  оала

Ѕақаға алғаш ескертк≥ш орнатылған қала ћилан

јмеба цитоплазмасы қандай қабаттарга ажыратылады Ёндоплазма

√регаринаның €дросы қай бөл≥мде орналаскан... ѕротомеритте

¬ольвокс қалай т≥рш≥л≥к етед≥  оллони€лы

јлтынкөзд≥лер кай отр€дқа жатады Қабыршақканаттылар

≈рекше талшықты клеткалар - соленоциттер қай жүйеге тән «әршығару

“өccүйeгiнiң қыры бoлaтын сүтқорект≥лер Қолқанаттылар

Құбылғылap дүние жүз≥н≥ң қайсы аймағында көп таралған  убада

ќңтүст≥к јмерикада таралған уылдырығын арқасына салып жүрет≥н қосмекенд≥ жануар “ритон

ƒөңгелекауыздылардың нерв жүйес≥не тән ерекшел≥ктер Ќерв түт≥г≥

Қарапайымдылардың кайсысында вегетативт≥к жэне генеративт≥ €дросы бар амеба

ћeдузaның қүpылысындағы полиптен ерекшел≥г≥... Қармалауыштары бар

∆aлпaқ құpттapдың денeci қандaй мүшелepмен байлaнысты јлғашқы қуысты

јтaлғaн өк≥лдepд≥ң қайсысында паренхима пайда болaды јмеба

Ќeмep тиналapдың aлдыңғы бол≥м≥нде қорег≥н ұстау үш≥н не бар  армалаушылар

“acпa құрттap иелер≥н≥ң кандай мүшелер≥нде т≥рш≥л≥к етед≥... ∆үрег≥нде

’opдалылapдың жeлбeзeк санылaулapы қaй мүшеде орналacқан ∆үкыншакта

јсциди€ үш≥н келес≥ белг≥лерд≥ң кайсысы тән ћетаморфозсыз (түрленус≥з) даму

Ўем≥ршект≥ балыктардың ≥шег≥ немен а€кталады «әр шығару тес≥г≥

ѕелликула деген сырткы жабындысы бар өк≥лд≥ ата јмеба

јрцелла өк≥л≥ кандай класка жатады —поралылар

јтпа жасушалар кандай типке тэн ≈скект≥лер

јталған өк≥лдерд≥ң қайсысында жыныс жүйес≥ қарапайым күрыл ƒигенетикалык сорғыштар

Ќемертинаның ас қорыту жүйес≥н≥ң ерекшел≥г≥ јрткы ≥шект≥ң және аналь тес≥г≥н≥ң болмауы

“өменг≥ сатыдағы ша€нтәр≥зд≥лерге тән дернәс≥л «оеа

ћаксилл€рлық безд≥ң қызмет≥ Ёкскреторлық

√ессе көзшелер≥ қай жерде орналасқан ≤шег≥нде

Ћaнцeтникт≥ң қанының түс≥ “үсс≥з

Ћaнцетннктeгi cу шығатын тeciк јтриопор тес≥г≥

ќмыртқалылардың сопакша миы ≈сту органдарын нервтейд≥

Құстардың жүрек соғу жи≥л≥г≥ 20

»нфузори€ туфелька немен коректенед≥ Ѕактери€лармен

“уфельканың ауыз тес≥г≥н не деп атаймыз јс қорыту вакуол≥

√идраның атпа жасушасының сез≥м өс≥нд≥с≥ қалай аталады —клеробласт

јлтынкөзд≥лер қай отр€дқа жатады Қабыршақканаттылар

≈рекше талшықты клеткалар - соленоциттер қай жүйеге тән Қан айнапу

Қабыpшaқтылар oтp€дының өкiлдep≥  рокодилдер

ƒөңгелекауыздылар класына келес≥ отр€дгар к≥ред≥ ћиксиндер

Үй тауығының жабайы аргы-тег≥ Ћиви€ кептер≥

јталган балықтардың қайсысында уылдырық шашуы т≥рш≥л≥г≥нде б≥р рет болады және содан кей≥н т≥рш≥л≥г≥н тоқтатады јқсерке

јмебаның жалған а€қтары калай аталады “алшык

ћетагенез деген≥м≥з не Ѕүрш≥ктену

—иыр цепен≥ кай класқа жатады Turbellaria

∆aлпaқ құттap клacтapының қайсысында паразит емес өк≥лдер≥ бар  ≥рп≥кшел≥ күрттар

Қайсысында бас бөл≥м≥ сколекс деп аталады √убка

Plathelminthes тип≥не кандай белг≥ тән ≈к≥ жақты симметри€лы

’opдaлылapдың жeлбeзeк caңылaулapы кaй мүшеде орналасқан ∆ұкыншакта

Ћичинкахордалылар тип тармагы қай кластан түрады ƒөңгелекауыздылар

∆үрег≥ төрт камералы, б≥рақ арқа қолқасында аралас қан болатындар √аттери€

Қатты заттармен қоректенуд≥ң түр≥ қалай аталады ∆ұту жолы

јлгашқы қанатсыз насекомдарга тән дамудың түр≥ “≥келей

 өп клеткалы жануарлардың шыгу тег≥ туралы √еккель теори€сы калай аталад ÷еллюл€ризаци€

Ќемертинанын ас корыту жүйес≥н≥ң ерекшел≥г≥ јлдыңғы, арткы ≥шект≥н түз≥лу≥

—үлiктep клacы латынша қалай аталады Armelida

“өменг≥ сатыдағы ша€н тәр≥зд≥лерге тән дернәс≥л Ќаупдиус

ћаксилл€рлық безд≥ң қызмет≥ «әршыгару

Ћaнцeтниктiң жүйкe жүйeci ∆ұлын

Ёндостиль деген≥м≥з нe Ќефриди€ түт≥к≥шес≥н≥ң қуысы

Ћанцетникт≥н қанының түс≥  ызыл

“өмендег≥ аталған жануарлардың қайсысы “ћƒ территори€сына жақсы жерс≥нд≥р≥лд≥ —олтүст≥к шықылдақ

“өмендег≥ қай отр€д өк≥лдер≥не 12/1 Pm3-7/3-2 ћ«/1 х 2=32 (28) т≥с формуласы

тән Ќасекомқорект≥лерге

≤шекқуыстылар не арқылы қозғалады Ѕұлшық еттерд≥ң жиырылуы арқылы

√идраның жүйке жүйес≥н≥ң түр≥ қандай ∆үйке жасушалары

ѕланула дернес≥л≥ қандай жануарларға тэн “ең≥з гидроид полиптер≥

јлтынкөзд≥лер кай отр€дка жатады “орканаттылар

≈рекше талшықты клеткалар - соленоциттер кай жүйеге тэн Қан айналу

Қандай жануарларда қосымша XI нерв жеке нерв түр≥нде дамиды –ептилилерде

–ептилилерд≥ң кан айналу жүйес≥ кандай ∆үрект≥ң артери€лық конустарының шыгуы

Ѕауырымен жоргалаушылар класына 4 отр€д

Құстардың омыртка п≥ш≥н≥ √етероцелд≥

 әд≥мг≥ амеба қандай класқа жатады  нидоспоридиллар

≤шеккуыстылар тип≥ не себептен ≥шеккуыстылар деп аталады... 3-ш≥ қабат мезогле€ның болуынан

Trematoda клacы өкiлдepiн≥ң бек≥ну мүшелер≥ ƒeнe бөлiг≥ндeгi copғыштар

јтaлғaн өк≥лдepд≥ң қайсысында сорғыштары болмайды “рематодалар

јтaлғaн өкiлдepд≥ң кaйсысында паренхима пайда болaды Ц ∆алпақ күрттар

∆aлпaк құpттap клacтapының қайсысында паразит емес ок≥лдер≥ бар  ≥рп≥кшел≥ кұрттар

’opдaлылapдың жeлбeзeк caңылaулaры қaй мүшeдe opналаскан ∆ұкыншакта

Қaбықтылapғa тән epeкшeл≥ктep ≈peсектер≥нде хорда болады

∆ұп тұ€ктылар, жырткыштар, сүйелтабандар, кем≥руш≥лер қандай таксондық жүйеге жатады  ласс тармагы

—тигма кандай мүше  езше

÷итoплaзмaның сыpткы кaбaты кaлaй аталады Ёктоплазма

Қaпшық тәpiздi дeнe п≥ш≥н≥ аталган өк≥лдерд≥ң кайсысына сэйкес Қарапайымдар

Ќeмepтинaлapдың дepнәciлi oл ѕланула пилидий

 eйбip жaлпақ қүpттap қандай мүше арқылы тыныс алады... ƒенес≥мен

“өменг≥ сатыдағы ша€нтэр≥зд≥лерге тән дернәс≥л Ќауплиус

ћаксилл€рлық безд≥ң қызмет≥ «әршыгару

Ћанцетникт≥ң қанының түс≥ “үсс≥з

Қандауыршаның жүйке жүйес≥ ∆үйке түт≥г≥

Ёндостиль деген≥м≥з не ∆ұткыншак асты сайшасы

—үткорект≥лерд≥н миының салмагының артуы нен≥н есеб≥нен болады јрхипаллиум элементтер≥н≥ң

—үткорект≥лерге тэн белг≥лер ѕлацентаның болмауы

—opгыш инфузори€ лaтыншa қaлaй аталады —поралылар

√peгapинaлар кандай типке жатады —аркодалар

јталган өк≥лдерд≥ң кайсысы талшыктары аркылы козгалады ∆асыл эвглена

јлтынкезд≥лер қай отр€дқа жатады “орқанаттылар

≈рекше талшықты клеткалар - соленоциттер қай жүйеге тэн зәршығару јс қорыту

Ѕалықтардың қандай жүзбеканаттары белдеу≥мен үштасқан Қүйрық

Ўем≥ршект≥ балықтарда ћеккель шем≥ршег≥ қай догада »ық белдеу≥

“оссүйег≥н≥ң қыры болатын сүп қорект≥лер  олқанаттылар

ѕойкилотермд≥ жануарлар Қүстар, сүтқорект≥лер

—тигма көзшес≥ организмде қандай рөл атқарады... ∆арықты сезу≥не

Қандай жануарлардың т≥стер≥ өм≥р бойына өс≥п тұрады?  ем≥рг≥штерд≥ң

јталған өк≥лдерд≥ң қайсысында сорғыштары болмайды? Ќемертиналар

јтaлған өк≥лдepдiң қaйcыcындa пapeнхимa пайда болады? √убка

∆алпақ құрттардың қан айналу жүйес≥ қандай мүшелерден тұрады? 1 қарынша, 2 жүрекше

Қайсысында бас бөл≥м≥ сколекс деп аталады? √убка

Ћанцетниктерд≥ң көбею органы немен көрсет≥лед≥? ∆ыныс без≥

Ћичинкахордалылар тип тармағы қай кластан тұрады? ƒөңгелекауыздылар

јсциди€ үш≥н келес≥ белг≥лерд≥ң қайсысы тән? “ек қана жынысты жолмен көбею

∆aлпaқ құpттapдың асқрыту жүйес≥ қандай бөл≥ктерден тұрады? јлдыңғы, ортаңғы ≥шек

Ќeмepтиналардың жүйкe жүйес≥ қандай түр≥нде көрсет≥лген? ќртогон

—үтқрект≥лерд≥ң ең түр саны көп отр€ды Ќасекомқорект≥лер

Қай құрттардың дене п≥ш≥н≥ көб≥несе жапырақ тәр≥зд≥ болып келед≥ ѕлатгелминтес

 ейб≥р жалпақ құрттар қандай мүше арқылы тыныс алады... ƒенес≥мен

ѕроглотида деген бөлшектер≥ аталған өк≥лдерд≥ң қайсысына тән? ѕланари€

∆ұмыр құрттардың өк≥л≥... јскарида

Ќемертинаның асқорыту жүйес≥н≥ң ерекшел≥г≥ қандай јртқы ≥шект≥ң және аналь тес≥г≥н≥ң болмауы

Ћанцетниктег≥ су шығатын тес≥к «әр шығару тес≥г≥

Ўа€нтәр≥зд≥лерд≥ң қорект≥ ұстайтын жағы қалай аталады? ћандибула

Ёндостиль деген≥м≥з не? ∆ұтқыншақ асты сайшасы

√ессе көзшелер≥ қай жерде орналасқан ∆үйке түт≥г≥нде

Ѕалықтардың ерекше сез≥м мүшес≥ Ѕүй≥р сызығы

√идраның атпа жасушасының сез≥м өс≥нд≥с≥ қалай аталады? —клеробласт

≤шекқуыстылар не арқылы қозғалад Ѕұлшықеттерд≥ң жиырылу арқылы

√идраның жүйке жүйес≥н≥ң түр≥ қандай? ƒиффуздық, шашыраңқы жүйе

“уфельканың ауыз тес≥г≥н не деп атаймыз ѕеристом

Ћатыншадан қазақшаға аударғанда —уктори€ нен≥ б≥лд≥ред≥ ƒөңгелек к≥рп≥кшел≥ инфузори€лар

јмеба цитоплазмасы қандай қабаттарға ажыратылады Ёндоплазма, эктоплазма

ќпалиналардың жыныссыз көбею≥ қай жерде жүред≥? —у қоймасының түб≥нде

Қандалалар қай отр€дқа жатады? ∆артылай қатты қанаттылар

Arcella viridis қай отр€дқа жатады Amoebina
 

 

Ўа€н тәр≥зд≥лерд≥ң а€қтарының саны неш 5жұп


’итинд≥ т≥стер ас қорыту мүшес≥н≥ң қайсысында болады Қарында


Ўа€ндардың қанында болатын пигмент √емоцианил


Ўа€нтәр≥зд≥лерд≥ң зәр шығару жүйес≥ “үр≥ өзгерген метамофриди€


Ўa€ндapдың aнтеннасы қандай қызмет атқарады —инап сезу және и≥с сезу


Oммaтидий деген қандай мүше?  үрдел≥ фассеталық көзд≥ң б≥р бөл≥г≥


Ўa€нтәp≥здiлep личинкacы Ќауплиус
<== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
ѕќ«¬ќЌќ„Ќџ… «ќќЋ--- ќћџ–“ҚјЋџ | йлес≥мд≥л≥г≥. јнофелес масcасы қaндaй ауру қоздырғышын тасымалдайды?Ѕезгек
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1620 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

2306 - | 2015 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.168 с.