Лекции.Орг


Поиск:
Тема: Бюджетне право та бюджетний устрій України.
МЕТА: Вивчення вказаної теми курсу; освоєння лекційного матеріалу та знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодіннявміннями використовувати отримані знання у практиці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти, першоджерела
ТРИВАЛІСТЬ: 2 години

 

Питання для розгляду.

1. Поняття бюджету і його значення для функціонування держави.

2. Поняття бюджетного права, його норми.

3. Бюджетні правовідносини: поняття, особливості.

4. Джерела бюджетного права. Характеристика Бюджетного Кодексу України.

5. Бюджетна система України: поняття, принципи побудови.

6. Структура бюджетів: загальний і спеціальний фонди.

7. Методи мобілізації коштів.

Теми рефератів.

1. Бюджетне законодавство України: досягнення та прогалини.

2. Бюджетна класифікація: поняття, види, призначення.

3. Міжбюджетні трансферти: поняття, порядок надання.

4. Значення дотації вирівнювання в сучасній бюджетній системі України.

5. Правове регулювання державного внутрішнього і зовнішнього запозичення.

6. Бюджетний устрій і бюджетна система закордонних унітарних і федеральних держав.

Термінологічний диктант.

1. дотація вирівнювання;

  1. коефіцієнт вирівнювання;
  2. субвенція;
  3. трансферт;
  4. профіцит бюджету;
  5. дефіцит бюджету;

Рекомендована література й нормативно-правові акти:

Основна література.

1. Конституция Украины. Утв. Законом Украины от 28 июня 1996 года // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - № 30 - Ст. 141.

2. Конституция Автономной Республики Крым от 21 октября 1998 года. Утв. Законом Украины “Об утверждении Конституции Автономной Республики Крым” // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1999. - № 5-6 - Ст. 43.

3. Бюджетный кодекс Украины от 21 июня 2001 года № 2542-ІІІ // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2001. - № 37-38. - Ст. 189.

4. О бюджетной системе Украины. Закон Украины от 5 декабря 1990 года // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1991. - № 1. – Ст. 1.

5. О Методике формирования бюджета Автономной Республики Крым на 2000 год в условиях действия Конституции Автономной Республики Крым и Порядке оформления проекта Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым о республиканском бюджете на 2000-й и последующие годы. Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 23 июня 1999 года № 575-2/99 //Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым. – 1999. - № 6. – Ст. 567.

6. Об утверждении Положения об основных принципах бюджетных правоотношений в Автономной Республике Крым. - Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 июля 1999 года № 614-2/99 //Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым. – 1999. - № 7. – Ст. 673.

7. Васильева М.В. Местные бюджеты в современных условиях. – М.: “Финансы и статистика”, 1987. – 110 с.

8. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право. - Харьков, 2003.

9. Фінансове право України. Навч. Посібник / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.П. Пришва та ін.]; - К.: Правова єдність, 2009. – 395 с.

Додаткова література.

10. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Учебное пособие. - 2-е изд., перер., исправ. и доп. - М.: Новый юрист, 1998. - 240 с.

11. Грідчина М. В. Фінанси: Навчальний посiбник. - К.: УФIМiБ, 1998. – 64 с.

12. Демченков В.С. Регулирование местных бюджетов: распределение доходов между бюджетами. – М.: “Финансы”, 1975. – 88 с.

13. Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Бюджет и бюджетный процесс в Украине: Учеб. пособие. – Днепропетровск: Пороги, 1995. – 256 с.

14. Зюнькін.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП, 1999.

15. Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм / Под ред. Н.И. Химичевой. – 2-е изд. – М.: НОРМА, 2002. – 456 с.

16. Ширкевич Н.А. Местные бюджеты. - М.: Финансы и статистика, 1991. – 126 с.

Семінарське заняття № 4.

(4 години)

Тема: Бюджетний процес.

МЕТА: Вивчення вказаної теми курсу; освоєння лекційного матеріалу та знань, які були отримані слухачами в ході самостійної роботи; оволодіннявміннями використовувати отримані знання у практиці
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Опорні конспекти, першоджерела
ТРИВАЛІСТЬ: 4 години

 

Питання для розгляду.

1. Поняття бюджетного періоду та бюджетного циклу.

2. Принципи бюджетного процесу.

3. Стадія складання проекту бюджету.

4. Стадія розгляду і затвердження бюджету:

- I читання Закону «Про Державний бюджет»;

- П читання Закону «Про Державний бюджет»;

- Ш читання Закону «Про Державний бюджет»;

5. Порядок внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України».

6. Стадія виконання бюджету:

- поняття «казначейська форма виконання бюджету»;

- правове становище розпорядників бюджетних коштів;

- кошторис – як основний плановий документ бюджетної установи.

7. Завершення бюджету.

8. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

 

Теми рефератів.

1. Завдання та учасники бюджетного процесу в Україні.

2. Бюджетний розпис: поняття, порядок складання, значення.

3. Сутність і роль регіональних бюджетів.

4. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства України.

 

Термінологічний диктант.

1. бюджет;

2. кошторис;

3. принцип публічності;

4. розпорядник бюджетних коштів;

5. бюджетний запит;

6. бюджетний період;

7. бюджетний цикл.

 

Рекомендована література й нормативно-правові акти

Основна література.

1. Конституция Украины. Утв. Законом Украины от 28 июня 1996 года // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1996. - № 30 - Ст. 141.

2. Конституция Автономной Республики Крым от 21 октября 1998 года. Утв. Законом Украины “Об утверждении Конституции Автономной Республики Крым” // Ведомости Верховной Рады Украины. - 1999. - № 5-6 - Ст. 43.

3. Бюджетный кодекс Украины от 21 июня 2001 года № 2542-ІІІ // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2001. - № 37-38. - Ст. 189.

4. Кодекс Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года № 8073-Х.

5. Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года №2341-III // Ведомости Верховной Рады Украины. - 2001. - №25-26. - ст. 131.

6. О бюджетной системе Украины. Закон Украины от 5 декабря 1990 года // Ведомости Верховной Рады Украины. – 1991. - № 1. – Ст. 1.

7. Постановление Кабинета Министров Украины “О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2001 года № 1195 “Об утверждении Формулы распределения объема межбюджетных трансфертов (дотаций выравнивания и средств, которые передаются в Государственный бюджет) между Государственным бюджетом и местными бюджетами” от 22 ноября 2001 года № 1569 // Официальный вестник Украины. - 2001. - № 47. - Ст. 2102.

8. Порядок составления, рассмотрения, утверждения и основные требования относительно выполнения смет доходов и расходов бюджетных учреждений и организаций. Утв. постановлением Кабинета Министров Украины от 9 января 2000 года № 17 // Официальный вестник Украины. - 2000. - № 2. - Ст. 40.

9. Порядок составления, рассмотрения, утверждения и основных требований к выполнению смет бюджетных учреждений. Утв. постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2002 года № 228 // Официальный вестник Украины. - 2002. - № 9. - Ст. 414.

10. О неотложных мероприятиях по усовершенствованию механизма казначейского обслуживания. Указ Президента Украины от 4 декабря 2002 года № 1133 // Официальный вестник Украины. - 2002. - № 49. - Ст. 2218.

11. О бюджетной классификации и ее введении. Утв. приказом Министерства финансов Украины от вот 27 декабря 2001 года № 604.

12. Инструкция о составлении и выполнении росписи Государственного бюджета Украины. Утв. приказом Министерства финансов Украины от 28 января 2002 года № 57.

13. Об утверждении порядка выполнения Государственного бюджета за затратами на условия функционирования внутренней платежной системы. Утв. приказом Государственного казначейства Украины от 10 августа 2001 года № 140.

14. Порядок кассового выполнения государственного бюджета по расходам. Утв. приказом Государственного казначейства Украины от 22 января 2001 года № 3 // Официальный вестник Украины. - 2001. - № 6. - Ст. 256.

15. Порядок казначейского обслуживания местных бюджетов. Утв. приказом Государственного казначейства Украины от 4 ноября 2002 года № 205 // Официальный вестник Украины. - 2002. - № 48. - Ст. 2206.

16. О Методике формирования бюджета Автономной Республики Крым на 2000 год в условиях действия Конституции Автономной Республики Крым и Порядке оформления проекта Постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым о республиканском бюджете на 2000-й и последующие годы. Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 23 июня 1999 года № 575-2/99 //Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым. – 1999. - № 6. – Ст. 567.

17. Об утверждении Положения об основных принципах бюджетных правоотношений в Автономной Республике Крым. - Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 июля 1999 года № 614-2/99 //Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым. – 1999. - № 7. – Ст. 673.

18. Васильева М.В. Местные бюджеты в современных условиях. – М.: “Финансы и статистика”, 1987. – 110 с.

19. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право. - Харьков, 2003.

Додаткова література.

20. Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Финансовое право: Учебное пособие. - 2-е изд., перер., исправ. и доп. - М.: Новый юрист, 1998. - 240 с.

21. Грідчина М. В. Фінанси: Навчальний посiбник. - К.: УФIМiБ, 1998. – 64 с.

22. Демченков В.С. Регулирование местных бюджетов: распределение доходов между бюджетами. – М.: “Финансы”, 1975. – 88 с.

23. Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Бюджет и бюджетный процесс в Украине: Учеб. пособие. – Днепропетровск: Пороги, 1995. – 256 с.

24. Зюнькін Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП, 1999.

25. Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм / Под ред. Н.И. Химичевой. – 2-е изд. – М.: НОРМА, 2002. – 456 с.

26. Куфакова Н.А., Коган М.Л. Правовое положение распорядителей кредитов. – М.: Госюриздат, 1960. – 52 с.

27. Матвеева В. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение. Харьков: "Фактор", 2002. — С. 369.

28. Финансовое право: Учебник. – Х.: ООО “Одисей”, 2003. – 448 с.

29. Ширкевич Н.А. Местные бюджеты. - М.: Финансы и статистика, 1991. – 126 с.


Семінарське заняття № 5.

(4 години)

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 266 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

580 - | 562 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.