Лекции.Орг
 

Категории:


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...

Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліниЗагрузка...
Завдання що виносяться на самостійну роботу курсанта (студента, слухача) Література:
Тема № 1. Європейське право: принципи, джерела, система, традиції.  
  Європейська правова система і традиції. Вертикаль європейських правових систем. Горизонталь європейських правових систем. Проблеми класифікації європейських правових систем. Рецепція римського права у європейських правових традиціях. Римське право і римська антична цивілізація. Державні інституції. Етапи розвитку римського права. Право у системі Візантійської цивілізації. Право у системі Західноєвропейської цивілізації. Особливості Західного сприймання права. Правова думка Середньовіччя. Новий час: доба нових сімей. Особливості ідеології німецької правової системи. Значення національної специфіки для розвитку права. Вплив європейського права на інші національні правові системи. Базова: 1, 49-51, 54, 61, 63 Допоміжна: 39, 65, 66, 94, 95, 97
Тема № 2. Правова природа та характерні риси права Європейського Союзу.  
  Правова природа права Європейського Союзу та історія його розвитку. Співвідношення понять "Європейське право" і "право Європейського Союзу". Право Європейського Союзу як наука. Роль загальнотеоретичних, історичних та галузевих юридичних наук у вивчені права Європейського Союзу. Основні наукові школи Європейського права. Співвідношення між наукою права Європейського Союзу та політико-правовою практикою і навчальним процесом. Об’єкт і предмет науки права Європейського Союзу. Система науки права Європейського Союзу: наукові дисципліни, наукові підгалузі, проблемні напрямки. Європейське право як навчальна дисципліна. Предмет та система курсу. Джерела та методи пізнання права Європейського Союзу. Співвідношення курсу «Право Європейського Союзу» з іншими навчальними дисциплінами. Правовідносини, врегульовані правом Європейського Союзу, їх особливості і види. Суб’єкти та об’єкти правовідносин, врегульованих правом Європейського Союзу. Принципи права Європейського Союзу: поняття, класифікація. Джерела і спосіб закріплення принципів права Європейського Союзу. Роль наднаціональних судових органів у розробці, визнанні та захисті основних принципів права Європейського Союзу. Джерела права Європейського Союзу. Класифікація джерел права Європейського Союзу. Теорія виокремлення первинного та похідного (вторинного) законодавства Європейського Союзу. Роль судового прецеденту як джерела права Європейського Союзу. Співвідношення норм права ЄС та норм загального міжнародного права. Договори, які укладаються Європейським Союзом. Договори, які укладаються державами-членами ЄС. Право ЄС та національне право. Національне право як джерело права Європейського Союзу. Верховенство права Європейського Союзу та доктрина прямої дії. Система права Європейського Союзу: основні способи побудови. Предметний, функціональний і структурний підходи. Галузі й інститути права Європейського Союзу. "Інституційне" і "матеріальне" право Європейського Союзу. Місце комунітарного права в системі права Європейського Союзу. Базова: 1, 49-51, 54, 61, 63 Допоміжна: 8, 39, 65, 66, 94, 97
Тема № 3. Європейський Союз – нова організація політичної влади в Європі.  
  Європейський Союз: склад, територія, населення. Держави-члени Європейського Союзу. Територіальна сфера діяльності Європейського Союзу. Особливості правового режиму "заморських країн та територій". Інститут громадянства Європейського Союзу та його значення. Офіційні мови Європейського Союзу. Символіка Європейського Союзу (гімн, прапор та ін.). Європейський Союз і Рада Європи. Спільність завдань та схожість у розвитку Європейського Союзу та Ради Європи. Методи і форми здійснення інтеграції у межах двох об’єднань. Взаємодія Європейського Союзу і Ради Європи на сучасному етапі. Передумови і причини європейської інтеграції. Політичні та культурні передумови створення Європейського Союзу. Європейська ідея: поняття, значення, еволюція. Концепції створення політичного союзу в Європі у середні віки та новий час. Сполучені Штати Європи. План Маршала і Організація європейського економічного співробітництва. Рада Європи. НАТО. Основні етапи формування Європейських Співтовариств і Європейського Союзу. План Шумана 1950 р. "Комунітарний метод" та його відмінність від методу міжурядового співробітництва. Створення і розвиток Європейських Співтовариств: Європейське об’єднання вугілля та сталі, Європейське економічне співтовариство та Європейське співтовариство з атомної енергії. Маастрихтський договір 1992 року. Перетворення Європейського економічного співтовариства в Європейське співтовариство. Європейський Союз на сучасному етапі. Амстердамський договір 1997 р. Розширення сфери відання Європейського співтовариства і Європейського Союзу, зміни у правовому статусі інституцій Європейського Союзу. Ніццький договір 2001 року. Лісабонський договір 2007. Проблеми розширення Європейського Союзу на сучасному етапі. Процедури з прийняття нових членів та припинення членства у ЄС. Плани подальших реформ Європейського Союзу. Федералізація як головний напрямок політико-правової інтеграції в рамках Європейського Союзу. Базова: 1, 49-51, 53, 54, 59, 61, 63, 64 Допоміжна: 34, 45, 68, 70, 75
Тема № 4. Компетенція Європейського Союзу.  
  Компетенція Європейського Союзу: поняття, структура і зміст. Правові джерела компетенції Європейського Союзу. Розмежування сфер відання і повноважень між Європейським Союзом і державами-членами. Виключна компетенція ЄС. Компетенція Європейського Союзу. Сфера відання і діяльності Європейського Союзу. Спільний ринок ЄС. Економічний і валютний союз. Законодавчі, виконавчо-розпорядчі, юрисдикційні та інші повноваження Європейського Союзу, правові форми їх реалізації. Міжнародна правосуб’єктність і міжнародні угоди Європейського Союзу. Компетенція Європейського Союзу у сфері спільної зовнішньої політики і політики безпеки, форми її реалізації. Предмет, цілі та принципи спільної зовнішньої політики і політики безпеки. Міжнародні угоди Європейського Союзу у сфері спільної зовнішньої політики і політики безпеки. Правові основи спільної оборонної політики Європейського Союзу. Сили швидкого реагування. Компетенція Європейського Союзу у сфері боротьби із злочинністю. Співробітництво поліції і судових органів у кримінально-правовій сфері; предмет і основні напрямки такого співробітництва. Внутрішні нормативні акти та міжнародні договори Європейського Союзу у кримінально-правовій сфері. Європол, Євроюст та інші спеціалізовані установи Європейського Союзу з питань боротьби зі злочинністю. Поняття і класифікація цілей Європейського Союзу. Загальні та спеціальні цілі Європейського Союзу. Принципи діяльності Європейського Союзу: їх система і зміст. Додаткова компетенція Європейського Союзу. Основні напрямки і правові форми збільшення компетенції Європейського Союзу. Іманентні повноваження Європейського Союзу, порядок їх реалізації. Принципи та механізм розвинутого співробітництва. Базова:1, 2, 4, 24, 49-52, 54, 61, 63 Допоміжна:22, 41, 42, 60, 85, 88
Тема № 5. Інститути і органи Європейського Союзу.  
  Організаційний механізм Європейського співтовариства і Європейського Союзу. Поняття “інститут” і “орган” у праві Європейського Союзу. Система інститутів Європейського Союзу. Класифікація органів Європейського Союзу. Рада Європейського Союзу, її склад, порядок формування і місце в системі органів Європейського Союзу. Загальна і спеціальна Рада. Порядок роботи і процедура прийняття рішень. Обсяг та зміст повноважень, відповідальність Ради Європейського Союзу. Європейська Рада: склад, порядок формування і проведення засідань. Повноваження Європейської Ради. Європейська Рада і Рада Європейського Союзу. Європейський Парламент: склад, функції, регламент роботи, місце в системі наднаціональних органів Європейського Союзу, сфера компетенції. Порядок обрання та правовий статус депутатів Європарламенту. Європейська Комісія, її склад, функції, обов’язки, повноваження. Зовнішні функції Європейської комісії. Права Європейської комісії щодо держав-членів Європейського Союзу. Делегування Комісії додаткових повноважень. Політична відповідальність Комісії. Судові органи та судова система Європейського Союзу. Суд Європейського Союзу: склад і порядок формування, організація роботи і процедура прийняття рішень, юрисдикція Суду. Правовий статус Суду першої інстанції. Судові колегії. Система контрольних органів Європейського Союзу. Європейська рахункова палата: склад і порядок формування, внутрішня організація та повноваження, правовий статус аудиторів. Омбудсман Європейського Союзу: порядок обрання, повноваження, порядок звернення до Омбудсмана. Система фінансових установ Європейського Союзу, правове регулювання і контроль за їх діяльністю. Європейський інвестиційний банк: правовий статус, основні напрямки діяльності, керівні органи. Правове становище структурних фондів Європейського Союзу. Європейське поліцейське відомство (Європол). Місце в організаційному механізмі Європейського Союзу, цілі і сфера відання. Функції і повноваження, керівні органи, їх правовий статус. Відповідальність Європолу. Правотворчі процедури в Європейському Союзі. Законодавчий процес. Бюджетний процес. Розмежування повноважень. Порядок укладення міжнародних договорів у Європейському Союзі. Базова: 1, 2, 4, 24, 49-52, 54, 59, 61, 63, 64 Допоміжна:40,68, 82, 88
Тема № 6. Основи правового становища людини і громадянина в Європейському Союзі.  
  Громадянство Європейського Союзу. Джерела правового регулювання становища людини і громадянина у Європейському Союзі. Громадянство Європейського Союзу і громадянство держав-членів. Підстави набуття і припинення громадянства Європейського Союзу. Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Європейському Союзі. Принципи правового статусу особи в Європейському Союзі та способи їх закріплення. Класифікація прав людини і громадянина. Можливі обмеження щодо здійснення основних прав і свобод, їх межі. Основні обов’язки громадянина. Гарантії прав і свобод людини і громадянина. Класифікація гарантій прав і свобод людини і громадянина. Інституціональні гарантії. Судовий захист прав і свобод. Позасудові механізми захисту прав і свобод. Процесуальні гарантії. Матеріальні гарантії прав і свобод людини і громадянина. Базова:1, 22, 47, 49-51, 53, 54, 61, 63 Допоміжна:67, 84, 87
Тема № 7 Правові основи економічної системи Європейського Союзу.  
  Правовий режим спільного ринку ЄС. Позитивна і негативна інтеграція. Принцип вільного руху товарів. Принцип вільного руху робочої сили. Принцип вільного заснування. Принцип вільного надання послуг. Принцип вільного руху капіталу. Принцип свободи платежів. Правові основи економічного і валютного союзу. Економічний і валютний союз: поняття і економічний зміст. Економічний і фінансовий комітет. Європейська система центральних банків: функції і повноваження. Правовий статус Європейського центрального банку. Правове регулювання банківської діяльності. Антимонопольна політика ЄС і регулювання конкуренції. Поняття, цілі та задачі політики в галузі конкуренції. Правила конкуренції ЄС, суб’єкти правил конкуренції. Колективні та індивідуальні антимонопольні дії. Контроль за злиттям компаній. Порушення правил конкуренції державами. Базова:1, 18-20, 40, 49-51, 61, 63 Допоміжна: 11, 13, 32, 36, 80
Тема № 8. Правове регулювання окремих видів економічної діяльності в межах Європейського Союзу.  
  Митне право ЄС. Поняття та історія створення митного союзу ЄС. Основні митні режими Європейського Співтовариства. Спільний митний тариф: поняття, зміст, умови застосування. Правове регулювання діяльності юридичних осіб. Корпоративне право. Основні методи регулювання діяльності юридичних осіб: гармонізація і уніфікація. Регламент про Європейське об’єднання за економічними інтересами. Банківське право ЄС. Банківська система ЄС, її структура. Законодавство про банки і банківську діяльність в ЄС. Основні принципи правового регулювання банківської діяльності в ЄС. Спільна сільськогосподарська політика і аграрне право ЄС. Етапи формування Спільної аграрної політики Європейського Співтовариства. Повноваження ЄС у галузі сільського господарства. Цілі та основні принципи Спільної аграрної політики та правове регулювання механізмів її здійснення. Транспортне право ЄС. Основи спільної транспортної політики Європейського Союзу. Транс’європейські мережі. Лібералізація ринку транспортних послуг. Право ЄС у сфері постачання енергії. Принципи здійснення енергетичної політики Європейського Союзу. Правове регулювання постачання електрики, природного газу і нафти. Правове регулювання електронної торгівлі та діяльності у мережі Інтернет. Правові проблеми, які виникають у сфері передачі даних електронним шляхом. Можливість укладення контрактів за допомогою електронних засобів зв’язку та їх чинність. Цифровий підпис та електронні гроші. Право інтелектуальної власності у ЄС. Правова охорона інтелектуальної власності. Промислова власність. Регулювання авторського права. Базова:1, 21, 49-51, 61-63 Допоміжна: 11, 31, 36, 38
Тема № 9. Правове регулювання соціальної сфери в межах Європейського Союзу.  
  Правові основи соціальної політики ЄС. Поняття та джерела соціального права ЄС. Забезпечення зайнятості. Гарантії трудових прав робітників. Робочий час і час відпочинку. Участь працівників в управлінні підприємством. Правове регулювання охорони праці. Правові основи надання соціальної допомоги особам похилого віку та непрацездатним. Правове регулювання питань охорони здоров’я. Правове регулювання наукової діяльності, культури та освіти. Правові основи діяльності ЄС в галузі наукових досліджень і технологічного розвитку. Правове регулювання в галузі освіти. Правові основи діяльності ЄС в області культури. Екологічне право ЄС. Поняття і джерела екологічного права ЄС. Цілі та принципи політики Співтовариства у сфері охорони довкілля. Механізми охорони довкілля та забезпечення екологічних прав громадян в ЄС. Базова:1, 15, 19, 27, 35, 46, 48-51, 60, 61, 63 Допоміжна: 2, 3, 14, 21, 29, 48-50, 60, 79, 80
Тема № 10. Основи Шенгенського права.  
  Поняття Шенгенського права. Етапи розвитку Шенгенського права та його джерела. Дія Шенгенського права у просторі. Предмет і зміст Шенгенського права. "Внутрішні" і "зовнішні" кордони. Візовий режим. Уніфікація віз та порядку їх видачі у рамках ЄС. Класифікація віз у нормах Шенгенського права. Документи, які необхідно подати для отримання Шенгенської візи. Національні візи та порядок пересування у Шенгенській зоні осіб, які мають національні візи. Особливості міграційної політики ЄС на сучасному етапі розвитку. Базова: 1, 13, 49-51, 60, 61, 63 Допоміжна:2, 14, 17
Тема № 11. Законодавство Європейського Союзу у сфері боротьби зі злочинністю та міжнародним тероризмом.  
  Спільна політика Європейського Союзу в галузі боротьби зі злочинністю. Предмет спільної політики ЄС з питань кримінального права, правові форми її реалізації. Інформаційно-правові, організаційні та технічні заходи ЄС у сфері боротьби зі злочинністю. Законодавчі акти Європейського Союзу з питань кримінального права і процесу. Кримінально-правова кваліфікація злочинних діянь у законодавстві ЄС. Міри кримінальної відповідальності та види покарань, встановлені законодавством ЄС для фізичних і юридичних осіб. Законодавство ЄС у сфері економічної злочинності, незаконного обігу наркотичних засобів, корупції та інших категорій злочинів. Антитерористичне законодавство ЄС. Захист прав потерпілих у кримінальному процесі. Взаємна правова допомога і правові відносини держав-членів ЄС у кримінальних справах. Європейський ордер на арешт. Види і форми правової допомоги у кримінальних справах. Запити про надання правової допомоги, порядок їх подання та виконання. Підстави для відмови у виконанні запиту про правову допомогу. Порядок екстрадиції осіб, які скоїли злочини на території Європейського Союзу. Принцип взаємного визнання судових рішень у кримінальних справах і ступінь його реалізації у законодавстві ЄС. Базова:1, 11, 20, 46, 48-51, 54, 61, 63 Допоміжна: 1, 43, 47, 51, 58, 60, 76-78, 90
Тема № 12. Правове регулювання співробітництва України з Європейським Союзом.  
  Історія взаємовідносин України і Європейського Союзу. Розвиток відносин між СРСР і Європейськими Співтовариствами. Угоди між СРСР і Співтовариствами 1989 р. Визнання України і розвиток відносин на тлі появи Європейського Союзу. Домовленості між Україною і Європейським Союзом. Система домовленостей між Україною і Європейським Союзом. Регіональне співробітництво України з ЄС. Договірно-правове співробітництво України з Європейським Союзом у сфері юстиції, свободи та безпеки. Договірно-правове співробітництво України з Європейським Союзом в питаннях безвізового режиму. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу. Стратегія ЄС щодо України 1994 р., Спільна позиція ЄС щодо України 1994 р., Спільна стратегія ЄС щодо України 1999 р. Стратегія інтеграції України до ЄС 1998 р. Співробітництво між Україною та ЄС на сучасному етапі. Порядок денний асоціації Україна-ЄС. Угода про асоціацію між Україною та ЄС від 27 червня 2014 року. Співробітництво України з країнами Східного партнерства з питань реалізації Спільної політики безпеки і оборони. Базова:1, 2, 4, 14, 49-51, 54, 61, 63 Допоміжна: 23, 27, 42, 57, 85
Дата добавления: 2016-11-02; просмотров: 136 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ
 2. В)амер. наймати (людей на роботу); набирати (студентів)
 3. Варіанти завдань на курсову роботу
 4. Виконаємо приклад індивідуального завдання за відповідним варіантом
 5. Виконане індивідуальне завдання необхідно здати у роздрукованому виді на кафедру не пізніше 25 березня 2013 року!
 6. Виконання завдання містить такі етапи
 7. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм!!!
 8. Вимоги до формування змісту та оцінювання комбінованої роботи (диктант/списування із тестовими завданнями з мовної теми, не пов’язаними зі змістом тексту) для 2-4 класів
 9. Випробування при прийнятті на роботу
 10. Висновки, домашнє завдання
 11. Дисципліна: Навчальна практика. Тема дисципліни: Набуття первинних професійних умінь і навичок з цивільного права
 12. Діагностична контрольна робота. Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.