Лекции.Орг

Поиск:


Пояснювальна записка. У зв’язку з тим, що саме економічні відносини створюють необхідне підґрунтя для побудови в Україні демократичної

 

У зв’язку з тим, що саме економічні відносини створюють необхідне підґрунтя для побудови в Україні демократичної, правової та соціальної держави, то головна увага права, як основного регулятора суспільних відносин, повинна приділятися саме тим відносинам, які виникають у економічній сфері. Центральне місце серед останніх займають господарські (підприємницькі) відносини, тобто відносини, що виникають безпосередньо при здійсненні суб’єктами господарювання господарської (підприємницької) діяльності. Головне місце серед зазначених відносин займають договірні відносини, адже саме в процесі виконання господарських договорів можна досягнути мети підприємництва – отримання прибутку.

За останні роки держава здійснила чимало кроків у справі формування належного правового механізму регулювання договірних господарських (підприємницьких) правовідносин. Одними з останніх кроків стало прийняття нового Цивільного кодексу України, який містить чимало правових норм, які безпосередньо спрямовані на регулювання господарсько-договірних відносин (до відповідних норм відносяться норми, що стосуються господарських договорів), а також Господарського кодексу України, який присвячений регулюванню таких правовідносин.

На сьогодні правовідносини, що регулюють зміст, порядок укладання та виконання господарських договорів достатньо ґрунтовно регламентовані в Господарському кодексі України, в Цивільному кодексі України та у інших законодавчих і підзаконних нормативних актах. Це обумовлює те, що різні положення вказаного господарсько-правового договірного механізму відносяться до різних галузей права та, відповідно до цього, вивчаються в межах різних навчальних дисциплін, зокрема „Цивільного права”, „Господарського права”, „Господарського процесу”, „Юридичної служби на підприємстві” тощо. Разом з тим не можна не відмітити комплексного характеру цих правовідносин. Тому існує необхідність в об’єднанні відповідних правових норм, які стосуються всіх питань, пов’язаних з організацією договірної роботи на підприємстві, в тому числі зі змістом, порядком укладання та виконання господарських договорів. До питань, які доцільно з’ясовувати треба віднести як безпосередньо правові, так і деякі інші, пов’язані з правовими, питання. Це стосується питань про порядок оформлення договорів, попередніх домовленостей, змін до договорів, питань про облік договорів, претензій та позовів, інших питань, які стосуються документування договірної роботи. Саме такий підхід надасть можливість комплексно вивчити та засвоїти увесь спектр питань, які пов’язані з господарсько-правовим договірним механізмом та створить ґрунтовне підґрунтя для реалізації відповідних знань та вмінь на практиці.

Метою викладення навчальної дисципліни «Організація договірної роботи на підприємстві» є систематизувати основні правові інститути у господарсько-договірній сфері та орієнтувати студентів на їх поглиблене вивчення, а також сформувати глибокі теоретичні знання, навички самостійного аналізу та вміння застосовувати правові норми, що регламентують порядок організації договірної та пов'язаної з нею правової роботи на підприємстві, в тому числі: розробку та укладання договору, виконання господарських договорів, претензійного врегулювання суперечок, які виникають на всіх стадіях договірної роботи тощо. Вивчення цієї навчальної дисципліни дозволить придбати професійні знання у сфері правового забезпечення організації договірної роботи суб’єкта господарювання (насамперед – юридичної особи).

У результаті вивчення матеріалу, запропонованого до ознайомлення у даній програмі, студент отримає професійні знання законодавства у господарсько-договірній сфері, здобуде навички теоретичного та методологічного наукового аналізу і пошуку шляхів вирішення типових та нестандартних ситуацій, які виникають або можуть виникати у професійній діяльності юристів, діяльність яких пов’язана із юридичним супроводженням договірної роботи суб’єкту господарювання.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни «Організація договірної роботи на підприємстві» є з’ясування ряду головних засад, на яких базуються основні напрями та принципи укладання та виконання господарських договорів. Особливу увагу під час вивчення вказаної навчальної дисципліни передбачається приділити загальним положенням про господарські договори, загальному та спеціальним порядкам вчинення господарських договорів, порядку їх виконання тощо.

Враховуючи комплексний характер договірного законодавства навчальна дисципліна «Організація договірної роботи на підприємстві» базується на основних положеннях цивільного, господарського та господарсько-процесуального законодавства, враховує основні принципи вказаних галузей права і розрахована на поглиблене комплексне вивчення господарських (підприємницьких) правовідносин у господарсько-договірній сфері. Тому дану програму розроблено з урахуванням програм таких базових навчальних дисциплін як «Цивільне право» «Господарське право» та „Господарський процес”.

Програма з розглядуваної навчальної дисципліни є універсальною, оскільки надає змогу викладати відповідну навчальну дисципліну як за денною, так і за заочною формами навчання. До програми в якості додатка надаються відомості про обсяг годин, що заплановані для аудиторної та самостійної роботи студентів, перелік тем лекційних, практичних (семінарських) занять, а також кількість академічних годин, запланованих для самостійної підготовки.

Позиція відносно обрання обсягу матеріалу під час викладання питань, передбачених поданою програмою, залежить від денної чи заочної форми навчання.

Предметом навчальної дисципліни «Організація договірної роботи на підприємстві» є:

а) вивчення суспільних відносин, що виникають під час підготовки до укладання, укладанні, виконанні та досудовому захисті в разі порушення умов господарського договору;

б) одержання необхідних теоретичних знань та розгляд положень, що вироблені юридичною думкою з приводу організації та забезпечення претензійно-договірної роботи;

в) освоєння нормативного матеріалу, закріпленого законодавством України, щодо претензійно-договірної роботи;

г) ознайомлення з юридичною та іншою науковою літературою з питань організації та забезпечення претензійно-договірної роботи, судовою практикою в господарсько-договірній сфері.

Розгляд та вивчення вказаних основних засад має за мету формування у студентів правового мислення, навичок з тлумачення відповідних норм, формування практичних навичок, що пов’язані із застосуванням у майбутній практичній діяльності отриманих знань та вмінь.

Для досягнення зазначеної мети у ході викладення навчальної дисципліни «Організація договірної роботи на підприємстві» передбачається проведення (відповідно до програми) лекційних, практичних (та/або семінарських) занять; проведення ділових ігор; написання студентами реферативних робіт; підготовка наукових доповідей. З метою поточного контролю знань планується проведення опитувань на практичних (семінарських) заняттях та написання контрольних робіт. Підсумковий контроль передбачає складання студентами заліків, що проводяться усно.

 

Цільова настанова

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ, ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.

 

1.1. Порядок розподілу варіантів.

Варіанти контрольних робіт розподіляються між студентами окремої навчальної групи відповідним методистом в залежності від останнього номеру журнального списку групи, в якій навчається студент.

Варіант 1 виконують студенти, чиї номери в журнальному списку групи закінчуються на цифру “1”; варіант 2 виконують студенти, чиї номери в журнальному списку групи закінчуються на цифру “2”; варіант 10 виконують студенти, чиї номери в журнальному списку групи закінчуються на цифру “0” відповідно.

Зміна варіанту не припускається.

 

1.2. Загальні вимоги щодо оформлення контрольної роботи.

Обсяг роботи повинен складати не менше 12-16 сторінок рукописного тексту, або 8-10 сторінок машинописного тексту, виконаних на аркушах формату А 4 без урахування титульної сторінки, сторінки з планом роботи, сторінки з переліком використаних джерел та додатку.

При виконанні роботи на комп’ютері слід використовувати шрифт Times New Roman. Розмір шрифту – 14 пт. Міжрядковий інтервал – полуторний. Поля встановлюються таких розмірів: верхнє поле – 2 см.; нижнє поле – 2 см.; ліве поле – 3 см.; праве поле – 2 см.

При виконанні роботи в зошиті обсяг роботи повинен становити 12-16 аркушів (22-32 сторінок).

При використанні нормативних актів та інших джерел слід наводити посилання на відповідні джерела. Посилання вказується в квадратних дужках, де перша цифра позначає номер джерела в списку використаних джерел, а друга – відповідну сторінку. Якщо у роботі наводиться посилання на нормативний акт, сторінка не вказується.

Наприкінці роботи проставляється дата виконання роботи та власний підпис виконавця.

Порушення вимог щодо оформлення роботи не припускаються.

 

1.3. Загальні вимоги щодо змісту контрольної роботи.

Контрольна робота складається з теоретичного питання, теоретико-практичного питання та додатку.

Перше питання пов’язане з загальними положеннями про договір, договірну роботу, її зміст та основні стадії (зокрема зі стадіями укладання договору, виконання договору тощо). Друге питання стосується тієї чи іншої умови договору (про предмет, про строк, про ціну тощо). Додаток включає в себе проект договору певного виду.

Розкриття змісту першого питання роботи повинно бути повним та ґрунтовним. При цьому студент не повинен висвітлювати всі проблеми, що виникають у відповідній сфері, наводити повний зміст існуючих теорій, проводити глибокий аналіз суспільних відносин та законодавства, яке їх регулює. Основна увага при відповіді на теоретичне питання повинна приділятися з’ясуванню того, які нормативні акти регулюють певні суспільні відносини та проведенню аналізу основних положень цих нормативних актів.

При розкритті другого питання роботи студент повинен провести характеристику конкретної умови договору. При цьому студенту потрібно навести як загальнотеоретичні положення про зміст відповідної умови, так і на конкретних прикладах показати, як в договорах того чи іншого виду може бути зафіксована ця умова.

При складанні проекту договору потрібно дотримуватися вимог чинного законодавства, які регулюють відповідний вид договорів.

При виконанні контрольної роботи слід використовувати чинні нормативні акти. При висвітленні основних положень відповідних нормативних актів бажано використовувати учбові та наукові джерела (посібники, підручники, наукові статті тощо) з урахуванням наведених вище вимог.

 

1.4. Підстави для не зарахування контрольної роботи.

 

Контрольна робота не може бути зарахована у наступних випадках:

1. При написанні роботи були використані нормативні акти, що втратили чинність.

2. Контрольна робота тотожна іншій контрольній роботі.

3. Не в повному обсязі (менш ніж на 50 відсотків) розкритий зміст питань плану. Це має місце у разі повного не розкриття одного питання плану або суттєвого не розкриття обох питань плану.

4. У разі відсутності додатку.

5. У разі порушення вимог щодо оформлення роботи та її об’єму.

 

 

2. ЗМІСТ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.

 

Варіант 1.

1. Поняття, ознаки та види господарських (підприємницьких) договорів.

2. Преамбула договору, її зміст та юридичне значення.

3. Додайте проект договору поставки.

 

 

Варіант 2

1. Принципи договірного права. Принцип свободи договору, його зміст та випадки обмеження.

2. Предмет договору.

3. Додайте проект договору бартеру.

 

 

Варіант 3.

1. Договірна робота. Її поняття, зміст та суб’єкти. Роль юриста в діяльності по укладанню та супроводженню договорів.

2. Умови договору про строк. Особливості строків в договорах підряду.

3. Додайте проект договору контрактації сільськогосподарської продукції.

 

 

Варіант 4.

1. Загальний порядок укладання договору. Оферта та її ознаки. Акцепт та його ознаки.

2. Умови договору про ціну. Особливості ціноутворення у зовнішньоекономічних контрактах.

3. Додайте проект договору оренди державного майна.

 

 

Варіант 5.

1. Укладення договору в порядку проведення торгів (аукціон, конкурс, біржові торги).

2. Умови договору про порядок розрахунків. Форми розрахунків.

3. Додайте проект договору лізингу.

 

 

Варіант 6.

1. Укладення договору поставки товарів для державних потреб.

2. Транспортні умови договору.

3. Додайте проект договору будівельного підряду.

 

 

Варіант 7.

1. Порядок укладення договору в порядку тендеру.

2. Умови договору про відповідальність сторін по договору.

3. Додайте проект договору про надання юридичних послуг.

 

 

Варіант 8.

1. Порядок виконання договору. Приймання товарів за кількістю та якістю.

2. Умови договору про внесення змін та доповнень до договору та про порядок розірвання і припинення договору.

3. Додайте проект договору перевезення.

 

 

Варіант 9.

1. Засоби забезпечення належного виконання договору. Оперативно-господарські санкції.

2. Умови договору про технічну документацію, конфіденційність та порядок вирішення розбіжностей.

3. Додайте проект договору охорони.

 

 

Варіант 10.

1. Судовий захист при невиконанні або неналежному виконанні договору.

2. Заключна частина договору, додатки до договору, їх зміст та юридичне значення.

3. Додайте проект договору про надання рекламних послуг.

 

Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль

1. Поняття та ознаки договору. Договір як правочин, як правовідношення та як документ.

2. Види договорів. Поняття та особливості господарського договору. Залежність змісту договору від його виду.

3. Принципи договірного права.

4. Джерела договірного права.

5. Загальна характеристика договірна роботи її змісту та стадій.

6. Стадії договірної роботи. Дії, що проводяться на стадії підготовки до укладання договору.

7. Дії, що проводяться на стадії укладання договору.

8. Дії, що проводяться на стадії виконання договору.

9. Дії, що проводяться на стадії досудового врегулювання господарських спорів.

10. Суб’єкти договірної роботи. Компетенція юрисконсульта щодо договірної роботи.

11. Взаємодія юридичного відділу (юриста) з іншими підрозділами підприємства на різних стадіях договірної роботи.

12. Документування договірної роботи. Види документів, що складаються на різних стадіях договірної роботи.

13. Особливості фізичної особи-підприємця, як сторони в договорі.

14. Особливості юридичної особи, як сторони в договорі.

15. Відокремлені підрозділи юридичної особи, як сторона договору.

16. Представник юридичної особи. Документи, що засвідчують повноваження представника.

17. Правовий аналіз (Due diligence) на різних стадіях договірного процесу.

18. Загальні вимоги щодо підготовки проекту договору. Структура договору та вимоги щодо його оформлення.

19. Види та способи укладення договору.

20. Оферта, поняття, ознаки та способи її вираження.

21. Публічна оферта та її правове значення. Співвідношення публічної оферти та реклами а також інших звернень до невизначеного кола осіб.

22. Акцепт, поняття, ознаки та способи його вираження.

23. Пов’язаність офертою та її правове значення.

24. Переддоговірні спори та особливості їх розгляду та вирішення. Протокол розбіжностей та його зміст.

25. Особливості укладання договорів на ярмарках.

26. Особливості укладання договорів, заснованих на державних та регіональних контрактах.

27. Особливості укладання договору про приєднання.

28. Особливості укладання договору про закупівлю за державні кошти. Стадії державних закупівель. Зміст договору про закупівлю.

29. Порядок укладення та документального оформлення договору в порядку закупівлі за державні кошти.

30. Особливості укладення значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

31. Особливості укладання договорів у комп’ютерних мережах, зокрема у Інтернет.

32. Поняття про реквізит договору. Види реквізитів договору.

33. Умови договору, їх види та юридичне значення.

34. Поняття, зміст та значення преамбули договору.

35. Порядок правове значення та особливості визначення загальних понять та заяв сторін у договорі.

36. Предмет договору та порядок його формулювання залежно від виду договору.

37. Умови договору про права та обов’язки сторін.

38. Умови договору про відповідальність сторін та форс-мажор.

39. Умови договору про строки. Способи визначення в договорі строків.

40. Умови про ціну договору.

41. Умови договору про форми та порядок розрахунків.

42. Транспортні умови договору.

43. Умови про порядок внесення змін та доповнень до договору.

44. Умови про порядок розірвання та припинення договору.

45. Умови про порядок розв’язання спорів та про визначення права, що застосовується.

46. Прикінцеві положення договору, їх зміст та правове значення.

47. Додатки до договору, їх зміст, порядок оформлення та правове значення.

48. Особливості тлумачення договору.

49. Принципи належного виконання договірних зобов’язань.

50. Способи підтвердження виконання договору. Акти та інші документи, які підтверджують виконання договору, їх види, зміст та порядок складання.

51. Правова характеристика транспортних документів, як документів, що підтверджують виконання договору.

52. Порядок прийняття продукції по кількості. Акт прийняття продукції по кількості, його реквізити, порядок складання та правове значення.

53. Порядок прийняття продукції по якості. Акт прийняття продукції по якості, його реквізити порядок складання та правове значення.

54. Комерційний акт, його зміст, підстави складання та правове значення.

55. Загальні положення про захист сторін у випадку порушення договірних зобов’язань. Способи захисту. Порядок відображення в договорі обраного способу захисту.

56. Загальні положення про досудове врегулювання договірних спорів та його документальне оформлення.

57. Поняття та правове значення претензії. Реквізити претензії.

58. Порядок пред’явлення претензії.

59. Порядок розгляду претензії. Відповідь на претензію.

60. Порядок обліку претензій та позовів.

 

10.2. Рекомендована література

Базова

1. Юридична література

 

4. Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання.–К.: Наукова думка, 2002.– 261с.

5. Брагинский М.И, Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: «Статут», 1998. – 682.

6. Луць В.В. Контракти у підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 560 с.

7. Богданов Е. В. Договор в сфере предпринимательства. – Х.: Фирма “Консум”. – 1997. – 112 с.

8. Теньків С.О. Коментар судової практики розгляду юридичних помилок у документах. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 352 с.

9. Фокс Ч. Составление договоров: Чему не учат студентов/ Чарльз Фокс; Пер. С англ.. – М.: Альпина Бизнес Брукс, 2007. – 293 с.

10. Басова І., Уварова О. Правові тонкощі договірних відносин. – Х: Фактор, 2008. – 464 с.

11. Організація професійної діяльності юриста: теорія і практика. – К.: Знання, 2006. – 478 с.

12. Правове регулювання електронної комерції в Україні Навчальний посібник. – К: Центр учбової літератури, 2007 – 224 с.

13. Договірне право України. Загальна частина: навч.посіб / Т.В. Бондар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін..; за заг. ред.. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 896 с.

14. Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 319 с.

15. Мілаш В.С. Підприємницький (комерційний) договір: поняття та правові особливості. – Полтава: АСМІ, 2004. – 148 с.

 

2. Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28.06.1996 // Урядовий кур’єр. - 1996. Липень. - № 129–130.

2. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

3. Господарський кодекс України // Голос України, 2003, 03, 14.03.2003 № 49–50.

4. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

5. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : закон України від 15.05.2003 № 755-IV // ВВР України. - 2003.- № 31-32.- Ст. 263.

6. Про господарські товариства : закон України від 19.09.1991 № 1576-XII // ВВР України - 1991.- № 49.- Ст. 682.

7. Про акціонерні товариства : закон України від 17.09.2008 № 514-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

8. Про захист від недобросовісної конкуренції : закон України від 07.06.1996 № 236/96-ВР // ВВР України. - 1996.– № 36.– Ст. 164.

9. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : закон України від 01.06.2000 № 1775-III // ВВР України. - 2000.- № 36.- Ст. 299.

10. Про захист прав споживачів : закон України від 12.05.1991 № 1023-XII // ВВР України.- 1991.- № 30.- Ст. 379.

11. Про зовнішньоекономічну діяльність : закон України від 16.04.1991 № 959-XII // ВВР України.- 1991.- № 29.- Ст. 377.

12. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань : закон України від 22.11.1996 № 543/96-ВР // ВВР України. — 1997. — № 5. — Ст. 28.

13. Про захист економічної конкуренції : закон України від 11.01.2001 № 2210-III // ВВР України. - 2001.- № 12.- Ст. 64.

14. Про товарну біржу : закон України від 10.12.1991 № 1956-ХІI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1956-12.

15. Про оренду державного та комунального майна : закон України від 10.04.1992 № 2269-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-12.

16. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб : закон України від 22.12.1995 № 493/95 – ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/493/95.

17. Господарський процесуальний кодекс // ВВР України, 1992 № 6 (11.02.92), Ст. 56.

18. Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1040 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=1040-2008-п.

19. Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації : рекомендації Міністерства юстиції України від від 15.01.1996 № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0002323-96.

20. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству: постановление Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/va006400-65.

21. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству: постановление Государственного арбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/va007400-66.

 

 

Допоміжна

1. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України. – Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к.ю.н. – К., 2001. – 19 с.

2. Фолсом Р.Х., Гордон М.В., Спаногл Дж.А. Міжнародні торгові угоди: Стислий виклад / Пер. З англ. – Будапешт: COLPI; Харків: Око, 1997. – 198 с.

3. «Правові пропозиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ» // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1998. - № 8. – С. 124-268.

4. Вінник О.М. Проблема дійсності угод, що укладаються виконавчим органом господарського товариства // Предпринимательство, хозяйство и право.- 1998.- № 11.- с. 5-9.

5. Мілаш В. До питання про підприємницькі комерційні договори з посиленим публічним інтересом // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 10.- с. 45-50.

6. Мілаш В. Істотні умови договору і диспозитивність їх правового регулювання // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 7. -с. 36.

7. Мілаш В. Теоретичні аспекти тлумачення господарського договору: історія та сучасність // Підприємництво, господарство і право.- 2004.- № 5.- с. 31- 35.

8. Мосейчук Р. Возмещение убытков при нарушении договорных обязательств // Підприємництво, господарство і право. - 2004. -№ 3. - с. 38.

9. Терьохін С. Відповідальність за порушення комерційних контрактів // Підприємництво, господарство і право. - 2004. -№ 7. - с. 28.

10. Шевченко Н. Способы защиты прав субъектов хозяйствования // Підприємництво, господарство і право.- 2005.- № 8.- с. 51-53.

 

10.3. Інформаційні ресурси

 

1. Постанови Пленуму Верховного Суду України

 

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику по справам про визнання угод недійсними” від 28.04.78 р. № 3. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1993. - № 6.

7. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договором поставки Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 30.03.95 р. № 02-5/218 із змінами, внесеними роз’ясненням від 18.11.97 р. № 02-5/445 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1998. - № 3. – С. 71-76.

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 р. № 13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» // Вісник господарського судочинства від 02.2009 — 2009 р., № 2, стор. 7

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.11.2009 р. № 15 «Про судову практику у справах про банкрутство» // Вісник Верховного суду України від 2010 — 2010 р., № 2, стор. 3

 <== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Перечень самостоятельных работ | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВКР

Дата добавления: 2015-05-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 397 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.036 с.