Лекции.Орг
 

Категории:


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Звітність: поняття, значення і вимоги до складанняВ сучасних динамічних ринкових умовах різко зросла потреба в інформації про майно, поточну Діяльність підприємства, її результати. Не маючи таких даних, неможливо прийняти правильні рішення щодо напрямів подальшого розвитку. Саме тому значної ролі на підприємство ”Агротандем – 2012”, як важливого інформаційного джерела набуває звітність. Звітність - це система узагальнюючих взаємопов'язаних показників, які відображають стан і використання господарських засобів суб'єкта підприємницької діяльності, їх призначення, джерела формування, фінансових результати, напрями використання прибутку тощо. Вона дозволяє визначити загальну вартість майна, вартість мобільних (оборотних) засобів, величину власних і залучених коштів підприємства. Звітність можна назвати своєрідною інтерпретацією інформації про результати діяльності, фінансовий стан господарюючого суб'єкта в певній системі показників. Останні призначені спростити та прискорити використання зазначеної інформації з метою оперативного управління підприємством. Крім того, звітність забезпечує виконання головних функцій бухгалтерського обліку. Так, складання звітності повинно сприяти збереженню майна суб'єкта підприємницької діяльності, його раціональному використанню. Це можливо за наявності інформації про стан і вартість господарських засобів підприємства. Закономірно, що звітність забезпечує управлінський персонал інформацією, необхідною для ефективного керівництва діяльністю господарюючого суб'єкта. І, нарешті, саме у формі звітності можна отримати інформацію про фінансовий результат кожної здійсненої господарської операції ТОВ ”Агротандем - 2012”. Такі показники є цінними в управлінні, адже лише таким чином можна легко виявити збиткові види діяльності, швидко замінити їх на інші, здатні забезпечити отримання прибутку тощо.

Отже, надання користувачам інформації про результати діяльності господарюючого суб'єкта (його структурного підрозділу) за визначений період часу з метою оцінки фінансового стану, ступеню виконання поставлених завдань і є метою складання звітності, її показники використовуються юридичними та фізичними особами для прийняття відповідних рішень. Звітність складається на підставі облікових даних. Методологічно і організаційно вона є невід'ємним елементом системи бухгалтерського обліку на нашому підприємстві і виступає завершальним етапом облікового процесу, що обумовлює органічну єдність показників, які в ній відображаються, з первинною документацією та обліковими регістрами. Саме такий зв'язок звітності з первинною документацією надає можливість задовольнити різноманітні інтереси користувачів. Потрібно зазначити, що звітність, яка може складатися за різними напрямами (відповідно до різноманітних потреб користувачів), забезпечує можливість прийняття правильних управлінських рішень. Крім того, деталізація звітних даних сприяє контролю за збереженням майна на ТОВ ”Агротандем - 2012”.

Інформація, відображена у звітності, повинна бути зрозуміла та розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатньо знань та зацікавлені у сприйнятті такої інформації. Інформація, що міститься у звітності, найчастіше використовується користувачами для прийняття управлінських і фінансових рішень, тому при складанні та поданні звітності зацікавленим особам слід забезпечити відповідність її певним вимогам

Звітність, яка формується в межах приватного підприємства ”Агротандем - 2012”, розкриває різні сторони його діяльності та базується на взаємопов'язаних та взаємодіючих видах господарського обліку - бухгалтерського, статистичного й оперативного (оперативно-технічного). Залежно від економічного змісту звітність поділяється на оперативну, бухгалтерську, податкову та статистичну.

Бухгалтерська звітність містить показники господарської діяльності підприємства. Вона складається на підставі даних синтетичного та аналітичного обліку, підтверджується первинними документами, використовує також дані оперативної та статистичної звітності.

Статистична звітність є системою кількісних та якісних показників, вимірювання та узагальнення яких не характерне для бухгалтерського обліку. Дана звітність призначена для статистичного вивчення господарської діяльності підприємств і галузей економічної діяльності. Вона відображає окремі сторони Діяльності підприємства. Так, з її допомогою контролюється виконання плану за обсягом та якістю продукції; норми виробітку; використання устаткування та робочого часу; динаміка продуктивності праці тощо. Статистична звітність складається на підставі даних бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку, а також бухгалтерської звітності та єдиної методики, за єдиними формами при централізованому управлінні та повній регламентації зі сторони Державних органів.

Податкова звітність характеризує стан зобов'язань підприємства, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів. Податкова звітність складається за квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік і подається до органів податкової служби.

Оперативна звітність призначена для внутрішнього поточного контролю та управління підприємством на момент здійснення господарських операцій або одразу ж після їх завершення. У ній містяться дані про виконання плану поставок матеріалів, виробництва важливих видів продукції, а також про дотримання зобов'язань за укладеними договорами та фінансовий стан підприємства.

Оперативна звітність характеризує окремі фрагменти діяльності підприємства та використовується для потреб поточного управління і контролю (наприклад, звіт касира про рух готівки в касі, звіт про хід відвантаження і реалізації продукції). Для відображення інформації використовуються різні вимірники: натуральні, трудові та грошові. Період, за який складається ця звітність, чітко не визначено - вона може складатися за зміну, добу, декаду, тиждень тощо.

Поточна (періодична) звітність складається за квартал, півріччя та дев'ять місяців. Вона містить обмежену кількість форм і показників, а строки її надання більш стислі. Аналіз періодичної звітності дозволяє виявляти недоліки в роботі підприємства, швидко їх виправляти, попереджати їх появу в майбутньому.

Річна звітність характеризує всі сторони господарської діяльності та фінансові результати роботи підприємства за рік.

Індивідуальна звітність складається за показниками діяльності однієї юридичної особи.

Консолідована фінансова звітність - це звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Зовнішня бухгалтерська звітність (окрім бюджетних організацій) є відкритою для зацікавлених користувачів (інвесторів, банків, кредиторів, покупців тощо). В окремих випадках законодавством передбачено публікацію річної бухгалтерської звітності, зокрема, відкритих акціонерних товариств, банків та інших кредитних організацій (компаній), бірж, Інвестиційних та інших фондів, які створюються за рахунок власних коштів товариств і державних коштів (внесків).

Внутрішня звітність - встановлена наказом про облікову політику підприємства система взаємопов'язаних економічних показників, що характеризують результати діяльності підрозділів за певний проміжок часу (годину, добу, декаду, місяць, квартал, рік), її форми подання, види, зміст визначається безпосередньо господарюючими суб'єктами. Ця звітність не надається зовнішнім користувачам і її показники не підлягають оприлюдненню.

Дата добавления: 2016-03-28; просмотров: 294 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. II. Визначення виробничих показників
 2. II. Вимоги безпеки перед початком роботи
 3. II. Загальноорганізаційні вимоги
 4. II. Практико-перетворювальний блок. 1. Дайте визначення поняття «педагогічний моніторинг»
 5. III. Вимоги до рівня освіти вступників
 6. III. Вимоги до рівня освіти вступників. 1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою
 7. III. Порядок складання протоколу про адміністративне правопорушення та оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
 8. V. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ
 9. VI Поточний контроль виконання роботи. I Організаційна частина:проводиться перевірка присутніх, студентам повідомляється тема заняття та план роботи. ІІ Тема: Визначення рівня фізичного
 10. VI. Статистична звітність: умови та терміни її подання
 11. А)Визначення Регіональної економіки
 12. Агротехнічні вимоги до дискових борін


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.