Лекции.Орг

 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Фінансово – господарська діяльність підприємства та організація роботи облікового апаратуЗміст

1. Фінансово – господарська діяльність підприємства та організація роботи облікового апарату . 3

2. Організація обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань. 7

3. Організація обліку зобов’язань. 12

4. Організація обліку праці та її оплати. 15

6.Організація обліку товарно-матеріальних цінностей. 19

7. Організація обліку коштів, розрахунків та інших активів. 23

8. Організацію обліку витрат виробництва і витрат діяльності. 25

9. Організація обліку доходів і результатів діяльності. 29

10. Організація складання та надання фінансової звітності. 33

Фінансово – господарська діяльність підприємства та організація роботи облікового апарату .

ТзОВ „Інвестаційно – будівельна компанія Регіон” знаходиться в м. Рівне, вул.. Млинівська, 18.і спеціалізується на виготовленні будівельних матеріалів, а саме цементу різноманітного асортименту.

Наказом від 29 листопада 1994 року Здолбунівський цементно-шиферний комбінат перетворений у Здолбунівське акціонерне товариство відкритого типу по виробництву цементу і шиферу “Волинь” шляхом корпоратизації. В 2000 році ВАТ “Волинь” було перетворено у ВАТ “Волинь-Цемент”, а шиферний завод став окремою ланкою – ДП “Волинь-Шифер”, а згодом зовсім відокремився і став ТОВ “Волинь-Шифер”.

Відкрите акціонерне товариство “Волинь-Цемент”, проектна потужність якого перевищує 2 млн. тон цементу на рік, можна сміливо назвати флагманом української цементної промисловості. З 2001 року ВАТ “Волинь-Цемент” входить в групу “Дікергофф” – всесвітньовідому промислову групу з головним офісом в місті Вісбаден (Німеччина), яка об’єднує компанії з виробництва цементу та різноманітних будівельних матеріалів на його основі.

Продукція ВАТ “Волинь-Цемент” використовувалася та продовжує використовуватися для будівництва найбільш важливих та відповідальних об’єктів країни та при зведенні споруд з особливими вимогами до міцності, як, наприклад, Рівненська та Хмельницька АЕС, мости, аеродроми, об’єкти військового призначення. Крім звичайних марок цементу, які широко застосовуються в промисловому та жилому будівництві, підприємство виробляє спеціальні тампонажні цементи для потреб нафтової та газової промисловості.

На сьогодні ВАТ “Волинь-Цемент” володіє потужностями для випуску 2160 тис. тонн цементу. Та, на жаль, використовуються вони лише на чверть.

Оскільки підприємство функціонує на ринку вже не один рік, воно має певний сформований імідж. В ділових колах відоме як надійний і конкурентоспроможний партнер, який впевнено утримує свої позиції на ринку, проводить постійні рекламні кампанії через маркетологів, які працюють на підприємстві. Вони розробляють рекламні буклети, готують прайс-листи і т.д. Споживачів приваблює цінова політика підприємства, висока якість продукції, за якою ведеться постійний контроль у спеціально об лаштованій лабораторії і, звичайно, перевіреність часом, тому йому довіряють.

ВАТ “Волинь-Цемент” має лінійно-функціональну структуру, це дозволяє налагодити і управляти виробництвом на усіх стадіях виготовлення продукції від видобутку сировини і до реалізації продукції. Наявність цих факторів дає можливість в сучасних ринкових умовах досягти головних цілей організації задоволення потреб споживача і отримання прибутку.

Таким чином, структуру організації можна представити в такому вигляді.

Загалом вище подану інформацію можна розмістити в наступній таблиці.


Таблиця 1.1

Загальна характеристика ВАТ “Волинь-Цемент”

№ п/п Предмет, який характеризується Зміст та особливості Основні відмінності від інших організацій Законодавча база засну-вання та функці-онування організації Участь у зовнішньо-економічній діяльності
1. Форма підприємства Відкрите акціонерне товариство Засновники несуть солідарну відпові-дальність за зобо-в’язаннями, що виникли відповідно до установчого договору Статут, на основі якого проведена державна реєстрація Підприємств-во співпрацює з вітчизняни-ми та російсь-кими організа-ціями такого ж профілю
2. Профіль Промисловість будівельних матеріалів Підприємство одне з небагатьох, що діють в даній галузі, ефек-тивно розвивається
3. Види діяльності Виробництво цементу – основ-на продукція. Може перепрофілюва-тись на інші, що не суперечать законодавству Співпраця з іноземними виробниками дає можливість використовувати новітні технології
4. Форма власності Колективна, тобто укладений договір між засновниками, який визначає порядок здій-снення ними спільної діяль-ності Товариство несе відповідальність за зобов’язаннями тільки своїм майном

 

ВАТ “Волинь-Цемент” з моменту реєстрації Статуту є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, печатку та штамп зі своєю назвою, а також інші реквізити, і проводить свою діяльність на засадах самофінансування, самоуправління, самостійності, самокупності. Учасники товариства несуть відповідальність в межах своїх вкладів. Свою діяльність товариство здійснює згідно чинного законодавства на всій території країни. Метою діяльності товариства є збільшення обсягів виробництва, враховуючи потреби населення; зниження цін; покращення якості продукції. Перевірки фінансової діяльності ВАТ “Волинь-Цемент” здійснюється державними податковими інспекціями, іншими державними органами у межах їх компетенції, ревізійною комісією товариства та аудиторськими службами.

Для досягнення вказаних у Статуті мети і завдань товариству надані права: самостійно планувати, організовувати, здійснювати свою діяльність, розпоряджатись прибутком, брати участь у асоціаціях, спілках.

Керівник ВАТ “Волинь-Цемент” та його заступник несуть відповідальність за діяльність товариства та покладених на них завдань та функцій. Працівники товариства несуть персональну відповідальність за стан роботи на своїх ділянках відповідно до компетенції та трудової угоди .

Головний бухгалтер виконує такі обов’язки, здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько – фінансової діяльності підприємства і контроль за економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Організовує облік грошових коштів, товарно – матеріальних цінностей і основних фондів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, облік витрат виробництва, реалізації продукції, робіт, послуг, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій, контроль за своєчасним і вірним їх оформленням. Розрахунки по заробітній платі з робітниками, вірне нарахування і перерахування платежів в державний бюджет, внесків на державне та позабюджетне соціальне страхування.

Здійснює контроль за додержанням порядку, оформленням первинних бухгалтерських документів, розрахункових і платіжних обов’язків, витрачання фонду заробітної плати, проведення інвентаризації грошових коштів, товарно – матеріальних цінностей і основних фондів. Приймає участь в проведенні економічного аналізу господарсько – фінансової діяльності, ліквідації невиробничих витрат, в оформленні матеріалів по недостачах і розкраданню, як грошових так і матеріальних цінностей, невиробничих витрат та передачі матеріалів в суд. Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності на основі даних первинних документів і бухгалтерських запасів і представлення у відповідні органи. Виконує накази, розпорядження і вказівки директора. Складає журнали – ордери, з відомостями розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Права головного бухгалтера : вимагає від товариства необхідних документів для ведення бухгалтерського обліку і звітності. Підготовлює пропозиції про зменшення розмірів премій, які не забезпечують встановлених правил ведення первинного обліку, складання звітності та інших вимог. Складає посадові інструкції для підлеглих йому працівників і розподіляє між ними обов’язки за виконання яких несуть відповідальність.

На ВАТ “Волинь-Цемент” бухгалтер повинен знати закони, постанови, розпорядження, накази, нормативні матеріали по організації бухгалтерського обліку в промисловому господарстві, форми і методи бухгалтерського обліку, план розрахунків, організацію документообороту, порядок оформлення бухгалтерського обліку первинних документів.

Посаду бухгалтера може займати службовець, має середню спеціальну освіту, або бухгалтерську школу і стан роботи на посаді бухгалтера не менше 3 років. Бухгалтер виконує накази директора товариства і головного бухгалтера.

Під формою бухгалтерського обліку розуміють певну систему використаних облікових ресурсів взаємозв’язок

На ВАТ “Волинь-Цемент” Застосовують журнально-ордерну та комп’ютерну форми обліку

Журнально-ордерна є зручним обробітком документів. Основні нагромаджувальні регістри по однорідних операціях це – журнали-ордери – це комбіновані регістри так, як в них хронологічний облік поєднується із систематичним. В кожному журналі-ордері записують тільки кредитові обороти певного балансового рахунку в кореспонденції з дебетом рахунка, а також дебетом допоміжних відомостей по закінченню місяця підраховуються підсумки журналів-ордерів і відомостей і ці суми переносять у головну книгу по синтетичних рахунках зростаючим підсумком.

Комп’ютерна. На даний час розроблені і знаходять широке застосування автоматизовані робочі місця бухгалтера ( АРМ ). В основу роботи АРМ покладено такий же функціональний підхід як і в бухгалтерії: робоче місце бухгалтера фінансиста; робоче місце бухгалтера матеріальної групи; бухгалтер по обліку праці з зарплати; облік основних засобів та МШП; розрахунки з організаціями;

Для складання фінансової звітності та надання її користувачам керівництво формує облікову політику: обирає принципи, методи і процедури обліку, таким чином, щоб достовірно відобразити фінансовий стан і результати діяльності.

Під обліковою політикою розуміють сукупність способів ведення бухгалтерського обліку, сукупність способів спостереження, виміру, групування та узагальнення.

Облікова політика розробляється на багато років і може змінюватись у випадку, якщо змінюються Статутні вимоги або зміни забезпечують більш достовірне відображення подій у звітності.

Зміст облікової політики формується наказом про облікову політику за розробку якого несе відповідальність головний бухгалтер. Керівник затверджує наказ і несе відповідальність за його зміст. Цей наказ є одним із перших документів, які використовуються податковою інспекцією, аудиторськими фірмами та іншими службами при перевірці діяльності підприємства.

 

Дата добавления: 2015-09-20; просмотров: 412 | Нарушение авторских прав


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2017 lektsii.org - Контакты

Ген: 0.009 с.