Лекции.Орг


Поиск:
Тема № 15: Адміністративний суд. Підсудність адміністративних справ.
Тема № 16: Адміністративно–процесуальний статус учасників в адміністративному судочинстві.

Тема № 17: Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу. Судові витрати. Строки.

Тема № 18: Докази та доказування. Судові рішення. Заходи адміністративного примусу.

Тема № 19: Адміністративний позов.

Тема № 20: Провадження в суді першої інстанції.

Тема № 21: Апеляційне та касаційне провадження.

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Адміністративний процес» є засвоєння студентами факультету права та масових комунікацій адміністративно–правового статусу публічної адміністрації (органів виконавчої влади та місцевого самоврядування) та фізичних і юридичних осіб, повноважень органів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення, порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, повноважень адміністративних судів щодо розгляду справ адміністративної юрисдикції, порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення адміністративного судочинства.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Адміністративний процес» є визначення особливостей адміністративного права в Україні, розгляд повноважень публічної адміністрації (органів виконавчої влади та місцевого самоврядування) щодо забезпечення реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб та складання процесуальних документів.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати: поняття, предмет та метод адміністративного права; поняття та види адміністративно–правових норм та систему адміністративного права; джерела адміністративного права; поняття та види адміністративно–правових відносин; поняття та види суб’єктів адміністративного права; особливості адміністративно–правового статусу фізичних осіб, органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств; функції, форми і методи державного управління; адміністративно–правове регулювання державної служби; особливості забезпечення законності в державному управлінні; поняття адміністративної відповідальності та адміністративного правопорушення, його склад; поняття та види адміністративних стягнень та загальні правила їх накладення; органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення; особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення; поняття та особливості адміністративного процесу; поняття та завдання адміністративного судочинства; принципи адміністративного судочинства; поняття справи адміністративної юрисдикції (адміністративної справи); поняття, компетенцію та систему адміністративних судів; поняття та види повісток в адміністративному судочинстві; поняття та засоби фіксування судового засідання; поняття та види учасників адміністративного процесу; поняття та види доказів; поняття, ознаки та стадії процесу доказування; поняття та види судових витрат; поняття, особливості та види строків в адміністративному судочинстві; поняття, особливості та зміст адміністративного позову; поняття та види судових рішень; стадії адміністративного процесу; види та стадії адміністративного провадження;

 

вміти: орієнтуватися у адміністративному та адміністративно–процесуальному законодавстві України; застосовувати отриманні знання у процесі вирішення письмових завдань; складати процесуальні документи зі справ про адміністративні правопорушення та адміністративних справ.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години / 5 кредитів ECTS.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 216 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

918 - | 680 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.