Лекции.Орг
 

Категории:


СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 5 страница206.Ганзейський союз –це:

а) союз приморських міст переважно Північної Європи.; б)союз приморських міст Західної Європи.; в) союз приморських міст Східної Європи; г) союз приморських міст Центральної Європи.

207.Комендація –це:

а) перетворення відробіткової та продуктової ренти у грошову; б)боротьба мешканців феодальних міст за свої громадянські права; в) входження селянина під покровительство, а відтак і у залежність до короля чи феодала; г) земля, що вільно відчужується.

208.Домен –це:

а) земля, на якій велося господарство селянина; б) земля, на якій велося господарство феодала-землевласника; в) земля спільного користування селянина та феодала; г)вільні від користування землі.

209.Вотчинну реформу у Франкському королівстві провів:

а) Карл Менгер; б)Карл Мартел; в) Карл ХІІ; г)Карл Великий.

210.Виберіть правильну послідовність еволюції форм феодального землеволодіння:

а)алод,бенефіцій та феод; б)бенефіцій, алод та феод; в) феод, бенефіцій та алод ; г)немає правильної послідовності.

211.Чинш (ценз) –це:

а) земельна ділянка селянина; б) фіксована плата за користування земельним наділом; в) плата за користування земельним наділом, яка залежала від розміру наділу; г) плата за користування земельним наділом, яка залежала від отриманого доходу.

212.Форма феодальної власності у Німеччині:

а)фолькленд; б)бокленд; в)фогство; г)відруб.

213.Мануфактура –це

а)підприємство, засноване на ремісничій техніці, поділі праці, вільнонайманій робочій силі; б) товарне багатогалузеве господарство, за­сноване на примусовій праці кріпаків та орієнтоване на ринок; в) підприємство, засноване на ремісничій техніці, поділі праці, робочій силі кріпаків; г) товарне багатогалузеве господарство, за­сноване на вільнонайманій праці.

214.Мануфактура змішана –це

а) форма мануфактури, що передбачала працю вдома з використанням наданих капі­талістом-підприємцем знарядь праці та сиро­вини; б) форма мануфактури, що поєднувала ознаки розсіяної та централізованої мануфактур. в) форма мануфактури, що характеризується територіальною цілісністю виробничого процесу; г) змішана форма фабричного виробництва.

215.Аграрний переворот –це

а) розпад громади, що сприяв швидкому зростанню великих земельних володінь, перетворення орних земель на пасовища; б) різке зростання цін на с/г продукцію в країнах Західної Європи; в) розпад громади, що сприяв швидкому зростанню великих земельних володінь, перетворення пасовищ на орні землі;г) перехід від мануфактури з її ручною ремісничою технікою до сільського господарства.

216.Великі географічні відкриття були здійсненні:

а) кінець ХV-перша половина ХVІ; б) кінець ХV; в) перша половина ХVІ; г) в ХІХ столітті.

217.Мануфактура розсіяна –це

а) форма мануфактури, що передбачала працю вдома з використанням наданих капі­талістом-підприємцем знарядь праці та сиро­вини; б) форма мануфактури, що поєднувала ознаки розсіяної та централізованої мануфактур. в) форма мануфактури, що характеризується територіальною цілісністю виробничого процесу; г) змішана форма фабричного виробництва.

218.Яке місто було центром світової торгівлі у ХVІ ст..?

а) Лондон; б) Амстердам; в) Антверпен; г) Лісабон

219.Політика меркантилізму –це

а) політика, спрямована на захист національних виробників шляхом встановлення високих митних та немитних обмежень на імпорт; б) політика державного невтручання у торгівлю, ціноутворення та приватне підприємництво; в) політика державного невтручання у торгівлю, ціноутворення та приватне підприємництво; г) політика, спрямована на забезпечення активного сальдо зовнішньої торгівлі шляхом стимулювання експорту та обмеження імпорту.

220.Політика протекціонізму –це:

а) політика, спрямована на захист національних виробників шляхом встановлення високих митних та немитних обмежень на імпорт; б) політика державного невтручання у торгівлю, ціноутворення та приватне підприємництво; в) політика державного невтручання у торгівлю, ціноутворення та приватне підприємництво; г) політика, спрямована на забезпечення активного сальдо зовнішньої торгівлі шляхом стимулювання експорту та обмеження імпорту.

221.Фільварок –це:

а)підприємство, засноване на ремісничій техніці, поділі праці, вільнонайманій робочій силі; б) товарне багатогалузеве господарство, за­сноване на примусовій праці кріпаків та орієнтоване на ринок; в) підприємство, засноване на ремісничій техніці, поділі праці, робочій силі кріпаків; г) товарне багатогалузеве господарство, за­сноване на вільнонайманій праці.

222.Головним економічним наслідком буржуазних революцій стало:

а) скасування кріпосництва; б) скасування латифундій них володінь; в) скасування рабовласницьких володінь; в) скасування феодальних землеволодінь.

223.Політика – фритредерства це:

а) політика, спрямована на захист національних виробників шляхом встановлення високих митних та немитних обмежень на імпорт; б) політика державного невтручання у торгівлю, ціноутворення та приватне підприємництво; в) політика державного невтручання у торгівлю, ціноутворення та приватне підприємництво; г) політика, спрямована на забезпечення активного сальдо зовнішньої торгівлі шляхом стимулювання експорту та обмеження імпорту.

224.Промисловий переворот –це:

а) перехід від сільського господарства до мануфактури; б) різке зростання цін в країнах Західної Європи у кінці ХV ст.; в) перехід від дрібного ремесла до мануфактури; г) перехід від мануфактури до великого машинного фабрично-заводського виробництва.

 

МОДУЛЬ 2

РІВЕНЬ В

1.В якій праці О. Бем-Баверка розкрито «теорію очікування»?

а) «Позитивна теорія капітана»; б) «Природна цінність»; в) «Основи теорії цінності господарських благ»; г) «Капітал і прибуток».

2.Яка праця не належить О. Бем-Баверку?

а) «Основи теорії цінності господарських благ»; б) «Капітал і прибуток»; в) «Теорія Карла Маркса та її критики»; г) «Природна цінність».

3.Яка теорія посідає центральне місце в концепціях австрійської школи?

а) теорія граничної корисності; б) теорія трудової вартості; в) теорія факторів виробництва; г) теорія грошей.

4.Хто і в якій праці здійснив поділ економічних благ на порядки?

а) О. Бем-Баверк «Капітал і прибуток»; б) Ф. Візер «Природня цінність»; в) К. Менгер «Основи політичної економії»; г) Ф. Візер «Закон влади».

5.В основу наукових праць К. Менгера покладено вчення:

а) німецьких економістів-істориків; б) німецьких націоналістів; в) німецьких марксистів; г) німецьких соціалістів.

6.В економічній науці «Хрестом Маршалла» прийнято називати:

а) точку перетину попиту і пропозиції; б) залежність між обсягом, заробітною платою і кількістю працівників; в) перетин кривих попиту і пропозиції; г) перетин кривої граничної корисності і кривої загальних витрат.

7.На думку А. Маршалла в довгостроковому періоді часу постійні витрати стають:

а) середніми витратами; в) загальними; б) граничними витратами; г) змінними.

8.Яким терміном А. Маршалл запропонував замінити термін «політична економія»?

а) «аналітична економія»; б) «економіко»; в) «економіка»; г) «математична економія».

9.Розмір середньої фірми за А. Маршаллом збільшується зі зростанням:

а) чисельності працівників; б) обсягу прибутку фірми; в) сукупного обсягу виробництва; г) обсягу витрат і капіталу.

10.За А. Маршаллом величина попиту на певний товар залежить від:

а) споживчої корисності; б) граничної корисності; в) ринкової ціни; г) граничного доходу.

11.Що вивчає «економікс» Маршалла?

а) родинні основи ведення домашнього господарства; б) внутрішні залежності буржуазних відносин виробництва; в) економічні закони розподілу багатства; г) людство в його повсякденному житті.

12.Від чого не залежить обсяг грошової маси за А. Маршаллом?

а) від швидкості обігу грошей; б) від обсягу експортно-імпортних операцій; в) загального рівня цін на товари; г) обсягу валового національного продукту

13.Яку теорію вперше створив А. Маршалл?

а) теорію розрахунку міжнародного руху капіталу; б) теорію цінової еластичності попиту; в) теорію спадної граничної корисності; г) теорію альтернативних витрат.

14.Показник, який вказує на ступінь зміни попиту при зміні ціни на 1%, А. Маршалл назвав:

а) акселератором; б) ціновим показником; в) мультиплікатором; г) коефіцієнтом еластичності попиту за ціною.

15.Основний психологічний закон суспільства - це схильність людини:

а) споживати більше в міру зменшення її доходу; б) споживати менше в міру зростання її доходу; в) споживати більше в міру зростання її доходу; г) споживати менше в міру зменшення її доходу.

16.Який чинник не впливає на формування ефективногопопиту?

а) гранична схильність до споживання; б) гранична ефективність капіталу; в) гранична ліквідність; г) гранична продуктивність.

17.Хто є автором теорії економічної динаміки?

а) Р. Гаррод; б) Є. Домар; в) Дж. М. Кейнс; г) Е. Гансен.

18.Хто є автором відомого вислову: «Ідеї економістів і політичних мислителів — і коли вони правильні, і коли помилкові,— мають значно більше значення, ніж прийнято думати. В дійсності тільки вони і правлять світом»?

а) Дж. М. Кейнс; б) Дж. Н. Кейнс; в) П. Семюелсон; г) Дж. Б. Кларк.

19.Яка нижче названа праця написана не Дж. М. Кейнсом?

а) «Індексний метод»; б) «Грошовий обіг і фінанси Індії»; в) «Трактат про гроші»; г) «Економічні цикли і національний дохід».

20.Де відбулася перша Міжнародна конференція (колоквіум Уолтера Ліпмана), на якій було сформульовано теоретичні засади неолібералізму?

а) у Мюнхені; б) Парижі; в) Лондоні; г) Відні.

21.Маржиналізм (маржинальна економічна теорія) базується на дослідженні:

а) сумарних економічних величин; б) середніх економічних величин; в) граничних економічних величин; г) на суб'єктивному підході.

22.Предметом вивчення суб'єктивного напряму економічної думки є проблематика:

а) сфери обігу (попиту); б) сфери виробництва (пропозиції); в) сфери обігу і сфери виробництва; г) сфери матеріального виробництва.

23.Автори першого етапу "маржинальної революції" визначають вартість (цінність) на основі:

а) трудової теорії; б) теорії витрат; в) теорії граничної корисності; г) теорії попиту і пропозиції.

24.Вартість товару характеризується А. Маршаллом на основі:

а) трудової теорії; б) теорії витрат; в) теорії граничної корисності; г) виявлення рівноважної ціни, зумовленої граничною корисністю і граничними витратами.

25.Згідно з "теорією очікувань" О. Бем-Баверка прибуток — це:

а) результат експлуатації робітників капіталістами; б) певна частина ціни; в) різниця між оцінкою "теперішніх" і "подальших благ"; г) визначається вартістю спожитого капіталу і є більшим або меншим залежно від обсягів усього капіталу.

26.Згідно з вченням А. Маршалла графічно ринкова ціна визначається:

а) витратами на його виробництво; б) як результат перетину ціни попиту, визначеного граничною корисністю і ціни пропозиції, визначеної гранич ними витратами; в) корисністю товару; г) бажанням продавця отримати найбільший прибуток.

27.Назвіть фактор, який, за Дж.Б. Кларком, не зумовлює динамічних умов розвитку виробництва:

а) зростання капіталу; б) зменшення приросту населення; в) покращання технології виробництва; г) зміна форм промислових підприємств.

28.У моделі загальної економічної рівноваги В. Парето критерієм її дослідження вважались:

а) максимізація корисності; б) рівновага між попитом і пропозицією; в) оцінка виміру співвідношення переваг конкретного індивіда; г) окремою рівновагою виробництва, обміну і споживання.

29.За законом Кларка цінність товару визначається:

а) сумою граничних корисностей всіх його властивостей; б) його користю в цілому; в) вартістю ресурсів, з яких його було вироблено; г) кількістю праці, витраченої при його виготовленні.

30.З наведених нижче положень основу методології дослідження Дж.М. Кейнса становлять:

а) пріоритет макроекономічного аналізу; б) концепція "ефективного попиту"; в) схильність "закону ринків" Ж.Б. Сея; г) правильні відповіді а, б, в.

31.Що Дж.М. Кейнс відносив до теоретичних джерел своєї системи:

а) економічне вчення меркантилістів; б) економічні погляди Т. Мальтуса; в) класичну політичну економію; г) правильні відповіді а, б.

32.Які теорії критикував Дж.М. Кейнс:

а) теорію ринкового саморегулювання економіки; б) кількісну теорію грошей; в) теорію ринків Ж.Б. Сея (Закон Сея); г) теорію маржиналізму.

33.Що можна назвати ядром загальної теорії Дж.М. Кейнса:

а) інвестиційний мультиплікатор; б) середню і граничну схильності до споживання; в) принцип ефективного попиту; г) правильні відповіді а,в.

34.Відповідно до "основного психологічного закону" Дж.М. Кейнса зі зростанням доходів темпи приросту споживання:

а) випереджають темпи приросту прибутків; б) збільшуються, але не тією мірою, що й прибутки; в) зменшуються відносно приросту прибутків; г) правильні відповіді б, в.

35.Стимулюванню споживчого попиту на інвестиції держави, на думку Дж.М. Кейнса, має активно сприяти регулюванню норми позичкового відсотка:

а) у бік збільшення; б) у бік зниження; в) до конкретного рівня; г) немає правильної відповіді.

36.Якщо за кейнсіанською теорією споживання дохід зростає, то:

а) гранична схильність до споживання падає; б) гранична схильність до споживання зростає; в) середня схильність до заощадження падає; г) середня схильність до заощадження зростає.

37.У кейнсіанській моделі рівноважний рівень ВНП досягається тоді, коли:

а) споживання дорівнює заощадженням; б) настає повна зайнятість; в) рівноважний сукупний попит; г) всі відповіді правильні.

38.У кейнсіанській моделі макроекономічного розвитку зростання ЧНП:

а) веде до рівноважного стану економіки; б) веде до повної зайнятості; в) відбувається при перевищенні загальних витрат над загальним обсягом виробництва; г) відбувається при зменшенні загальних витрат і збільшенні загальних обсягів виробництва.

39.Мультиплікатор у простій кейнсіанській моделі означає:

а) відносну зміну рівноважного ЧНП до зміни обсягу інвестицій; б) відносну зміну обсягу інвестицій до зміни ЧНП; в) зростання рівноважного ЧНП; г) не впливає на зміни обсягу інвестицій і рівноважний ЧНП.

40.Неокейнсіанці на перший план висувають не проблеми повної зайнятості й економічної рівноваги, як це було в моделі Дж.М. Кейнса, а:

а) проблему невтручання держави в економічні процеси; б) проблему стабільного економічного зростання; в) проблему економічного лібералізму; г) немає правильної відповіді.

41.Головною метою досліджень неокейнсіанці вважають:

а) досягнення повної зайнятості; б) здійснення "економічного дива" у конкретній економіці; в) досягнення стійких темпів зростання економіки протягом тривалого періоду; г) досягнення стійких темпів зростання ВНП.

42.Які фактори за теорією Р. Харрода лежать в основі економічного зростання:

а) робоча сила; б) дохід на душу населення; в) розмір наявного капіталу; г) правильні відповіді а, б, в.

43.Необхідною умовою економічного зростання, на думку Є. Домара, є:

а) технічний прогрес; б) інвестиції; в) зростання національного доходу; г) немає правильної відповіді.

44.Спільним положенням моделей Є. Домара і Р. Харрода є визнання постійності в тривалому періоді таких макроекономічних параметрів:

а) зростання національного доходу; б) норма нагромадження; в) гранична ефективність інвестицій; г) правильні відповіді б, в.

45.Економічне піднесення США наприкінці ХІХ ст. було обумовлене:

а) ранніми строками промислового перевороту; б) вивозом капіталу за межі країни; в) активним розвитком плантаторського господарства; г) активним ввезенням капіталу.

46.Чим характеризується економіка українських земель польсько-литовської доби?

а) формується товарне селянське господарство (типу фермерського); б) йде активний процес зростання феодального землеволодіння; в) зростає рівень ремесла та торгівлі; г) українські землі складають самостійну економічну одиницю у складі Польщі та Литви.

47.Якими були наслідки Першої світової війни для США?

а) перетворення у найбільшого міжнародного кредитора; б)криза колоніальної імперії; в) втрата вугільної та металургійної бази; г) зростання зовнішньої заборгованості.

48..Якими були наслідки Першої світової війни для Німеччини?

а)надбання нових ринків збуту, джерел сировини, сфер застосування капіталу; б) перетворення у найбільшого міжнародного кредитора; в)територіальні надбання в Європі; г)зростання зовнішньої заборгованості.

49.Формування акціонерного капіталу –це характерна ознака:

а)мануфактурного виробництва; б)промислового превороту; в)індустріалізації; г)колективізації

50.Які, з приведених нище, технічних досягнень відносяться до періоду другої промислової революції?

а) Дж. Уатт винаходить парову машину; б) Дж. Харгривз винаходить пря­дильну машину; в) Даймлер і Бенц будують перший автомобіль; г) 3. Картрайт винаходить механічний ткацький верстат

51.Які, з приведених нище, технічних досягнень відносяться до періоду другої промислової революції?

а) Дж. Уатт винаходить парову машину; б) Дж. Харгривз винаходить пря­дильну машину; в) Дизелем і Отто винай­дені двигуни внутрішнього згорання; г) 3. Картрайт винаходить механічний ткацький верстат

52.Які, з приведених нище, технічних досягнень відносяться до періоду промислового перевороту?

а) Даймлер і Бенц будують перший автомобіль; б)Дизелем і Отто винай­дені двигуни внутрішнього згорання ; в)створено першу у світі наукову лабораторію в американській компанії «Дженерал електрік» ; г) 3. Картрайт винаходить механічний ткацький верстат

53.Економічний поділ світу –це:

а) поділ територій між провідними державами світу; б) поділ постачальників сировини і споживачів між провідними державами світу та міжнародними монополістичними союзами; в) поділ світових ринків збуту і сировини між окремими державами та міжнародними монополістичними союзами; г) спеціалізація держави на виробництві певних продуктів.

54.Міжнародний поділ праці –це:

а) поділ територій між провідними державами світу; б) поділ постачальників сировини і споживачів між провідними державами світу та міжнародними монополістичними союзами; в) поділ світових ринків збуту і сировини між окремими державами та міжнародними монополістичними союзами; г) спеціалізація держави на виробництві певних продуктів.

55.Яка з країн в кінці ХІХ-на поч.. ХХ ст спеціалізувалась на виробництві машин і устаткування?

а) Німеччина; б) Англія; в) Франція; г) США; д) Японія.

56.Яка з країн в кінці ХІХ-на поч.. ХХ ст спеціалізувалась на виробництві одягу, парфумерії, виробів харчової промисловості

а) Німеччина; б) Англія; в) Франція; г) США; д) Японія.

57.Основою високих темпів економічного росту США в останній третині ХІХ ст. стала політика:

а)меркантилізму; б)протекціонізму; в)лібералізму; г)соціалізму

58.Виберіть, що з приведеного нище стало головним стимулом активізації інвестицій в економіку США в кінці ХІХ –на поч. ХХ ст.

а)безпека для іноземних капіталів; б)висока норма прибутків на капітал; в)розвинутість внутрішнього ринку; г)низька прибутковість на вкладений капітал у країнах Західної Європи.

59.Запровадження фільваркової системи землеволодіння передбачало:

а)концентрацію землі в руках українського селянства; б)передачу землі у приватну власність українським селянам; в)концентрацію землі в руках магнатів та шляхти; г)концентрацію землі в руках держави.

60.Прообразом європейської фермерської форми господарювання в Україні стало:

а)панське господарство; б)козацьке господарство; в)селянське господарство; г)міщанське господарство.

 

МОДУЛЬ 3

 

РІВЕНЬ В

1.Дж. Коммонс у своїх працях на перший план висував:

а) психологічні фактори; б) юридичні і правові норми; в) біологічні фактори; г) соціальні фактори.

2.Яка з перелічених праць написана У. Мітчелл ом?

а) «Розподіл багатства»; б) «Теорія бездіяльного класу»; в) «Економічні цикли»; г) «Правові основи капіталізму».

3.Методологія інституціоналістів найбільше спільних рис має з методологією:

а) чиказької школи; б) історичної школи; в) класичної школи; г) критичної школи.

4.Інституціоналізм можна охарактеризувати як:

а) теорія контролю суспільства над економікою; б) теорія монополізації ринку; в) теорія реалізації і криз; г) теорія економічного зростання.

5.Т. Веблен у своїх працях на перший план висував:

а) соціальні чинники; б) юридичні норми; в) правові норми; г) психологічні і біологічні фактори.

6.Яка праця не належить Т. Веблену?

а) «Теорія бездіяльного класу»; б) «Інженери і система цін»; в) « Розподіл багатства»; г) «Привілейовані групи і стан промислової техніки».

7.Яка праця належить перу Р. Коуза?

а) «Економічні цикли»; б) «Правові основи капіталізму»; в) «Природа фірми»; г) «Розподіл багатства».

8.Хто запровадив у науковий обіг категорію «трансакційні витрати»?

а) Дж. Гелбрейт; б) У. Мітчелл; в) Р. Коуз; г) Дж. Коммонс.

9.Які економічні теорії позитивно оцінюють державне регулювання економіки?

а) теорія фізіократів, марксизму, маржиналізму; б) меркантилізму, марксизму, кейнсіанства; в) марксизму, кейнсіанства, теорія суспільного вибору; г) марксизму, кейнсіанства, монетаризму.

10.Хто є автором ідеї про «великий неокласичний синтез»?

а) Дж. М. Кейнс; б) П. Семюелсон; в) М. Фрідмен; г) Дж. К. Гелбрейт.

11.Підходи до визначення «політики порядків» формулює:

а) В. Ойкен у праці «Основні принципи економічної політики»; б) Ф. Гайєк у праці «Дорога до рабства»; в) А. Маршалл у праці «Принципи економіксу»; г) Дж. Кейнс у праці «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей».

12.На думку Ф. Гайєка головною умовою економічної свободи є:

а) приватна власність; б) невтручання держави в економіку; в) конкуренція; г) монополія.

13.В США неоліберальна теорія була випробувана республіканським урядом Президента Р. Ніксона в:

а) 1972-1973 рр.; б) 1970-1971 рр.; в) 1968-1969 рр.; г) 1969-1970 рр.

14.Ордолібералізм - це:

а) німецький неолібералізм; б) англійський неолібералізм; в) французький неолібералізм; г) американський неолібералізм.

15.Ф. Гайєк критикує кейнсіанство за:

а) концепцію валютного регулювання; б) теорію соціально-ринкового господарства; в) концепцію індикативного планування; г) грошове правило.

16.Для сприяння ринкової стабілізації держава, на думку М.Фрідмена, може скористатись лише одним інструментом впливу на економіку:

а) грошовою емісією; б) ставкою процента; в) рівнем заробітної плати; г) валютним курсом.

17.Яка економічна школа висунула гасло: «Конкуренція всюди, де можливо, регулювання - там, де необхідно»:

а) лондонська; б) чиказька; в) французька; г) французька.

18.За що була присвоєна М. Фрідмену Нобелівська премія?

а) за вклад у підвищення рівня наукового аналізу в економічних науках; б) за розробку методу «затрати / випуск»; в) за дослідження в галузі споживання, історії і теорії грошей; г) за розробку теорії оптимального використання ресурсів.

19.Хто з економістів не отримав Нобелівську премію в 2001 р.?

а) Ейкерлоф Дж.; б) Стігліц Дж.; в) Міррліс Дж.; г) Спенз М.

20.Яка установа виносить рішення про присвоєння Нобелівської премії в галузі економіки?

а) Королівський Каролінський інститут у Стокгольмі; б) Шведська королівська академія; в) Шведська королівська академія наук; г) Норвезький Нобелівський комітет.

21.Головне теоретичне положення праці Е. Чемберліна "Теорія монополістичної конкуренції" полягає в тому, що:

а) монополія — антипод конкуренції; б) монополія впливає лише на ринкове співвідношення попиту і пропозиції; в) монополія створює можливість впливу на ціни з метою регулювання рівноваги; г) монополія здійснює контроль пропозиції товарів, а отже, ціни, який досягається взаємозаміною конкуруючих товарів, тобто "диференціацією продукції".

22.Основними ознаками "диференціації продукту", за Е. Чемберленом, є:

а) якісні характеристики товару; б) марка фірми, упаковка, реклама; в) місцезнаходження фірми; г) всі відповіді правильні.

23.Якими факторами визначається ринок окремого продавця:

а) особливостями продукту; б) витратами на рекламу; в) якістю продукту; г) всі відповіді правильні.

24.Монополістична конкуренція, на думку Е. Чемберліна, — це конкуренція, що відповідає таким вимогам:

а) кількість продавців однорідного товару достатньо велика; б) продукт якісно різнорідний, диференційований; в) покупець може вільно вибрати конкретного продавця; г) всі відповіді правильні.

25.Які ринкові ситуації виділяє Дж. Робінсон, аналізуючи недосконалу конкуренцію:

а) чиста монополія; б) чиста конкуренція; в) олігополія; г) правильні відповіді а,в.

26.Форми конкуренції, які визначає Дж. Робінсон:

а) лідерство в цінах; б) угоди виробників і постачальників у рамках галузі; в) державні обмеження; г) всі відповіді правильні.

27.Передумовою виникнення олігополії і недосконалої конкуренції, за Дж. Робінсон, є:

а) конкуренція між товаровиробниками; б) особливий різновид монополій; в) концентрація виробництва; г) всі відповіді правильні.

28.У яких формах на поширенні нововведень, за Й. Шумпетером, ґрунтується економічна динаміка:

а) відкриття нових ринків збуту; б) удосконалення організації та управління; в) підрив монополії конкурентів; г) всі відповіді правильні.

29.Який фактор виробництва є рушійною силою роз витку в теорії Й. Шумпетера:

а) капітал; б) земля; в) підприємницькі здібності; г) всі відповіді правильні.

30.Соціальними рисами підприємця, за Й. Шумпетером, є:

а) ініціативність; він шукає нові форми організації, удосконалення у комерційних комбінаціях; б) готовність до ризику; в) підприємець — це не професія; г) правильні відповіді а,б.

31.Які риси визначають специфіку методології інституціоналізму:

а) незадоволення надто високим рівнем абстракції, властивим класичній і неокласичній теоріям; б) прагнення до інтеграції економічної теорії з іншими суспільними науками; в) незадоволення недостатнім емпіризмом класиків і неокласиків; г) зумовленість економічного розвитку технічним прогресом.

32.Поняття "ефект Веблена" характеризує ситуацію впливу споживчої поведінки на збільшення попиту у зв'язку з такими чинниками:

а) ціни не впливають на поведінку споживачів; б) зниження ціни на товар сприймається покупцем як погіршення його якості; в) зростання рівня цін; г) ціни не беруться до уваги.

33.У результаті реформ Т. Веблен передбачає:

а) зберігання пріоритетної ролі фінансових прошарків "бізнесу"; б) перехід до "індустріальної системи"; в) перехід до соціалістичного суспільства; г) перехід до технологічної системи.

34.Відповідно до Дж. Коммонса вартість формується:

а) витратами праці; б) співвідношенням попиту і пропозиції; в) юридичною угодою "колективних інститутів"; г) витратами капіталу.

35.З названих нижче етапів в еволюції "капіталізму" Дж. Коммонс виділяє такі:

а) капіталізм вільної конкуренції; б) грошове господарство; в) фінансовий капіталізм; г) правильні відповіді а,в.

36.У.К. Мітчелл — родоначальник однієї з течій інституціоналізму, яка одержала назву:

а) соціально-правової; б) кон'юнктурно-статистичної; в) емпіричної; г) правильні відповіді б, в.

37.Які основні фактори виробництва використовувала неокласична виробнича функція:

а) капітал; б) землю; в) працю; г) капітал і працю.

38.Основна ідея виробничої функції полягала в тому, що:

а) економіка функціонує за принципом зіставлення ви трат і результатів; б) економіка функціонує на основі зіставлення факторів виробництва; в) ціни факторів змінюються під впливом динаміки праці та капіталу; г) обсяги виробництва залежать від технологічних про порцій факторів.

39.Автором моделі міжгалузевого баланс є:

а) Дж.М. Кейнс; б) Р. Солоу; в) В. Леонтьєв; г) Дж. Робінсон.

40.Виступаючи проти прямого державного регулювання і планового ціноутворення, неоліберали вважають, що держава повинна:

а) забезпечити необхідні правові й економічні умови для ринкової економіки і свободи ціноутворення; б) взяти на себе стабілізацію грошово-кредитної системи; в) здійснювати соціальний захист населення; г) взагалі не втручатися в економічні процеси.

41.Методологічною основою вчення німецького неолібералізму стала така концепція:

а) економічної системи як сукупності виробничих відносин і продуктивних сил; б) економічного (природного) порядку; в) ідеальних типів господарських систем; г) природного рівня безробіття.

42.Неоліберали виступають за лібералізацію економіки, що ґрунтується на використанні принципів:

а) вільного ціноутворення; б) стимулювання інвестиційної активності; в) підвищення податкових ставок; г) провідної ролі приватної власності.

Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 343 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.03 с.