Лекции.Орг


Поиск:
Тема 11. Правові основи банківської діяльності. Грошовий обіг
Поняття та правова характеристика банківської діяльності та банківської системи України. Порядок створення та припинення комерційних банків, органи управління банком. Правовий статус та компетенція Національного банку України. Грошова система та грошовий обіг в Україні. Порядок здійснення готівкових та безготівкових розрахунків. Поняття валюти та валютних цінностей. Правові підстави державного валютного регулювання та валютного контролю. Валютні обмеження в Україні.

4. РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»

4.1. Тематика та зміст лекційних занять, практичних занять, самостійної роботи студентів.

Результати навчання Навчальна діяльність Розрахований робочий час (год.) Оцінювання
       
Тема 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСІВ, ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА
З’ясувати поняття фінансів як правової та економічної категорії, їх функції; поняття та елементи фінансової системи держави; поняття, принципи, методи і форми фінансової діяльності держави; місце фінансового права в системі права України та співвідношення понять фінансове право як галузь права, як галузь законодавства, як наука та як навчальна дисципліна. Розкрити відмінність державних фінансів від приватних, поняття централізованих та децентралізованих фондів коштів. Визначити види й повноваження органів, що здійснюють управління фінансовою діяльністю держави. Розкрити поняття, предмет, методи та суб’єкти фінансового права; систему та джерела фінансового права України. Лекція 1. План 1. Поняття та функції фінансів. 2. Поняття, принципи, методи і форми фінансової діяльності держави. 3. Поняття, предмет, методи та суб’єкти фінансового права. Джерела основні: 1-3, 37, 42-44, 46-47, 50 Джерела додаткові: 51-51, 55-59 Інтернет-джерела: 66-70    
Завдання, які виносяться на СРС: самостійна робота з теми передбачає дослідження наступних понять: «фінанси», «фінансова система», «фінансова діяльність» та «фінансова дисципліна». Важливим питанням є з’ясування системи та правового статусу органів, що здійснюють управління фінансовою діяльністю держави. Після вивчення теми студент повинен уміти: · розкрити поняття фінансів, їх ознаки та функції; · охарактеризувати фінансову систему та її структурну побудову; · здійснити аналіз змісту, об’єкту та суб’єктів фінансової діяльності; · застосовувати в практичних ситуаціях нормативні акти, що регламентують правовий статус органів, що здійснюють управління фінансовою діяльністю держави.    
Практичне заняття 1. План 1.Види й повноваження органів, що здійснюють управління фінансовою діяльністю держави. 2.Система та джерела фінансового права України. 3.Місце фінансового права в системі права України. Співвідношення понять фінансове право як галузь права, як галузь законодавства, як наука та як навчальна дисципліна. Джерела основні: 1-3, 37, 42-44, 46-47, 50 Джерела додаткові: 51-51, 55-59 Інтернет-джерела: 66-70    
Тема 2. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ
З’ясувати поняття та особливості фінансово-правових норм; юридичну силу нормативно-правових актів фінансового права; сутність та види тлумачення фінансово-правових норм; поняття та форми реалізації фінансово-правових норм; поняття, ознаки, види та стадії правозастосування фінансово-правових норм; поняття та види правозастосовних актів у сфері фінансового права. Розкрити структуру фінансово-правової норми; співвідношення фінансово-правової норми та статті нормативно-правового акта, що регулює фінансові відносини. Вирішити практичні ситуації та тести з запропонованої теми Визначити класифікацію елементів фінансово-правових норм та види фінансово-правових норм; дію фінансово-правових актів у часі, просторі та за колом осіб; поняття «прогалина у фінансовому праві», «колізія у фінансовому праві», «аналогія права та аналогія закону у фінансовому праві», «конкуренція фінансово-правових норм». Лекція 2. План 1. Поняття та особливості фінансово-правових норм. 2. Структура фінансово-правової норми та класифікація елементів фінансово-правових норм. Юридична сила нормативно-правових актів фінансового права та дія фінансово-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. 3. Сутність та види тлумачення фінансово-правових норм. Джерела основні: 1-31, 37, 42-44 Джерела додаткові: 55-59 Інтернет-джерела: 66-70    
Завдання, які виносяться на СРС: Самостійна робота з теми передбачає використання попередньо набутих знань з курсів інших юридичних дисциплін з метою ґрунтовного засвоєння змісту, особливостей та видів фінансово-правових норм. Ключовим питанням, яке потребує з боку студента творчого підходу до вирішення в ході самостійної роботи, є питання розгляду існуючих класифікації фінансового-правових норм. Студенту необхідно розглянути джерела фінансового права та питання юридичної сили нормативних актів. Слід звернути увагу на роль актів узагальнення судової практики та судових прецедентів для діяльності суб’єктів фінансового права. Після вивчення теми студент повинен уміти: · пояснити зміст, особливості та види фінансово-правових норм; · охарактеризувати особливості структури фінансово-правових норм; · вільно орієнтуватися в основних джерелах, що регламентують фінансову діяльність; · застосовувати норми чинного законодавства в сфері фінансової діяльності для правильного вирішення практичних ситуацій.    
Практичне заняття 2. План 1. Види фінансово-правових норм. Співвідношення фінансово-правової норми та статті нормативно-правового акта, що регулює фінансові відносини. 2. Поняття та форми реалізації фінансово-правових норм. 3. Поняття, ознаки, види та стадії правозастосування фінансово-правових норм. Поняття та види правозастосовних актів у сфері фінансового права. Джерела основні: 1-31, 37, 42-44 Джерела додаткові: 55-59 Інтернет-джерела: 66-70    
Тема 3. ФІНАНСОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Дослідити поняття, особливості та види фінансових правовідносин; поняття та елементи складу фінансових правовідносин; поняття, структуру та види суб’єктивних прав у фінансовому праві; поняття та юридичні властивості суб’єктів фінансових правовідносин. Надати характеристику об’єкту фінансових правовідносин. Проаналізувати юридичний і фактичний зміст фінансових правовідносин; сутність та види юридичних фактів у фінансовому праві. Розглянути Верховну Раду України, Президента України, Кабінет Міністрів України, Рахункову палату України, Міністерство доходів та зборів України, Міністерство фінансів України, Державну фінансову інспекцію, Державну казначейську службу, Національний банк України та органи місцевого самоврядування як суб’єктів фінансових правовідносин. Вирішити практичні ситуації та тести з запропонованої теми   Лекція 3. План 1.Поняття, особливості та види фінансових правовідносин. 2.Сутність та види юридичних фактів у фінансовому праві. 3.Поняття, структура та види суб’єктивних прав у фінансовому праві. 4.Поняття та юридичні властивості суб’єктів фінансових правовідносин. Джерела основні: 1-31, 37, 42-44 Джерела додаткові: 55-59 Інтернет-джерела: 66-70    
Завдання, які виносяться на СРС: Самостійна робота з теми передбачає засвоєння знань щодо поняття та особливостей фінансових правовідносин як різновиду суспільних відносин, що врегульовані правом. Студенти повинні також знати структурну побудову фінансових правовідносин, зокрема, питання об’єкту фінансових правовідносин, їх суб’єктів, а також зміст, що складаються з прав та обов’язків суб’єктів. Крім цього, студентам необхідно оволодіти ґрунтовними знаннями щодо теоретичних наукових розробок у царині класифікацій фінансових правовідносин, що дозволяють системно та логічно здійснювати фінансову діяльність відповідним суб’єктам. Після вивчення теми студент повинен уміти: · розкрити поняття та особливостей фінансових правовідносин; · пояснити структуру фінансових правовідносин; · класифікувати фінансові правовідносини на підставі різних критеріїв, а також застосовувати теоретичні класифікації у практичній діяльності.    
Практичне заняття 3. План 1.Поняття та елементи складу фінансових правовідносин. 2.Характеристика об’єкта фінансових правовідносин. Юридичний і фактичний зміст фінансових правовідносин. 3.Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Рахункова палата України як суб’єкти фінансових правовідносин. 4. Міністерство доходів та зборів України, Міністерство фінансів України, Державна фінансова інспекція як суб’єкти фінансових правовідносин. 5.Державна казначейська служба, Національний банк України та органи місцевого самоврядування як суб’єкти фінансових правовідносин. Джерела основні: 1-31, 37, 42-44 Джерела додаткові: 55-59 Інтернет-джерела: 66-70    
Тема 4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Охарактеризувати поняття та зміст державного фінансового контролю, фінансової дисципліни; завдання, види і методи державного фінансового контролю та вимоги до оформлення його результатів. Розглянути систему органів державного фінансового контролю, зокрема, Рахункову палату України, Міністерство доходів та зборів України, Міністерство фінансів України, Державну фінансову інспекцію, Державну казначейську службу та Національний банк України; аудиторів та аудиторські фірми як суб’єктів здійснення фінансового контролю та особливості його проведення. Вирішити практичні ситуації та тести з запропонованої теми   Лекція 4. План 1.Поняття, зміст, завдання та види державного фінансового контролю. 2.Характеристика методів державного фінансового контролю. 3.Система органів державного фінансового контролю. Джерела основні: 1-11, 14-17, 20-24, 28-30, 37, 42-44 Джерела додаткові: 53, 55-59 Інтернет-джерела: 66-70    
Завдання, які виносяться на СРС: Самостійна робота з теми передбачає вивчення поняття та елементів фінансового контролю, а також набуття практичних знань майбутніми економістами щодо системи та компетенції державних органів та громадських організацій, які уповноважені здійснювати контроль у сфері фінансової діяльності. Виключно важливим для студентів є отримання ґрунтовних знань щодо методичної основи та класифікації фінансового контролю, а також особливостей правового регулювання проведення аудиторського контролю. Після вивчення теми студент повинен уміти: · розкрити поняття та елементи фінансового контролю в Україні; · надати загальну характеристику методичній основі фінансового контролю та класифікувати його за видами; · використовувати наявні знання під час вирішення практичних завдань щодо законності реалізації прав органами, що здійснюють фінансовий контроль; · розкрити особливості правового регулювання проведення аудиторського контролю.    
Практичне заняття 4. План 1.Поняття та способи забезпечення фінансової дисципліни. 2.Вимоги до оформлення результатів державного фінансового контролю. 3.Рахункова палата України, Міністерство доходів та зборів України, Міністерство фінансів України, Державна фінансова інспекція, Державна казначейська служба та Національний банк України як суб’єкти здійснення державного фінансового контролю. 4.Аудитори та аудиторські фірми як суб’єкти здійснення фінансового контролю та особливості його проведення. Джерела основні: 1-11, 14-17, 20-24, 28-30, 37, 42-44 Джерела додаткові: 53, 55-59 Інтернет-джерела: 66-70    
Тема 5. ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Дослідити поняття, склад та види правової поведінки у фінансовому праві; сутність та елементи механізму правової поведінки суб’єктів фінансового права. Розглянути поняття, ознаки, склад та види правомірної поведінки у фінансовому праві; поняття протиправної поведінки, фінансового правопорушення та складу фінансового правопорушення. Охарактеризувати елементи складу фінансового правопорушення; поняття, особливості та види фінансово-правової відповідальності; принципи та функції фінансово-правової відповідальності; види фінансових правопорушень та процесуальні акти, що складаються за наслідками їх виявлення; процедуру притягнення правопорушника до фінансово-правової та інших видів юридичної відповідальності, процесуальні гарантії та правовий статус суб’єктів юридичного процесу. Вирішити практичні ситуації та тести з запропонованої теми Лекція 5. План 1. Поняття, склад та види правової поведінки у фінансовому праві. 2. Поняття протиправної поведінки, фінансового правопорушення та складу фінансового правопорушення. 3. Характеристика елементів складу фінансового правопорушення. 4. Поняття, особливості та види фінансово-правової відповідальності. Джерела основні: 1-8, 16-17, 20-24, 29-30, 37, 42-44 Джерела додаткові: 55-59 Інтернет-джерела: 66-70      
Завдання, які виносяться на СРС: Самостійна робота з теми передбачає набуття знань про соціальне призначення позитивної юридичної відповідальності, що сприяє збереженню правопорядку, та негативної юридичної відповідальності за порушення фінансового законодавства як способу попередження та припинення правопорушення, а також про обов’язкові ознаки фінансового правопорушення. Перш за все студенту необхідно засвоїти особливості складу фінансового правопорушення, зокрема, з’ясувати відмінність об’єкту від предмету складу правопорушення. Також ґрунтовно освоїти обов’язкові та факультативні ознаки об’єктивної сторони складу фінансового правопорушення та особливості суб’єктів і суб’єктивної сторони таких правопорушень. При розгляді цієї теми студентам слід звернути увагу на основні Різновиди відповідальності за порушення фінансового законодавства. Після вивчення теми студент повинен уміти: · пояснити соціальну сутність та призначення відповідальності за порушення фінансового законодавства в системі юридичної відповідальності; · орієнтуватися у різновидах відповідальності за порушення фінансового законодавства; · правильно визначати елементи складу фінансового правопорушення.    
Практичне заняття 5. План 1. Сутність та елементи механізму правової поведінки суб’єктів фінансового права. 2. Поняття, ознаки, склад та види правомірної поведінки у фінансовому праві. Поняття протиправної поведінки, фінансового правопорушення та складу фінансового правопорушення. 3. Принципи та функції фінансово-правової відповідальності. 4. Види фінансових правопорушень та процесуальних актів, що складаються за наслідками їх виявлення. 5. Процедура притягнення правопорушника до фінансово-правової та інших видів юридичної відповідальності, процесуальні гарантії та правовий статус суб’єктів юридичного процесу. Джерела основні: 1-8, 16-17, 20-24, 29-30, 37, 42-44 Джерела додаткові: 55-59 Інтернет-джерела: 66-70    
Виявити рівень знань, умінь, навичок із загальної частини фінансового права   Модульний контроль № 1    
Тема 6. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО ТА БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ
Визначити поняття, предмет, метод та джерела бюджетного права; бюджетно-правові норми; поняття, функції та складові частини бюджету. Охарактеризувати бюджетно-правові відносини; бюджетний устрій України; поняття, принципи та структуру бюджетної системи України; поняття зведеного бюджету. Розглянути бюджетну класифікацію та її призначення; класифікацію доходів, видатків фінансування бюджету та класифікацію боргу; таємні видатки та захищені статті видатків бюджету; поняття дефіциту та профіциту бюджету, резервного фонду бюджету; міжбюджетні відносини та співвідношення бюджетного періоду та бюджетного року. його видів. Вирішити практичні ситуації та тести з запропонованої теми. Лекція 6. План 1. Поняття, предмет, метод та джерела бюджетного права. Бюджетно-правові норми та бюджетно-правові відносини. 2. Бюджетний устрій України. Поняття, принципи та структура бюджетної системи України. 3. Поняття, функції та складові частини бюджету. Джерела основні: 1-4, 18-19, 24, 37-38, 42-44 Джерела додаткові: 52, 55-59 Інтернет-джерела: 66-70    
Завдання, які виносяться на СРС: Самостійна робота з теми передбачає вивчення понять бюджету, його доходів та видатків, бюджетного устрою, бюджетних прав як правового інституту в системі фінансового права. В процесі роботи з законодавчими джерелами студентам необхідно розглянути бюджетні повноваження України як держави та бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування, а також ґрунтовно з’ясувати особливості бюджетно-правових норм та правовідносин. Важливим моментом самостійної роботи студентів є вивчення бюджетної класифікації, складових бюджету, співвідношення загального і спеціального фондів бюджету, розглянути поняття дефіциту та профіциту бюджету. Після ґрунтовного вищеозначених питань, цілком природнім є розгляд поняття бюджетної системи України, а також визначення Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Під час підготовки матеріалу важливою умовою є використання чинного законодавства, уникаючи в роботі користування нормами, що втратили чинність. Після вивчення теми студент повинен уміти: · визначати поняття бюджету та пояснити його значення для функціонування держави; · надати характеристику бюджетному устрою і бюджетній системі України; · розкрити поняття бюджетного права, його предмета і метода; · пояснити структуру бюджетно-правових норм та правовідносин; · застосовувати у практичній діяльності знання про принципи та порядок розподілу доходів і видатків між окремими видами бюджетів.    
Практичне заняття 6. План 1. Характеристика зведеного бюджету. 2. Бюджетна класифікація та її призначення. 3. Класифікація доходів, видатків фінансування бюджету та класифікація боргу. Таємні видатки та захищені статті видатків бюджету. 4. Дефіцит та профіцит бюджету. Резервний фонд бюджету. 5. Міжбюджетні відносини. Джерела основні: 1-4, 18-19, 24, 37-38, 42-44 Джерела додаткові: 52, 55-59 Інтернет-джерела: 66-70    
Тема 7. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
Закріпити поняття та зміст бюджетного процесу. Вивчити порядок складання проекту бюджету. Удосконалити знання про правовий статус та компетенцію суб’єктів бюджетного процесу; основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період Розглянути поняття та призначення бюджетних запитів; порядок розгляду та прийняття проекту закону про Державний бюджет України; порядок виконання закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік; казначейську систему виконання Державного бюджету України; розпорядників бюджетних коштів та їх повноваження; поняття бюджетних призначень, касових та фактичних видатків бюджету; умови пропорційного скорочення бюджетних видатків. Вирішити практичні ситуації та тести з запропонованої теми. Лекція 7. План 1.Поняття та зміст бюджетного процесу. 2.Правовий статус та компетенція суб’єктів бюджетного процесу. 3.Порядок складання проекту бюджету. Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період. Бюджетні запити. 4.Порядок розгляду та прийняття проекту закону про Державний бюджет України. Джерела основні: 1-4, 18-19, 24, 37-38, 42-44 Джерела додаткові: 52, 55-59 Інтернет-джерела: 66-70    
Завдання, які виносяться на СРС: Самостійна робота з теми передбачає розгляд студентами сутності та принципів бюджетного процесу в Україні. В процесі роботи з нормативно-правовими актами студентам необхідно розглянути максимальну кількість існуючих суб’єктів бюджетного процесу та з’ясувати їх повноваження. Центральним питанням теми є вивчення студентами особливостей таких стадій бюджетного процесу як складання проектів бюджетів, розгляд і прийняття проекту закону про Державний бюджет України та проектів рішень про місцеві бюджети, виконання бюджетів та звітність про виконання бюджетів. Також необхідно приділити увагу співвідношенню банківської і казначейської форм виконання бюджетів. Після вивчення теми студент повинен уміти: · визначати поняття та сутність бюджетного процесу в Україні; · надати характеристику принципам бюджетного процесу; · визначати суб’єктів бюджетного процесу та орієнтуватися в їх повноваженнях; · детально аналізувати стадії бюджетного процесу.    
Практичне заняття 7. План 1.Порядок виконання закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік. 2.Казначейська система виконання Державного бюджету України. 3. Розпорядники бюджетних коштів та їх повноваження. 4.Бюджетні призначення. Касові та фактичні видатки бюджету. Умови пропорційного скорочення бюджетних видатків. Джерела основні: 1-4, 18-19, 24, 37-38, 42-44 Джерела додаткові: 52, 55-59 Інтернет-джерела: 66-70    
Тема 8. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ
Комплексно узагальнити та закріпити поняття місцевих бюджетів та бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування; особливості бюджетного процесу на місцевому рівні; поняття та мету міжбюджетних відносин. З’ясувати поняття й види видатків на здійснення повноважень; розмежування видів видатків між бюджетами; питання передачі видатків між різними бюджетами; поняття та види міжбюджетних трансфертів; процедуру розрахуноку видатків, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів. Вивчити поняття коефіцієнт вирівнювання, фінансовий норматив бюджетної забезпеченості. З’ясувати порядок складання звітності про виконання бюджетів та різновиди відповідальності за виконання бюджету. Вирішити практичні ситуації та тести з запропонованої теми.      
Завдання, які виносяться на СРС: У процесі самостійної роботи студенти повинні вивчити поняття та зміст місцевих бюджетів. В ході опрацювання нормативно-правових актів студентам необхідно розглянути існуючих суб’єктів бюджетного процесу на регіональному рівні та з’ясувати їх повноваження. Важливим питанням цієї теми є вивчення студентами особливостей таких стадій бюджетного процесу як складання проектів бюджетів, розгляд і прийняття проектів рішень про місцеві бюджети, виконання бюджетів та звітність про виконання бюджетів. Самостійна робота з теми передбачає вивчення поняття та сутності міжбюджетних відносин. Важливим моментом самостійної роботи є ґрунтовне оволодіння знаннями щодо поняття та класифікація бюджетних видатків і міжбюджетних трансферів. В ході самостійної роботи студентів з питаннями цієї тематики передбачається також ознайомлення з фінансовим нормативом бюджетної забезпеченості та коефіцієнтом вирівнювання. Після вивчення теми студент повинен уміти: · визначати поняття місцевих бюджетів; · надати характеристику органам місцевого самоврядування як суб’єктам бюджетного процесу та орієнтуватися в їх повноваженнях; · аналізувати стадії бюджетного процесу на рівнях області, міста, району та села; · визначати поняття та значення міжбюджетних відносин; · надати характеристику бюджетних видатків і міжбюджетних трансферів та здійснити їх класифікацію; · здійснювати аналіз понять фінансовий норматив бюджетної забезпеченості та коефіцієнт вирівнювання.
Практичне заняття 8. План 1. Поняття місцевих бюджетів та бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування. 2. Особливості бюджетного процесу на місцевому рівні. 3. Поняття та мета міжбюджетних відносин. 4. Поняття й види видатків на здійснення повноважень. Розмежування видів видатків між бюджетами. 5. Передача видатків між різними бюджетами. Поняття та види міжбюджетних трансфертів. Розрахунок видатків, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів. 6. Коефіцієнт вирівнювання. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості. Звітність про виконання бюджетів. ідповідальність за виконання бюджету. Джерела основні: 1-4, 18-19, 24, 37-38, 42-44 Джерела додаткові: 52, 55-59 Інтернет-джерела: 66-70    
Тема 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ДОХОДІВ, ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ І БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Вивчити поняття та система доходів Державного та місцевих бюджетів.. Охарактеризувати неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та трансферти. Визначити поняття, предмет, метод та джерела податкового права України, а також поняття системи оподаткування та її елементи; функції податку та співвідношення з митом та збором; види платників податків, податкове представництво; поняття об’єкта, джерела та ставки податку. З’ясувати та закріпити особливості договору зберігання та договору комісії. Здійснити класифікацію податків і зборів та надати загальну характеристику податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємства, податку на додану вартість, акцизного податку, фіксованого сільськогосподарського податку, плати за землю, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності; особливостей «спрощеної» системи оподаткування та порядку сплати єдиного податку, а також правової основи сплати митних платежів. Вирішити практичні ситуації та тести з запропонованої теми. Лекція 8. План 1. Поняття та система доходів Державного та місцевих бюджетів. 2. Поняття, предмет, метод та джерела податкового права України. 3. Поняття системи оподаткування та її елементи. 4. Класифікація податків і зборів. Джерела основні: 1-4, 33-35, 37-38, 42-44 Джерела додаткові: 51-52, 55-59 Інтернет джерела: 66-70    
Завдання, які виносяться на СРС: Самостійна робота з теми передбачає вивчення студентами сутності та значення державних доходів, а також їх систему. Важливим практичним питанням є з’ясування студентами структури та методів забезпечення державних доходів. Необхідним блоком юридичних знань у підготовці майбутніх фінансистів є ґрунтовне вивчення системи оподаткування в Україні. Складність засвоєння цієї тематики обумовлюється значною кількістю змін, що вносяться законодавцем до Податкового кодексу України. Тому студентам необхідно систематично відслідковувати зміни, що відбуваються в податковому законодавстві України. Також самостійна робота з теми передбачає вивчення студентами поняття і види державних видатків. З метою успішної та якісної підготовки студентам необхідно самостійно опанувати наукову літературу та законодавчі джерела, які визначають поняття, особливості та принципи фінансування державних видатків. Також необхідно ознайомитися з правовими основами кошторисно-бюджетного фінансування. Важливим питанням для опрацювання під час самостійної роботи студентів є ознайомлення з основними напрями кошторисно-бюджетного фінансування. Після вивчення теми студент повинен уміти: · визначати сутність та значення державних доходів; · надати характеристику структурі та методиці забезпечення державних доходів; · орієнтуватися у системі оподаткування в Україні; · визначати поняття і види державних видатків; · пояснити поняття, особливості та принципи фінансування державних видатків; · охарактеризувати правові основи кошторисно-бюджетного фінансування та основні напрями кошторисно-бюджетного фінансування.    
Практичне завдання 9. План 1. Загальна характеристика неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом та трансфертів. 2. Функції податку та співвідношення з митом та збором. 3. Види платників податків, податкове представництво. 4. Поняття об’єкта, джерела та ставки податку. 5. Загальна характеристика податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємства, податку на додану вартість, акцизного податку, фіксованого сільськогосподарського податку, плати за землю, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. 6. Особливості «спрощеної» системи оподаткування та порядок сплати єдиного податку. Правова основа сплати митних платежів. Джерела основні: 1-4, 33-35, 37-38, 42-44 Джерела додаткові: 51-52, 55-59 Інтернет джерела: 66-70    
Тема 10. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ. ПРАВОВІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ
Розглянути поняття державного кредиту як економічної, фінансово-економічної та юридичної категорії; принципи державного кредиту та відмінність його від банківського кредиту; порядок укладання державного кредиту; функції та форми державного кредиту. З’ясувати поняття внутрішнього та зовнішнього державного боргу, кредиту під державні гарантії та міжнародного державного кредиту; правове регулювання та класифікація державних позик; поняття та відмінність облігацій від казначейських зобов’язань; поняття, мету та форми державного регулювання ринку цінних паперів в Україні; поняття та види цінних паперів. Закріпити знання про поняття, предмет, метод та джерела страхового права; поняття страхування, страхового ринку, страхового ризику, страхового випадку та франшизи; ознаки, методи, види та функції страхування; правовий статус суб’єктів страхового права; поняття та форми організації страхових фондів; загальну характеристику та функції державного та недержавного пенсійного страхування в Україні. Вирішити практичні ситуації та тести з запропонованої теми. Лекція 9. План 1. Поняття і принципи державного кредиту та відмінність його від банківського кредиту. 2. Порядок укладання державного кредиту. Функції та форми державного кредиту. 3. Поняття, предмет, метод та джерела страхового права. 4. Поняття страхування, страхового ринку, страхового ризику, страхового випадку та франшизи. Джерела основні: 1-2, 5-6, 18-20, 25, 28-29, 37, 42-44 Джерела додаткові: 51, 55-60 Інтернет джерела: 66-70    
Завдання, які виносяться на СРС: Самостійна робота з теми передбачає вивчення студентами поняття і принципів державного кредиту, порядку укладання державного кредиту, його функцій та форм, а також поняття, предмета, метода та джерел страхового права; поняття страхування, страхового ринку, страхового ризику, страхового випадку та франшизи. Необхідним блоком юридичних знань у підготовці майбутніх фінансистів є ґрунтовне вивчення правового регулювання та класифікації державних позик, поняття внутрішнього та зовнішнього державного боргу, кредиту під державні гарантії та міжнародного державного кредиту; поняття, мети та форм державного регулювання ринку цінних паперів в Україні; поняття та видів цінних паперів. Після вивчення теми студент повинен уміти: · визначати сутність та значення державного кредиту; · надати характеристику державному регулюванню ринку цінних паперів; · орієнтуватися у системі страхового права.    
Практичне завдання 10. План 1. Правове регулювання та класифікація державних позик. Поняття внутрішнього та зовнішнього державного боргу, кредиту під державні гарантії та міжнародного державного кредиту. 2. Поняття, мета та форми державного регулювання ринку цінних паперів в Україні. Поняття та види цінних паперів. Поняття та відмінність облігацій від казначейських зобов’язань. 3. Ознаки, методи, види та функції страхування. 4. Правовий статус суб’єктів страхового права. 5. Поняття та форми організації страхових фондів. 6. Загальна характеристика та функції державного та недержавного пенсійного страхування в Україні. Джерела основні: 1-2, 5-6, 18-20, 25, 28-29, 37, 42-44 Джерела додаткові: 51, 55-60 Інтернет джерела: 66-70    
Тема 11. ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ГРОШОВИЙ ОБІГ
Засвоїти поняття та правову характеристику банківської діяльності та банківської системи України; порядок створення та припинення комерційних банків, різновиди та компетенцію органів управління банком; правовий статус та компетенція Національного банку України. Доповнити з нання про грошову систему та грошовий обіг в Україні; порядок здійснення готівкових та безготівкових розрахунків. Закріпити суть таких правових категорій як валюти та валютні цінності. Розглянути правові підстави державного валютного регулювання та валютного контролю; валютні обмеження в Україні. Вирішити практичні ситуації та тести з запропонованої теми. Лекція 10. План 1. Поняття та правова характеристика банківської діяльності та банківської системи України. 2. Порядок створення та припинення комерційних банків, органи управління банком. 3. Правовий статус та компетенція Національного банку України. Джерела основні: 1, 7-8, 10, 21, 26-27, 30, 31-32, 37, 42-44 Джерела додаткові: 55-59 Інтернет джерела: 66-70    
Завдання, які виносяться на СРС: У процесі самостійної роботи студенти повинні вивчити поняття та правову характеристику банківської діяльності та банківської системи України; порядок створення та припинення комерційних банків, різновиди та компетенцію органів управління банком; правовий статус та компетенція Національного банку України. Важливим питанням цієї теми є отримання з нань про грошову систему та грошовий обіг в Україні; порядок здійснення готівкових та безготівкових розрахунків. Самостійна робота з теми передбачає вивчення поняття та сутності валюти та валютні цінності, а такожправових підстав державного валютного регулювання та валютного контролю, валютних обмежень в Україні. Після вивчення теми студент повинен уміти: · визначати поняття банківської діяльності та банківської системи України, валюти та валютних цінностей; · надати характеристику порядку здійснення готівкових та безготівкових розрахунків, державного валютного контролю; · пояснити порядок створення та припинення комерційних банків, різновиди та компетенцію органів управління банком; правовий статус та компетенція Національного банку України.
Практичне завдання 11. План 1. Грошова система та грошовий обіг в Україні. Порядок здійснення готівкових та безготівкових розрахунків. 2. Поняття валюти та валютних цінностей. 3. Правові підстави державного валютного регулювання та валютного контролю. Валютні обмеження в Україні. Джерела основні: 1, 7-8, 10, 21, 26-27, 30, 31-32, 37, 42-44 Джерела додаткові: 55-59 Інтернет джерела: 66-70    
Виявити рівень знань, умінь, навичок із спеціальної частини фінансового права Модульний контроль № 2    
  Разом    
           
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 358 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

760 - | 701 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.