Лекции.Орг


Поиск:
Теми рефератів для змістового модульного контролю
 

1. Політика як соціальне явище:сутність,походження, типи і види політики.

2. Політичні доктрини Платона та Аристотеля, порівняльний аналіз.

3. Н.Макіавелі про політику, державу, владу.

4. Основні школи і напрями розвитку сучасної політичної науки.

5. Сутність та походження феномену влади. Види влади.

6. Політична система суспільства:сутність, структура, функції.

7. Особливості формування політичної системи в Україні.

8. Концепції правової держави та громадянського суспільства.

9. Політична реформа в Україні: пріоритети та перспективи.

10. Історичні етапи становлення політичних партій.

11. Природа, соціальна сутність та типологія політичного лідерства.

12. Етнополітичні процеси в країнах Західної Європи.

13. Політична ідеологія: сутність та основні функції.

14. Політична культура, її вплив на функціонування політичної системи суспільства.

15. Конфліктність в українському політикумі: еволюція і сучасний стан.

16. Держава: генеза, ознаки, функції.

17. Тенденції розвитку політичного лідерства в Україні.

18. Історичний досвід переходу народів від тоталітаризму до демократії (Італія, Німеччина, Іспанія).

19. Особа як суб’єкт і об’єкт політики.

20. Політична соціалізація української молоді: форми та ефективність.

21. Ментальність та політична культура української нації.

22. Особливості політичних систем пострадянських країн (Російська Федерація та Білорусь).

23. Типологічні ознаки політичної системи України.

24. Україна і європейська спільнота.

25. Особливості сучасного політичного процесу.

26. Світові політико-ідеологічні доктрини.

27. Концепції демократії та їх практична реалізація.

28. Нація як субьект політики.

29. Передумови формування та сутність правової держави.

30. Соціальна держава: сучасність та майбутнє.

31. Порівняльний аналіз політичних режимів.

32. Унітарний державний устрій та його втілення в Україні.

33. Права і свободи людини - основа демократичного характеру суспільства.

34. Еліти в історії України

35. Лібералізм як ідейно - політична теорія: світ і Україна.

36. Вклад М.Вебера у світову політичну думку.

37. Еволюція громадянського суспільства, його історичні форми.

38. Етапи становлення та сучасний стан багатопартійності в Україні.

39. Функціонування ідеологій у тоталітарному та демократичному суспільствах.

40. Виборчі системи та їх роль у функціонуванні демократії.

41. Політична культура українського народу:традиції, сучасний стан, тенденції розвитку.

42. Діалектика внутрішньої та зовнішньої політики держави.

43. Консерватизм як ідеологія та форма політичного руху.

44. Соціал-демократичний рух у світі та Україні.

45. Трансформаційні процесси в сучасному українському суспільстві.

46. Демократизація як загальна тенденція розвитку цивілізації.

47. Політичне панування як джерело влади.

48. Партійні системи сучасності: сутність та класифікація.

49. Витоки та генезис ідей демократії в історії людства.

50. Глобальні проблеми сучасної цивілізації та шляхи їх вирішення.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ФОРМАМИ ЗАНЯТЬ (З ДВОМА МОДУЛЬНИМИ КОНТРОЛЯМИ)

Кредитний модуль Ккількість кредитів відповідних ECTS Загальна кількість годин Загальна кількість аудиторних годин Лекцій Семінарських занять Самостійна робота студентів під кер. викладача Форма контролю  
Модуль 1             Модульна комплексна контрольна робота(тестування)  
Модуль 2             Модульна комплексна контрольна робота(тестування)  
Разом             Іспити
                   

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ФОРМАМИ ЗАНЯТЬ (ОДНИМ МОДУЛЬНИМ КОНТРОЛЕМ)

Кредитний модуль Ккількість кредитів відповідних ECTS Загальна кількість годин Загальна кількість аудиторних годин Лекцій Семінарських занять Самостійна робота студентів під кер. викладача Форма контролю  
Модуль 1             Модульна комплексна контрольна робота(тестування)  
Разом             Іспити
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 261 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Наполеон Хилл
==> читать все изречения...

776 - | 684 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.