Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћеуметт≥к экономикалық статистика осы зерттеуд≥ң тарапынан нег≥зг≥ бөл≥м рет≥нде халықтың статистикасы туындайды. ќны недпатайды?
[+]демографи€лық статистика

 

’алық деген≥м≥з... [+]белг≥л≥ территори€да өм≥р сүрет≥н адамдар жиынтығы мен олардың туу, қайтыс болу және көш≥п қону процестер≥ арқылы үзд≥кс≥з өзгер≥п отыруы

 

Әлеуметт≥к диференци€ны қандай белг≥лер арқылы қарастыруға болады? [+]жынысы, жасы, тұрмыс құрғандар немесе ажырасандар, жанұ€ құрамы, қала немесе ауыл тұрғындары бойынша

’алық құрамын сипаттайтын нег≥зг≥ көрсетк≥штер... [+]б≥л≥м деңгей≥, квалификаци€сы, атқаратын қызмет≥ бойынша

’алық статистикада статистикалық бақылау обьект≥с≥не не жатады? [+]адамдардың жеке топтары, жалпы халық

Өн≥м сапасын басқарудағы әлеуметт≥к экономикалық статистикалық әд≥с≥ және снс нен≥ зерттейд≥? [+]бұқаралық қоғамдық құбылыстардың сандық жағымен сапасын ажырамайтын б≥рл≥г≥н;

 

Өн≥м сапасын басқарудағы әлеуметт≥к экономикалық статистикалық әд≥с≥ мынадай өте маңызды құрал рет≥нде оқытады: [+]классификаци€, топтастыру және номенклатура;

 

ќбъект≥лерд≥ң ұқсастық белг≥лер≥не қарай келес≥ элементтерге, €ғни топтарларға, группаларға, класстарға, позици€ларға, түрлерге бөл≥ну≥н дне деп атаймыз? [+]классификаци€ дейм≥з

 

 лассификаци€лық топтастырудың құрылымы неше түрге бөл≥нед≥? [+]2

 од деген≥м≥з... [+]белг≥ немесе белг≥лерд≥ң жиынтығы

—ұрыптау бақылау деген≥м≥з не? [+]тексеруге әдей≥ дайындалған принциптер бойынша жиынтықтың ғылыми

 

 лассификаци€лық топтастырудың құрылымы қандай ек≥ түрге бөл≥нед≥? [+]иерархи€лық, фасетт≥к;

 

 

Ќоменклатура деген≥м≥з не? [+]объект≥лермен олардың топтарының стандарттық рет≥

“отастыру деген≥м≥з не? [+]елеул≥ белг≥лер, топтар мен к≥ш≥ топтарға тән қоғамдық құбылыстардың аса маңызыды типтер≥н≥ң жиынтығын бөл≥п шығару

 

—татистикалық және снс топтау индест≥к жүйе коррел€ци€ теори€сы тағы басқа статистикалық талдау әд≥стер≥ қандай топқа жатқызамыз?

[+]2

 

Өн≥м сапасының бақылайтын статистикалық бақылаудың ен нег≥зг≥ басты әд≥с≥? [+]ћаркст≥к және Ћенинд≥к диалектерд≥ң танымдылығы

Әд≥стер жиынтығының статистикалық методологи€ немесе өн≥м сапасынан статистикалық және снс әд≥стерд≥ зерттеу нег≥з≥нен неше тсатыдан тұрады? [+]3

 

—ала деген≥м≥з... [+]экономикалык шығындарға қаржы белу≥не және процесстеаткаратын кызметтер≥не байланысты б≥ртект≥ болып саналатын б≥рл≥ктер тобы

 

ƒүрыс емес≥н таңда [+]¥≈∆ концепци€сы экономиканы б≥р түтас рет≥нде қарастырады

 

Ќег≥зг≥ бағаға мыналар к≥рмейд≥ [+]аралық тұтыну

 

Қолданылатын мәл≥меттер көлем≥не қарай салааралық
баланстың келес≥ түрлер≥ бар (дұрыс емес≥н белг≥ле):
[+]аймақарақ түр≥

 

“рансферт деген≥м≥з... [+]ақша түр≥ндег≥ табыстын кайта бөл≥нген б≥р жақты ағымдары

 

¥≈∆ деген≥м≥з (дүрыс емес≥н белг≥ле) [+]нарыктық экономика дамыған елдерде экономикалықпроцестерд≥ сипаттауға арналған өзара байланысты көрсетк≥штежүйес≥

 

Қаржылық шотта қаржылык активтерд≥ң келес≥ категори€лары
жоқ
[+]бағалы кағаздар

 

Қаржылық шоттың баланстық бабы: [+]пайда немесе аралас табыс

 

Қазакстан –еспубликасының статистикальщ практикасына
Ү≈∆ енг≥зу кезеңдер≥ [+]2001-2003 жж.;

 

«аттай табыстарды қайта бөлу шотының баланстық бабы: [+]пайда немесе аралас табыс

 

 апиталга байланысты оперци€лар шотының баланстык бабы: [+]таза несие / таза қарыз

 

≈ң алғашқы үлттык шоттар жүйес≥ қай жылы құрылды?: [+]1993 ж

 

Өнд≥р≥с шотының баланстық бабы: [+]пайда немесе аралас табыс

 

Үй шаруашылығына кызмет көрсетет≥н коммерци€лық емес
уйымдардың құрамына келес≥лер к≥ред≥:
[+]сақтандыру ұйымдары

 

јлғашкы табыстарға келес≥лер жатады: [+]өнд≥р≥с пен импортка салықтар

Ү≈∆ де өт≥мд≥л≥г≥ ен төмен активтер: [+]вексельдер активтер≥

Ќег≥зг≥ қорларға келес≥лер жатады: [+]геологи€лық зерттеулер шығыны

∆алпы косылған қүн (∆ҚҚ) [+]∆ҚҚ = ∆алпы шығарылған өн≥м + аралық түтыну

—атып алушылар бағасы мыналардан тұрады: [+]нег≥зг≥ бағалардан тұрады

 

—ала деген≥м≥зЕ [+]экономикалык шығындарға қаржы белу≥не және процессте аткаратын кызметтер≥не байланысты б≥ртект≥ болып саналатын б≥рл≥ктер тобы

 

 апиталга байланысты оперци€лар шотының баланстык бабы: [+]таза несие / таза қарыз

 

¥≈∆ нарыктық экономика қажет≥не жауап беред≥ [+]Ұ≈∆ экономикалық айналымның неғұрлым дамыған модел≥н б≥лд≥ред≥

 

Ќег≥зг≥ бағаға мыналар к≥рмейд≥ [+]аралық тұтыну

Қолданылатын мәл≥меттер көлем≥не қарай салааралық
баланстың келес≥ түрлер≥ бар (дұрыс емес≥н белг≥ле):
[+]аймақаралық түр≥

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1341 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1043 - | 676 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.